รายชื่อนิสิตที่ได้รับการยกเว้นข้อบังคับการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร (ดูแลโดย Admin กองกิจการนิสิต)

 


กรอกเลขประจำตัวนิสิต

ยกเว้น

ยกเลิกการยกเว้น