1 ปี ย้อนหลัง     1 ปี ข้างหน้า

ปฏิทินโครงการ 1 ปี ย้อนหลัง

ค้นหาโครงการ จำนวนที่ค้นพบ = 86

วันที่-เวลาปัจจุบัน = 18/12/2561 1:15:45

 
วันที่จัดชื่อโครงการรหัสโครงการวิทยาเขตสังกัดหน่วยงานกลุ่มเป้าหมายสมัครแล้วจำนวนรับประเภท แผน AA.1A.2A.3A.4A.รวมประเภท แผน BB.1B.2.1B.2.2B.2.3B.2.4B.3B.รวมสถานะเอกสารติดต่อชื่อโครงการ(ENG)ประเภท แผน Cประภท ศิลปวัฒนธรรมID
18/12/2560 8:30:00การแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 42 อินทนิลเกมส์260020050401วิทยาเขตกำแพงแสนคณะ,ภาควิชาคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสนนิสิตช่วยงาน01000เลือกเข้าร่วม00066กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ033312021จบโครงการDOCnewgradkps59 -N26459
18/12/2560 8:30:00กีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่42 อินทนิลเกมส์260020050402วิทยาเขตกำแพงแสนคณะ,ภาควิชาคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสนนิสิตช่วยงาน01000กำหนดให้เข้าร่วม00003กิจกรรมมหาวิทยาลัย3000003จบโครงการDOCnewgradkps59 -N26460
13/1/2561 8:00:00Big Cleaning Day สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ประจำปี 2561259020030014วิทยาเขตกำแพงแสนคณะ,ภาควิชาคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสนนิสิตวิศวกรรมอุตสาหการ060เลือกเข้าร่วม20204กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0202004จบโครงการDOCyoke2 -N25475
13/1/2561 8:00:00กลมเกลียวดังเกลียวธาร260020030507วิทยาเขตกำแพงแสนคณะ,ภาควิชาคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ภาควิชาวิศวกรรมชลประทานนิสิตภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน060เลือกเข้าร่วม525012กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ05250012จบโครงการDOCyoke2 -N25971
18/1/2561 9:00:00โครงการบำเพ็ญประโยชน์260020040333วิทยาเขตกำแพงแสนคณะ,ภาควิชาคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สายวิชาศิลปศาสตร์นิสิตหลักสูตร บธ.บ. สาขาการบัญชีบริหาร (ภาคพิเศษ) ชั้นปีที่ 200กำหนดให้เข้าร่วม00009กิจกรรมเพื่อสังคม0000099จบโครงการDOCacc57 -N26297
20/1/2561 8:30:00ศึกษาดูงานเสริมประสบการณ์สร้างความพร้อมนิสิตภาควิชาเกษตรกลวิธาน260020010213วิทยาเขตกำแพงแสนคณะ,ภาควิชาคณะเกษตร (กำแพงแสน) ภาควิชาเกษตรกลวิธานนิสิตภาควิชาเกษตรกลวิธาน0200เลือกเข้าร่วม045110กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ00451010จบโครงการDOCagrrdc -N25919
27/1/2561 8:30:00กีฬาสัมพันธ์วิทยาการคอมพิวเตอร์260020040125วิทยาเขตกำแพงแสนคณะ,ภาควิชาคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สายวิชาคณิตศาสตร์ สถิติ และคอมพิวเตอร์ 0109เลือกเข้าร่วม00336กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0003306จบโครงการDOCsuparat2553 -N25584
29/1/2561 8:30:00โครงการ Walk Run for Firm ปีการศึกษา 2560260020020010วิทยาเขตกำแพงแสนคณะ,ภาควิชาคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 0300เลือกเข้าร่วม0001515กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ000015015จบโครงการDOCfaassys -N26005
30/1/2561 8:30:00ศึกษาดูงานด้านวิชาการด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ260020040130วิทยาเขตกำแพงแสนคณะ,ภาควิชาคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สายวิชาคณิตศาสตร์ สถิติ และคอมพิวเตอร์ 074เลือกเข้าร่วม08008กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0053008จบโครงการDOCsuparat2553 -N25585
