1 ปี ย้อนหลัง     1 ปี ข้างหน้า

ปฏิทินโครงการ 1 ปี ย้อนหลัง

ค้นหาโครงการ จำนวนที่ค้นพบ = 71

วันที่-เวลาปัจจุบัน = 23/7/2562 6:47:10

 
วันที่จัดชื่อโครงการรหัสโครงการวิทยาเขตสังกัดหน่วยงานกลุ่มเป้าหมายสมัครแล้วจำนวนรับประเภท แผน AA.1A.2A.3A.4A.รวมประเภท แผน BB.1B.2.1B.2.2B.2.3B.2.4B.3B.รวมสถานะเอกสารติดต่อชื่อโครงการ(ENG)ประเภท แผน Cประภท ศิลปวัฒนธรรมID
27/7/2561 8:30:00เฟรชชี่แคมป์261020030001วิทยาเขตกำแพงแสนคณะ,ภาควิชาคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสนนิสิต ปี1-30750เลือกเข้าร่วม6613429กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ066134029จบโครงการDOCyoke2Freshy Camp-N26217
1/8/2561 6:30:00โครงการก้าวแรกสู่ศาสตร์แห่งแผ่นดิน ปี2561261010010001วิทยาเขตกำแพงแสนสำนักงานอธิการบดีกองกิจการนิสิต (กำแพงแสน)นิสิตชั้นปี1 รหัส 256103600กำหนดให้เข้าร่วม00008กิจกรรมมหาวิทยาลัย8000008จบโครงการDOCnewgradkps59 -N26430
2/8/2561 8:30:00โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561261020040002วิทยาเขตกำแพงแสนคณะ,ภาควิชาคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์นิสิตชั้นปีที่ 1 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์00กำหนดให้เข้าร่วม00003กิจกรรมมหาวิทยาลัย3000003จบโครงการDOCfaaswcd -N26277
2/8/2561 8:30:00โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่261020040313วิทยาเขตกำแพงแสนคณะ,ภาควิชาคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สายวิชาศิลปศาสตร์นิสิตหลักสูตร บธ.บ.การจัดการ (ภาคพิเศษ) ชั้นปีที่ 100กำหนดให้เข้าร่วม00003กิจกรรมมหาวิทยาลัย3000003จบโครงการDOCfaasnms -N26313
2/8/2561 8:30:00โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่261020040338วิทยาเขตกำแพงแสนคณะ,ภาควิชาคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สายวิชาศิลปศาสตร์นิสิตหลักสูตร บธ.บ. สาขาการบัญชีบริหาร (ภาคพิเศษ) ชั้นปีที่ 100กำหนดให้เข้าร่วม00004กิจกรรมมหาวิทยาลัย4000004จบโครงการDOCacc57 -N26649
2/8/2561 12:30:00โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561261020040367วิทยาเขตกำแพงแสนคณะ,ภาควิชาคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สายวิชาศิลปศาสตร์นิสิตสาขาวิชาการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว (ภาคพิเศษ)0400กำหนดให้เข้าร่วม00004กิจกรรมมหาวิทยาลัย4000004จบโครงการDOCfaastum -N26398
4/8/2561 8:00:00โครงการสอนน้องร้องเพลงคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561261021040005วิทยาเขตกำแพงแสนสโมสรนิสิตคณะ , ชุมนุม/กลุ่มนิสิตคณะ , ชุมนุม/กลุ่มนิสิตภาควิชาสโมสรนิสิตคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์นิสิตชั้นปีที่ 1 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์00เลือกเข้าร่วม80008กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0800008จบโครงการDOCfaaswcd -N26484
5/8/2561 7:30:00โครงการรับน้องใหม่ สานสายใยช่อนนทรี ปี2561261040010003วิทยาเขตกำแพงแสนองค์กรนิสิตส่วนกลางองค์การบริหาร องค์การนิสิต กำแพงแสนนิสิตชั้นปีที่ 1 ที่สนใจ03500กำหนดให้เข้าร่วม00008กิจกรรมมหาวิทยาลัย8000008จบโครงการDOCnewgradkps59 -N26262
5/8/2561 7:30:00ตักบาตร ปีการศึกษา 2561261020040139วิทยาเขตกำแพงแสนคณะ,ภาควิชาคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สายวิชาคณิตศาสตร์ สถิติ และคอมพิวเตอร์นิสิตปี 1010เลือกเข้าร่วม30003กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0300003จบโครงการDOCpornpun -N26623
