แบบฟอร์มสำหรับนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เพื่อการสมัครงาน


1.ต้องการ การ Log in ก่อนจึงจะสามารถใช้งานได้

ส่วนที่ 2 ประวัติการศึกษา


16.ชั้นปีที่   สาขาวิชาเอก  ภาควิชา  
คณะ  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 เกรดเฉลี่ยสะสม  ปีที่สำเร็จการศึกษา


ระดับการศึกษา ชื่อสถาบัน วุฒิการศึกษา สาขาวิชาเอก เกรดเฉลี่ยสะสม ปีที่เข้าศึกษา ปีที่สำเร็จ
เดือน พ.ศ. เดือน พ.ศ.
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษา(ต้น)
มัธยมศึกษา(ปลาย)
อาชีวศึกษา
อุดมศึกษา
อื่น ๆ==>