ศูนย์ส่งเสริมการมีงานทำ

ฝ่ายแนะแนวการศึกษา จัดหางาน และศึกษาต่อ

กองกิจการนิสิต

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

------------------------------------

โปรแกรม รับสมัครงาน

เพื่อเพิ่มช่องทางการหางานทำของนิสิต/บัณฑิต มก.

ในสภาวะวิกกฤตทางเศรษฐกิจ ที่หางานทำได้ยากขึ้น


     

|  |  |  |  |  |

นิสิต/บัณฑิต มก.  แหล่งงาน/บริษัท

ส่วนที่ 1. ข้อมูลส่วนตัว  

ส่วนที่ 2. ประวัติการศึกษา 

ส่วนที่ 3. ความรู้ทั่วไป 

ส่วนที่ 4. ความสามารถพิเศษ/ประสบการณ์ทำงาน 

ส่วนที่ 5. ตำแหน่งงาน/ลักษณะงานที่สนใจ

 (กำลังพัฒนาฐานข้อมูล)