8/8/2561 15:00:00นิสิตใหม่พบคณาจารย์สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ261020030002วิทยาเขตกำแพงแสนคณะ,ภาควิชาคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสนนิสิตวิศวกรรมอุตสาหการ060เลือกเข้าร่วม03205กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0032005จบโครงการDOCyoke2 -N26490
16/8/2561 17:30:00โครงการนิสิตพบอาจารย์ในหลักสูตรและอาจารย์ที่ปรึกษาครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา2561 หลักสูตร ธุรกิจการบิน261020040381วิทยาเขตกำแพงแสนคณะ,ภาควิชาคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สายวิชาศิลปศาสตร์นิสิตสาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน0180เลือกเข้าร่วม00202กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0002002จบโครงการDOCfaasswd--N26341
19/8/2561 6:30:00กิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างนิสิตและบุคลากร260020010203วิทยาเขตกำแพงแสนคณะ,ภาควิชาคณะเกษตร (กำแพงแสน) ภาควิชาเกษตรกลวิธานนิสิตภาควิชาเกษตรกลวิธาน0200เลือกเข้าร่วม10427กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0104207จบโครงการDOCagrrdc -N25918
19/8/2561 7:30:00First Meets ปีการศึกษา 2561261020040165วิทยาเขตกำแพงแสนคณะ,ภาควิชาคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สายวิชาคณิตศาสตร์ สถิติ และคอมพิวเตอร์นิสิตปี 1-4080เลือกเข้าร่วม22307กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0223007จบโครงการDOCpornpun -N26625
19/8/2561 9:30:00โครงการไอทีสัมพันธ์261020040160วิทยาเขตกำแพงแสนคณะ,ภาควิชาคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สายวิชาคณิตศาสตร์ สถิติ และคอมพิวเตอร์ 00เลือกเข้าร่วม22307กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0223007จบโครงการDOCfaascnp -N26528
24/8/2561 10:00:00โครงการอบรมคอมฯสำหรับการออกแบบและสร้างงานกราฟฟิก(Adobe Illustrator/Photoshop)261020040147วิทยาเขตกำแพงแสนคณะ,ภาควิชาคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สายวิชาคณิตศาสตร์ สถิติ และคอมพิวเตอร์ 00เลือกเข้าร่วม0120012กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ001200012จบโครงการDOCfaascnp -N26527
25/8/2561 6:00:00พี่พาน้องวิ่งชมทุ่งกำแพงแสน261020030003วิทยาเขตกำแพงแสนคณะ,ภาควิชาคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสนนิสิตวิศวกรรมอุตสาหการ0100เลือกเข้าร่วม20226กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0202206จบโครงการDOCyoke2 -N26491
25/8/2561 9:00:00โครงการขับขี่ปลอดภัย รู้วินัยจราจร ประจำปีการศึกษา 2561261020040004วิทยาเขตกำแพงแสนคณะ,ภาควิชาคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์นิสิตชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 256100เลือกเข้าร่วม30003กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0300003จบโครงการDOCfaaswcd -N26282
25/8/2561 9:00:00โครงการขับขี่ปลอดภัย รู้วินัยจราจร261020040390วิทยาเขตกำแพงแสนคณะ,ภาควิชาคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สายวิชาศิลปศาสตร์นิสิตสาขาวิชาการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว (ภาคพิเศษ)080เลือกเข้าร่วม21003กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0210003จบโครงการDOCfaastum -N26399
27/8/2561 8:30:00โครงการ Libraay Tour 61261030010001วิทยาเขตกำแพงแสนสำนักสำนักหอสมุด กำแพงแสนนิสิตที่สนใจ0200เลือกเข้าร่วม04004กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0040004จบโครงการDOCnewgradkps59Libraay Tour 61-N26784
31/8/2561 8:30:00โครงการรณรงค์วินัยจราจร ปี2561261010010003วิทยาเขตกำแพงแสนสำนักงานอธิการบดีกองกิจการนิสิต (กำแพงแสน)นิสิตที่สนใจ0100เลือกเข้าร่วม00044กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0000404จบโครงการDOCnewgradkps59 -N26260
