สำหรับหน่วยงาน กลุ่ม หรือชมรมใดๆ (ทุกวิทยาเขต) ที่มีรหัสหน่วยงานแล้ว แต่ยังไม่ปรากฏในรายชื่อด้านล่าง ขอให้แจ้งชื่อหน่วยงาน สังกัด วิทยาเขตพร้อมทั้งรหัสหน่วยงานมาที่ อ.ปัญญา เหล่าอนันต์ธนา ที่ FENGPYL@KU.AC.TH หรือโทรศัพท์ 081-9270098
จำนวนที่ค้นพบ = 95
1 2 3 4
ชื่อหน่วยงานสังกัดวิทยาเขตรหัสหน่วยงานโครงการIDOrganization
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชาวิทยาเขตวิทยาเขตศรีราชา3xx0000100xxโครงการ334 
สำนักงานวิทยาเขตศรีราชาสำนักงานอธิการบดีวิทยาเขตศรีราชา3xx0100100xxโครงการ172 
ฝ่ายบริหารสำนักงานอธิการบดีวิทยาเขตศรีราชา3xx0100101xxโครงการ173 
ฝ่ายการศึกษาสำนักงานอธิการบดีวิทยาเขตศรีราชา3xx0100102xxโครงการ174 
ฝ่ายกิจการนิสิตสำนักงานอธิการบดีวิทยาเขตศรีราชา3xx0100103xxโครงการ175 
ฝ่ายอาคารสถานที่และยานพาหนะสำนักงานอธิการบดีวิทยาเขตศรีราชา3xx0100104xxโครงการ176 
ฝ่ายจัดการทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์สำนักงานอธิการบดีวิทยาเขตศรีราชา3xx0100105xxโครงการ177 
คณะวิทยาการจัดการคณะ,ภาควิชาวิทยาเขตศรีราชา3xx0200200xxโครงการ178 
คณะวิทยาการจัดการ สาขาการเงินคณะ,ภาควิชาวิทยาเขตศรีราชา3xx0200201xxโครงการ179 
คณะวิทยาการจัดการ สาขาการจัดการคณะ,ภาควิชาวิทยาเขตศรีราชา3xx0200202xxโครงการ180 
คณะวิทยาการจัดการ สาขาการตลาดคณะ,ภาควิชาวิทยาเขตศรีราชา3xx0200203xxโครงการ181 
คณะวิทยาการจัดการ สาขาธุรกิจระหว่างประเทศคณะ,ภาควิชาวิทยาเขตศรีราชา3xx0200204xxโครงการ182 
คณะวิทยาการจัดการ สาขาการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยวคณะ,ภาควิชาวิทยาเขตศรีราชา3xx0200205xxโครงการ183 
คณะวิทยาการจัดการ สาขาการโรงแรมคณะ,ภาควิชาวิทยาเขตศรีราชา3xx0200206xxโครงการ184 
คณะวิทยาการจัดการ สาขาการบัญชีบริหารคณะ,ภาควิชาวิทยาเขตศรีราชา3xx0200207xxโครงการ185 
คณะวิทยาการจัดการ สาขาการจัดการโลจิสติกส์คณะ,ภาควิชาวิทยาเขตศรีราชา3xx0200208xxโครงการ186 
ส่วนงานวิจัยคณะ,ภาควิชาวิทยาเขตศรีราชา3xx0200217xxโครงการ355 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชาคณะ,ภาควิชาวิทยาเขตศรีราชา3xx0200300xxโครงการ187 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าคณะ,ภาควิชาวิทยาเขตศรีราชา3xx0200301xxโครงการ188 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา สาขาวิศวกรรมอุตสาหการคณะ,ภาควิชาวิทยาเขตศรีราชา3xx0200302xxโครงการ189 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์คณะ,ภาควิชาวิทยาเขตศรีราชา3xx0200303xxโครงการ190 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา สาขาวิศวกรรมเครื่องกล(ยานยนต์)คณะ,ภาควิชาวิทยาเขตศรีราชา3xx0200304xxโครงการ191 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา สาขาวิศวกรรมเครื่องกลและการผลิตคณะ,ภาควิชาวิทยาเขตศรีราชา3xx0200305xxโครงการ192 
คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชาคณะ,ภาควิชาวิทยาเขตศรีราชา3xx0200400xxโครงการ193 
คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์คณะ,ภาควิชาวิทยาเขตศรีราชา3xx0200401xxโครงการ194 
1 2 3 4