2/2/2561 9:00:00โครงการอบรมภาวะผู้นำและการทำงานเป็นทีม ประจำปีการศึกษา 2560260020040012วิทยาเขตกำแพงแสนคณะ,ภาควิชาคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ผู้แทนนิสิตชั้นปีที่ 1 - 200เลือกเข้าร่วม41010024กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0410100024จบโครงการDOCfaaswcd -N25416
2/2/2561 9:00:00โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำและทักษะการทำงานเป็นทีม260020040327วิทยาเขตกำแพงแสนคณะ,ภาควิชาคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สายวิชาศิลปศาสตร์นิสิตหลักสูตร บธ.บ. สาขาการบัญชีบริหาร (ภาคพิเศษ) ชั้นปีที่ 100เลือกเข้าร่วม00606กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0112206จบโครงการDOCacc57 -N26318
4/2/2561 7:30:00กีฬา 3 น้ำ260020030508วิทยาเขตกำแพงแสนคณะ,ภาควิชาคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ภาควิชาวิศวกรรมชลประทานนิสิตภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน0200เลือกเข้าร่วม20338กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0203308จบโครงการDOCyoke2IRRE Games-N25979
9/2/2561 9:00:00นิสิตพบอาจารย์ในหลักสูตรภาคปลาย ปีการศึกษา 2560260020040122วิทยาเขตกำแพงแสนคณะ,ภาควิชาคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สายวิชาคณิตศาสตร์ สถิติ และคอมพิวเตอร์ 0160เลือกเข้าร่วม21003กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0201003จบโครงการDOCsuparat2553 -025583
10/2/2561 9:00:00โครงการเตรียมความพร้อมด้านภาษาเพื่อสอบภาษาอังกฤษ สำหรับนิสิตชั้นปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2560260020040015วิทยาเขตกำแพงแสนคณะ,ภาควิชาคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์นิสิตชั้นปีที่ 300เลือกเข้าร่วม0120012กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ001200012จบโครงการDOCfaaswcd ทักษะภาษาต่างประเทศN26233
11/2/2561 8:00:00โครงการบำเพ็ญประโยชน์และรักษาสิ่งแวดล้อม ปีการศึกษา 2560260020040145วิทยาเขตกำแพงแสนคณะ,ภาควิชาคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สายวิชาคณิตศาสตร์ สถิติ และคอมพิวเตอร์นิสิตปี 2069กำหนดให้เข้าร่วม00006กิจกรรมเพื่อสังคม0000066จบโครงการDOCpornpun -N25989
11/2/2561 8:30:00โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม และมารยาทไทย ปี60260020040148วิทยาเขตกำแพงแสนคณะ,ภาควิชาคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สายวิชาคณิตศาสตร์ สถิติ และคอมพิวเตอร์นิสิตปี 1-40135เลือกเข้าร่วม30003กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0300003จบโครงการDOCpornpun -N26018
11/2/2561 9:00:00โครงการพัฒนาบุคลิกภาพ นิสิตชั้นปีที่ 3260020040340วิทยาเขตกำแพงแสนคณะ,ภาควิชาคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สายวิชาศิลปศาสตร์นิสิตหลักสูตร บธ.บ. สาขาวิชาการบัญชีบริหาร ชั้นปีที่ 300เลือกเข้าร่วม00606กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0033006จบโครงการDOCacc57 -N26322
11/2/2561 10:00:00โครงการกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์พี่น้องบริหาร260020040307วิทยาเขตกำแพงแสนคณะ,ภาควิชาคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สายวิชาศิลปศาสตร์นิสิตหลักสูตร บธ.บ.การจัดการ (ภาคพิเศษ)00เลือกเข้าร่วม202610กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ02026010จบโครงการDOCfaasnms -N26036
16/2/2561 9:00:00โครงการเสริมสร้างศักยภาพของนิสิตบริหารธุรกิจด้านภาษา/IT/ทักษะสากล260020040311วิทยาเขตกำแพงแสนคณะ,ภาควิชาคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สายวิชาศิลปศาสตร์นิสิตหลักสูตร บธ.บ.การจัดการ ชั้นปีที่ 300เลือกเข้าร่วม0270027กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ002700027จบโครงการDOCfaasnms -N26278
