รายชื่อ "Admin" เรียงตาม "รหัสหน่วยงาน" (สามารถเข้าไปโอนย้ายโครงการที่อยู่ภายใต้รหัสหน่วยงานเหล่านี้ ให้มาอยู่ในความดูแลของ Admin ได้ โดยอ้างอิงด้วย EMAIL1 เป็นหลัก)

รหัสหน่วยงานชื่อ-นามสกุลคณะ(หน่วยงาน)สาขาภาควิชาEMAIL1หมายเหตุPER_ID
1xx00xxxxxxxดารณี พนมสารนรินทร์ศูนย์ประสานงานฯ psddnp@ku.ac.th 46
1xx00xxxxxxxวัชรีพร จุดาสิงห์ศูนย์ประสานงานฯ psdwpj@ku.ac.th 47
1xx00xxxxxxxพงษ์ทร ติสันเทียะศูนย์ประสานงานฯ psdptt@ku.ac.th 48
1xx00xxxxxxxสำเริง เครื่องไธสงศูนย์ประสานงานฯ psdsrk@ku.ac.th 49
1xx00xxxxxxxสุภาวดี ประทุมชาติศูนย์ประสานงานฯ psdspwd@ku.ac.th 50
1xx00xxxxxxxสำเริง เครื่องไธสงศูนย์ประสานงานฯ psdsrks@ku.ac.th 152
1xx00xxxxxxxนางประกายแก้ว โลหนันทน์ศูนย์ประสานงานโครงการบัณฑิตยุคใหม่ กองกิจการนิสิต psdpkl@ku.ac.th 174
1xx01xxxxxxxนางประกายแก้ว โลหนันทน์ศูนย์ประสานงานโครงการบัณฑิตยุคใหม่ กองกิจการนิสิต psdpkl@ku.ac.th 175
1xx01xxxxxxxนางสาวศศรักษ์ วิทย์เจริญกองกิจการนิสิตศูนย์ประสานงานโครงการบัณฑิตยุคใหม่psdsrv@ku.ac.th 197
1xx01xxxxxxxน.ส.นิศารัตน์ บุญชูกองกิจการนิสิตฝ่ายกิจการนิสิตpsdnrb@ku.ac.th 223
1xx01xxxxxxxดารณี พนมสารนรินทร์ศูนย์ประสานงานฯ psddnp@ku.ac.th 41
1xx01xxxxxxxวัชรีพร จุดาสิงห์ศูนย์ประสานงานฯ psdwpj@ku.ac.th 42
1xx01xxxxxxxพงษ์ทร ติสันเทียะศูนย์ประสานงานฯ psdptt@ku.ac.th 43
1xx01xxxxxxxสำเริง เครื่องไธสงศูนย์ประสานงานฯ psdsrks@ku.ac.th 44
1xx01xxxxxxxสุภาวดี ประทุมชาติศูนย์ประสานงานฯ psdspwd@ku.ac.th 45
1xx02x01xxxxนายวิชาญ ยั่งยืนเกษตรสำนักเลขานุการagrwcy@ku.ac.th 21
1xx02x02xxxxนายฐิติศักดิ์ แซ่เตียบริหารธุรกิจสำนักเลขานุการfbustss@ku.ac.th 17
1xx02x03xxxxนายภูมิสิษฐ์ ชูไกรพินิจประมงสำนักเลขานุการffispsc@ku.ac.th 5
1xx02x03xxxxนายจักรวาล บันดรคณะประมง ffisjwb@ku.ac.th 220
1xx02x04xxxxนางสาวจริน เฮงบ้านแพ้วมนุษยศาสตร์สำนักเลขานุการfhumcth@ku.ac.th 20
1xx02x05xxxxนางสาววาริกา รวดเร็ววนศาสตร์สำนักงานเลขานุการคณะฯfforwkr@ku.ac.th 12
1xx02x05xxxxผศ.ดร.รุ่งเรือง พูลศิริวนศาสตร์วนวัฒนวิทยาfforrrp@ku.ac.th 13
1xx02x05xxxxน.ส.อภิญญา พุ่มพวงคณะวนศาสตร์ fforayp@ku.ac.th 219
1xx02x06xxxxผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุลักษม์ ตาฬวัฒน์วิทยาศาสตร์รองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิตfscislt@ku.ac.th 9
1xx02x06xxxxว่าที่ร.ต กฤษณะ อ่วมทอง วิทยาศาสตร์สำนักงานเลขานุการfscikno@ku.ac.th 10
1xx02x0700xxนางจิตฤทัย เมาไธสงวิศวกรรมศาสตร์เจ้าหน้าที่หน่วยกิจการนิสิตคณะฯfengjtm@ku.ac.th 38
1xx02x0700xxนางสาวบุษยามาส เชาวลิตวิศวกรรมศาสตร์เจ้าหน้าที่หน่วยกิจการนิสิตคณะฯfengbmc@ku.ac.th 39
1xx02x0701xxอ.ดร.สมปรารถนา ฤทธิ์พริ้งวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมทรัพยากรน้ำfengstr@ku.ac.th 31
