ค้นหาโครงการ จำนวนที่ค้นพบ = 43

 

1 2
วันที่จัดชื่อโครงการรหัสโครงการวิทยาเขตสังกัดหน่วยงานกลุ่มเป้าหมายสมัครแล้วจำนวนรับประเภท แผน AA.1A.2A.3A.4A.รวมประเภท แผน BB.1B.2.1B.2.2B.2.3B.2.4B.3B.รวมสถานะเอกสารติดต่อชื่อโครงการ(ENG)ประเภท แผน CประเภทศิลปวัฒนธรรมID
8/2/2562 8:30:00ค่ายอาสาภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2562462020030101วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครคณะ,ภาควิชาคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อมนิสิตภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม00เลือกเข้าร่วม4080048กิจกรรมเพื่อสังคม000004848จบโครงการDOCtik -N26782
7/5/2560 8:30:00โครงการเพิ่มทักษะการใช้โปรแกรมสำหรับนิสิตภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม460020030104วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครคณะ,ภาควิชาคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อมนิสิตภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม0240เลือกเข้าร่วม06006กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0060006จบโครงการDOCtik -N24979
20/4/2560 6:30:00โครงการค่ายโยธาอาสา ครั้งที่ 5460020030103วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครคณะ,ภาควิชาคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อมนิสิตภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม0300เลือกเข้าร่วม1840224กิจกรรมเพื่อสังคม000002424จบโครงการDOCtik -N24445
27/1/2560 8:30:00เข้าร่วมแข่งขันสะพานเหล็ก คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ม.เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร460020030102วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครคณะ,ภาควิชาคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อมนิสิตภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม010เลือกเข้าร่วม06006กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0060006จบโครงการDOCtik -N24961
27/1/2560 8:30:00โครงการแข่งขันของนิสิตภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม460020030101วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครคณะ,ภาควิชาคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อมนิสิตภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม020เลือกเข้าร่วม06006กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0060006จบโครงการDOCtik -N24333
23/1/2559 8:30:00โครงการค่ายโยธาอาสา ครั้งที่4459020030101วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครคณะ,ภาควิชาคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อมนิสิต อาจารย์และบุคลากรในภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม0100เลือกเข้าร่วม1020012กิจกรรมเพื่อสังคม000001212จบโครงการDOCtik -N22415
22/9/2558 8:30:00โครงการร่วมการแข่งขันคอนกรีตมวลเบา ระดับอุดมศึกษา ครั้งที่9458020030105วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครคณะ,ภาควิชาคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อมนิสิตภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม010เลือกเข้าร่วม06006กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0042006จบโครงการDOCtik -N21562
26/5/2558 8:30:00โครงการดูงานนอกสถานที่ของนิสิตภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม458020030104วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครคณะ,ภาควิชาคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อมนิสิตชั้นปีที่3 ภาควิชาวิสซกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม จำนวน 99 คน0100เลือกเข้าร่วม06006กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0042006จบโครงการDOCtik -N21316
7/3/2558 7:00:00โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมนิสิตและศิษย์เก่าสาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อมโ458020030103วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครคณะ,ภาควิชาคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อมนิสิตและศิษย์เก่า0100เลือกเข้าร่วม40026กิจกรรมเพื่อสังคม0000066จบโครงการDOCtik -N20923
5/3/2558 8:30:00โครงการแข่งขันสะพานเหล็ก ประจำปี 2558458020030101วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครคณะ,ภาควิชาคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อมนิสิตภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม020เลือกเข้าร่วม06006กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0042006จบโครงการDOCtik -N20608
27/2/2558 8:00:00โครงการค่ายโยธาอาสาพัฒนาเพื่อน้องครั้งที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2557457020030109วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครคณะ,ภาควิชาคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อมนิสิตภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม0200เลือกเข้าร่วม660012กิจกรรมเพื่อสังคม000001212จบโครงการDOCtik -N20627
12/2/2558 8:30:00โครงการร่วมการแข่งขันเพื่อสร้างสรรค์วิชาการด้านโครงสร้างด้วยไม้ไอศกรีม ระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 9458020030102วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครคณะ,ภาควิชาคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อมนิสิตภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม020เลือกเข้าร่วม06006กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0042006จบโครงการDOCtik -N20629
10/9/2557 8:30:00โครงการร่วมการแข่งขันคอนกรีตมวลเบา ระดับอุดมศึกษา ครั้งที่8457020030107วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครคณะ,ภาควิชาคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อมนิสิตภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม020เลือกเข้าร่วม06006กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0042006จบโครงการDOCtik -N20057
27/3/2557 8:30:00โครงการสนับสนุนและสร้างเสริมประสบการณ์เข้าร่วมประกวดและแข่งขัน นิสิตสาขาวิชาวิศซกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม457020030108วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครคณะ,ภาควิชาคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อมนิสิตภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม020เลือกเข้าร่วม0100010กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ00820010จบโครงการDOCtik -N20603
18/3/2557 8:30:00โครงการแข่งขันสะพานเหล็กเอเชีย (Asian Bridge Competition 2014:BRICOM 2014)457020030105วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครคณะ,ภาควิชาคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อมนิสิตภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม010เลือกเข้าร่วม082212กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ00822012จบโครงการDOCtik -N19965
16/3/2557 8:30:00โครงการแข่งขันสะพานเหล็กเอเชีย457020030103วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครคณะ,ภาควิชาคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อมนิสิตสาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและวิ่งแวดล้อม010เลือกเข้าร่วม0120012กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ001200012จบโครงการDOCtik(Asia Bridge Competition 2014)-N19293
24/2/2557 8:30:00โครงการค่ายโยธาฯอาสาพัฒนา ครั้งที่ 2457020030102วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครคณะ,ภาควิชาคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อมนิสิตสาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและวิ่งแวดล้อม0100เลือกเข้าร่วม361212กิจกรรมเพื่อสังคม000001212จบโครงการDOCtik -N19289
24/2/2557 8:30:00โครงการค่ายโยธาอาสาพัฒนา ครั้งที่ 2457020030106วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครคณะ,ภาควิชาคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อมนิสิตทุกชั้นปี00เลือกเข้าร่วม1800018กิจกรรมเพื่อสังคม000001818จบโครงการDOCMMM -N18827
9/2/2557 6:00:00โครงการจัดงาน Civil Legend ครั้งที่ 12457020030101วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครคณะ,ภาควิชาคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อมนิสิตสาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม0400เลือกเข้าร่วม20406กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0204006จบโครงการDOCtik -N19281
29/7/2556 14:00:00การบรรยายพิเศษ หัวข้อ "เสน่ห์ปฐพี" โครงการส่งเสริมสร้างประสบการณ์/ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านวิชาชีพของสาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม456020030104วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครคณะ,ภาควิชาคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อมนิสิตสาขาิวชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม0100เลือกเข้าร่วม03003กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0030003จบโครงการDOCtik -018201
29/7/2556 14:00:00โครงการเสริมสร้างประสบการณ์/ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านวิชาชีพของสาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม456020030103วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครคณะ,ภาควิชาคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อมนิสิตสาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม0150เลือกเข้าร่วม14005กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0140005จบโครงการDOCtik -N17622
2/2/2556 13:00:00โครงการส่งเสริมกิจกรรมการมีส่วนร่วมของนิสิต/ศิษย์เก่า456020030108วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครคณะ,ภาควิชาคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อมนิสิตปัจจุบัน นิสิตเก่า อาจารย์และบุคลากร080เลือกเข้าร่วม02002กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0020002จบโครงการDOCtik -N18607
23/1/2556 8:30:00โครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อมประจำปีการศึกษา 2555456020030101วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครคณะ,ภาควิชาคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อมนิสิตสาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม088เลือกเข้าร่วม2106018กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ05760018จบโครงการDOCtik -N16936
24/11/2555 9:00:00ขยะสร้างโลกสวย455020030104วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครคณะ,ภาควิชาคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อมบุคลากร นิสิตสาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อมและสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์0200เลือกเข้าร่วม33309กิจกรรมเพื่อสังคม0000099จบโครงการDOCtik กิจกรรมจิตอาสาN18808
19/11/2555 8:30:00โครงการพัฒนาและเสริมสร้างทักษะด้านวิชาการหรือปฏิบัติการให้แก่นิสิตของสาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม455020030106วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครคณะ,ภาควิชาคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อมนิสิตสาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม050เลือกเข้าร่วม23005กิจกรรมเพื่อสังคม0000055จบโครงการDOCtik -N18970
1 2

