ค้นหาโครงการ จำนวนที่ค้นพบ = 115

 

1 2 3 4 5
วันที่จัดชื่อโครงการรหัสโครงการวิทยาเขตสังกัดหน่วยงานกลุ่มเป้าหมายสมัครแล้วจำนวนรับประเภท แผน AA.1A.2A.3A.4A.รวมประเภท แผน BB.1B.2.1B.2.2B.2.3B.2.4B.3B.รวมสถานะเอกสารติดต่อชื่อโครงการ(ENG)ประเภท แผน CประเภทศิลปวัฒนธรรมID
19/8/2561 6:30:00กิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างนิสิตและบุคลากร260020010203วิทยาเขตกำแพงแสนคณะ,ภาควิชาคณะเกษตร (กำแพงแสน) ภาควิชาเกษตรกลวิธานนิสิตภาควิชาเกษตรกลวิธาน0200เลือกเข้าร่วม10427กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0104207จบโครงการDOCagrrdc -N25918
20/4/2561 9:00:00โครงการปัจฉิมนิเทศและเลี้ยงอำลานิสิตชั้นปีที่ 4260020010217วิทยาเขตกำแพงแสนคณะ,ภาควิชาคณะเกษตร (กำแพงแสน) ภาควิชาเกษตรกลวิธานนิสิตชั้นปีที่ 4 ภาควิชาเกษตรกลวิธาน050เลือกเข้าร่วม23106กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0231006จบโครงการDOCagrrdc -N25819
17/3/2561 8:30:00โครงการฝึกอบรมทางวิชาการ หลักสูตร “การเสริมสร้างบุคลิกภาพเพื่อเตรียมพร้อมสู่วัยทำงาน”260020010214วิทยาเขตกำแพงแสนคณะ,ภาควิชาคณะเกษตร (กำแพงแสน) ภาควิชาเกษตรกลวิธานนิสิตชั้นปีที่ 4 ภาควิชาเกษตรกลวิธาน050เลือกเข้าร่วม00808กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0008008จบโครงการDOCagrrdc -N25818
20/1/2561 8:30:00ศึกษาดูงานเสริมประสบการณ์สร้างความพร้อมนิสิตภาควิชาเกษตรกลวิธาน260020010213วิทยาเขตกำแพงแสนคณะ,ภาควิชาคณะเกษตร (กำแพงแสน) ภาควิชาเกษตรกลวิธานนิสิตภาควิชาเกษตรกลวิธาน0200เลือกเข้าร่วม045110กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ00451010จบโครงการDOCagrrdc -N25919
2/12/2560 8:30:00โครงการจัดเดินรถแทรกเตอร์พ่วงเทรลเลอร์เพื่อบริการรับ – ส่ง ผู้เข้าชมงานเกษตร กำแพงแสน ประจำปี 2560260020010219วิทยาเขตกำแพงแสนคณะ,ภาควิชาคณะเกษตร (กำแพงแสน) ภาควิชาเกษตรกลวิธานนิสิตภาควิชาเกษตรกลวิธาน0200เลือกเข้าร่วม52010540กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0520105040จบโครงการDOCagrrdc -N25921
23/8/2560 17:30:00ธรรมะเพื่อการพัฒนาชีวิต (ธรรมะ และสุขภาพ ในวัยเรียน)260020010215วิทยาเขตกำแพงแสนคณะ,ภาควิชาคณะเกษตร (กำแพงแสน) ภาควิชาเกษตรกลวิธานนิสิตภาควิชาเกษตรกลวิธาน0180เลือกเข้าร่วม21003กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0210003จบโครงการDOCagrrdc -N25920
17/8/2560 10:00:00โครงการไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560260020010202วิทยาเขตกำแพงแสนคณะ,ภาควิชาคณะเกษตร (กำแพงแสน) ภาควิชาเกษตรกลวิธานนิสิตภาควิชาเกษตรกลวิธาน0200เลือกเข้าร่วม20103กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0201003จบโครงการDOCagrrdc -N25817
5/8/2560 13:00:00ฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างศักยภาพนิสิตด้านคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ ครั้งที่ 2 (โครงการเตรียมความพร้อมให้นิสิต ปี 1)260020010211วิทยาเขตกำแพงแสนคณะ,ภาควิชาคณะเกษตร (กำแพงแสน) ภาควิชาเกษตรกลวิธานนิสิตชั้นปีที่ 1 ภาควิชาเกษตรกลวิธาน060เลือกเข้าร่วม0120012กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ001200012จบโครงการDOCagrrdc -N25922
1/8/2560 12:00:00โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่260020010201วิทยาเขตกำแพงแสนคณะ,ภาควิชาคณะเกษตร (กำแพงแสน) ภาควิชาเกษตรกลวิธานนิสิตชั้นปีที่ 1 ภาควิชาเกษตรกลวิธาน060เลือกเข้าร่วม03003กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0021003จบโครงการDOCagrrdc -N25816
15/2/2560 8:30:00พัฒนาทักษะด้านเครื่องจักรกล เทคโนโลยี และเมคคาทรอนิกส์เกษตร259020010212วิทยาเขตกำแพงแสนคณะ,ภาควิชาคณะเกษตร (กำแพงแสน) ภาควิชาเกษตรกลวิธานนิสิตชั้นปีที่ 3 ภาควิชาเกษตรกลวิธาน050เลือกเข้าร่วม0400040กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ004000040จบโครงการDOCagrrdc -N23794
11/2/2560 8:30:00ศึกษาดูงานเสริมประสบการณ์สร้างความพร้อมนิสิตภาควิชาเกษตรกลวิธาน259020010213วิทยาเขตกำแพงแสนคณะ,ภาควิชาคณะเกษตร (กำแพงแสน) ภาควิชาเกษตรกลวิธานนิสิตภาควิชาเกษตรกลวิธาน0200เลือกเข้าร่วม145111กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ01451011จบโครงการDOCagrrdc -N23793
10/9/2559 7:00:00กิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างนิสิตและบุคลากร259020010203วิทยาเขตกำแพงแสนคณะ,ภาควิชาคณะเกษตร (กำแพงแสน) ภาควิชาเกษตรกลวิธานนิสิตภาควิชาเกษตรกลวิธาน0200เลือกเข้าร่วม16007กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0014207จบโครงการDOCagrrdc -N23713