1xx02x0701xxนางมะลิ พงษ์เงินวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมทรัพยากรน้ำfengmlj@ku.ac.th 32
1xx02x0701xxwaterคณะวิศวกรรมศาสตร์ทรัพยากรน้ำfengstr@ku.ac.th 187
1xx02x0703xxmechคณะวิศวกรรมศาสตร์เครื่องกลfengacw@ku.ac.th 182
1xx02x0703xxนางสมบุรณ์ ยอดล้ำวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมเครื่องกลfengsby@ku.ac.th 27
1xx02x0705xxอ.ณัฐวุฒิ ชินธเนศวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้าfengnwc@ku.ac.th 36
1xx02x0705xxนางสาวศิริรัตน์ เผือกพันธ์วิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิตfengsrpp@ku.ac.th 37
1xx02x0705xxelecคณะวิศวกรรมศาสตร์ไฟฟ้าfengnwc@ku.ac.th 183
1xx02x0706xxcivilคณะวิศวกรรมศาสตร์โยธาfengwcy@ku.ac.th 188
1xx02x0706xxนางสาคร ศรีกาฬสินธุ์คณะวิศวกรรมศาสตร์โยธาfengsak@ku.ac.th 196
1xx02x0706xxนางสาวยุคนธร เกตุดำวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมโยธาfengytk@ku.ac.th 23
1xx02x0708xxอ.สุวิชภรณ์ วิชกูลวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมอุตสาหการfengspw@ku.ac.th 25
1xx02x0708xxindusคณะวิศวกรรมศาสตร์อุตสาหการfengspw@ku.ac.th 189
1xx02x0709xxcompคณะวิศวกรรมศาสตร์คอมพิวเตอร์int@ku.ac.th 184
1xx02x0709xxนางศรีวรรณ ไวมาลาวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมคอมพิวเตอร์fengsws@ku.ac.th 26
1xx02x0710xxนายสมพงษ์ พวงดอกไม้วิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมเคมีfengsppd@ku.ac.th 29
1xx02x0710xxนางสาวกมลวรรณ จันทร์เขียววิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมเคมีfengkwj@ku.ac.th 30
1xx02x0710xxchemคณะวิศวกรรมศาสตร์เคมีfengkdsk@ku.ac.th 185
1xx02x0711xxemmคณะวิศวกรรมศาสตร์ไฟฟ้า เครื่องกล การผลิตfengppw@ku.ac.th 190
1xx02x0713xxaeroคณะวิศวกรรมศาสตร์การบินfengnak@ku.ac.th 181
1xx02x0713xxนายจินดา ทิวพันธุ์คณะวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมการบินและอากาศยานfengidkn@ku.ac.th 218
1xx02x0713xxนางสาวศันสนีย์ อุ่นคณฑีวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมการบินและอวกาศfengsno@ku.ac.th 24
1xx02x0714xxอ.ดร.สุชาติ เหลืองประเสริฐวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมสิ่งแวดล้อมfengscl@ku.ac.th 33
1xx02x0714xxนางสาวดาวดี สุภาจรูญวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมสิ่งแวดล้อมfengdds@ku.ac.th 34
1xx02x0714xxผศ.ดร.จีมา ศรลัมพ์วิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมสิ่งแวดล้อมfengcmc@ku.ac.th 35
1xx02x0714xxenvirคณะวิศวกรรมศาสตร์สิ่งแวดล้อมfengscl@ku.ac.th 186
