1 ปี ย้อนหลัง     1 ปี ข้างหน้า

ปฏิทินโครงการ 1 ปี ย้อนหลัง

ค้นหาโครงการ จำนวนที่ค้นพบ = 66

วันที่-เวลาปัจจุบัน = 17/3/2561 21:11:53

 
วันที่จัดชื่อโครงการรหัสโครงการวิทยาเขตสังกัดหน่วยงานกลุ่มเป้าหมายสมัครแล้วจำนวนรับประเภท แผน AA.1A.2A.3A.4A.รวมประเภท แผน BB.1B.2.1B.2.2B.2.3B.2.4B.3B.รวมสถานะเอกสารติดต่อชื่อโครงการ(ENG)ประเภท แผน Cประภท ศิลปวัฒนธรรมID
25/3/2560 7:00:00โครงการแข่งขันกีฬาเครือข่ายวิทยาศาสตร์การกีฬาระหว่างมหาวิทยาลัย259020020006วิทยาเขตกำแพงแสนคณะ,ภาควิชาคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 00เลือกเข้าร่วม005510กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ00055010จบโครงการDOCfaassys -N24566
27/3/2560 7:30:00โครงการพัฒนาบุคลิกภาพปี59259020040140วิทยาเขตกำแพงแสนคณะ,ภาควิชาคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สายวิชาคณิตศาสตร์ สถิติ และคอมพิวเตอร์ 00กำหนดให้เข้าร่วม00004กิจกรรมมหาวิทยาลัย4000004จบโครงการDOCpornpun -N24423
27/3/2560 13:00:00โครงการพัฒนาบุคลิกภาพ นิสิตชั้นปีที่ 3259020040315วิทยาเขตกำแพงแสนคณะ,ภาควิชาคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สายวิชาศิลปศาสตร์นิสิตหลักสูตร บธ.บ.การจัดการ (ภาคพิเศษ) ชั้นปีที่ 300กำหนดให้เข้าร่วม00003กิจกรรมมหาวิทยาลัย3000003จบโครงการDOCfaasnms -N24431
27/3/2560 13:00:00โครงการพัฒนาบุคลิกภาพ (สำหรับนิสิตชั้นปีที่3) ประจำปีการศึกษา 2559259020040116วิทยาเขตกำแพงแสนคณะ,ภาควิชาคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สายวิชาคณิตศาสตร์ สถิติ และคอมพิวเตอร์ 00กำหนดให้เข้าร่วม00003กิจกรรมมหาวิทยาลัย3000003จบโครงการDOCsuparat2553 -N24439
27/3/2560 13:00:00โครงการพัฒนาบุคลิกภาพ นิสิตชั้นปีที่ 3259020040340วิทยาเขตกำแพงแสนคณะ,ภาควิชาคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สายวิชาศิลปศาสตร์นิสิตหลักสูตร บธ.บ.การบัญชีบริหาร (ภาคพิเศษ) ชั้นปีที่ 300กำหนดให้เข้าร่วม00003กิจกรรมมหาวิทยาลัย3000003จบโครงการDOCacc57 -N24483
29/3/2560 12:30:00ปัจฉิมนิเทศ (สำหรับนิสิตชั้นปีที่4)ประจำปีการศึกษา 2559259020040117วิทยาเขตกำแพงแสนคณะ,ภาควิชาคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สายวิชาคณิตศาสตร์ สถิติ และคอมพิวเตอร์ 00กำหนดให้เข้าร่วม00003กิจกรรมมหาวิทยาลัย3000003จบโครงการDOCsuparat2553 -N24438
29/3/2560 13:00:00โครงการปัจฉิมนิเทศ สำหรับนิสิตชั้นปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2559259020040006วิทยาเขตกำแพงแสนคณะ,ภาควิชาคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 00กำหนดให้เข้าร่วม00004กิจกรรมมหาวิทยาลัย4000004จบโครงการDOCfaasnms -N24387
30/3/2560 8:30:00SHARE BLOOD FOR DAD259021050034วิทยาเขตกำแพงแสนสโมสรนิสิตคณะ , ชุมนุม/กลุ่มนิสิตคณะ , ชุมนุม/กลุ่มนิสิตภาควิชาสโมสรินิสิตคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ 00เลือกเข้าร่วม22228กิจกรรมเพื่อสังคม0000088จบโครงการDOCfeducspSHARE BLOOD FOR DAD-N24136
31/3/2560 9:00:00โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำและทักษะการทำงานเป็นทีม259020040304วิทยาเขตกำแพงแสนคณะ,ภาควิชาคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สายวิชาศิลปศาสตร์นิสิตหลักสูตร บธ.บ.การจัดการ (ภาคพิเศษ) ชั้นปีที่ 100เลือกเข้าร่วม00707กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0007007จบโครงการDOCfaasnms -N24371
1/4/2560 9:00:00วิศวกรรมการอาหารทัศนศึกษานอกสถานที่259020030104วิทยาเขตกำแพงแสนคณะ,ภาควิชาคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ภาควิชาวิศวกรรมการอาหารนิสิต060เลือกเข้าร่วม06006กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0060006จบโครงการDOCyoke2 -N24768
