สถิติหน่วยงาน (ข้อมูลไม่ Real Time แต่จะ Update เวลา 24.00 น.ของทุกวัน)
ค้นด้วย รหัสหน่วยงาน (12 หลัก)

สามารถค้นดูเฉพาะวิทยาเขต , ปีการศึกษา, หน่วยงาน 

ตัวอย่าง

ค้นดูทุกวิทยาเขต =xxxxxxxxxxxx

ค้นดูเฉพาะ วิทยาเขตบางเขน =1xxxxxxxxxxx 

ค้นดูเฉพาะ กองกิจการนิสิต วิทยาเขตบางเขน=1xx0100100xx  

ค้นดูเฉพาะ กองกิจการนิสิต วิทยาเขตบางเขน ปี50 =1500100100xx 

ค้นดูเฉพาะ วิทยาเขตบางเขน ปี50 =150xxxxxxxxx

ค้นดูเฉพาะ ปี50 =x50xxxxxxxxx