สถิติโครงการ (ข้อมูลไม่ Real Time แต่จะ Update เวลา 24.00 น.ของทุกวัน)
ประเภทโครงการ แผน A

ประเภทโครงการ แผน B

สถานะโครงการ

รับรองความถูกต้อง


ค้นด้วย รหัสกิจกรรม  (12 หลัก)

สามารถค้นดูเฉพาะวิทยาเขต , ปีการศึกษา, หน่วยงาน หรือ เฉพาะรหัสโครงการ

ตัวอย่าง

ค้นดูเฉพาะโครงการของวิทยาเขตบางเขน =1xxxxxxxxxxx 

ค้นดูเฉพาะโครงการของ กองกิจการนิสิต วิทยาเขตบางเขน=1xx0100100xx  

ค้นดูเฉพาะโครงการของ กองกิจการนิสิต วิทยาเขตบางเขน ปี50 =1500100100xx 

 


ค้นด้วย Username ของ ผู้ดูแลฝ่ายสารสนเทศของโครงการ