ค้นหาโครงการ จำนวนที่ค้นพบ = 32

 

1 2
วันที่จัดชื่อโครงการรหัสโครงการวิทยาเขตสังกัดหน่วยงานกลุ่มเป้าหมายสมัครแล้วจำนวนรับประเภท แผน AA.1A.2A.3A.4A.รวมประเภท แผน BB.1B.2.1B.2.2B.2.3B.2.4B.3B.รวมสถานะเอกสารติดต่อชื่อโครงการ(ENG)ประเภท แผน CประเภทศิลปวัฒนธรรมID
5/4/2562 9:30:00Home room สาขาวิชาการจัดการ461020040204วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครคณะ,ภาควิชาคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ สาขาการจัดการนิสิตสาขาการจัดการ00เลือกเข้าร่วม20002กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0002002จบโครงการDOCduck2522 -N27092
18/1/2562 8:00:00สานสัมพันธ์พี่น้องการจัดการร่วมใจบำเพ็ญประโยชน์461020040203วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครคณะ,ภาควิชาคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ สาขาการจัดการนิสิตสาขาการจัดการ00เลือกเข้าร่วม33006กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0033006จบโครงการDOCduck2522 -N26662
9/1/2562 9:00:00ศึกษาดูงาน เปิดโลกทัศน์ทางธุรกิจสาขาการจัดการ461020040202วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครคณะ,ภาควิชาคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ สาขาการจัดการนิสิต มก.ฉกส.00เลือกเข้าร่วม33309กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0333009จบโครงการDOCduck2522 -N26634
19/1/2561 7:00:00สานสัมพันธ์น้องพี่การจัดการร่วมใจบำเพ็ญประโยชน์460020040203วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครคณะ,ภาควิชาคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ สาขาการจัดการนิสิตสาขาการจัดการ00เลือกเข้าร่วม03003กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ003123018จบโครงการDOCduck2522 -N25384
29/11/2560 13:00:00แรงบันดาลใจในการทำงาน และเตรียมความพร้อมก่อนออกสู่ตลาดแรงงาน460020040202วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครคณะ,ภาควิชาคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ สาขาการจัดการนิสิต มก.ฉกส.00เลือกเข้าร่วม30003กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0030003จบโครงการDOCduck2522 -N25188
27/3/2560 8:30:00จัดการอาสาพัฒนาศักยภาพบุคคลโดยใช้สื่อสนับสนุนการเรียนรู้459020040203วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครคณะ,ภาควิชาคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ สาขาการจัดการนิสิตสาขาวิชาการจัดการ00เลือกเข้าร่วม30014กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0300104จบโครงการDOCduck2522 -N24099
23/2/2560 8:30:00เปิดโลกทัศน์ทางธุรกิจสาขาวิชาการจัดการ459020040202วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครคณะ,ภาควิชาคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ สาขาการจัดการนิสิตสาขาวิชาการจัดการ00เลือกเข้าร่วม333312กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ06666024จบโครงการDOCduck2522 -N24098
10/9/2559 9:00:00พัฒนาบุคลิกภาพ459020040201วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครคณะ,ภาควิชาคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ สาขาการจัดการนิสิต ศว.ชั้นปีที่3-400เลือกเข้าร่วม00303กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0003003จบโครงการDOCduck2522 -N23452
9/5/2559 16:30:00MG Night สานสัมพันธ์พี่น้องจัดการ458020040202วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครคณะ,ภาควิชาคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ สาขาการจัดการนิสิตสาขาการจัดการ00เลือกเข้าร่วม00404กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0004004จบโครงการDOCduck2522 -N23177
22/1/2559 8:30:00สานสัมพันธ์น้องพี่การจัดการร่วมใจบำเพ็ญประโยชน์458020040201วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครคณะ,ภาควิชาคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ สาขาการจัดการนิสิตสาขาการจัดการ00เลือกเข้าร่วม121212036กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ01212120036จบโครงการDOCduck2522 -N23175
13/1/2559 8:30:00เปิดโลกทัศน์ทางธุรกิจสาขาวิชาการจัดการ458020040203วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครคณะ,ภาควิชาคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ สาขาการจัดการนิสิตสาขาการจัดการ00เลือกเข้าร่วม066012กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ00660012จบโครงการDOCduck2522 -N23180
16/1/2558 8:30:00สานสัมพันธ์น้องพี่การจัดการร่วมใจบำเพ็ญประโยชน์457020040207วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครคณะ,ภาควิชาคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ สาขาการจัดการ 00เลือกเข้าร่วม1200012กิจกรรมเพื่อสังคม000001212จบโครงการDOCduck2522 -N20356
1/12/2557 12:30:00สัมมนา "ประกันคุณภาพเพื่อนิสิต"457020040206วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครคณะ,ภาควิชาคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ สาขาการจัดการนิสิต00เลือกเข้าร่วม03003กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0030003จบโครงการDOCduck2522 -N19985
29/10/2557 9:00:00สัมมนาแนวโน้มการบริหารทรัพยากรมนุษย์ต่อการเปลี่ยนแปลงสู่ AEC ปี 2015457020040203วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครคณะ,ภาควิชาคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ สาขาการจัดการนิสิต0300เลือกเข้าร่วม03003กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0030003จบโครงการDOCduck2522 -N19914
28/10/2557 12:30:00สัมมนา Big Think พัฒนาธุรกิจต้องคิดให้ใหญ่457020040202วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครคณะ,ภาควิชาคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ สาขาการจัดการนิสิต060เลือกเข้าร่วม03003กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0030003จบโครงการDOCduck2522 -N19912
27/10/2557 9:00:00สัมมนารู้ทันก่อนใครกับเขตเศรษฐกิจลุ่มแม่น้ำโขง457020040205วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครคณะ,ภาควิชาคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ สาขาการจัดการนิสิต00เลือกเข้าร่วม03003กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0030003จบโครงการDOCduck2522 -N19925
14/2/2557 8:30:00สานสัมพันธ์น้องพี่การจัดการร่วมใจบำเพ็ญประโยชน์456020040206วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครคณะ,ภาควิชาคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ สาขาการจัดการนิสิตการจัดการ00เลือกเข้าร่วม30003กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0033208จบโครงการDOCduck2522 -N18850
14/2/2557 8:30:00สานสัมพันธ์น้องพี่การจัดการร่วมใจบำเพ็ญประโยชน์456020040205วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครคณะ,ภาควิชาคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ สาขาการจัดการนิสิตการจัดการ00เลือกเข้าร่วม30003กิจกรรมเพื่อสังคม0000066จบโครงการDOCduck2522 -N18849
28/8/2556 13:00:00สัมมนา "จุดประกายความคิดพิชิตอาเซียนด้วยโลจิสติกส์456020040202วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครคณะ,ภาควิชาคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ สาขาการจัดการนิสิต00เลือกเข้าร่วม03003กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0030003จบโครงการDOCduck2522 -N17983
1/7/2556 18:30:00กรุงไทยต้นกล้าสีขาว456020040203วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครคณะ,ภาควิชาคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ สาขาการจัดการนิสิต00เลือกเข้าร่วม03003กิจกรรมเพื่อสังคม0000033จบโครงการDOCduck2522 -N18824
14/6/2556 6:30:00การจัดการร่วมใจทำบุญบำเพ็ญประโยชน์456020040201วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครคณะ,ภาควิชาคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ สาขาการจัดการนิสิต0150เลือกเข้าร่วม30003กิจกรรมเพื่อสังคม0000033จบโครงการDOCduck2522 -N17601
12/2/2556 13:00:00สัมมนาหัวข้อ "คิดบวก สร้างสุขในงาน เพิ่มความสำเร็จให้องค์กร"455020040206วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครคณะ,ภาควิชาคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ สาขาการจัดการนิสิต050เลือกเข้าร่วม03003กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0030003จบโครงการDOCduck2522 -N16770
26/1/2556 8:30:00สานสัมพันธ์น้องพี่การจัดการร่วมใจบำเพ็ญประโยชน์455020040205วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครคณะ,ภาควิชาคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ สาขาการจัดการนิสิต00เลือกเข้าร่วม90009กิจกรรมเพื่อสังคม0000099จบโครงการDOCduck2522 กิจกรรมจิตอาสาN16507
18/1/2556 15:30:00ม่วนซื่นปีใหม่ อิ่มใจได้บุญ สามัคคีการจัดการ455020040204วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครคณะ,ภาควิชาคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ สาขาการจัดการนิสิต00เลือกเข้าร่วม30003กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0003003จบโครงการDOCduck2522 -N16505
10/1/2556 6:30:00ม่วนซื่นปีใหม่ สุขใจได้บุญ455020040203วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครคณะ,ภาควิชาคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ สาขาการจัดการนิสิต0390เลือกเข้าร่วม30003กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0300003จบโครงการDOCduck2522 -N16418
1 2