1/9/2561 7:30:00ค่าย Turn IT on ปีการศึกษา 2561261020040148วิทยาเขตกำแพงแสนคณะ,ภาควิชาคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สายวิชาคณิตศาสตร์ สถิติ และคอมพิวเตอร์นิสิตปี 1-40160เลือกเข้าร่วม353415กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ03534015จบโครงการDOCpornpun -N26626
1/9/2561 9:00:00โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำและทักษะการทำงานเป็นทีม260020040304วิทยาเขตกำแพงแสนคณะ,ภาควิชาคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สายวิชาศิลปศาสตร์นิสิตหลักสูตร บธ.บ.การจัดการ00เลือกเข้าร่วม0010010กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ00550010จบโครงการDOCfaasnms -N26182
1/9/2561 9:00:00โครงการค่าย Turn IT On ครั้งที่ 12261020040149วิทยาเขตกำแพงแสนคณะ,ภาควิชาคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สายวิชาคณิตศาสตร์ สถิติ และคอมพิวเตอร์ 00เลือกเข้าร่วม333312กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ03333012จบโครงการDOCfaascnp -N26526
3/9/2561 8:30:00อบรม Adobe Illustrator ปีการศึกษา 2561261020040154วิทยาเขตกำแพงแสนคณะ,ภาควิชาคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สายวิชาคณิตศาสตร์ สถิติ และคอมพิวเตอร์นิสิตปี 1020เลือกเข้าร่วม0120012กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ001200012จบโครงการDOCpornpun -N26624
6/9/2561 8:30:00เกษตราบูชาครู (ไหว้ครู) ปี2561261040010004วิทยาเขตกำแพงแสนองค์กรนิสิตส่วนกลางองค์การบริหาร องค์การนิสิต กำแพงแสนนิสิตชั้นปีที่103000กำหนดให้เข้าร่วม00004กิจกรรมมหาวิทยาลัย4000004จบโครงการDOCnewgradkps59 -N26258
10/9/2561 8:30:00นิสิตพบอาจารย์ในหลักสูตร ภ.ต้น ปี 61261020040155วิทยาเขตกำแพงแสนคณะ,ภาควิชาคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สายวิชาคณิตศาสตร์ สถิติ และคอมพิวเตอร์ 0140เลือกเข้าร่วม21003กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0210003จบโครงการDOCpornpun -N26628
11/9/2561 8:30:00โครงการให้เลือดให้ชีวิต สปิริตชาว KU261040010005วิทยาเขตกำแพงแสนองค์กรนิสิตส่วนกลางองค์การบริหาร องค์การนิสิต กำแพงแสนนิสิตที่สนใจ01000เลือกเข้าร่วม00088กิจกรรมเพื่อสังคม0000088จบโครงการDOCnewgradkps59 -N26259
12/9/2561 12:30:00โครงการไหว้ครูวิศวกรรมเครื่องกล262020030402วิทยาเขตกำแพงแสนคณะ,ภาควิชาคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลนิสิต อาจารย์0250เลือกเข้าร่วม20002กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0101002จบโครงการDOCyoke2 -N26446
15/9/2561 8:30:00โครงการพัฒนาวิทยาเขต ปี 2561261010010002วิทยาเขตกำแพงแสนสำนักงานอธิการบดีกองกิจการนิสิต (กำแพงแสน)นิสิตทุกคณะ01000เลือกเข้าร่วม30003กิจกรรมเพื่อสังคม0000033จบโครงการDOCnewgradkps59 -N26433
3/11/2561 7:30:00IT Sport Day ปีการศึกษา 2561261020040141วิทยาเขตกำแพงแสนคณะ,ภาควิชาคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สายวิชาคณิตศาสตร์ สถิติ และคอมพิวเตอร์นิสิตปี 1-40100เลือกเข้าร่วม22239กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0222309จบโครงการDOCpornpun -N26627
3/11/2561 9:00:00โครงการเชิงปฎิบัติการพัฒนาบุคลิกภาพกับนักบัญชี261020040336วิทยาเขตกำแพงแสนคณะ,ภาควิชาคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สายวิชาศิลปศาสตร์นิสิตหลักสูตร บธ.บ. สาขาวิชาการบัญชีบริหาร ชั้นปีที่ 300กำหนดให้เข้าร่วม00009กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0033309จบโครงการDOCacc57 -N26652