25/8/2559 11:00:00ไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2559259020010202วิทยาเขตกำแพงแสนคณะ,ภาควิชาคณะเกษตร (กำแพงแสน) ภาควิชาเกษตรกลวิธานนิสิตภาควิชาเกษตรกลวิธาน0180เลือกเข้าร่วม02002กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0200002จบโครงการDOCagrrdc -023712
19/8/2559 12:00:00ปฐมนิเทศนิสิตใหม่259020010201วิทยาเขตกำแพงแสนคณะ,ภาควิชาคณะเกษตร (กำแพงแสน) ภาควิชาเกษตรกลวิธานนิสิตชั้นปีที่ 1 ภาควิชาเกษตรกลวิธาน050เลือกเข้าร่วม03003กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0021003จบโครงการDOCagrrdc -123711
7/5/2559 8:00:00ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การเสริมสร้างบุคลิกภาพเพื่อเตรียมพร้อมสู่วัยทำงาน"258020010214วิทยาเขตกำแพงแสนคณะ,ภาควิชาคณะเกษตร (กำแพงแสน) ภาควิชาเกษตรกลวิธานนิสิตชั้นปีที่ 4 ภาควิชาเกษตรกลวิธาน055เลือกเข้าร่วม00808กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0008008จบโครงการDOCagrrdc -022921
4/5/2559 9:00:00ปัจฉิมนิเทศและเลี้ยงอำลานิสิตชั้นปีที่ 4258020010217วิทยาเขตกำแพงแสนคณะ,ภาควิชาคณะเกษตร (กำแพงแสน) ภาควิชาเกษตรกลวิธานนิสิตชั้นปีที่ 4 ภาควิชาเกษตรกลวิธาน055เลือกเข้าร่วม23106กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0231006จบโครงการDOCagrrdc -022922
30/1/2559 9:30:00ศึกษาดูงานเสริมประสบการณ์สร้างความพร้อมนิสิตเกษตรกลวิธาน ประจำปีการศึกษา 2558258020010213วิทยาเขตกำแพงแสนคณะ,ภาควิชาคณะเกษตร (กำแพงแสน) ภาควิชาเกษตรกลวิธานนิสิตภาควิชาเกษตรกลวิธาน0200เลือกเข้าร่วม246214กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ02462014จบโครงการDOCagrrdc -N22917
12/9/2558 7:30:00กิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างนิสิตและบุคลากร258020010203วิทยาเขตกำแพงแสนคณะ,ภาควิชาคณะเกษตร (กำแพงแสน) ภาควิชาเกษตรกลวิธานนิสิตภาควิชาเกษตรกลวิธาน0180เลือกเข้าร่วม10438กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0104308จบโครงการDOCagrrdc -N22916
3/9/2558 11:00:00ไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2558258020010202วิทยาเขตกำแพงแสนคณะ,ภาควิชาคณะเกษตร (กำแพงแสน) ภาควิชาเกษตรกลวิธานนิสิตภาควิชาเกษตรกลวิธาน0180เลือกเข้าร่วม20002กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0200002จบโครงการDOCagrrdc -022914
21/8/2558 8:30:00ปฐมนิเทศนิสิต ชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2558258020010201วิทยาเขตกำแพงแสนคณะ,ภาควิชาคณะเกษตร (กำแพงแสน) ภาควิชาเกษตรกลวิธานนิสิตชั้นปีที่ 1 ภาควิชาเกษตรกลวิธาน050เลือกเข้าร่วม02002กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0020002จบโครงการDOCagrrdc -022913
1/5/2558 9:00:00ปัจฉิมนิเทศและเลี้ยงอำลานิสิตชั้นปีที่ 4257020010215วิทยาเขตกำแพงแสนคณะ,ภาควิชาคณะเกษตร (กำแพงแสน) ภาควิชาเกษตรกลวิธานนิสิตชั้นปีที่ 4 ภาควิชาเกษตรกลวิธาน00เลือกเข้าร่วม14106กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0141006จบโครงการDOCagrrdc -N22905
10/3/2558 13:00:00ธรรมะเพื่อการพัฒนาชีวิต (ครั้งที่ 1)257020010209วิทยาเขตกำแพงแสนคณะ,ภาควิชาคณะเกษตร (กำแพงแสน) ภาควิชาเกษตรกลวิธานนิสิตภาควิชาเกษตรกลวิธาน055เลือกเข้าร่วม20002กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0200002จบโครงการDOCagrrdc -N22903
24/2/2558 10:30:00ศึกษาดูงานนอกสถานที่ด้านเกษตรกลวิธานและที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรในรายวิชาต่าง ๆ (02027323)257020010218วิทยาเขตกำแพงแสนคณะ,ภาควิชาคณะเกษตร (กำแพงแสน) ภาควิชาเกษตรกลวิธานนิสิตที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชา 02027323051เลือกเข้าร่วม03003กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0030003จบโครงการDOCagrrdc -022902
24/1/2558 9:00:00ศึกษาดูงานเสริมประสบการณ์สร้างความพร้อมนิสิตเกษตรกลวิธาน ประจำปีการศึกษา 2557257020010213วิทยาเขตกำแพงแสนคณะ,ภาควิชาคณะเกษตร (กำแพงแสน) ภาควิชาเกษตรกลวิธานนิสิตภาควิชาเกษตรกลวิธาน0180เลือกเข้าร่วม246214กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ02462014จบโครงการDOCagrrdc -N22901
15/10/2557 10:00:00ศึกษาดูงานนอกสถานที่ด้านเกษตรกลวิธานและที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรในรายวิชาต่าง ๆ (257020010204วิทยาเขตกำแพงแสนคณะ,ภาควิชาคณะเกษตร (กำแพงแสน) ภาควิชาเกษตรกลวิธานนิสิตที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชา 02027261052เลือกเข้าร่วม02002กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0020002จบโครงการDOCagrrdc -022900
1 2 3 4 5

