1 ปี ย้อนหลัง     1 ปี ข้างหน้า

ปฏิทินโครงการ 1 ปี ย้อนหลัง

ค้นหาโครงการ จำนวนที่ค้นพบ = 432

วันที่-เวลาปัจจุบัน = 22/3/2562 18:10:58

 
วันที่จัดชื่อโครงการรหัสโครงการวิทยาเขตสังกัดหน่วยงานกลุ่มเป้าหมายสมัครแล้วจำนวนรับประเภท แผน AA.1A.2A.3A.4A.รวมประเภท แผน BB.1B.2.1B.2.2B.2.3B.2.4B.3B.รวมสถานะเอกสารติดต่อชื่อโครงการ(ENG)ประเภท แผน Cประภท ศิลปวัฒนธรรมID
22/3/2561 8:30:00เลือกตั้งองค์การนิสิตปีการศึกษา๒๕๖๑160040010036วิทยาเขตบางเขนองค์กรนิสิตส่วนกลางองค์การบริหาร องค์การนิสิตนิสิต มก.บข.010000กำหนดให้เข้าร่วม00001กิจกรรมมหาวิทยาลัย1000001จบโครงการDOCpamOKasetsart University Student Body Organization Eelections 2018-N25846
23/3/2561 8:30:00สืบทอดเจตนา ครั้งที่ ๑๖160041140004วิทยาเขตบางเขนชมรม/กลุ่มนิสิตส่วนกลาง ด้านบำเพ็ญประโยชน์ชมรมคนสร้างป่านิสิตช.คนสร้างป่า060เลือกเข้าร่วม088016กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ00880016จบโครงการDOCpamBConservative intention camp 16-N25840
23/3/2561 8:30:00ค่ายช้างคืนรักษ์สู่ป่า ครั้งที่ ๙160041020008วิทยาเขตบางเขนชมรม/กลุ่มนิสิตส่วนกลาง ด้านบำเพ็ญประโยชน์ชมรมรักษ์ช้างไทยนิสิตช.รักษ์ช้างไทย060เลือกเข้าร่วม1900019กิจกรรมเพื่อสังคม000001919จบโครงการDOCpamBKeep It Wild Camp #9-N26039
24/3/2561 6:30:00เรียนรู้กฎหมายกับการจัดการป่าไม้ที่ยั่งยืน161021110201วิทยาเขตบางเขนสโมสรนิสิตคณะ , ชุมนุม/กลุ่มนิสิตคณะ , ชุมนุม/กลุ่มนิสิตภาควิชาคณะสังคมศาสตร์ ชุมนุมนิติศาสตร์นิสิต0100เลือกเข้าร่วม70007กิจกรรมเพื่อสังคม0000077จบโครงการDOCfsocpks -N25890
24/3/2561 8:00:00โครงการเตรียมความพร้อมสู่ค่ายสัตวแพทย์อาสาพัฒนาชนบท ครั้งที่ 2/2561160021120204วิทยาเขตบางเขนสโมสรนิสิตคณะ , ชุมนุม/กลุ่มนิสิตคณะ , ชุมนุม/กลุ่มนิสิตภาควิชาคณะสัตวแพทยศาสตร์ ชุมนุมสัตวแพทย์พัฒนาชนบทนิสิตสัตวแพทยศาสตร์00เลือกเข้าร่วม08008กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0080008จบโครงการDOCsiwaj -N25556
24/3/2561 8:30:00ประกวดเรื่องสั้นรางวัลเพชรวรรณศิลป์160042030001วิทยาเขตบางเขนชมรม/กลุ่มนิสิตส่วนกลาง ด้านศิลปะวัฒนธรรมชมรมวรรณศิลป์นิสิตช.วรรณศิลป์020เลือกเข้าร่วม04004กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0040004จบโครงการDOCpamAPetch Wannasin Short Writing Award-N25666
24/3/2561 8:30:00ประกวดแต่งคำประพันธ์160042030007วิทยาเขตบางเขนชมรม/กลุ่มนิสิตส่วนกลาง ด้านศิลปะวัฒนธรรมชมรมวรรณศิลป์นิสิตช.วรรณศิลป์020เลือกเข้าร่วม03003กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0030003จบโครงการDOCpamAWannasin Verse Writing Contest-N25783