1/4/2560 9:00:00อบรมคอมพิวเตอร์ หลักสูตร "การสร้างสื่อสิ่งพิมพ์ด้วยโปรแกรม Adobe Indesign"259010020306วิทยาเขตกำแพงแสนสำนักงานอธิการบดีกองบริการการศึกษา (กำแพงแสน) งานเทคโนโลยีสารสนเทศนิสิตที่สนใจ020เลือกเข้าร่วม10001กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ001200012จบโครงการDOCnewgradkps59 ทักษะไอทีN24953
8/4/2560 9:00:00ค่ายพัฒนาผู้นำนิสิตและการประกันคุณภาพการศึกษา259020030307วิทยาเขตกำแพงแสนคณะ,ภาควิชาคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์นิสิตภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์0100เลือกเข้าร่วม0016016กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ000160016จบโครงการDOCyoke2 -N24998
8/4/2560 18:00:00โครงการไอทีสัมพันธ์ ปี59259020040160วิทยาเขตกำแพงแสนคณะ,ภาควิชาคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สายวิชาคณิตศาสตร์ สถิติ และคอมพิวเตอร์นิสิตปี1-400เลือกเข้าร่วม00404กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0004004จบโครงการDOCpornpun -N24353
10/4/2560 13:30:00กิจกรรมเย็นทั่วหล้า มหาสงกรานต์ เบิกบาน ศวท. ประจำปีการศึกษา 2559259020040013วิทยาเขตกำแพงแสนคณะ,ภาควิชาคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์นิสิตคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ชั้นปีที่ 1-400เลือกเข้าร่วม30003กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0300003จบโครงการDOCfaaswcd -Y25441
19/4/2560 12:00:00โครงการนิสิตพบอาจารย์ในหลักสูตร ปีการศึกษา 2559259020040122วิทยาเขตกำแพงแสนคณะ,ภาควิชาคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สายวิชาคณิตศาสตร์ สถิติ และคอมพิวเตอร์ 00เลือกเข้าร่วม21003กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0201003จบโครงการDOCsuparat2553 -N24329
21/4/2560 8:30:00แลกเปลี่ยนเรียนรู้การผลิตผลงานวิจัยประชุมวิชาการปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคอาเซี่ยน (AUCC)259020040132วิทยาเขตกำแพงแสนคณะ,ภาควิชาคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สายวิชาคณิตศาสตร์ สถิติ และคอมพิวเตอร์ 00เลือกเข้าร่วม0140014กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ001400014จบโครงการDOCsuparat2553 -N24324
21/4/2560 13:00:00ปัจฉิมนิเทศนิสิตภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์259020030303วิทยาเขตกำแพงแสนคณะ,ภาควิชาคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์นิสิตและคณาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์0365เลือกเข้าร่วม00505กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0005005จบโครงการDOCyoke2 -N24980
22/4/2560 9:00:00ค่ายพัฒนาซอฟต์แวร์ (Zes Camp) ครั้งที่ 9259020030305วิทยาเขตกำแพงแสนคณะ,ภาควิชาคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์นิสิตและคณาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์0211เลือกเข้าร่วม05817075กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0058170075จบโครงการDOCyoke2Zes Camp 9ทักษะไอทีN24951
24/4/2560 9:00:00พาไปดูงานนอกสถานที่ ภาคปลาย259020030404วิทยาเขตกำแพงแสนคณะ,ภาควิชาคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลนิสิต052เลือกเข้าร่วม03003กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0030003จบโครงการDOCyoke2 -N24926