1xx02x0716xxน.ส.จิราพร บัวสายคณะวิศวกรรมศาสตร์ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุfengjpo@ku.ac.th 170
1xx02x0716xxmatคณะวิศวกรรมศาสตร์วัสดุfengtwm@ku.ac.th 191
1xx02x0716xxนางสาวอัญชลี นุชหมอนวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมวัสดุfengucl@ku.ac.th 28
1xx02x07xxxxอ.ปวเรศ ชมเดชวิศวกรรมศาสตร์ fengpac@ku.ac.th 154
1xx02x07xxxxน.ส.บุษยามาส เชาวลิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ fengbmc@ku.ac.th 179
1xx02x08xxxxนายประสิทธิ์ รอดพันธุ์ศึกษาศาสตร์กองบริการการศึกษาfedupsrp@ku.ac.th 19
1xx02x09xxxxนายฐานุศักด์ อายุสุขเศรษฐศาสตร์สำนักงานเลขานุการคณะfecotsa@ku.ac.th 14
1xx02x10xxxxอ.มนทัต เหมพัฒน์สถาปัตยกรรมศาสตร์สถาปัตยกรรมศาสตร์archmth@ku.ac.th 6
1xx02x10xxxxนายเพทาย คำสวัสดิ์สถาปัตยกรรมศาสตร์สำนักงานเลขานุการคณะarchptkw@ku.ac.th 7
1xx02x10xxxxนางสาวณัชชา สวัสตีมูลสถาปัตยกรรมศาสตร์สำนักงานเลขานุการคณะarchncs@ku.ac.th 8
1xx02x11xxxxนางมาริสา เอื่ยมเหล็กสังคมศาสตร์ fsocmse@ku.ac.th 15
1xx02x11xxxxนางสาว ภัทรกร ศรีวะรมย์สังคมศาสตร์ fsocpks@ku.ac.th 16
1xx02x12xxxxน.ส.อภิญญากร กัลยาณมิตรสัตวแพทยศาสตร์ -fvetakk@ku.ac.th 1
1xx02x12xxxxน.ส.บุษบง ดำชื่นสัตวแพทยศาสตร์ -fvetbbd@ku.ac.th 2
1xx02x12xxxxน.ส.อารีรัตน์ สิชฌวัฒน์สัตวแพทยศาสตร์ -fvetars@ku.ac.th 3
1xx02x12xxxxนายอนันตพงษ์ งามขำสัตวแพทยศาสตร์ fvetapn@ku.ac.th 180
1xx02x12xxxxนายศิวัฒ ฉายสุวรรณคณะสัตวแพทยศาสตร์ fvetswch@ku.ac.th 221
1xx02x13xxxxนางศศิธร พลโยธาอุตสาหกรรรมการเกษตรสำนักงานเลขานุการคณะฯfagissb@ku.ac.th 11
1xx02x1500xxน.ส.นันทิด วังศิริคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ บางเขน cvtntd@ku.ac.th 173
1xx02x15xxxxนางนันทิดา วังศิริเทคนิคการสตวแพทย์ -cvtntd@ku.ac.th 4
1xx02x18xxxxนางศรันย์ธร ยิ้มศรีคณะสิ่งแวดล้อม ecsty@ku.ac.th 201
1xx0300100xxนายสุรชัย ผ่องแก้วสำนักการกีฬา kugscp@ku.ac.th 165
1xx0300100xxนายศุภสักดิ์ เชยชุ่มสำนักการกีฬา kugssc@ku.ac.th 166
1xx0300200xxน.ส.ไพริน จิตเจริญสมุทรสำนักหอสมุด libplj@ku.ac.th 171
1xx0300200xxวาทินี เขมากไรทัยสำนักหอสมุด libwnk@ku.ac.th 192
1xx03xxxxxxxนางประกายแก้ว โลหนันทน์ศูนย์ประสานงานโครงการบัณฑิตยุคใหม่ กองกิจการนิสิต psdpkl@ku.ac.th 176
1xx03xxxxxxxดารณี พนมสารนรินทร์ศูนย์ประสานงานฯ psddnp@ku.ac.th 51
1xx03xxxxxxxวัชรีพร จุดาสิงห์ศูนย์ประสานงานฯ psdwpj@ku.ac.th 52
1xx03xxxxxxxพงษ์ทร ติสันเทียะศูนย์ประสานงานฯ psdptt@ku.ac.th 53
1xx03xxxxxxxสำเริง เครื่องไธสงศูนย์ประสานงานฯ psdsrks@ku.ac.th 54
1xx03xxxxxxxสุภาวดี ประทุมชาติศูนย์ประสานงานฯ psdspwd@ku.ac.th 55
1xx044010xxxนายปัญญา เหล่าอนันต์ธนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ fengpyl@ku.ac.th 147