20/2/2561 18:30:00โครงการแถลงนโยบาย ลงเลือกตั้ง องค์การบริหาร องค์การนิสิต กำแพงแสน260040010009วิทยาเขตกำแพงแสนองค์กรนิสิตส่วนกลางองค์การบริหาร องค์การนิสิต กำแพงแสนนิสิตที่สนใจ0300เลือกเข้าร่วม02204กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0022004จบโครงการDOCnewgradkps59 -N26438
7/3/2561 8:30:00โครงการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสโมสรนิสิตคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561261021040001วิทยาเขตกำแพงแสนสโมสรนิสิตคณะ , ชุมนุม/กลุ่มนิสิตคณะ , ชุมนุม/กลุ่มนิสิตภาควิชาสโมสรนิสิตคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์นิสิตคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์00เลือกเข้าร่วม00101กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0001001จบโครงการDOCfaaswcd การเสริมสร้างทัศนคติประชาธิปไตยN26058
9/3/2561 8:30:00กิจกรรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษให้แก่นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6260020050022วิทยาเขตกำแพงแสนคณะ,ภาควิชาคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ 00เลือกเข้าร่วม08008กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0080008จบโครงการDOCfeducsp ทักษะภาษาต่างประเทศN25718
10/3/2561 8:00:00วิศวอุตสาหการอาสาทำดี #5259020030015วิทยาเขตกำแพงแสนคณะ,ภาควิชาคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสนนิสิตวิศวกรรมอุตสาหการ0100เลือกเข้าร่วม80008กิจกรรมเพื่อสังคม0000088จบโครงการDOCyoke2 กิจกรรมจิตอาสาN25496
10/3/2561 8:00:00ศึกษาดูงานด้านคอมพิวเตอร์ (นิสิตชั้นปีที่3)260020040134วิทยาเขตกำแพงแสนคณะ,ภาควิชาคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สายวิชาคณิตศาสตร์ สถิติ และคอมพิวเตอร์ 046เลือกเข้าร่วม08008กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0053008จบโครงการDOCsuparat2553 -N25605
10/3/2561 8:30:00โครงการพระพิรุณคู่นาคา เกษตราคู่แผ่นดิน260040010005วิทยาเขตกำแพงแสนองค์กรนิสิตส่วนกลางองค์การบริหาร องค์การนิสิต กำแพงแสนินิสิตที่สนใจ060เลือกเข้าร่วม80008กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0800008จบโครงการDOCnewgradkps59 -N25500
11/3/2561 6:30:00อบรมคุณธรรม จริยธรรมและมารยาทไทย260020040144วิทยาเขตกำแพงแสนคณะ,ภาควิชาคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สายวิชาคณิตศาสตร์ สถิติ และคอมพิวเตอร์ 048เลือกเข้าร่วม70007กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0700007จบโครงการDOCsuparat2553 -N25588
11/3/2561 6:30:00บำเพ็ญประโยชน์ (นิสิตชั้นปีที่2)260020040129วิทยาเขตกำแพงแสนคณะ,ภาควิชาคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สายวิชาคณิตศาสตร์ สถิติ และคอมพิวเตอร์ 025เลือกเข้าร่วม80008กิจกรรมเพื่อสังคม0000088จบโครงการDOCsuparat2553 -N25593
12/3/2561 18:00:00โครงการกีฬาประเพณีวิทย์-ศิลป์ ครั้งที่ 3260021040006วิทยาเขตกำแพงแสนสโมสรนิสิตคณะ , ชุมนุม/กลุ่มนิสิตคณะ , ชุมนุม/กลุ่มนิสิตภาควิชาสโมสรนิสิตคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 00เลือกเข้าร่วม00088กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0000808จบโครงการDOCfaaswcd -N26056
14/3/2561 9:00:00พัฒนาทักษะเพื่ออาชีพ260020030511วิทยาเขตกำแพงแสนคณะ,ภาควิชาคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ภาควิชาวิศวกรรมชลประทานนิสิตภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน050เลือกเข้าร่วม082010กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ00820010จบโครงการDOCyoke2 -N25982