3/11/2561 9:30:00ITSportDay261020040152วิทยาเขตกำแพงแสนคณะ,ภาควิชาคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สายวิชาคณิตศาสตร์ สถิติ และคอมพิวเตอร์ 00เลือกเข้าร่วม00066กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0000606จบโครงการDOCfaascnpITSportDay-N26523
8/11/2561 8:30:00ปัจฉิม ปีการศึกษา 2561261020040158วิทยาเขตกำแพงแสนคณะ,ภาควิชาคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สายวิชาคณิตศาสตร์ สถิติ และคอมพิวเตอร์นิสิตปี4060กำหนดให้เข้าร่วม00006กิจกรรมมหาวิทยาลัย6000006จบโครงการDOCpornpun -N26629
12/11/2561 7:30:00โครงการสถาปณาวิทยาเขตกำแพงแสน ปี 2561261010010004วิทยาเขตกำแพงแสนสำนักงานอธิการบดีกองกิจการนิสิต (กำแพงแสน)นิสิตที่สนใจ0100กำหนดให้เข้าร่วม00001กิจกรรมมหาวิทยาลัย3000003จบโครงการDOCnewgradkps59 -N26444
15/11/2561 11:00:00โครงการผู้บริหารพบตัวแทนนิสิต ประจำปีการศึกษา 2561261020040012วิทยาเขตกำแพงแสนคณะ,ภาควิชาคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์นิสิตคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์00เลือกเข้าร่วม04004กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0040004จบโครงการDOCfaaswcd -N26496
16/11/2561 9:00:00เรียนรู้นอกห้องเรียนสู่วิชาชีพวิศวกรอุตสาหการ-โลจิสติกส์ #16261020030004วิทยาเขตกำแพงแสนคณะ,ภาควิชาคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสนนิสิตวิศวกรรมอุตสาหการ060เลือกเข้าร่วม03003กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0030003จบโครงการDOCyoke2 -N26492
17/11/2561 10:00:00นิสิตวิทย์คิดพัฒนา261021050017วิทยาเขตกำแพงแสนสโมสรนิสิตคณะ , ชุมนุม/กลุ่มนิสิตคณะ , ชุมนุม/กลุ่มนิสิตภาควิชาสโมสรินิสิตคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ 00เลือกเข้าร่วม147012กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ01470012จบโครงการDOCfeducsp กิจกรรมจิตสาธารณะN26506
18/11/2561 4:00:00เดิน วิ่ง เพื่อสุขภาพคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ครั้งที่ 12261020050010วิทยาเขตกำแพงแสนคณะ,ภาควิชาคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ 00เลือกเข้าร่วม00044กิจกรรมเพื่อสังคม0000044จบโครงการDOCfeducsp กิจกรรมจิตอาสาN26503
20/11/2561 9:00:00กิจกรรม Show and Share : KU Happy Zone ครั้งที่ 1261020040017วิทยาเขตกำแพงแสนคณะ,ภาควิชาคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์นิสิตคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์00เลือกเข้าร่วม03003กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0030003จบโครงการDOCfaaswcd -N26485
20/11/2561 17:00:00กิจกรรมเต้นแอโรบิค261020040399วิทยาเขตกำแพงแสนคณะ,ภาควิชาคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สายวิชาศิลปศาสตร์นิสิตที่สนใจ0750เลือกเข้าร่วม00033กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0000303จบโครงการDOCnewgradkps59 -N26581
20/11/2561 17:00:00กิจกรรม เลี้ยวผิดชีวิตเปลี่ยน โดยโตโยต้า261020040398วิทยาเขตกำแพงแสนคณะ,ภาควิชาคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สายวิชาศิลปศาสตร์ 0500เลือกเข้าร่วม00022กิจกรรมเพื่อสังคม0000022จบโครงการDOCnewgradkps59How to turn to safe life by TOYOTA-N26751
23/11/2561 7:00:00โครงการพาไปดูงานนอกสถานที่วิศวกรรมเครื่องกล262020030401วิทยาเขตกำแพงแสนคณะ,ภาควิชาคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลนิสิต บุคลากร062เลือกเข้าร่วม03003กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0030003จบโครงการDOCyoke2 -N26451
24/11/2561 9:00:00โครงการบำเพ็ญประโยชน์และรักษาสิ่งแวดล้อม นิสิตชั้นปีที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2561261020040015วิทยาเขตกำแพงแสนคณะ,ภาควิชาคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์นิสิตชั้นปีที่ 2 ภาคปกติ00เลือกเข้าร่วม00303กิจกรรมเพื่อสังคม0000033จบโครงการDOCfaaswcd -N26478
