ค้นหาโครงการ จำนวนที่ค้นพบ = 348

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
วันที่จัดชื่อโครงการรหัสโครงการวิทยาเขตสังกัดหน่วยงานกลุ่มเป้าหมายสมัครแล้วจำนวนรับประเภท แผน AA.1A.2A.3A.4A.รวมประเภท แผน BB.1B.2.1B.2.2B.2.3B.2.4B.3B.รวมสถานะเอกสารติดต่อชื่อโครงการ(ENG)ประเภท แผน CประเภทศิลปวัฒนธรรมID
18/8/2562 7:00:00ปลูกพันธุ์ุไม้พื้นเมือง 2562362020040007วิทยาเขตศรีราชาคณะ,ภาควิชาคณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชานิสิตคณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา010กำหนดให้เข้าร่วม00003กิจกรรมเพื่อสังคม0000033จบโครงการDOC2528----Y27499
3/6/2562 8:30:00โครงการรับนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาในสังกัดคณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา ปีการศึกษา 2562361020040013วิทยาเขตศรีราชาคณะ,ภาควิชาคณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชานักเรียน นิสิต020กำหนดให้เข้าร่วม00003กิจกรรมเพื่อสังคม0000033จบโครงการDOC2528 กิจกรรมจิตอาสาN27208
4/5/2562 17:30:00โครงการ Good bye senior party นิสิตสาขาเคมี361020040021วิทยาเขตศรีราชาคณะ,ภาควิชาคณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชานิสิตชั้นปีที่ 1- 4 สาขาเคมี0203เลือกเข้าร่วม00404กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0004004จบโครงการDOC2528 -N27016
3/5/2562 12:30:00โครงการปัจฉิมนิเทศนิสิต คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา361020040025วิทยาเขตศรีราชาคณะ,ภาควิชาคณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชานิสิตชั้นปีที่ 4 คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา0400กำหนดให้เข้าร่วม000012กิจกรรมมหาวิทยาลัย120000012จบโครงการDOC2528 -N26985
3/5/2562 9:00:00โครงการเสริมความรู้ด้านโปรแกรม React for Beginner361020040028วิทยาเขตศรีราชาคณะ,ภาควิชาคณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชานิสิตชั้นปีที่ 3 และ4 จากภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ030เลือกเข้าร่วม0120012กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ001200012จบโครงการDOC2528 -N27014
3/5/2562 8:00:00โครงการกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิรลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก361020040029วิทยาเขตศรีราชาคณะ,ภาควิชาคณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชานิสิตคณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา030เลือกเข้าร่วม30003กิจกรรมเพื่อสังคม0000033จบโครงการDOC2528 กิจกรรมจิตอาสาN26903
28/4/2562 18:00:00โครงการแสดงมุทิตาจิตและแสดงความยินดีกับว่าที่บัณฑิตหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาวิทยาศาสาตร์สิ่งแวดล้อม361020040026วิทยาเขตศรีราชาคณะ,ภาควิชาคณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชานิสิตชั้นปีที่ 1 - 4 สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม0250เลือกเข้าร่วม00404กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0004004จบโครงการDOC2528 -N27018
27/4/2562 8:00:00โครงการฟิสิกส์าสัมพันธ์ปลูกฝังจิตอาสา เพื่อพัฒนาชุมชน361020040023วิทยาเขตศรีราชาคณะ,ภาควิชาคณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชานิสิตสาขาฟิสิกส์ชั้นปีที่ 1 - 400เลือกเข้าร่วม1200012กิจกรรมเพื่อสังคม000001212จบโครงการDOC2528 -N27108
21/4/2562 9:00:00โครงการแนะแนวเทคนิคการสอบวัดความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ ประจำปีการศึกษา 2561361020040024วิทยาเขตศรีราชาคณะ,ภาควิชาคณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชานิสิตชั้นปีที่ 3 คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา0180เลือกเข้าร่วม0120012กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ001200012จบโครงการDOC2528 -N27015
30/3/2562 8:30:00โครงการพัฒนาและเสริมสร้างทักษะการวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับนิสิตหลักสูตรคณิตศาสตร์ประยุกต์361020040020วิทยาเขตศรีราชาคณะ,ภาควิชาคณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชานิสิตชั้นปีที่ 3 และ ปี 4 สาขาคณิตศาสตร์ประยุกต์035เลือกเข้าร่วม0120012กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ001200012จบโครงการDOC2528 -N27002
23/3/2562 7:00:00โครงการกีฬาสิ่งแวดล้อมนิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 25361020040018วิทยาเขตศรีราชาคณะ,ภาควิชาคณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชานิสิตชั้นปีที่ 1 - 4 สาขาวิทยาศาสตร์ สิ่งแวดล้อม0205เลือกเข้าร่วม0001212กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ000012012จบโครงการDOC2528 -N27004
5/3/2562 16:00:00โครงการคลินิกคณิตศาสตร์ประยุกตื361020040017วิทยาเขตศรีราชาคณะ,ภาควิชาคณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชานิสิตสาขาคณิตศาสตร์ประยุกต์ชั้นปีที่ 1065เลือกเข้าร่วม06006กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0060006จบโครงการDOC2528 -N27106