28/4/2560 15:00:00โครงการปัจฉิมนิเทศและฉลองบัณฑิตใหม่259020040310วิทยาเขตกำแพงแสนคณะ,ภาควิชาคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สายวิชาศิลปศาสตร์นิสิตหลักสูตร บธ.บ.การจัดการ (ภาคพิเศษ)00เลือกเข้าร่วม00707กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0034007จบโครงการDOCfaasnms -N24401
30/4/2560 8:30:00พัฒนาภาควิชาฯ และ Bye nior ME259020030415วิทยาเขตกำแพงแสนคณะ,ภาควิชาคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลนิสิต0230เลือกเข้าร่วม20013กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0003003จบโครงการDOCyoke2 -N24919
30/4/2560 8:30:00พัฒนาภาควิชาฯ และ Bye nior ME259020030423วิทยาเขตกำแพงแสนคณะ,ภาควิชาคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลนิสิต0230เลือกเข้าร่วม30025กิจกรรมเพื่อสังคม0000055จบโครงการDOCyoke2 -N24920
30/4/2560 9:00:00โครงการปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2559259020020010วิทยาเขตกำแพงแสนคณะ,ภาควิชาคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 00กำหนดให้เข้าร่วม00003กิจกรรมมหาวิทยาลัย3000003จบโครงการDOCfaassys -N24567
30/4/2560 18:00:00โครงการบายเนียร์ ปีการศึกษา 2559259020020012วิทยาเขตกำแพงแสนคณะ,ภาควิชาคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 00เลือกเข้าร่วม20305กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0203005จบโครงการDOCfaassys -N24573
5/5/2560 12:00:00นิสิตพบอาจารย์ที่ปรึกษา ภาคปลายปีการศึกษา 2559259020040123วิทยาเขตกำแพงแสนคณะ,ภาควิชาคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สายวิชาคณิตศาสตร์ สถิติ และคอมพิวเตอร์ 00เลือกเข้าร่วม21003กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0201003จบโครงการDOCsuparat2553 -N24328
6/5/2560 7:00:00เที่ยวไปได้ความรู้สำหรับนิสิตปีที่ 2259020030508วิทยาเขตกำแพงแสนคณะ,ภาควิชาคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ภาควิชาวิศวกรรมชลประทานนิสิตภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน052เลือกเข้าร่วม05005กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0050005จบโครงการDOCyoke2 -N24609
22/5/2560 9:00:00โครงการเสริมสร้างศักยภาพของนิสิตบริหารธุรกิจด้านภาษา/IT/ทักษะสากล259020040311วิทยาเขตกำแพงแสนคณะ,ภาควิชาคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สายวิชาศิลปศาสตร์นิสิตหลักสูตร บธ.บ.การจัดการ (ภาคพิเศษ) ชั้นปีที่ 300เลือกเข้าร่วม0300030กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ003000030จบโครงการDOCfaasnms -N24605
24/5/2560 17:00:00อบรมคอมพิวเตอร์ หลักสูตรการใช้โปรแกรม Excel259010020304วิทยาเขตกำแพงแสนสำนักงานอธิการบดีกองบริการการศึกษา (กำแพงแสน) งานเทคโนโลยีสารสนเทศนิสิตที่สนใจ025เลือกเข้าร่วม01001กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ001500015จบโครงการDOCnewgradkps59 -N24805
30/5/2560 6:30:00โครงการศึกษาดูงานด้านคอมพิวเตอร์ (นิสิตชั้นปีที่3)259020040134วิทยาเขตกำแพงแสนคณะ,ภาควิชาคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สายวิชาคณิตศาสตร์ สถิติ และคอมพิวเตอร์ 00เลือกเข้าร่วม08008กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0053008จบโครงการDOCsuparat2553 -N24327
1/6/2560 9:00:00พาไปดูงานนอกสถานที่วิศวกรรมเครื่องกล259020030422วิทยาเขตกำแพงแสนคณะ,ภาควิชาคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลนิสิต050เลือกเข้าร่วม03003กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0030003จบโครงการDOCyoke2 -N24925