24/11/2561 9:00:00กีฬาฮาเฮเราชาว IE-Logistics261020030005วิทยาเขตกำแพงแสนคณะ,ภาควิชาคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสนนิสิตวิศวกรรมอุตสาหการ0100เลือกเข้าร่วม00246กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0002406จบโครงการDOCyoke2 -N26780
2/12/2561 14:00:00ร่วมรับเสด็จพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ในพิธีเปิดงานเกษตรกำแพงแสน ประจำปี 2561261020040016วิทยาเขตกำแพงแสนคณะ,ภาควิชาคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์นิสิตคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์00กำหนดให้เข้าร่วม00003กิจกรรมมหาวิทยาลัย3000003จบโครงการDOCfaaswcd -N26479
7/12/2561 10:00:00ประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 15261020050017วิทยาเขตกำแพงแสนคณะ,ภาควิชาคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ 00เลือกเข้าร่วม14106กิจกรรมเพื่อสังคม0000066จบโครงการDOCfeducsp กิจกรรมจิตอาสาN26510
25/1/2562 9:00:00โครงการบำเพ็ญประโยชน์261020040333วิทยาเขตกำแพงแสนคณะ,ภาควิชาคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สายวิชาศิลปศาสตร์นิสิตหลักสูตร บธ.บ. สาขาวิชาการบัญชีบริหาร ชั้นปีที่ 200กำหนดให้เข้าร่วม00006กิจกรรมเพื่อสังคม0000066จบโครงการDOCacc57 -N26653
28/1/2562 12:00:00นิสิตพบอาจาย์ที่ปรึกษา ปีการศึกษา2561261020040123วิทยาเขตกำแพงแสนคณะ,ภาควิชาคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สายวิชาคณิตศาสตร์ สถิติ และคอมพิวเตอร์ 0187เลือกเข้าร่วม21003กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0210003จบโครงการDOCsuparat2553 ทักษะภาษาต่างประเทศ026743
1/2/2562 9:00:00โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำและทักษะการทำงานเป็นทีม261020040327วิทยาเขตกำแพงแสนคณะ,ภาควิชาคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สายวิชาศิลปศาสตร์นิสิตหลักสูตร บธ.บ. สาขาวิชาการบัญชีบริหาร ชั้นปีที่ 100เลือกเข้าร่วม00606กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0112206จบโครงการDOCacc57 -N26842
3/2/2562 7:30:00กีฬาสัมพันธ์วิทยาการคอมพิวเตอร์261020040125วิทยาเขตกำแพงแสนคณะ,ภาควิชาคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สายวิชาคณิตศาสตร์ สถิติ และคอมพิวเตอร์ 0101เลือกเข้าร่วม00336กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0003306จบโครงการDOCsuparat2553 -N26739
4/2/2562 17:00:00อบรมหลักสูตร การใช้โปรแกรม Microsoft Excel261010020301วิทยาเขตกำแพงแสนสำนักงานอธิการบดีกองบริการการศึกษา (กำแพงแสน) งานเทคโนโลยีสารสนเทศนิสิตที่สนใจ030เลือกเข้าร่วม0150015กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ001500015จบโครงการDOCnewgradkps59 -N26792
8/2/2562 8:30:00ศึกษาดูงานด้านวิชาการด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ261020040130วิทยาเขตกำแพงแสนคณะ,ภาควิชาคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สายวิชาคณิตศาสตร์ สถิติ และคอมพิวเตอร์ 029เลือกเข้าร่วม08008กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0053008จบโครงการDOCsuparat2553 -N26744
9/2/2562 8:00:00ไออีสัมพันธ์ ครั้งที่ 18261020030006วิทยาเขตกำแพงแสนคณะ,ภาควิชาคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสนนิสิตวิศวกรรมอุตสาหการ060เลือกเข้าร่วม004812กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ00048012จบโครงการDOCyoke2 -N26790