1xx044010xxxkurobotกลุ่ม KU Robot&Innovation panya.l@ku.th 194
1xx044020xxxนายปัญญา เหล่าอนันต์ธนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ fengpyl@ku.ac.th 148
1xx0440301xxนายปัญญา เหล่าอนันต์ธนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ fengpyl@ku.ac.th 149
1xx04xxxxxxxดารณี พนมสารนรินทร์ศูนย์ประสานงานฯ psddnp@ku.ac.th 56
1xx04xxxxxxxวัชรีพร จุดาสิงห์ศูนย์ประสานงานฯ psdwpj@ku.ac.th 57
1xx04xxxxxxxพงษ์ทร ติสันเทียะศูนย์ประสานงานฯ psdptt@ku.ac.th 58
1xx04xxxxxxxสำเริง เครื่องไธสงศูนย์ประสานงานฯ psdsrk@ku.ac.th 59
1xx04xxxxxxxสุภาวดี ประทุมชาติศูนย์ประสานงานฯ psdspwd@ku.ac.th 60
1xx04xxxxxxxนางประกายแก้ว โลหนันทน์ศูนย์ประสานงานโครงการบัณฑิตยุคใหม่ กองกิจการนิสิต psdpkl@ku.ac.th 177
1xx04xxxxxxxสำเริง เครื่องไธสงศูนย์ประสานงานฯ psdsrks@ku.ac.th 153
1xx05xxxxxxxดารณี พนมสารนรินทร์ศูนย์ประสานงานฯ psddnp@ku.ac.th 61
1xx06xxxxxxxดารณี พนมสารนรินทร์ศูนย์ประสานงานฯ psddnp@ku.ac.th 62
1xx07xxxxxxxดารณี พนมสารนรินทร์ศูนย์ประสานงานฯ psddnp@ku.ac.th 63
1xx08xxxxxxxดารณี พนมสารนรินทร์ศูนย์ประสานงานฯ psddnp@ku.ac.th 64
1xx09xxxxxxxดารณี พนมสารนรินทร์ศูนย์ประสานงานฯ psddnp@ku.ac.th 65
1xx10xxxxxxxดารณี พนมสารนรินทร์ศูนย์ประสานงานฯ psddnp@ku.ac.th 66
1xx11xxxxxxxดารณี พนมสารนรินทร์ศูนย์ประสานงานฯ psddnp@ku.ac.th 67
1xx12xxxxxxxดารณี พนมสารนรินทร์ศูนย์ประสานงานฯ psddnp@ku.ac.th 68
1xxxxxxxxxxxมนัส นิลสวัสดิ์ศูนย์ประสานงานฯ psdmnn@ku.ac.th 69
1xxxxxxxxxxxมนัส นิลสวัสดิ์ศูนย์ประสานงานฯ manat.n@ku.ac.th 150
1xxxxxxxxxxxดารณี พนมสารนรินทร์ศูนย์ประสานงานฯ newgrad@ku.ac.th 151
2xx00xxxxxxxนายสมพร สุวรรณ์นองส่วนกลาง kpsspsw@ku.ac.th 72
2xx01xxxxxxxนายสมพร สุวรรณ์นองส่วนกลาง kpsspsw@ku.ac.th 71
2xx02x0100xxนางรุจิกร แก้วศรีเกษตร กำแพงแสนฝ่ายกิจการนิสิตคณะเกษตร กำแพงแสนagrrjk@ku.ac.th 92
2xx02x0101xxนางสาวดวงทิพย์ กันฐาเกษตร กำแพงแสนกีฏวิทยาagrdtk@ku.ac.th 83
2xx02x0102xxนางรัชฏา ชั้นเจริญศรีเกษตร กำแพงแสนเกษตรกลวิธานagrrdc@ku.ac.th 84
2xx02x0103xxอาจารย์เกวลิน ศรีจันทร์เกษตร กำแพงแสนปฐพีวิทยาagrkls@ku.ac.th 85
2xx02x0104xxนางสาวเบญจมาศ ยศศักดิ์ศรีเกษตร กำแพงแสนพืชไร่นาagrbey@ku.ac.th 86
2xx02x0105xxอาจารย์ ดร.ปิยะณัฎฐ์ ผกามาศเกษตร กำแพงแสนพืชสวนagrpnp@ku.ac.th 87
2xx02x0106xxนางทัศวรรณ ทรัพย์เล็กเกษตร กำแพงแสนโรคพืชagrtwn@ku.ac.th 88
2xx02x0107xxอาจารย์นริศรา อินทะสิริเกษตร กำแพงแสนส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตรagrnri@ku.ac.th 89
2xx02x0108xxอาจารย์สุกัญญา รัตนทับทิมทองเกษตร กำแพงแสนสัตวบาลagrsura@ku.ac.th 90
2xx02x0109xxนางสาวเสาวลักษณ์ สีเฟืองเกษตร กำแพงแสนสาขาเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตรagrsws@ku.ac.th 91