2/6/2560 8:00:00เปิดบ้าน Food Eng KPS259020030105วิทยาเขตกำแพงแสนคณะ,ภาควิชาคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ภาควิชาวิศวกรรมการอาหารนิสิต0106เลือกเข้าร่วม01311024กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0013110024จบโครงการDOCyoke2 -N24763
5/6/2560 9:00:00โครงการส่งเสริมประสบการณ์วิชาชีพแก่นิสิต259020030306วิทยาเขตกำแพงแสนคณะ,ภาควิชาคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์คณาจารย์และนิสิตภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์097เลือกเข้าร่วม06006กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0060006จบโครงการDOCyoke2 -N24982
3/7/2560 12:00:00รับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี260010010003วิทยาเขตกำแพงแสนสำนักงานอธิการบดีกองกิจการนิสิต (กำแพงแสน)นิสิิตที่ได้รับมอบหมาย0500เลือกเข้าร่วม10001กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0006006จบโครงการDOCnewgradkps59 -N24838
14/7/2560 9:00:00โครงการพบผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2560260020040001วิทยาเขตกำแพงแสนคณะ,ภาควิชาคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์นิสิตช่วยงาน ชั้นปีที่ 2-400เลือกเข้าร่วม06006กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0060006จบโครงการDOCfaaswcd -N25439
17/7/2560 9:00:00โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560260020040002วิทยาเขตกำแพงแสนคณะ,ภาควิชาคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์นิสิตคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ชั้นปีที่ 100กำหนดให้เข้าร่วม00003กิจกรรมมหาวิทยาลัย3000003จบโครงการDOCfaaswcd -N25402
18/7/2560 6:00:00โครงการตักบาตรน้องใหม่ รวมใจ สายใย ศวท. ประจำปีการศึกษา 2560260020040003วิทยาเขตกำแพงแสนคณะ,ภาควิชาคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 00เลือกเข้าร่วม30003กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0300003จบโครงการDOCfaaswcd -Y25419
18/7/2560 9:00:00โครงการ Arts science Day & Night (กิจกรรมรับน้องเข้าบ้าน) ประจำปีการศึกษา 2560260021040002วิทยาเขตกำแพงแสนสโมสรนิสิตคณะ , ชุมนุม/กลุ่มนิสิตคณะ , ชุมนุม/กลุ่มนิสิตภาควิชาสโมสรนิสิตคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์นิสิตคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ชั้นปีที่ 100เลือกเข้าร่วม30306กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0303006จบโครงการDOCfaaswcd -N25420
18/7/2560 18:00:00โครงการ Arts science Day & Night (กิจกรรมบายศรีสู่ขวัญ) ประจำปีการศึกษา 2560260021040004วิทยาเขตกำแพงแสนสโมสรนิสิตคณะ , ชุมนุม/กลุ่มนิสิตคณะ , ชุมนุม/กลุ่มนิสิตภาควิชาสโมสรนิสิตคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์นิสิตคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ชั้นปีที่ 100เลือกเข้าร่วม30003กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0300003จบโครงการDOCfaaswcd -N25440
19/7/2560 9:00:00แนะนำภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล260020030412วิทยาเขตกำแพงแสนคณะ,ภาควิชาคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลนิสิต0110เลือกเข้าร่วม30003กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0201003จบโครงการDOCyoke2 -N24924
24/7/2560 8:30:00โครงการก้าวแรกสู่ศาสตร์แห่งแผ่นดิน ปีการศึกษา 2560260010010001วิทยาเขตกำแพงแสนสำนักงานอธิการบดีกองกิจการนิสิต (กำแพงแสน)นิสิตชั้นปีที่ 103800กำหนดให้เข้าร่วม00008กิจกรรมมหาวิทยาลัย8000008จบโครงการDOCnewgradkps59 -024800
