รายงานสถิติคณะ(ข้อมูลไม่ Real Time แต่จะ Update เวลา 24.00 น. ของทุกวัน)


นิสิตปี พ.ศ.

รายงานจำนวนนิสิตแต่ละคณะ ที่ "ผ่าน" และ "ไม่ผ่าน" เงื่อนไขเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร

 


รายงานสถานะภาพนิสิต แยกเป็นแต่ละคณะ  แต่ละสาขาวิชา