2xx02x02xxxxอาจารย์ ดร.จักกรพงษ์ ขาวถิ่นวิทยาศาสตร์การกีฬา fssjpk@ku.ac.th 103
2xx02x02xxxxนางสาวสุกัญญา ศิบุญนันท์วิทยาศาสตร์การกีฬาฝ่ายกิจการนิสิตคณะfaassys@ku.ac.th 104
2xx02x0307xxนางสาวพัชริน ขุนรุ่งเรืองวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสนโครงการภาคพิเศษ 2fengpcrk@ku.ac.th 94
2xx02x03xxxxนางนภัสวรรณ คำฝั้นวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสนฝ่ายกิจการนิสิตคณะfengnps@ku.ac.th 93
2xx02x0400xxนางสาวอรสา สระทองแก้วศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ฝ่ายกิจการนิสิตคณะfaasoss@ku.ac.th 95
2xx02x0400xxนางสาววิชุดา ปู่น้อยศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ฝ่ายกิจการนิสิตคณะfaaswcd@ku.ac.th 96
2xx02x0401xxนางสาวสุทธิลักษณ์ จันทร์พรสุขศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์โครงการคอมพิวเตอร์ ภาคพิเศษfengsljs@ku.ac.th 98
2xx02x0401xxนางสาวสุภารัตน์ เข็มทองคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสนโครงการปริญญาตรีสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ภาคพิเศษ ศวท.faassrkh@ku.ac.th 178
2xx02x0402xxนางสาวพรพรรณ เล้าสมบูรณ์ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศภาคพิเศษfaasppl@ku.ac.th 99
2xx02x0403xxนางสาวดวงนภา การักษ์ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์โครงการภาษาอังกฤษ ภาคพิเศษfaasdnp@ku.ac.th 97
2xx02x0403xxนายกฤษณะกรณ์ ศรีปิ่นเป้าคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ กำแพงแสนโครงการหลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิตภาษาอังกฤษ ภาคพิเศษfaaskks@ku.ac.th 172
2xx02x0404xxนางสาวนฤมล สระหงษ์ทองคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสนโครงการหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ (ภาคพิเศษ)faasnms@ku.ac.th 193
2xx02x05xxxxอาจารย์ธารินทร์ ก้านเหลืองศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตfedutrkl@ku.ac.th 100
2xx02x05xxxxนายชาญศักดิ์ พบลาภศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ฝ่ายกิจการนิสิตคณะfeducsp@ku.ac.th 101
2xx02x06xxxxนางสาวอารีรัตน์ สิชกงวัฒน์สัตวแพทยศาสตร์ กำแพงแสนฝ่ายกิจการนิสิตคณะfvetars@ku.ac.th 102
2xx02x06xxxxน.ส.พัชริดา ปรีชาคมคณะสัตวแพทยศาสตร์ กำแพงแสน fvetprd@ku.ac.th 167
2xx03xxxxxxxนายสมพร สุวรรณ์นองส่วนกลาง kpsspsw@ku.ac.th 73
2xx04xxxxxxxนายสมพร สุวรรณ์นองส่วนกลาง kpsspsw@ku.ac.th 74
2xx05xxxxxxxนายสมพร สุวรรณ์นองส่วนกลาง kpsspsw@ku.ac.th 75
2xx06xxxxxxxนายสมพร สุวรรณ์นองส่วนกลาง kpsspsw@ku.ac.th 76
2xx07xxxxxxxนายสมพร สุวรรณ์นองส่วนกลาง kpsspsw@ku.ac.th 77