26/7/2560 9:30:00โครงการค่ายรวมใจ ครั้งที่15260041010001วิทยาเขตกำแพงแสนชมรม/กลุ่มนิสิตส่วนกลาง ด้านบำเพ็ญประโยชน์ชมรมเกษตรศาสตร์บำเพ็ญ กำแพงแสนสมาชิกชมรม และนิสิตที่สนใจ0150เลือกเข้าร่วม10001กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0105105030จบโครงการDOCnewgradkps59 -N24929
27/7/2560 8:00:00ค่ายอาสาพัฒนาชนบทวิศวกรรมเครื่องกล260020030414วิทยาเขตกำแพงแสนคณะ,ภาควิชาคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลนิสิต ชาวบ้าน นักเรียน065เลือกเข้าร่วม1600016กิจกรรมเพื่อสังคม000001616จบโครงการDOCyoke2 -N24921
27/7/2560 8:00:00ค่ายอาสาพัฒนาชนบทวิศวกรรมเครื่องกล260020030425วิทยาเขตกำแพงแสนคณะ,ภาควิชาคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลนิสิต ชาวบ้าน นักเรียน065เลือกเข้าร่วม40004กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0211004จบโครงการDOCyoke2 -N24923
27/7/2560 8:30:00โครงการพี่สอนน้องร้องเพลงคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560260021040001วิทยาเขตกำแพงแสนสโมสรนิสิตคณะ , ชุมนุม/กลุ่มนิสิตคณะ , ชุมนุม/กลุ่มนิสิตภาควิชาสโมสรนิสิตคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์นิสิตคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ชั้นปีที่ 100เลือกเข้าร่วม60006กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0600006จบโครงการDOCfaaswcd -N25424
2/8/2560 9:00:00นิสิตใหม่พบคณาจารย์สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ259020030011วิทยาเขตกำแพงแสนคณะ,ภาควิชาคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสนนิสิตวิศวกรรมอุตสาหการ060เลือกเข้าร่วม00303กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0003003จบโครงการDOCyoke2 -N24999
2/8/2560 9:00:00กิจกรรมขับขี่ปลอดภัย รู้วินัยจราจร ในโครงการปลูกจิตสำนึกและส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ประจำปีการศึกษา 2560260020040013วิทยาเขตกำแพงแสนคณะ,ภาควิชาคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์นิสิตคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ชั้นปีที่ 100เลือกเข้าร่วม30003กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0300003จบโครงการDOCfaaswcd กิจกรรมจิตสาธารณะN25438
2/8/2560 13:00:00เรียนรู้ระบบประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อนิสิตวิศวกรรมอุตสาหการ259020030012วิทยาเขตกำแพงแสนคณะ,ภาควิชาคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสนนิสิตวิศวกรรมอุตสาหการ060เลือกเข้าร่วม03003กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0030003จบโครงการDOCyoke2 -N25000
6/8/2560 7:30:00เพาะน้ำครั้งที่ 7260020030501วิทยาเขตกำแพงแสนคณะ,ภาควิชาคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ภาควิชาวิศวกรรมชลประทานนิสิตภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน0100เลือกเข้าร่วม12508กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0125008จบโครงการDOCyoke2 -N24764
7/8/2560 9:00:00โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่และมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560260020030301วิทยาเขตกำแพงแสนคณะ,ภาควิชาคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 0125เลือกเข้าร่วม01203กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0012003จบโครงการDOCyoke2 -N25001
10/8/2560 6:00:00ไหว้ครู260020030502วิทยาเขตกำแพงแสนคณะ,ภาควิชาคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ภาควิชาวิศวกรรมชลประทานนิสิต0210เลือกเข้าร่วม20103กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0201003จบโครงการDOCyoke2 -N24608