26/2/2562 13:00:00โครงการ ทำอย่างไร จึงจะได้งานที่ดีที่สุด361020040016วิทยาเขตศรีราชาคณะ,ภาควิชาคณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชานิสิตชั้นปีที่ 3 และ 40100เลือกเข้าร่วม03003กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0030003จบโครงการDOC2528 -N26823
19/1/2562 8:30:00โครงการสานสัมพันธ์น้องพี่ชาวคณิตศาสตร์ประยุกต์361020040015วิทยาเขตศรีราชาคณะ,ภาควิชาคณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชานิสิตสาขาคณิตศาสตร์ประยุกต์086เลือกเข้าร่วม00606กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0006006จบโครงการDOC2528 -N26708
15/1/2562 8:30:00การแข่งขัน Startup ระดับประเทศ361020040019วิทยาเขตศรีราชาคณะ,ภาควิชาคณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชานิสิตทุกชั้นปี0225เลือกเข้าร่วม0500050กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ005000050จบโครงการDOC2528 -N27593
1/12/2561 9:00:00โครงการสอบเพื่อรับรองมาตรฐานความรู้ทางเคมี361020040012วิทยาเขตศรีราชาคณะ,ภาควิชาคณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชานิสิตชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาเคมี062เลือกเข้าร่วม09009กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0090009จบโครงการDOC2528 -N26579
4/11/2561 20:00:00โครงการทบทวนความรู้นิสิต คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา361020040009วิทยาเขตศรีราชาคณะ,ภาควิชาคณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชานิสิตคณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา040เลือกเข้าร่วม0420042กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ004200042จบโครงการDOC2528 -N26867
12/10/2561 7:30:00โครงการบำเพ็ญเพื่ออุทิศถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร361020040011วิทยาเขตศรีราชาคณะ,ภาควิชาคณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชาบุคลากร และนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา และผู้สนใจ0300เลือกเข้าร่วม60006กิจกรรมเพื่อสังคม0000066จบโครงการDOC2528 -Y27207
16/9/2561 8:30:00โครงการฝึกซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร361020040006วิทยาเขตศรีราชาคณะ,ภาควิชาคณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชาบัณฑิตของคณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา0420กำหนดให้เข้าร่วม00006กิจกรรมมหาวิทยาลัย6000006จบโครงการDOC2528 -N27508
4/9/2561 8:30:00โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ผู้นำนิสิต จิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม360020040034วิทยาเขตศรีราชาคณะ,ภาควิชาคณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชาสโมสรคณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา ผู้นำนิสิตและผู้แทนนิสิตแต่ละหลักสูตร030เลือกเข้าร่วม0200020กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ002000020จบโครงการDOC2528 -N26184
30/8/2561 8:30:00โครงการการแข่งตอบปัญหาวิชาการคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561361020040007วิทยาเขตศรีราชาคณะ,ภาควิชาคณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชานักเรียนที่ร่วมแข่งขันตอบปัญหา030เลือกเข้าร่วม1200012กิจกรรมเพื่อสังคม000001212จบโครงการDOC2528 กิจกรรมจิตอาสาN26389
27/8/2561 16:00:00โครงการคลินิกคณิตศาสตร์ประยุกตื361020040008วิทยาเขตศรีราชาคณะ,ภาควิชาคณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชานิสิตสาขาคณิตศาสตร์ประยุกต์ ชั้นปีที่ 1 และชั้นปีที่อื่นๆ ที่สนใจ065เลือกเข้าร่วม0140014กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ001400014จบโครงการDOC2528 -N26718
18/8/2561 9:00:00วิทย์ในของเล่นพื้นบ้านสืบสานภูมปัญญไทย(ระยะที่ 2)361020040005วิทยาเขตศรีราชาคณะ,ภาควิชาคณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชานิสิตชั้นปีที่ 2 - 4 สาขาเคมี065เลือกเข้าร่วม00606กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0006006จบโครงการDOC2528 -Y26419
11/8/2561 8:00:00เสวนาเรื่องเส้นทางสู่ DaTa Scientist อาชีพมาแรงแห่งยุค361020040004วิทยาเขตศรีราชาคณะ,ภาควิชาคณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชานิสิตชั้นที่ปี 20128เลือกเข้าร่วม03003กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0030003จบโครงการDOC2528 -N26420
6/8/2561 8:30:00ทำบุญตักบาตรต้อนรับเปิดเทอม ปีการศึกษา 2561361020040003วิทยาเขตศรีราชาคณะ,ภาควิชาคณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชานิสิตใหม่ ชั้นปีที่ 1 และปีิื่นๆๆ0450เลือกเข้าร่วม30003กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0300003จบโครงการDOC2528 -Y26422
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