2xx08xxxxxxxนายสมพร สุวรรณ์นองส่วนกลาง kpsspsw@ku.ac.th 78
2xx09xxxxxxxนายสมพร สุวรรณ์นองส่วนกลาง kpsspsw@ku.ac.th 79
2xx10xxxxxxxนายสมพร สุวรรณ์นองส่วนกลาง kpsspsw@ku.ac.th 80
2xx11xxxxxxxนายสมพร สุวรรณ์นองส่วนกลาง kpsspsw@ku.ac.th 81
2xx12xxxxxxxนายสมพร สุวรรณ์นองส่วนกลาง kpsspsw@ku.ac.th 82
2xxxxxxxxxxxนายอุกฤษฏ์ มนูจันทรัถผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต(กำแพงแสน) psdugm@ku.ac.th 70
2xxxxxxxxxxxนายพีระภัทร ตามประดิษฐ์ฝ่ายกิจการนิสิต วิทยาเขตกำแพงแสนฝ่ายกิจการนิสิตkpsprp@ku.ac.th 209
2xxxxxxxxxxxนายธนกฤต มากงลาดฝ่ายกิจการนิสิต วิทยาเขตกำแพงแสนฝ่ายกิจการนิสิตkpstkm@ku.ac.th 210
3xx0100101xxนายสุริยัน ส่องประทีปฝ่ายบริหาร suriyan@src.ku.ac.th 116
3xx0100101xxนายเฉลิมวุฒิ สุทธิบุญฝ่ายบริหาร oascls@src.ku.ac.th 117
3xx0100102xxนางนิภาภัส สาครดีฝ่ายการศึกษา nipapas@src.ku.ac.th 113
3xx0100102xxน.ส.วรรดี อินสุวรรณฝ่ายการศึกษา wandee@src.ku.ac.th 155
3xx0100103xxนายศราวุฒิ สีต๊ะสารฝ่ายกิจการนิสิต oassws@src.ku.ac.th 106
3xx0100103xxนายบุเรงนอง จักรมุณีฝ่ายกิจการนิสิต oasbrj@src.ku.ac.th 107
3xx0100103xxนายยุทธศักดิ์ ลิ้มรักฝ่ายกิจการนิสิต oasyps@src.ku.ac.th 108
3xx0100103xxนางมาลัย แพงน้อยฝ่ายกิจการนิสิต oasmlp@src.ku.ac.th 109
3xx0100103xxนางยุพดี ทรัพย์เจริญฝ่ายกิจการนิสิต oasytl@src.ku.ac.th 110
3xx0100103xxนายไพบูลย์ มณีโรจน์ฝ่ายกิจการนิสิต oasbbm@src.ku.ac.th 111
3xx0100104xxนางสาวดอกอ้อ เจนทุมาฝ่ายอาคารสถานที่ oasdoj@src.ku.ac.th 115
3xx0100105xxนางสาวพรพิศ กุลาเพียรฝ่ายทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ kpronpis@src.ku.ac.th 114
3xx0200500xxนายสรายุทธ พรหมทาคณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา feconsyp@src.ku.ac.th 195
3xx0200500xxนายบงกช พุ่มแก้วคณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชาคณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชาgradbkp@src.ku.ac.th 213
3xx0200500xxน.ส.อนุสรา มาลัยคณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชาคณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชาfeconanm@src.ku.ac.th 215
3xx0210600xxน.ส.อนุสรา มาลัยคณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชาคณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชาfeconanm@src.ku.ac.th 216
3xx0210600xxนายบงกช พุ่มแก้วคณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชาคณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชาgradbkp@src.ku.ac.th 214
3xx0210600xxนายสรายุทธ พรหมทาคณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา feconsyp@src.ku.ac.th 203
3xx02x02xxxxน.ส.พัทธนันท์ โพธิ์เขียวคณะวิทยาการจัดการ fmsptp@src.ku.ac.th 198
