ค้นหารายชื่อนิสิตที่ได้ทำการลงทะเบียนแล้ว

อธิบาย : สถานะ Y= ได้รับการยืนยันตัวตนจากการตอบกลับเมลล์แล้ว , U= ยังไม่ได้ตอบเมลล์ยืนยันการสมัคร , R=รายชื่อได้มาจากสำนักทะเบียน


รายงานเรียงตาม

ค้นหาด้วย

เลขประจำตัวนิสิต 8 หลัก (ตั้งแต่ปี 51 ย้อนอดีต) :
เลขประจำตัวนิสิต 10 หลัก (ตั้งแต่ปี 52 ไปอนาคต) :


สามารถค้นดูเฉพาะชั้นปี , คณะ , ชั้นปี-คณะ หรือ เฉพาะเลขประจำตัวนิสิต
ตัวอย่าง กรณี เลขประจำตัวนิสิต 8 หลัก ค้นดูเฉพาะชั้นปี 50=50xxxxxx  ค้นดูเฉพาะคณะวนศาสตร์ บางเขน ตั้งแต่ปี 51 ย้อนอดีต=xx03xxxx  ค้นดูเฉพาะชั้นปี 50 คณะวนศาสตร์ บางเขน=5003xxxx  ค้นดูเฉพาะเลขประจำตัวนิสิต=50123456 เป็นต้น

ตัวอย่าง กรณี เลขประจำตัวนิสิต 10 หลัก ค้นดูเฉพาะชั้นปี 52 =52xxxxxxxx  ค้นดูเฉพาะวิทยาเขตบางเขน ตั้งแต่ปี 52 ไปอนาคต=xx1xxxxxxx ค้นดูเฉพาะคณะวนศาสตร์ บางเขน ตั้งแต่ปี 52 ไปอนาคต=xx103xxxx  ค้นดูเฉพาะชั้นปี 52 คณะวนศาสตร์ บางเขน=52103xxxxx  ค้นดูเฉพาะเลขประจำตัวนิสิต=5212345678 เป็นต้น


ค้นหาด้วย   ชื่อ - นามสกุล (ไม่ต้องพิมพ์ข้อความที่สมบูรณ์ครบ ก็สามารถค้นได้)

ใช้ได้เฉพาะในเครือข่าย nontri net เท่านั้น (เพื่อไม่ให้ Load ระบบ)

ชื่อ :  นามสกุล :    

 


ค้นหาด้วย

รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา  


 แสดงรายชื่อ คนสมัครใหม่ล่าสุด (เรียงตามสมัครก่อน-หลัง)  จำนวน  คนแรก  (1-1000)