เงื่อนไขรับการเสนอชื่อเข้า "รับพระราชทานปริญญาบัตร"

ประเภทกิจกรรม แผน A (สำหรับนิสิต รหัส 48-51)จำนวนกิจกรรม (>=MIN) จำนวนหน่วยชั่วโมง (>=MIN)
1.กำหนดให้เข้าร่วม (>=7)
2.เลือกเข้าร่วม
    2.1.เลือกเข้าร่วม=>A.1 (ประเภทกิจกรรมด้านพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม) (>=2)
    2.2.เลือกเข้าร่วม=>A.2 (ประเภทกิจกรรมด้านพัฒนาทักษะทางวิชาการและวิชาชีพ) (>=2)
    2.3.เลือกเข้าร่วม=>A.3 (ประเภทกิจกรรมด้านพัฒนาบุคลิกภาพ) (>=2)
    2.4.เลือกเข้าร่วม=>A.4 (ประเภทกิจกรรมด้านพัฒนาสุขภาพ) (>=2)
รวม (>=15) (>=50)

 

ประเภทกิจกรรม แผน B (สำหรับนิสิต รหัส 52 เป็นต้นไป)จำนวนกิจกรรม (>=MIN) จำนวนหน่วยชั่วโมง (>=MIN)
B.1.กิจกรรมมหาวิทยาลัย (>=5)
B.2.กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ
    B.2.1 กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ (ด้านพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม) (>=2)
    B.2.2 กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ (ด้านพัฒนาทักษะการคิดและการเรียนรู้) (>=2)
    B.2.3 กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ (ด้านพัฒนาทักษะเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล) (>=2)
    B.2.4 กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ (ด้านพัฒนาสุขภาพ) (>=2)
B.3.กิจกรรมเพื่อสังคม (>=2)
รวม (>=15) (>=50)