แบบฟอร์มสำหรับนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เพื่อการสมัครงาน


1.ต้องการ การ Log in ก่อนจึงจะสามารถใช้งานได้

ส่วนที่ 5 ตำแหน่งงาน/ลักษณะงานที่สนใจ


25.ตำแหน่งงานที่สนใจ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)

คณะ/สาขาวิชา ตำแหน่ง/ลักษณะงาน
การเกษตร/อุตสาหกรรมเกษตร
บริหารธุรกิจ/เศรษฐศาสตร์
มนุษศาสตร์/ศิลปศาสตร์
สังคมศาสตร์/ศึกษาศาสตร์

วิศวกรรมศาสตร์/สถาปัตยกรรมศาสตร์ประมง/วนศาสตร์
วิทยาศาสตร์/วิทยาศาสตร์การกีฬาเทคนิคการสัตวแพทย์/สัตวแพทย์
อาชีพ อื่น ๆ

26.จังหวัดที่ท่านสะดวกในการปฏิบัติงาน

- ท่านสามารถปฏิบัติงานต่างจังหวัด27.เป้าหมายภายหลังสำเร็จการศึกษา