24/3/2561 8:30:00ศิลปการดำรงชีพครั้งที่ ๕ ตอน"ท่องรอยพระบาทศาสตร์แห่งแผ่นดิน"160041080006วิทยาเขตบางเขนชมรม/กลุ่มนิสิตส่วนกลาง ด้านบำเพ็ญประโยชน์ชมรมศิลปการดำรงชีพนิสิตช.ศิลปการดำรงชีพ035เลือกเข้าร่วม4011217กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ040112017จบโครงการDOCpamBArt of Living the 5th episode of "Follow in His Majesty's footsteps-N26023
25/3/2561 6:00:00ดงตาลรัน ครั้งที่ 1160020070007วิทยาเขตบางเขนคณะ,ภาควิชาคณะวิศวกรรมศาสตร์นิสิตวิศวกรรมศาสตร์02000เลือกเข้าร่วม00033กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0000303จบโครงการDOCaiarbmcDongtan Run#1-N25790
25/3/2561 8:00:00โครงการเสริมสร้างความรู้ภาษาอังกฤษ สาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์160021080072วิทยาเขตบางเขนสโมสรนิสิตคณะ , ชุมนุม/กลุ่มนิสิตคณะ , ชุมนุม/กลุ่มนิสิตภาควิชาสโมสรนิสิตคณะศึกษาศาสตร์นิสิตคณะศึกษาศาสตร์050เลือกเข้าร่วม06006กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0060006จบโครงการDOCfedupsrpEnglish for Mathematics teachersทักษะภาษาต่างประเทศN25951
25/3/2561 8:30:00ค้นหาความจริงแห่งมก.160041110005วิทยาเขตบางเขนชมรม/กลุ่มนิสิตส่วนกลาง ด้านบำเพ็ญประโยชน์ชมรมชาวตึก ชาวหอนิสิตช.ชาวตึกชาวหอ0200เลือกเข้าร่วม07007กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0070007จบโครงการDOCpamBTHE REAL-N25548
26/3/2561 8:00:00กิจกรรมเพื่อสังคมในความร่วมมือของ 3 มหาวิทยาลัย160021070018วิทยาเขตบางเขนสโมสรนิสิตคณะ , ชุมนุม/กลุ่มนิสิตคณะ , ชุมนุม/กลุ่มนิสิตภาควิชาสโมสรนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์นิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์0150เลือกเข้าร่วม40004กิจกรรมเพื่อสังคม0000044จบโครงการDOCaiarbmcKU-CU-TU Community Service 2017-N25109
26/3/2561 8:30:00ศึกษาดูงานและสัมมนานอกสถานที่ของนิสิตภาควิชาภูมิศาสตร์161020110401วิทยาเขตบางเขนคณะ,ภาควิชาคณะสังคมศาสตร์ ภาควิชาภูมิศาสตร์นิสิต0100เลือกเข้าร่วม5205030กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ052050030จบโครงการDOCfsocpks -N25892
27/3/2561 8:30:00BLC สัมมนาประจำปี ๖๐160040010044วิทยาเขตบางเขนองค์กรนิสิตส่วนกลางองค์การบริหาร องค์การนิสิตนิสิตกลุ่มนักจัดการสมดุลชีวิต อบ.ก.บข.030เลือกเข้าร่วม04004กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0040004จบโครงการDOCpamOBalance life Seminar-N25862
27/3/2561 9:00:00คณะประมงพบผู้ประกอบการ "career day"160020030018วิทยาเขตบางเขนคณะ,ภาควิชาคณะประมงนิสิตชั้นปีที่ 3, 4 คณะประมง00เลือกเข้าร่วม05005กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0050005จบโครงการDOCffisjwb -N25828
28/3/2561 8:30:00มหกรรมทำดีไร้ยางอาย160041180004วิทยาเขตบางเขนชมรม/กลุ่มนิสิตส่วนกลาง ด้านบำเพ็ญประโยชน์ชมรมผู้นำเยาวชนต้นแบบแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นิสิตช.ผู้นำเยาวชนต้นแบบ080เลือกเข้าร่วม20002กิจกรรมเพื่อสังคม0000022จบโครงการDOCpamBKU Youth Volunteer Day-N25531