19/8/2560 8:00:00โครงการพัฒนาทักษะทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์260020030302วิทยาเขตกำแพงแสนคณะ,ภาควิชาคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์นิสิตภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์0305เลือกเข้าร่วม0120012กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ001200012จบโครงการDOCyoke2 -N25005
23/8/2560 12:00:00โครงการสร้างค่านิยมที่ดีวิศวกรรมการอาหาร (ทำบุญ-ไหว้ครู)260020030101วิทยาเขตกำแพงแสนคณะ,ภาควิชาคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ภาควิชาวิศวกรรมการอาหาร 00เลือกเข้าร่วม20002กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0200002จบโครงการDOCyoke2 -N24859
24/8/2560 9:00:00โครงการไหว้ครูคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560260021040003วิทยาเขตกำแพงแสนสโมสรนิสิตคณะ , ชุมนุม/กลุ่มนิสิตคณะ , ชุมนุม/กลุ่มนิสิตภาควิชาสโมสรนิสิตคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์นิสิตคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ชั้นปีที่ 1-400เลือกเข้าร่วม30003กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0300003จบโครงการDOCfaaswcd -Y25421
26/8/2560 7:30:00โครงการเปิดโลกทัศน์สัตวแพทย์ครั้งที่ 18260021060002วิทยาเขตกำแพงแสนสโมสรนิสิตคณะ , ชุมนุม/กลุ่มนิสิตคณะ , ชุมนุม/กลุ่มนิสิตภาควิชาสโมสรนิสิตคณะสัตวแพทยศาสตร์ กำแพงแสนนิสิตคณะสัตวแพทยศาสตร์0400เลือกเข้าร่วม01001กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ00663015จบโครงการDOCnewgradkps59 -N25010
26/8/2560 8:30:00อบรมคอมพิวเตอร์ หลักสูตร การออกแบบสื่อ Infographic259010020303วิทยาเขตกำแพงแสนสำนักงานอธิการบดีกองบริการการศึกษา (กำแพงแสน) งานเทคโนโลยีสารสนเทศนิสิตที่สนใจ025เลือกเข้าร่วม01001กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ001200012จบโครงการDOCnewgradkps59 -N24804
26/8/2560 11:00:00โครงการสัมพันธ์นิสิตภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (CPE HOME)260020030303วิทยาเขตกำแพงแสนคณะ,ภาควิชาคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์คณาจารย์และนิสิตภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์0319เลือกเข้าร่วม00808กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0008008จบโครงการDOCyoke2CPE HOME-N25006
28/8/2560 8:30:00โครการความรู้นอกตำรา "กิจกรรม Library Tour ครั้งที่ 3"260030010001วิทยาเขตกำแพงแสนสำนักสำนักหอสมุด กำแพงแสนนิสิตที่สนใจ0500เลือกเข้าร่วม01001กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0030003จบโครงการDOCnewgradkps59Library Tour #3-024972
29/8/2560 16:00:00English for Mechanical Engineering260020030402วิทยาเขตกำแพงแสนคณะ,ภาควิชาคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลนิสิต030เลือกเข้าร่วม0120012กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ001200012จบโครงการDOCyoke2 -N24928
1/9/2560 14:00:00โครการความรู้นอกตำรา "กิจกรรม English is fun"260030010002วิทยาเขตกำแพงแสนสำนักสำนักหอสมุด กำแพงแสนนิสิตที่สนใจ0300เลือกเข้าร่วม01001กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0030003จบโครงการDOCnewgradkps59 -N25012
5/9/2560 8:30:00โครงการให้ความรู้ด้านกฎหมายและสิทธิในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม260010010101วิทยาเขตกำแพงแสนสำนักงานอธิการบดีกองกิจการนิสิต (กำแพงแสน) งานกิจกรรมและพัฒนานิสิตนิสิตที่สนใจ0100เลือกเข้าร่วม10001กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0020204จบโครงการDOCnewgradkps59 -N24959