เงื่อนไขรับการเสนอชื่อเข้า "รับพระราชทานปริญญาบัตร"

ประเภทกิจกรรม แผน A (สำหรับนิสิต รหัส 48-51)จำนวนกิจกรรม (>=MIN) จำนวนหน่วยชั่วโมง (>=MIN)
1.กำหนดให้เข้าร่วม (>=7)
2.เลือกเข้าร่วม
    2.1.เลือกเข้าร่วม=>A.1 (ประเภทกิจกรรมด้านพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม) (>=2)
    2.2.เลือกเข้าร่วม=>A.2 (ประเภทกิจกรรมด้านพัฒนาทักษะทางวิชาการและวิชาชีพ) (>=2)
    2.3.เลือกเข้าร่วม=>A.3 (ประเภทกิจกรรมด้านพัฒนาบุคลิกภาพ) (>=2)
    2.4.เลือกเข้าร่วม=>A.4 (ประเภทกิจกรรมด้านพัฒนาสุขภาพ) (>=2)
รวม (>=15) (>=50)

 

ประเภทกิจกรรม แผน B (สำหรับนิสิต รหัส 52 เป็นต้นไป)จำนวนกิจกรรม (>=MIN) จำนวนหน่วยชั่วโมง (>=MIN)
B.1.กิจกรรมมหาวิทยาลัย (>=5)
B.2.กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ
    B.2.1 กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ (ด้านพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม) (>=2)
    B.2.2 กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ (ด้านพัฒนาทักษะการคิดและการเรียนรู้) (>=2)
    B.2.3 กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ (ด้านพัฒนาทักษะเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล) (>=2)
    B.2.4 กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ (ด้านพัฒนาสุขภาพ) (>=2)
B.3.กิจกรรมเพื่อสังคม (>=2)
รวม (>=15) (>=50)