30/3/2561 6:00:00สร้างผู้นำเยวชนด้านสิ่งแวดล้อม160020180019วิทยาเขตบางเขนคณะ,ภาควิชาคณะสิ่งแวดล้อมนักเรียนมัธยม072เลือกเข้าร่วม1500015กิจกรรมเพื่อสังคม000001515จบโครงการDOCmaraya07Youth leader for environment-N25725
30/3/2561 8:30:00ค่ายหนังสือสู่ชนบทเพื่อน้องถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช160041040005วิทยาเขตบางเขนชมรม/กลุ่มนิสิตส่วนกลาง ด้านบำเพ็ญประโยชน์ชมรมมหาวิทยาลัยชาวบ้านนิสิตช.มหาวิทยาลัย-ชาวบ้าน040เลือกเข้าร่วม1300013กิจกรรมเพื่อสังคม000001313จบโครงการDOCpamBThe Book to The countryside to give charity to His Majesty The King Bhumibol Adulyadej Camp-N26134
30/3/2561 9:00:00ประกวดอ่านออกเสียงร้อยแก้วภาษาไทย มนุษยศาสตร์สืบสานพระราชปณิธาน ศาสตร์แห่งแผ่นดิน160020040022วิทยาเขตบางเขนคณะ,ภาควิชาคณะมนุษยศาสตร์นิสิตชาวต่างประเทศ00เลือกเข้าร่วม08008กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0080008จบโครงการDOC58humanku -N25543
30/3/2561 9:00:00คุณเลือกเราซื้อครั้งที่13160030020016วิทยาเขตบางเขนสำนักสำนักหอสมุดอาจารย์ นิสิต บุคลากร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์00เลือกเข้าร่วม07007กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0070007จบโครงการDOCkulibraryYou pick we buy 13-N25562
30/3/2561 12:30:00สัมมนาสาขาจิตวิทยาคลินิก หัวข้อ "เยียวยาอย่างไร ใจผู้ถูกกระท (ทางเพศ)161020110101วิทยาเขตบางเขนคณะ,ภาควิชาคณะสังคมศาสตร์ ภาควิชาจิตวิทยานิสิต0180เลือกเข้าร่วม03003กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0030003จบโครงการDOCfsocpks -N26022
31/3/2561 5:30:00กีฬาประเพณีครุศาสตร์-ศึกษาศาสตร์สัมพันธ์ (ไม้เรียวเกม) ครั้งที่ 19160021080013วิทยาเขตบางเขนสโมสรนิสิตคณะ , ชุมนุม/กลุ่มนิสิตคณะ , ชุมนุม/กลุ่มนิสิตภาควิชาสโมสรนิสิตคณะศึกษาศาสตร์นิสิตคณะศึกษาศาสตร์0500เลือกเข้าร่วม0001212กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ000012012จบโครงการDOCfedupsrp -N26309
1/4/2561 6:00:00โครงการสานสัมพันธ์นิสิตอาจารย์160021010015วิทยาเขตบางเขนสโมสรนิสิตคณะ , ชุมนุม/กลุ่มนิสิตคณะ , ชุมนุม/กลุ่มนิสิตภาควิชาสโมสรนิสิตคณะเกษตรนิสิตคณะเกษตร0200เลือกเข้าร่วม00088กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0000808จบโครงการDOCagrwcy -N25845
1/4/2561 8:30:00หอในรวมใจพัฒนาภูมิทัศน์ มก.160041110007วิทยาเขตบางเขนชมรม/กลุ่มนิสิตส่วนกลาง ด้านบำเพ็ญประโยชน์ชมรมชาวตึก ชาวหอนิสิตช.ชาวตึกชาวหอ0200เลือกเข้าร่วม80008กิจกรรมเพื่อสังคม0000088จบโครงการDOCpamBDormitories Improve the Landscape for KU-N25553
1/4/2561 8:30:00หอในสัมพันธ์160041110010วิทยาเขตบางเขนชมรม/กลุ่มนิสิตส่วนกลาง ด้านบำเพ็ญประโยชน์ชมรมชาวตึ