แบบฟอร์มสำหรับนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เพื่อการสมัครงาน

ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนตัว

(ช่องสีแดง แก้ไขไม่ได้ ถ้าจะแก้ไขต้องเข้าที่ เมนู "ข้อมูลนิสิต")


1.ต้องการ การ Log in ก่อนจึงจะสามารถใช้งานได้
1.ชื่อ
คำนำหน้าชื่อ ชื่อ  นามสกุล
(ENG) Name  Surname

เลขประจำตัวนิสิต  ชั้นปีที่  คณะ


2.วัน/เดือน/ปีเกิด  อายุ  ปี  ส่วนสูง  เมตร น้ำหนัก  ก.ก.


3.เชื้อชาติ  สัญชาติ  ศาสนา


4.จำนวนพี่น้องทั้งหมด (นับตัวเอง)  คน  ท่านเป็นบุตรคนที่


5.บัตรประชาชนเลขที่ (ตัวอย่าง 1234567890123)   วันหมดอายุ  
ออกให้ ณ อำเภอ  จังหวัด


6.สถานภาพทางทหาร
เพราะ==>


7.ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน เลขที่  หมู่  หมู่บ้าน/อาคาร  ตรอก/ซอย  
ถนน  ตำบล/แขวง  อำเภอ/เขต  
จังหวัด  รหัสไปรษณีย์


8.ที่อยู่ปัจจุบัน เลขที่  หมู่  หมู่บ้าน/อาคาร  ตรอก/ซอย  
ถนน  ตำบล/แขวง  อำเภอ/เขต  
จังหวัด  รหัสไปรษณีย์


9.หมายเลขที่ติดต่อสะดวก โทรศัพท์บ้าน  โทรศัพท์มือถือ  E-mail ที่นิสิตใช้ประจำ


10.ชื่อบิดา  อาชีพ  เชื้อชาติ  สัญชาติ  อายุ  ปี


11.ชื่อมารดา  อาชีพ  เชื้อชาติ  สัญชาติ  อายุ  ปี


12.บุคคลที่สามารถติดต่อได้ในกรณีเร่งด่วน ชื่อ-นามสกุล  เกี่ยวข้องเป็น
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ เลขที่  หมู่  หมู่บ้าน/อาคาร  ตรอก/ซอย  
ถนน  ตำบล/แขวง  อำเภอ/เขต  
จังหวัด  รหัสไปรษณีย์
โทรศัพท์บ้าน  โทรศัพท์มือถือ


13.บุคคลอ้างอิง (เพื่อน/บุคคลที่ท่านรู้จักแต่ไม่ใช่ญาติ) ชื่อ-นามสกุล  
ตำแหน่ง  สถานที่ทำงาน  
โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้


14.ท่านเคยได้รับการผ่าตัดหรือไม่
สาเหตุ==>


15.ท่านมีโรคประจำตัวหรือไม่
คือโรค==>