3xx02x02xxxxนายณรงค์ บางหลวงคณะวิทยาการจัดการ narong@src.ku.ac.th 118
3xx02x02xxxxนางสาวรดา อ่ำประเสริฐคณะวิทยาการจัดการ wiphaphorn@src.ku.ac.th 119
3xx02x03xxxxนางวิมล ใจใสคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา wimol@src.ku.ac.th 156
3xx02x03xxxxอ.ดร.เพ็ญสุดา ใจวงศ์คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา sfengpsj@src.ku.ac.th 157
3xx02x03xxxxอ.ประทีป ชัยเสริมเทวัญคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา prateep@src.ku.ac.th 158
3xx02x03xxxxอ.ดร.สมภพ จรุงธรรมโชติคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา sompop@src.ku.ac.th 159
3xx02x03xxxxอ.ดร.สถาพร เชื้อเพ็งคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา sathaporn@src.ku.ac.th 160
3xx02x03xxxxอ.กรวิทย์ ออกผลคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา sfengkro@src.ku.ac.th 161
3xx02x03xxxxอ.ไพศักดิ์ พูลผกาคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา sfengpsp@src.ku.ac.th 162
3xx02x03xxxxนางสาวดาลัด นิตยานนท์คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา dalad@src.ku.ac.th 122
3xx02x03xxxxนางสาวณิชาภัทร คุ้มสุขคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา samranporn@src.ku.ac.th 123
3xx02x04xxxxนางสาวจิตรลดา ประสงค์กุลคณะทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม jitlada@src.ku.ac.th 120
3xx02x04xxxxนายยุคล เพียรเสมอคณะทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม yukol@src.ku.ac.th 121
3xx02x04xxxxนายธนภพ สอนดีคณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา sfscitps@src.ku.ac.th 199
3xx02x04xxxxนายวรานนท์ สุขศุภชัยคณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา sfsciwrs@src.ku.ac.th 200
3xx03006xxxxน.ส.ภัทรินทร์ มันยวงคณะพาณิชยนาวีนานาชาติคณะพาณิชยนาวีนานาชาติpattarin.mo@ku.th 217
3xx03006xxxxนางสาววริศรา บุญมาวิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ warissara@src.ku.ac.th 124
3xx0300703xxน.ส.สิริพร บ่อพิมายสำนักวิทยบริการ ศรีราชาฝ่ายห้องสมุดvitsrb@src.ku.ac.th 202
3xx03007xxxxนางธันยนันท์ วรรณาสำนักวิทยบริการ thanyanan@src.ku.ac.th 125
3xx04xxxxxxxนายศราวุฒิ สีต๊ะสารฝ่ายกิจการนิสิต oassws@src.ku.ac.th 126
3xx04xxxxxxxนายบุเรงนอง จักรมุณีฝ่ายกิจการนิสิต oasbrj@src.ku.ac.th 127
3xx04xxxxxxxนายยุทธศักดิ์ ลิ้มรักฝ่ายกิจการนิสิต oasytl@src.ku.ac.th 128
3xx04xxxxxxxนางมาลัย แพงน้อยฝ่ายกิจการนิสิต oasmil@src.ku.ac.th 129
3xx04xxxxxxxนางยุพดี ทรัพย์เจริญฝ่ายกิจการนิสิต oasyps@src.ku.ac.th 130
3xx04xxxxxxxนายไพบูลย์ มณีโรจน์ฝ่ายกิจการนิสิต oasbbm@src.ku.ac.th 131
