สำหรับหน่วยงาน กลุ่ม หรือชมรมใดๆ (ทุกวิทยาเขต) ที่มีรหัสหน่วยงานแล้ว แต่ยังไม่ปรากฏในรายชื่อด้านล่าง ขอให้แจ้งชื่อหน่วยงาน สังกัด วิทยาเขตพร้อมทั้งรหัสหน่วยงานมาที่ อ.ปัญญา เหล่าอนันต์ธนา ที่ FENGPYL@KU.AC.TH หรือโทรศัพท์ 081-9270098
จำนวนที่ค้นพบ = 14
1
ชื่อหน่วยงานสังกัดวิทยาเขตรหัสหน่วยงานโครงการIDOrganization
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตจังหวัดสุพรรณบุรีวิทยาเขตวิทยาเขตจังหวัดสุพรรณบุรี5xx0000100xxโครงการ336 
หลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว ภาคพิเศษคณะ,ภาควิชาวิทยาเขตจังหวัดสุพรรณบุรี5xx0200200xxโครงการ523 
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต(ต่อเนื่อง) ภาคพิเศษคณะ,ภาควิชาวิทยาเขตจังหวัดสุพรรณบุรี5xx0200300xxโครงการ614 
สโมสรนิสิตหลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว ภาคพิเศษสโมสรนิสิตคณะ , ชุมนุม/กลุ่มนิสิตคณะ , ชุมนุม/กลุ่มนิสิตภาควิชาวิทยาเขตจังหวัดสุพรรณบุรี5xx0210200xxโครงการ525 
สโมสรนิสิตหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต(ต่อเนื่อง) ภาคพิเศษสโมสรนิสิตคณะ , ชุมนุม/กลุ่มนิสิตคณะ , ชุมนุม/กลุ่มนิสิตภาควิชาวิทยาเขตจังหวัดสุพรรณบุรี5xx0210300xxโครงการ615 
องค์การบริหารองค์การนิสิตองค์กรนิสิตส่วนกลางวิทยาเขตจังหวัดสุพรรณบุรี5xx0400100xxโครงการ524 
หน่วยงานภายนอกหน่วยงานภายนอกวิทยาเขตจังหวัดสุพรรณบุรี5xx0500100xxโครงการ481 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ประธาน/นายกองค์กรกิจกรรมนิสิตวิทยาเขตจังหวัดสุพรรณบุรี5xx0600100xxโครงการ480 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์คณะกรรมการบริหารในองค์กรนิสิตวิทยาเขตจังหวัดสุพรรณบุรี5xx0700100xxโครงการ479 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นิสิตที่ดำเนินกิจกรรมในฐานะผู้แทนมหาวิทยาลัยวิทยาเขตจังหวัดสุพรรณบุรี5xx0800100xxโครงการ478 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นิสิตที่มีความประพฤติดีเด่นวิทยาเขตจังหวัดสุพรรณบุรี5xx0900100xxโครงการ477 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นิสิตที่มีผลงานความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมดีเด่นวิทยาเขตจังหวัดสุพรรณบุรี5xx1000100xxโครงการ476 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นิสิตที่มีผลงานกิจกรรมนอกหลักสูตรดีเด่นวิทยาเขตจังหวัดสุพรรณบุรี5xx1100100xxโครงการ475 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นิสิตที่มีผลงานกีฬาดีเด่นวิทยาเขตจังหวัดสุพรรณบุรี5xx1200100xxโครงการ474 
1