9/2/2562 8:30:00กีฬาสัมพันธ์ ENIAC GAMESครั้งที่15261020040121วิทยาเขตกำแพงแสนคณะ,ภาควิชาคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สายวิชาคณิตศาสตร์ สถิติ และคอมพิวเตอร์ 067เลือกเข้าร่วม00448กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0004408จบโครงการDOCsuparat2553 -026738
12/2/2562 17:00:00อบรมหลักสูตร การเผยแพร่สื่อวิดิโอในรูปแบบออนไลน์261010020302วิทยาเขตกำแพงแสนสำนักงานอธิการบดีกองบริการการศึกษา (กำแพงแสน) งานเทคโนโลยีสารสนเทศนิสิิตที่สนใจ020เลือกเข้าร่วม0120012กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ001200012จบโครงการDOCnewgradkps59 ทักษะไอทีN26793
15/2/2562 9:00:00โครงการบรรยายพิเศษด้านวิชาชีพ261020040401วิทยาเขตกำแพงแสนคณะ,ภาควิชาคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ โครงการหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ (ภาคพิเศษ)นิสิตหลักสูตร บธ.บ.การบัญชีบริหาร ชั้นปีที่ 100เลือกเข้าร่วม03003กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0030003จบโครงการDOCacc57 -N26843
16/2/2562 9:00:00อบรมหลักสูตรกราฟิกดีไซน์ Digital Art & Garphic Design261010020303วิทยาเขตกำแพงแสนสำนักงานอธิการบดีกองบริการการศึกษา (กำแพงแสน) งานเทคโนโลยีสารสนเทศนิสิตที่สนใจ030เลือกเข้าร่วม0120012กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ001200012จบโครงการDOCnewgradkps59 -N26795
17/2/2562 8:00:00วิศวอุตสาหการอาสาทำดี #6261020030007วิทยาเขตกำแพงแสนคณะ,ภาควิชาคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสนนิสิตวิศวกรรมอุตสาหการ060เลือกเข้าร่วม60006กิจกรรมเพื่อสังคม0000066จบโครงการDOCyoke2 กิจกรรมจิตอาสา026797
20/2/2562 17:00:00อบรมหลักสูตรการเขียนแบบด้วยโปรแกรม Autocad261010020304วิทยาเขตกำแพงแสนสำนักงานอธิการบดีกองบริการการศึกษา (กำแพงแสน) งานเทคโนโลยีสารสนเทศนิสิตที่สนใจ030เลือกเข้าร่วม0180018กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ001800018จบโครงการDOCnewgradkps59 ทักษะไอทีN26796
23/2/2562 9:00:00อบรมหลักสูตรการออกแบบและสร้างระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์261010020305วิทยาเขตกำแพงแสนสำนักงานอธิการบดีกองบริการการศึกษา (กำแพงแสน) งานเทคโนโลยีสารสนเทศนิสิตที่สนใจ030เลือกเข้าร่วม0120012กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ001200012จบโครงการDOCnewgradkps59 ทักษะไอทีN26798
25/2/2562 14:00:00โครงการความรู้นอกตำรา "เก่งอังกฤษได้ ไม่เห็นต้องจ่าย(แพง)"261030010011วิทยาเขตกำแพงแสนสำนักสำนักหอสมุด กำแพงแสนนิสิตที่สนใจ0200เลือกเข้าร่วม02002กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0020002จบโครงการDOCnewgradkps59 -N26783
28/2/2562 12:00:00นิสิตพบอาจารย์ในหลักสูตรภาคปลาย ปีการศึกษา 2561261020040122วิทยาเขตกำแพงแสนคณะ,ภาควิชาคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สายวิชาคณิตศาสตร์ สถิติ และคอมพิวเตอร์ 0194เลือกเข้าร่วม01001กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0010001จบโครงการDOCsuparat2553 -N26779
2/3/2562 7:30:00บำเพ็ญประโยชน์ (นิสิตชั้นปีที่2)261020040129วิทยาเขตกำแพงแสนคณะ,ภาควิชาคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สายวิชาคณิตศาสตร์ สถิติ และคอมพิวเตอร์ 035เลือกเข้าร่วม80008กิจกรรมเพื่อสังคม0000088จบโครงการDOCsuparat2553 -N27074
2/3/2562 9:00:00อบรมหลักสูตรการใช้โปรแกรม Microsoft Excel261010020306วิทยาเขตกำแพงแสนสำนักงานอธิการบดีกองบริการการศึกษา (กำแพงแสน) งานเทคโนโลยีสารสนเทศนิสิตที่สนใจ030เลือกเข้าร่วม0120012กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ001200012จบโครงการDOCnewgradkps59 ทักษะไอทีN26799
