ค้นหาโครงการ จำนวนที่ค้นพบ = 8

 

1
วันที่จัดชื่อโครงการรหัสโครงการวิทยาเขตสังกัดหน่วยงานกลุ่มเป้าหมายสมัครแล้วจำนวนรับประเภท แผน AA.1A.2A.3A.4A.รวมประเภท แผน BB.1B.2.1B.2.2B.2.3B.2.4B.3B.รวมสถานะเอกสารติดต่อชื่อโครงการ(ENG)ประเภท แผน CประเภทศิลปวัฒนธรรมID
30/10/2561 17:30:00โครงการแข่งขันเปตอง FRESHY KU.CSC.78461043011201วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครชมรม/กลุ่มนิสิตส่วนกลาง ด้านกีฬาชมรมเปตอง 00เลือกเข้าร่วม303612กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ03333012จบโครงการDOCMMM -N26661
29/3/2560 17:00:00โครงการแข่งขันเปตองประเพณี มก.ฉกส. ครั้งที่ 4459043011201วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครชมรม/กลุ่มนิสิตส่วนกลาง ด้านกีฬาชมรมเปตองนิสิตทุกชั้นปี040เลือกเข้าร่วม10236กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0102306จบโครงการDOCMMM -N24462
29/11/2557 8:30:00การแข่งขันเปตอง OBUT THAILAND OPEN 2014 สนาม 6457043011201วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครชมรม/กลุ่มนิสิตส่วนกลาง ด้านกีฬาชมรมเปตองนิสิตทุกชั้นปี00เลือกเข้าร่วม202610กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ02224010จบโครงการDOCMMM -N22830
5/1/2556 8:30:00โครงการเปตองเกษตรศาสตร์นนทรีอีสานโอเพ่น ครั้งที่455043011203วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครชมรม/กลุ่มนิสิตส่วนกลาง ด้านกีฬาชมรมเปตอง 00เลือกเข้าร่วม22206กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0222006จบโครงการDOCMMM -N16838
5/1/2556 8:30:00คณะทำงานโครงการเปตองเกษตรศาสตร์นนทรีอีสานโอเพ่น ครั้งที่ 3455043011202วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครชมรม/กลุ่มนิสิตส่วนกลาง ด้านกีฬาชมรมเปตองนิสิตทุกชั้นปี00เลือกเข้าร่วม333312กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ03333012จบโครงการDOCMMM -N16837
17/11/2555 8:30:00คณะทำงานโครงการแข่งขันเปตองประเพณี มก.ฉกส. ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2555455043011205วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครชมรม/กลุ่มนิสิตส่วนกลาง ด้านกีฬาชมรมเปตองนิสิตทุกชั้นปี00เลือกเข้าร่วม40408กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0206008จบโครงการDOCMMM -N17899
17/11/2555 8:30:00โครงการแข่งขันเปตองประเพณี มก.ฉกส. ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2555455043011204วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครชมรม/กลุ่มนิสิตส่วนกลาง ด้านกีฬาชมรมเปตองนิสิตทุกชั้นปี00เลือกเข้าร่วม00066กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0000606จบโครงการDOCMMM -N17898
21/7/2555 8:30:00คัดตัวแทนนักกีฬาเปตองมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์455043011201วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครชมรม/กลุ่มนิสิตส่วนกลาง ด้านกีฬาชมรมเปตอง 00เลือกเข้าร่วม00099กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0000909จบโครงการDOCMMM -N16834
1

เงื่อนไขรับการเสนอชื่อเข้า "รับพระราชทานปริญญาบัตร"

ประเภทกิจกรรม แผน A (สำหรับนิสิต รหัส 48-51)จำนวนกิจกรรม (>=MIN) จำนวนหน่วยชั่วโมง (>=MIN)
1.กำหนดให้เข้าร่วม (>=7)
2.เลือกเข้าร่วม
    2.1.เลือกเข้าร่วม=>A.1 (ประเภทกิจกรรมด้านพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม) (>=2)
    2.2.เลือกเข้าร่วม=>A.2 (ประเภทกิจกรรมด้านพัฒนาทักษะทางวิชาการและวิชาชีพ) (>=2)
    2.3.เลือกเข้าร่วม=>A.3 (ประเภทกิจกรรมด้านพัฒนาบุคลิกภาพ) (>=2)
    2.4.เลือกเข้าร่วม=>A.4 (ประเภทกิจกรรมด้านพัฒนาสุขภาพ) (>=2)
รวม (>=15) (>=50)

 

ประเภทกิจกรรม แผน B (สำหรับนิสิต รหัส 52 เป็นต้นไป)จำนวนกิจกรรม (>=MIN) จำนวนหน่วยชั่วโมง (>=MIN)
B.1.กิจกรรมมหาวิทยาลัย (>=5)
B.2.กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ
    B.2.1 กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ (ด้านพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม) (>=2)
    B.2.2 กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ (ด้านพัฒนาทักษะการคิดและการเรียนรู้) (>=2)
    B.2.3 กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ (ด้านพัฒนาทักษะเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล) (>=2)
    B.2.4 กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ (ด้านพัฒนาสุขภาพ) (>=2)
B.3.กิจกรรมเพื่อสังคม (>=2)
รวม (>=15) (>=50)