5/9/2560 19:00:00โครงการติวหนังสือก่อนสอบเพื่อน้อง (บ้านพี่ขาดคนหุงข้าว)260042010001วิทยาเขตกำแพงแสนชมรม/กลุ่มนิสิตส่วนกลาง ด้านศิลปะวัฒนธรรมชมรมคริสเตียน กำแพงแสนสมาชิกชมรม และนิสิตที่สนใจ075เลือกเข้าร่วม10001กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0051006จบโครงการDOCnewgradkps59 -N24930
8/9/2560 12:30:00โครงการสัมมนาหลังฝึกงาน259020040312วิทยาเขตกำแพงแสนคณะ,ภาควิชาคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สายวิชาศิลปศาสตร์นิสิตหลักสูตร บธ.บ.การจัดการ (ภาคพิเศษ) ชั้นปีที่ 300เลือกเข้าร่วม03003กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0030003จบโครงการDOCfaasnms -N24850
30/11/2560 9:30:00โครงการปัจฉิมนิเทศ นิสิตปี 4 ปีการศึกษา 2560260020040158วิทยาเขตกำแพงแสนคณะ,ภาควิชาคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สายวิชาคณิตศาสตร์ สถิติ และคอมพิวเตอร์นิสิตปี4061กำหนดให้เข้าร่วม00006กิจกรรมมหาวิทยาลัย6000006จบโครงการDOCpornpun -N25144
1/12/2560 12:30:00อบมารยาทการเข้าสังคมและจริยธรรม สำหรับนิสิตปีปี 4 ปีการศึกษา 2560260020040153วิทยาเขตกำแพงแสนคณะ,ภาควิชาคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สายวิชาคณิตศาสตร์ สถิติ และคอมพิวเตอร์ 061เลือกเข้าร่วม00303กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0003003จบโครงการDOCpornpun -N25145
13/1/2561 8:00:00Big Cleaning Day สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ประจำปี 2561259020030014วิทยาเขตกำแพงแสนคณะ,ภาควิชาคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสนนิสิตวิศวกรรมอุตสาหการ060เลือกเข้าร่วม20204กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0202004จบโครงการDOCyoke2 -N25475
2/2/2561 9:00:00โครงการอบรมภาวะผู้นำและการทำงานเป็นทีม ประจำปีการศึกษา 2560260020040012วิทยาเขตกำแพงแสนคณะ,ภาควิชาคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ผู้แทนนิสิตชั้นปีที่ 1 - 200เลือกเข้าร่วม41010024กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0410100024จบโครงการDOCfaaswcd -N25416

 

เงื่อนไขรับการเสนอชื่อเข้า "รับพระราชทานปริญญาบัตร"

ประเภทกิจกรรม แผน A (สำหรับนิสิต รหัส 48-51)จำนวนกิจกรรม (>=MIN) จำนวนหน่วยชั่วโมง (>=MIN)
1.กำหนดให้เข้าร่วม (>=7)
2.เลือกเข้าร่วม
    2.1.เลือกเข้าร่วม=>A.1 (ประเภทกิจกรรมด้านพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม) (>=2)
    2.2.เลือกเข้าร่วม=>A.2 (ประเภทกิจกรรมด้านพัฒนาทักษะทางวิชาการและวิชาชีพ) (>=2)
    2.3.เลือกเข้าร่วม=>A.3 (ประเภทกิจกรรมด้านพัฒนาบุคลิกภาพ) (>=2)
    2.4.เลือกเข้าร่วม=>A.4 (ประเภทกิจกรรมด้านพัฒนาสุขภาพ) (>=2)
รวม (>=15) (>=50)

 

ประเภทกิจกรรม แผน B (สำหรับนิสิต รหัส 52 เป็นต้นไป)จำนวนกิจกรรม (>=MIN) จำนวนหน่วยชั่วโมง (>=MIN)
B.1.กิจกรรมมหาวิทยาลัย (>=5)
B.2.กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ
    B.2.1 กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ (ด้านพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม) (>=2)
    B.2.2 กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ (ด้านพัฒนาทักษะการคิดและการเรียนรู้) (>=2)
    B.2.3 กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ (ด้านพัฒนาทักษะเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล) (>=2)
    B.2.4 กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ (ด้านพัฒนาสุขภาพ) (>=2)
B.3.กิจกรรมเพื่อสังคม (>=2)
รวม (>=15) (>=50)