29/3/2562 9:00:00ศึกษาดูงานด้านคอมพิวเตอร์ (นิสิตชั้นปีที่3)261020040134วิทยาเขตกำแพงแสนคณะ,ภาควิชาคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สายวิชาคณิตศาสตร์ สถิติ และคอมพิวเตอร์ 026เลือกเข้าร่วม08008กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0053008จบโครงการDOCsuparat2553 -N26861
30/3/2562 8:30:00อบรมคุณธรรม จริยธรรมและมารยาทไทย261020040124วิทยาเขตกำแพงแสนคณะ,ภาควิชาคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สายวิชาคณิตศาสตร์ สถิติ และคอมพิวเตอร์ 038เลือกเข้าร่วม70007กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0700007จบโครงการDOCsuparat2553 -N26863
30/3/2562 8:30:00เสริมศักยภาพทางภาษาอังกฤษและคอมพิวเตอร์261020040128วิทยาเขตกำแพงแสนคณะ,ภาควิชาคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สายวิชาคณิตศาสตร์ สถิติ และคอมพิวเตอร์ 027เลือกเข้าร่วม0140014กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ001400014จบโครงการDOCsuparat2553 -N26864
30/3/2562 9:00:00โครงการส่งเสริมวัฒนธรรม261020030301วิทยาเขตกำแพงแสนคณะ,ภาควิชาคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์นิสิตปี 3 ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์060เลือกเข้าร่วม60006กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0600006จบโครงการDOCyoke2 กิจกรรมจิตสาธารณะN26854
31/3/2562 9:00:00โครงการจิตอาสาปลูกป่าชายเลน261020030302วิทยาเขตกำแพงแสนคณะ,ภาควิชาคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์นิสิตปี 3 ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์060เลือกเข้าร่วม60006กิจกรรมเพื่อสังคม0000066จบโครงการDOCyoke2 กิจกรรมจิตอาสาN26855
25/4/2562 9:00:00กิจกรรมเตรียมความพร้อมสู่อาชีพวิศวกร261020030010วิทยาเขตกำแพงแสนคณะ,ภาควิชาคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสนนิสิตชั้นปีที่ 1,2,3 และ 40600เลือกเข้าร่วม33006กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0330006จบโครงการDOCyoke2 -N27043
27/4/2562 15:30:00โครงการสู่ฝันวันที่จบ261020040126วิทยาเขตกำแพงแสนคณะ,ภาควิชาคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สายวิชาคณิตศาสตร์ สถิติ และคอมพิวเตอร์ 069เลือกเข้าร่วม05005กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0005005จบโครงการDOCsuparat2553 -N26984

 

เงื่อนไขรับการเสนอชื่อเข้า "รับพระราชทานปริญญาบัตร"

ประเภทกิจกรรม แผน A (สำหรับนิสิต รหัส 48-51)จำนวนกิจกรรม (>=MIN) จำนวนหน่วยชั่วโมง (>=MIN)
1.กำหนดให้เข้าร่วม (>=7)
2.เลือกเข้าร่วม
    2.1.เลือกเข้าร่วม=>A.1 (ประเภทกิจกรรมด้านพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม) (>=2)
    2.2.เลือกเข้าร่วม=>A.2 (ประเภทกิจกรรมด้านพัฒนาทักษะทางวิชาการและวิชาชีพ) (>=2)
    2.3.เลือกเข้าร่วม=>A.3 (ประเภทกิจกรรมด้านพัฒนาบุคลิกภาพ) (>=2)
    2.4.เลือกเข้าร่วม=>A.4 (ประเภทกิจกรรมด้านพัฒนาสุขภาพ) (>=2)
รวม (>=15) (>=50)

 

ประเภทกิจกรรม แผน B (สำหรับนิสิต รหัส 52 เป็นต้นไป)จำนวนกิจกรรม (>=MIN) จำนวนหน่วยชั่วโมง (>=MIN)
B.1.กิจกรรมมหาวิทยาลัย (>=5)
B.2.กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ
    B.2.1 กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ (ด้านพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม) (>=2)
    B.2.2 กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ (ด้านพัฒนาทักษะการคิดและการเรียนรู้) (>=2)
    B.2.3 กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ (ด้านพัฒนาทักษะเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล) (>=2)
    B.2.4 กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ (ด้านพัฒนาสุขภาพ) (>=2)
B.3.กิจกรรมเพื่อสังคม (>=2)
รวม (>=15) (>=50)