สำหรับหน่วยงาน กลุ่ม หรือชมรมใดๆ (ทุกวิทยาเขต) ที่มีรหัสหน่วยงานแล้ว แต่ยังไม่ปรากฏในรายชื่อด้านล่าง ขอให้แจ้งชื่อหน่วยงาน สังกัด วิทยาเขตพร้อมทั้งรหัสหน่วยงานมาที่ อ.ปัญญา เหล่าอนันต์ธนา ที่ FENGPYL@KU.AC.TH หรือโทรศัพท์ 081-9270098
จำนวนที่ค้นพบ = 102
1 2 3 4 5
ชื่อหน่วยงานสังกัดวิทยาเขตรหัสหน่วยงานโครงการIDOrganization
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนครวิทยาเขตวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนคร4xx0000100xxโครงการ335 
สำนักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนครสำนักงานอธิการบดีวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนคร4xx0100100xxโครงการ228 
ฝ่ายบริหารสำนักงานอธิการบดีวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนคร4xx0100101xxโครงการ229 
ฝ่ายคลังสำนักงานอธิการบดีวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนคร4xx0100102xxโครงการ230 
ฝ่ายบุคคลสำนักงานอธิการบดีวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนคร4xx0100103xxโครงการ231 
ฝ่ายสนับสนุนวิชาการสำนักงานอธิการบดีวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนคร4xx0100104xxโครงการ232 
ฝ่ายกิจการนิสิตสำนักงานอธิการบดีวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนคร4xx0100105xxโครงการ233 
ฝ่ายอาคารสถานที่สำนักงานอธิการบดีวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนคร4xx0100106xxโครงการ234 
คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตรคณะ,ภาควิชาวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนคร4xx0200200xxโครงการ235 
คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร สาขาเทคโนโลยีการอาหารคณะ,ภาควิชาวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนคร4xx0200201xxโครงการ236 
คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร สาขาทรัพยากรเกษตรคณะ,ภาควิชาวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนคร4xx0200202xxโครงการ237 
คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร สาขาทรัพยากรเกษตรและการจัดการการผลิตคณะ,ภาควิชาวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนคร4xx0200203xxโครงการ638 
คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร สาขาอาหารปลอดภัยและโภชนาการคณะ,ภาควิชาวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนคร4xx0200204xxโครงการ639 
คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์คณะ,ภาควิชาวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนคร4xx0200300xxโครงการ238 
คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อมคณะ,ภาควิชาวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนคร4xx0200301xxโครงการ239 
คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์คณะ,ภาควิชาวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนคร4xx0200302xxโครงการ240 
คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเครื่องกลและการผลิตคณะ,ภาควิชาวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนคร4xx0200303xxโครงการ241 
คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศคณะ,ภาควิชาวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนคร4xx0200304xxโครงการ242 
คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์คณะ,ภาควิชาวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนคร4xx0200305xxโครงการ243 
คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ สาขาเคมีประยุกต์คณะ,ภาควิชาวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนคร4xx0200306xxโครงการ640 
คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ สาขาสาธารณสุขศาสตร์คณะ,ภาควิชาวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนคร4xx0200307xxโครงการ641 
คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ โครงการปริญญาตรีภาคพิเศษคณะ,ภาควิชาวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนคร4xx0200308xxโครงการ642 
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการคณะ,ภาควิชาวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนคร4xx0200400xxโครงการ244 
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ สาขาการบัญชีคณะ,ภาควิชาวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนคร4xx0200401xxโครงการ245 
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ สาขาการจัดการคณะ,ภาควิชาวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนคร4xx0200402xxโครงการ246 
1 2 3 4 5