แบบฟอร์มสำหรับนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เพื่อการสมัครงาน


1.ต้องการ การ Log in ก่อนจึงจะสามารถใช้งานได้

ส่วนที่ 4 ความสามารถพิเศษ/ประสบการณ์ทำงาน


21.โครงการ/หลักสูตรที่เคยเข้าอบรม (โปรดระบุระยะเวลาที่เข้าร่วม และระบุรายละเอียด)

ชื่อโครงการ/หลักสูตร ลักษณะของกิจกรรม/ความรับผิดชอบ ระยะเวลาที่เข้าร่วมโครงการ/หลักสูตร

22.รางวัล/ประกาศนียบัตร/เกียรติบัตรที่ได้รับ

ชื่อรางวัล/ประกาศนียบัตร/เกียรติบัตร สถาบันที่มอบ ปี พ.ศ. ที่ได้รับ

23.ประวัติการทำงาน/การฝึกงาน

ชื่อสถานประกอบการ ตำแหน่ง ลักษณะงาน เงินเดือน/เบี้ยเลี้ยง

24.ความสามารถพิเศษด้านอื่น ๆ