เงื่อนไขรับการเสนอชื่อเข้า "รับพระราชทานปริญญาบัตร"

ประเภทกิจกรรม แผน A (สำหรับนิสิต รหัส 48-51)จำนวนกิจกรรม (>=MIN) จำนวนหน่วยชั่วโมง (>=MIN)
1.กำหนดให้เข้าร่วม (>=7)
2.เลือกเข้าร่วม
    2.1.เลือกเข้าร่วม=>A.1 (ประเภทกิจกรรมด้านพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม) (>=2)
    2.2.เลือกเข้าร่วม=>A.2 (ประเภทกิจกรรมด้านพัฒนาทักษะทางวิชาการและวิชาชีพ) (>=2)
    2.3.เลือกเข้าร่วม=>A.3 (ประเภทกิจกรรมด้านพัฒนาบุคลิกภาพ) (>=2)
    2.4.เลือกเข้าร่วม=>A.4 (ประเภทกิจกรรมด้านพัฒนาสุขภาพ) (>=2)
รวม (>=15) (>=50)

 

ประเภทกิจกรรม แผน B (สำหรับนิสิต รหัส 52 เป็นต้นไป)จำนวนกิจกรรม (>=MIN) จำนวนหน่วยชั่วโมง (>=MIN)
B.1.กิจกรรมมหาวิทยาลัย (>=5)
B.2.กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ
    B.2.1 กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ (ด้านพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม) (>=2)
    B.2.2 กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ (ด้านพัฒนาทักษะการคิดและการเรียนรู้) (>=2)
    B.2.3 กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ (ด้านพัฒนาทักษะเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล) (>=2)
    B.2.4 กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ (ด้านพัฒนาสุขภาพ) (>=2)
B.3.กิจกรรมเพื่อสังคม (>=2)
รวม (>=15) (>=50)