ค้นหาโครงการ     

[Hot! รายงานโครงการ 1 ปีย้อนหลัง และ 1 ปีข้างหน้า] New!

[Quick!..ค้นโครงการแยกแต่ละหน่วยงาน]

แสดงผลเฉพาะ     เพื่อการ Search ที่เร็วขึ้น

 

ประเภทโครงการ แผน A

ประเภทโครงการ แผน B

ปีที่จัด

สถานะโครงการ

ชื่อโครงการ

(ไม่ต้องพิมพ์ข้อความที่สมบูรณ์ครบ ก็สามารถค้นได้)

 

รหัสโครงการ (12 หลัก) 

 

 

 

สามารถค้นดูเฉพาะวิทยาเขต , ปีการศึกษา, หน่วยงาน หรือ เฉพาะรหัสโครงการ

ตัวอย่าง

ค้นดูเฉพาะโครงการของวิทยาเขตบางเขน =1xxxxxxxxxxx 

ค้นดูเฉพาะโครงการของ กองกิจการนิสิต วิทยาเขตบางเขน=1xx0100100xx  

ค้นดูเฉพาะโครงการของ กองกิจการนิสิต วิทยาเขตบางเขน ปี50 =1500100100xx