โครงการทำบุญชุมนุมนิสิตภาควิชาบัญชี

ประจำปีการศึกษา 2550

 

หลักการและเหตุผล

 

                เนื่องด้วยในปัจจุบันการทำบุญร่วมกันในภาควิชาบัญชีนั้นมีน้อยมาก ทางชุมนุมภาควิชาบัญชีจึงเห็นว่าเป็นโอกาสอันดีที่จะจัดงานทำบุญปีของชุมนุมนิสิตขึ้น เพื่อเป็นสิริมงคลแก่อาจารย์และนิสิต ทั้งยังเป็นการทำบุญร่วมกันระหว่างพี่น้องนิสิตภาควิชาบัญชี และอาจารย์ประจำภาควิชา

 

                ด้วยเหตุนี้ทางชุมนุมภาควิชาบัญชีจึงเห็นสมควรให้มีการทำบุญประจำภาควิชาบัญชีขึ้นเพื่อขัดเกลาอุปนิสัยและปลูกฝังการทำบุญ ทั้งยังเป็นการส่งเสริมสถาบันศาสนา ให้นิสิตรักการทำบุญและได้รู้ว่าเป็นประเพณีที่อยู่คู่กับคนไทยมาช้านาน และยังช่วยให้นิสิตภาควิชาบัญชีได้รู้จักได้รู้จักรุ่นพี่รุ่นน้องและคณาจารย์ประจำภาคมากขึ้น

 

วัตถุประสงค์

1.       เพื่อให้นิสิตและคณาจารย์ ได้มีโอกาสทำบุญเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ตนเอง

2.       เพื่อให้นิสิตและคณาจารย์ ได้ทำความรู้จักซึ่งกันละกัน มีความเคารพต่อผู้อาวุโส

3.       เพื่อให้นิสิตและคณาจารย์มีจิตใจที่สงบและผ่องใส ปราศจากอารมณ์ที่หม่นหมอง

4.       เพื่อให้นิสิตและคณาจารย์ ได้ทำกิจกรรมร่วมกัน ได้รู้จักกันมากขึ้น และได้รู้จักกาลเทศะ การเข้าสังคมที่มีผู้อาวุโสกว่าเข้าร่วมด้วย

ผู้เข้าร่วมโครงการ

                1. นิสิตภาควิชาบัญชี                                          100 คน

                2.  คณาจารย์และบุคลากรภาควิชาบัญชี         10 คน

 

 

วัน  เวลา  และสถานที่ดำเนินโครงการ

                วันที่ 2 กันยายน พ.ศ.2550 เวลา 7.00-11.00 น. ณ ซุ้มเมเจอร์บัญชี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

               

               

รหัสกิจกรรม

                150021020101

 

ประเภทของกิจกรรม

                กิจกรรมด้านพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม

 

จำนวนหน่วยชั่วโมง    2 ชั่วโมงกิจกรรม

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1.       นิสิตและคณาจารย์ ได้มีโอกาสทำบุญเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ตนเอง

2.       นิสิตและคณาจารย์ ได้ทำความรู้จักซึ่งกันละกัน มีความเคารพต่อผู้อาวุโส

3.       นิสิตและคณาจารย์มีจิตใจที่สงบและผ่องใส ปราศจากอารมณ์ที่หม่นหมอง

4.       ให้นิสิตและคณาจารย์ ได้ทำกิจกรรมร่วมกัน ได้รู้จักกันมากขึ้น และได้รู้จักกาลเทศะ การเข้าสังคมที่มีผู้อาวุโสกว่าเข้าร่วมด้วย

 

งบประมาณ

            ประมาณการรายรับ

                                จากชุมนุมนิสิตภาควิชาบัญชี                                                                            5,000 บาท

 

            ประมาณการค่าใช้จ่าย

                                1. ค่าอาหารว่าง และน้ำดื่มช่วงเช้า (110คน คนละ 15 บาท)                      1,650 บาท

                                2. ค่าอาหารกลางวัน (110คน คนละ 25 บาท)                                               2,750 บาท

                                3. ค่าเช่าอุปกรณ์                                                                                                     300 บาท

                                4. เบ็ดเตล็ด                                                                                                              300 บาท

        รวม                                                                                                                         5,000 บาท

*หมายเหตุ ขอถัวเฉลี่ยรายจ่ายทุกรายการ

 

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ

                 อาจารย์ฉัตรมงคล วงศ์รัฐนันท์

 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

                ชุมนุมนิสิตภาควิชาบัญชี คณะบริหารธุรกิจ