3xx04xxxxxxxนางจันทนา ขวัญเพ็งฝ่ายกิจการนิสิต oasctk@src.ku.ac.th 163
3xx04xxxxxxxน.ส.อภิญญา ฉ่ำแสงฝ่ายกิจการนิสิต วิทยาเขตศรีราชาฝ่ายกิจการนิสิตoasapc@src.ku.ac.th 212
3xx04xxxxxxxน.ส.ฤดีวรรณ อาจหาญฝ่ายกิจการนิสิต วิทยาเขตศรีราชาฝ่ายกิจการนิสิตoasrda@src.ku.ac.th 206
3xx04xxxxxxxน.ส.นุชจรินทร์ รักจรรยาบรรณฝ่ายกิจการนิสิต วิทยาเขตศรีราชาฝ่ายกิจการนิสิตoasnjr@src.ku.ac.th 208
3xx05xxxxxxxน.ส.ฤดีวรรณ อาจหาญฝ่ายกิจการนิสิต วิทยาเขตศรีราชาฝ่ายกิจการนิสิตoasrda@src.ku.ac.th 205
3xx05xxxxxxxน.ส.อภิญญา ฉ่ำแสงฝ่ายกิจการนิสิต วิทยาเขตศรีราชาฝ่ายกิจการนิสิตoasapc@src.ku.ac.th 211
3xx05xxxxxxxน.ส.นุชจรินทร์ รักจรรยาบรรณฝ่ายกิจการนิสิต วิทยาเขตศรีราชาฝ่ายกิจการนิสิตoasnjr@src.ku.ac.th 207
3xx05xxxxxxxนางจันทนา ขวัญเพ็งฝ่ายกิจการนิสิต oasctk@src.ku.ac.th 164
3xx05xxxxxxxนายศราวุฒิ สีต๊ะสารฝ่ายกิจการนิสิต oassws@src.ku.ac.th 132
3xx05xxxxxxxนายบุเรงนอง จักรมุณีฝ่ายกิจการนิสิต oasbrj@src.ku.ac.th 133
3xx05xxxxxxxนายยุทธศักดิ์ ลิ้มรักฝ่ายกิจการนิสิต oasytl@src.ku.ac.th 134
3xx05xxxxxxxนางมาลัย แพงน้อยฝ่ายกิจการนิสิต oasmil@src.ku.ac.th 135
3xx05xxxxxxxนางยุพดี ทรัพย์เจริญฝ่ายกิจการนิสิต oasyps@src.ku.ac.th 136
3xx05xxxxxxxนายไพบูลย์ มณีโรจน์ฝ่ายกิจการนิสิต oasbbm@src.ku.ac.th 137
3xxxxxxxxxxxนางพัชรินทร์ สิทธิเวชเมธีฝ่ายกิจการนิสิต oaspcr@src.ku.ac.th 105
4xx02005xxxxน.ส.จิตรลดา ฤาชาคณะสาธารณสุขศาสตร์ aris_luecha@hotmail.com 204
4xx02005xxxxนางสลิลดา มีระสิงห์คณะสาธารณสุขศาสตร์ salinda.m@ku.th 222
4xx02x02xxxxนายยุทธกร พรหมสาขา ณ สกลนครทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตรสำนักเลขานุการfnaykp@csc.ku.ac.th 139
4xx02x03xxxxนางจารุณี ประกอบสิญห์วิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์สำนักเลขานุการtik_jarunee@hotmail.com 140
4xx02x04xxxxนางสาวจันสุดา เดชแสงจันทร์ศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการสำนักเลขานุการduck2522@hotmail.com 141
4xx03001xxxxนายวุฒิ บุญกระจ่างสำนักวิทยบริการ-oasvbk@csc.ku.ac.th 143
4xx03002xxxxนางสุพัตรา ผาลาพังสถาบันวิจัยและพัฒนา วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร-supattra@csc.ku.ac.th 142
4xxxxxxxxxxxนายอุกฤษ แก้วก่าสำนักงานวิทยาเขตฝ่ายกิจการนิสิต (ส่วนกลาง)ukrit.kaw@ku.th 138
5xx02x0300xxน.ส.สุกัญญา กุลแก้วโครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรีโครงการสุพรรณบุรีต่อเนื่องsbcsyk@ku.ac.th 145
5xxxxxxxxxxxน.ส.จินตนา จำปาเทศโครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี sbcjtn@ku.ac.th 146
5xxxxxxxxxxxน.ส.สุรัสวดี อรุณวรากรณ์โครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี sbcsda@ku.ac.th 144