แบบฟอร์มสำหรับนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เพื่อการสมัครงาน


1.ต้องการ การ Log in ก่อนจึงจะสามารถใช้งานได้

ส่วนที่ 3 ความรู้ทั่วไป


17.ทักษะด้านภาษา

ภาษา ฟัง พูด อ่าน เขียน
ดีมาก ดี พอใช้ ไม่ได้ ดีมาก ดี พอใช้ ไม่ได้ ดีมาก ดี พอใช้ ไม่ได้ ดีมาก ดี พอใช้ ไม่ได้
อังกฤษ
จีน
ญี่ปุ่น
เยอรมัน
ฝรั่งเศส
อื่น ๆ  

18.ความรู้ด้านคอมพิวเตอร์

โปรแกรม ระดับความสามารถ
ดีมาก ดี พอใช้ ไม่ได้
PC
Macintosh
Linux
World
Excel
Powerpoint
Internet
อื่น ๆ  

19.ความสามารถด้านการขับขึ่

ประเภทพาหนะ ความสามารถ ใบอนุญาต
ได้ ไม่ได้ มี ไม่มี
รถจักรยานยนต์
รถยนต์

20.ความสามารถด้านการพิมพ์ดีด

ภาษาไทย คำ/นาที (โดยประมาณ)
ภาษาอังกฤษ คำ/นาที (โดยประมาณ)