เงื่อนไขรับการเสนอชื่อเข้า "รับพระราชทานปริญญาบัตร"

ประเภทกิจกรรม แผน A (สำหรับนิสิต รหัส 48-51)จำนวนกิจกรรม (>=MIN) จำนวนหน่วยชั่วโมง (>=MIN)
1.กำหนดให้เข้าร่วม (>=7)
2.เลือกเข้าร่วม
    2.1.เลือกเข้าร่วม=>A.1 (ประเภทกิจกรรมด้านพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม) (>=2)
    2.2.เลือกเข้าร่วม=>A.2 (ประเภทกิจกรรมด้านพัฒนาทักษะทางวิชาการและวิชาชีพ) (>=2)
    2.3.เลือกเข้าร่วม=>A.3 (ประเภทกิจกรรมด้านพัฒนาบุคลิกภาพ) (>=2)
    2.4.เลือกเข้าร่วม=>A.4 (ประเภทกิจกรรมด้านพัฒนาสุขภาพ) (>=2)
รวม (>=15) (>=50)

 

ประเภทกิจกรรม แผน B (สำหรับนิสิต รหัส 52 เป็นต้นไป)จำนวนกิจกรรม (>=MIN) จำนวนหน่วยชั่วโมง (>=MIN)
B.1.กิจกรรมมหาวิทยาลัย (>=5)
B.2.กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ
    B.2.1 กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ (ด้านพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม) (>=2)
    B.2.2 กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ (ด้านพัฒนาทักษะการคิดและการเรียนรู้) (>=2)
    B.2.3 กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ (ด้านพัฒนาทักษะเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล) (>=2)
    B.2.4 กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ (ด้านพัฒนาสุขภาพ) (>=2)
B.3.กิจกรรมเพื่อสังคม (>=2)
รวม (>=15) (>=50)