สำหรับหน่วยงาน กลุ่ม หรือชมรมใดๆ (ทุกวิทยาเขต) ที่มีรหัสหน่วยงานแล้ว แต่ยังไม่ปรากฏในรายชื่อด้านล่าง ขอให้แจ้งชื่อหน่วยงาน สังกัด วิทยาเขตพร้อมทั้งรหัสหน่วยงานมาที่ อ.ปัญญา เหล่าอนันต์ธนา ที่ FENGPYL@KU.AC.TH หรือโทรศัพท์ 081-9270098
จำนวนที่ค้นพบ = 106
1 2 3 4 5
ชื่อหน่วยงานสังกัดวิทยาเขตรหัสหน่วยงานโครงการIDOrganization
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสนวิทยาเขตวิทยาเขตกำแพงแสน2xx0000100xxโครงการ333 
กองกิจการนิสิต (กำแพงแสน)สำนักงานอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน2xx0100100xxโครงการ488 
กองกิจการนิสิต (กำแพงแสน) งานกิจกรรมและพัฒนานิสิตสำนักงานอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน2xx0100101xxโครงการ528 
กองกิจการนิสิต (กำแพงแสน) งานแนะแนวและทุนการศึกษาสำนักงานอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน2xx0100102xxโครงการ489 
กองกิจการนิสิต (กำแพงแสน) งานหอพักสำนักงานอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน2xx0100103xxโครงการ490 
กองกิจการนิสิต (กำแพงแสน) งานอนามัยสำนักงานอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน2xx0100104xxโครงการ491 
กองบริการการศึกษา (กำแพงแสน)สำนักงานอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน2xx0100200xxโครงการ492 
กองบริการการศึกษา (กำแพงแสน) งานบริการการศึกษาสำนักงานอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน2xx0100201xxโครงการ493 
กองบริการการศึกษา (กำแพงแสน) งานประกันคุณภาพการศึกษาสำนักงานอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน2xx0100202xxโครงการ494 
กองบริการการศึกษา (กำแพงแสน) งานเทคโนโลยีสารสนเทศสำนักงานอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน2xx0100203xxโครงการ495 
กองธุรการ (กำแพงแสน)สำนักงานอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน2xx0100300xxโครงการ496 
กองธุรการ (กำแพงแสน) งานการเจ้าหน้าที่สำนักงานอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน2xx0100301xxโครงการ497 
กองธุรการ (กำแพงแสน) งานคลังและพัสดุสำนักงานอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน2xx0100302xxโครงการ498 
กองธุรการ (กำแพงแสน) งานทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์สำนักงานอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน2xx0100303xxโครงการ499 
กองอาคารสถานที่และยานพาหนะ(กำแพงแสน)สำนักงานอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน2xx0100400xxโครงการ500 
กองอาคารสถานที่และยานพาหนะ(กำแพงแสน) งานบริการสาธารณูปโภคสำนักงานอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน2xx0100401xxโครงการ501 
กองอาคารสถานที่และยานพาหนะ(กำแพงแสน) งานบำรุงสนามและไม้ประดับสำนักงานอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน2xx0100402xxโครงการ502 
กองอาคารสถานที่และยานพาหนะ(กำแพงแสน) งานยานพาหนะและบริการเครื่องจักรกลสำนักงานอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน2xx0100403xxโครงการ503 
กองอาคารสถานที่และยานพาหนะ(กำแพงแสน) งานรักษาความปลอดภัยสำนักงานอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน2xx0100404xxโครงการ504 
กองอาคารสถานที่และยานพาหนะ(กำแพงแสน) งานอาคารสถานที่สำนักงานอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน2xx0100405xxโครงการ505 
ศูนย์กีฬา (กำแพงแสน)สำนักงานอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน2xx0100500xxโครงการ506 
คณะเกษตร (กำแพงแสน)คณะ,ภาควิชาวิทยาเขตกำแพงแสน2xx0200100xxโครงการ507 
คณะเกษตร (กำแพงแสน) ภาควิชากีฎวิทยาคณะ,ภาควิชาวิทยาเขตกำแพงแสน2xx0200101xxโครงการ508 
คณะเกษตร (กำแพงแสน) ภาควิชาเกษตรกลวิธานคณะ,ภาควิชาวิทยาเขตกำแพงแสน2xx0200102xxโครงการ509 
คณะเกษตร (กำแพงแสน) ภาควิชาปฐพีวิทยาคณะ,ภาควิชาวิทยาเขตกำแพงแสน2xx0200103xxโครงการ510 
1 2 3 4 5