ค้นหาโครงการ จำนวนที่ค้นพบ = 132

 

1 2 3 4 5 6
วันที่จัดชื่อโครงการรหัสโครงการวิทยาเขตสังกัดหน่วยงานกลุ่มเป้าหมายสมัครแล้วจำนวนรับประเภท แผน AA.1A.2A.3A.4A.รวมประเภท แผน BB.1B.2.1B.2.2B.2.3B.2.4B.3B.รวมสถานะเอกสารติดต่อชื่อโครงการ(ENG)ประเภท แผน CประเภทศิลปวัฒนธรรมID
19/8/2562 7:30:00โครงการกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 17462020030005วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครคณะ,ภาควิชาคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์นิสิต บุคลากร มก.ฉกส. และนักเรียน นักศึกษาจากสถานศึกษาในจังหวัดสกลนคร และประชาชนผู้สนใจ0500เลือกเข้าร่วม1200012กิจกรรมเพื่อสังคม000001212จบโครงการDOCtik -N27505
3/7/2562 7:30:00โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ 2562 (สำหรับนิสิต รหัส62)462020030004วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครคณะ,ภาควิชาคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์นิสิตคณะวิทยาศาสตร์และวิศวก ชั้นปีที่ 1 (รหัส 62)รรมศาสตร์0600เลือกเข้าร่วม00426กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0004206จบโครงการDOCtik -N27344
3/7/2562 7:30:00โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปี 2562462020030003วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครคณะ,ภาควิชาคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์นิสิตคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์0800กำหนดให้เข้าร่วม000015กิจกรรมเพื่อสังคม000001515จบโครงการDOCtik กิจกรรมจิตอาสาY27315
21/1/2562 8:30:00โครงการแข่งขันทักษะวิชาการของนิสิตด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรม462020030002วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครคณะ,ภาควิชาคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์นิสิตคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์015เลือกเข้าร่วม2100012กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ011010012จบโครงการDOCtik -N26679
20/1/2562 8:30:00โครงการ "กิจกรรมเสริมทักษะด้านนวัตกรรมภายใน24ชั่วโมง (Startup Thailand Hours Innovation-Nation League)"462020030001วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครคณะ,ภาควิชาคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์นิสิตคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์010เลือกเข้าร่วม3120015กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ021210015จบโครงการDOCtik -N26606
8/9/2561 8:30:00โครงการแรงบันดาลใจสำหรับนิสิตคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์461020030010วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครคณะ,ภาควิชาคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์นิสิตคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์0800เลือกเข้าร่วม12003กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0030003จบโครงการDOCtik -N26250
20/8/2561 8:00:00โครงการกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ ครั้งที่๑๖461020030007วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครคณะ,ภาควิชาคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์เป็นนักเรียนตั้งแต่ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา นิสิต/นักศึกษารัดับอุดมศึกษา รวมถึงประชาชนทั่วไปที่สนใจ ในพื้นที่จังหวัดสกลนคร หรือจังหวัดใกล้เคียง03500เลือกเข้าร่วม06006กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0051006จบโครงการDOCtik -N26187
19/8/2561 8:30:00การแข่งขันหุ่นยนต์เคลื่อนที่อัตโนมัติสำหรับการเกษตรอัจฉริยะ 2018461020030012วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครคณะ,ภาควิชาคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์นิสิตคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์020เลือกเข้าร่วม06006กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0060006จบโครงการDOCtik -N26331
18/8/2561 8:30:00กิจกรรมการแข่งขันนวัตกรรมภายใน 24 ชั่วโมง461020030011วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครคณะ,ภาควิชาคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์นิสิตคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์080เลือกเข้าร่วม06006กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0060006จบโครงการDOCtik(Startup Thailand 24 Hours Innovation - National League)-N26330
5/8/2561 8:30:00โครงการ Homeroom ครั้งที่ ๑(โครงการปริญญาตรีภาคพิเศษ)461020030009วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครคณะ,ภาควิชาคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์นิสิตโครงการปริญญาตรีภาคพิเศษอาจารย์และบุคลากร0205เลือกเข้าร่วม03003กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0003003จบโครงการDOCtik -N26210
3/8/2561 8:30:00โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปี 2561461020030008วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครคณะ,ภาควิชาคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์นิสิตคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ ชั้นปีที่10750เลือกเข้าร่วม33006กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0033006จบโครงการDOCtik -N26251
24/3/2561 7:00:00โครงการพัฒนาผู้นำนิสิต ประจำปีการศึกษา 2560461020030005วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครคณะ,ภาควิชาคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ผู้นำนิสิตคณะวว.070เลือกเข้าร่วม404412กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ02622012จบโครงการDOCtik -N25857
24/3/2561 6:30:00โครงการพัฒนาผู้นำนิสิต คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2561461020030002วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครคณะ,ภาควิชาคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ผู้นำนิสิตคณะวว.080เลือกเข้าร่วม404412กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ03333012จบโครงการDOCtik -N25544
22/3/2561 8:30:00โครงการพัฒนาบุคลิกภาพนิสิตคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์461020030004วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครคณะ,ภาควิชาคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์นิสิตคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์01200เลือกเข้าร่วม325010กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ02350010จบโครงการDOCtik -N25650
20/1/2561 6:30:00โครงการกีฬาดงตาลสัมพันธ์ ครั้งที่ 12461020030001วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครคณะ,ภาควิชาคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์นิสิตคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์070เลือกเข้าร่วม2001012กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ020010012จบโครงการDOCtik -N25376
26/12/2560 8:30:00Thai Obayashi Winter Camp 2017460020030012วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครคณะ,ภาควิชาคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์นิสิตคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์015เลือกเข้าร่วม363012กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ02910012จบโครงการDOCtik -N25484
16/9/2560 7:30:00โครงการหนึ่งภาควิชาหนึ่งบริการวิชาการประจำปี 2560460020030011วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครคณะ,ภาควิชาคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์นิสิตและบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์020เลือกเข้าร่วม33006กิจกรรมเพื่อสังคม0000066จบโครงการDOCtik -N25003
20/8/2560 8:30:00โครงการ Big Cleaning Day คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปี ๒๕๖๐ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร460020030009วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครคณะ,ภาควิชาคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์นิสิตและบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์0200เลือกเข้าร่วม00066กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0002406จบโครงการDOCtik -N24810
28/7/2560 8:30:00โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปี 2560460020030008วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครคณะ,ภาควิชาคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์นิสิตคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ ชั้นปีที่ 10700เลือกเข้าร่วม00303กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0003003จบโครงการDOCtik -N24750
1/7/2560 8:30:00โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ โครงการปริญญาตรีภาคพิเศษ คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศษสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560460020030010วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครคณะ,ภาควิชาคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์นิสิตใหม่ชั้นปีที่ 1 โครงการปริญญาตรีภาคพิเศษ คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์0120เลือกเข้าร่วม01203กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0003003จบโครงการDOCtik -N24943
3/6/2560 14:00:00โครงการ Goodbye senior ครั้งที่7 ประจำปีการศึกษา 2559 (โครงการปริญญาตรีภาคพิเศษ)460020030007วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครคณะ,ภาควิชาคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์นิสิตโครงการปริญญาตรีภาคพิเศษ0200เลือกเข้าร่วม30003กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0102003จบโครงการDOCtik -N24942
25/4/2560 8:00:00โครงการแรงบันดาลใจสำหรับนิสิตคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์460020030002วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครคณะ,ภาควิชาคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์นิสิตคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ ชั้นปีที่201000เลือกเข้าร่วม30003กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0300003จบโครงการDOCtik -N24274
30/3/2560 7:30:00ศึกษาดูงานนอกสถานที่ของนิสิตโครงการปริญญาตรีภาคพิเศษ คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์460020030006วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครคณะ,ภาควิชาคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์นิสิตและบุคลากร คณะวว.0100เลือกเข้าร่วม0120012กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ00660012จบโครงการDOCtik -N24909
4/3/2560 6:30:00โครงการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์วิศวกรรมศาสตร์เกษตร (โครงการดงตาลสัมพันธ์ ครั้งที่11)460020030005วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครคณะ,ภาควิชาคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์นิสิตคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์070เลือกเข้าร่วม0001212กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ000210012จบโครงการDOCtik -N24326
26/1/2560 8:30:00งานเกษตรแฟร์ ประจำปี 2560460020030004วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครคณะ,ภาควิชาคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์นิสิตคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์05เลือกเข้าร่วม0120012กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ001200012จบโครงการDOCtik -N24325
1 2 3 4 5 6

เงื่อนไขรับการเสนอชื่อเข้า "รับพระราชทานปริญญาบัตร"

ประเภทกิจกรรม แผน A (สำหรับนิสิต รหัส 48-51)จำนวนกิจกรรม (>=MIN) จำนวนหน่วยชั่วโมง (>=MIN)
1.กำหนดให้เข้าร่วม (>=7)
2.เลือกเข้าร่วม
    2.1.เลือกเข้าร่วม=>A.1 (ประเภทกิจกรรมด้านพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม) (>=2)
    2.2.เลือกเข้าร่วม=>A.2 (ประเภทกิจกรรมด้านพัฒนาทักษะทางวิชาการและวิชาชีพ) (>=2)
    2.3.เลือกเข้าร่วม=>A.3 (ประเภทกิจกรรมด้านพัฒนาบุคลิกภาพ) (>=2)
    2.4.เลือกเข้าร่วม=>A.4 (ประเภทกิจกรรมด้านพัฒนาสุขภาพ) (>=2)
รวม (>=15) (>=50)

 

ประเภทกิจกรรม แผน B (สำหรับนิสิต รหัส 52 เป็นต้นไป)จำนวนกิจกรรม (>=MIN) จำนวนหน่วยชั่วโมง (>=MIN)
B.1.กิจกรรมมหาวิทยาลัย (>=5)
B.2.กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ
    B.2.1 กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ (ด้านพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม) (>=2)
    B.2.2 กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ (ด้านพัฒนาทักษะการคิดและการเรียนรู้) (>=2)
    B.2.3 กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ (ด้านพัฒนาทักษะเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล) (>=2)
    B.2.4 กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ (ด้านพัฒนาสุขภาพ) (>=2)
B.3.กิจกรรมเพื่อสังคม (>=2)
รวม (>=15) (>=50)