17/3/2561 7:00:00เที่ยวไปได้ความรู้สำหรับนิสิตปีที่ 2260020030510วิทยาเขตกำแพงแสนคณะ,ภาควิชาคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ภาควิชาวิศวกรรมชลประทานนิสิตภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน053เลือกเข้าร่วม05005กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0050005จบโครงการDOCyoke2 -N25981
17/3/2561 7:30:00โครงการกีฬาสัมพันธ์ Eniac Games ปี60260020040157วิทยาเขตกำแพงแสนคณะ,ภาควิชาคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สายวิชาคณิตศาสตร์ สถิติ และคอมพิวเตอร์นิสิตปี 1-40118เลือกเข้าร่วม02248กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0022408จบโครงการDOCpornpun -N26017
17/3/2561 8:00:00กีฬาสัมพันธ์นิสิตสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (ENIAC) ครั้งที่ 13260020030305วิทยาเขตกำแพงแสนคณะ,ภาควิชาคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์นิสิตภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์0379เลือกเข้าร่วม00088กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0000808จบโครงการDOCyoke2Eniac Games 2018-N25842
17/3/2561 8:30:00กีฬาสัมพันธ์ ENIAC GAMES ครั้งที่14260020040121วิทยาเขตกำแพงแสนคณะ,ภาควิชาคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สายวิชาคณิตศาสตร์ สถิติ และคอมพิวเตอร์ 072เลือกเข้าร่วม00448กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0004408จบโครงการDOCsuparat2553 -N25608
17/3/2561 8:30:00โครงการฝึกอบรมทางวิชาการ หลักสูตร “การเสริมสร้างบุคลิกภาพเพื่อเตรียมพร้อมสู่วัยทำงาน”260020010214วิทยาเขตกำแพงแสนคณะ,ภาควิชาคณะเกษตร (กำแพงแสน) ภาควิชาเกษตรกลวิธานนิสิตชั้นปีที่ 4 ภาควิชาเกษตรกลวิธาน050เลือกเข้าร่วม00808กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0008008จบโครงการDOCagrrdc -N25818
18/3/2561 18:00:00Arts&Science Music Festivel#1260021040005วิทยาเขตกำแพงแสนสโมสรนิสิตคณะ , ชุมนุม/กลุ่มนิสิตคณะ , ชุมนุม/กลุ่มนิสิตภาควิชาสโมสรนิสิตคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์นิสิตคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์00เลือกเข้าร่วม00404กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0004004จบโครงการDOCfaaswcd -N26054
23/3/2561 8:30:00ประชุมวิชาการปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ ภูมิภาคอาเซียน260020040132วิทยาเขตกำแพงแสนคณะ,ภาควิชาคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สายวิชาคณิตศาสตร์ สถิติ และคอมพิวเตอร์ 07เลือกเข้าร่วม0140014กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ001400014จบโครงการDOCsuparat2553 -N25611
24/3/2561 9:00:00โครงการบำเพ็ญประโชยน์และรักษาสิ่งแวดล้อม ประจำปีการศึกษา 2560260020040014วิทยาเขตกำแพงแสนคณะ,ภาควิชาคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์นิสิตชั้นปีที่ 200เลือกเข้าร่วม0012012กิจกรรมเพื่อสังคม000001212จบโครงการDOCfaaswcd กิจกรรมจิตอาสาN26231
30/3/2561 8:30:00ค่ายอาสาพัฒนาโรงเรียน260040010033วิทยาเขตกำแพงแสนองค์กรนิสิตส่วนกลางองค์การบริหาร องค์การนิสิต กำแพงแสนสมาชิกชมรม ครูอาสา กำแพงแสน0150เลือกเข้าร่วม10001กิจกรรมเพื่อสังคม000001212จบโครงการDOCnewgradkps59School development volunteer camp-N26441
31/3/2561 7:30:00โครงการ ครูอาสาสอนน้อง260040010032วิทยาเขตกำแพงแสนองค์กรนิสิตส่วนกลางองค์การบริหาร องค์การนิสิต กำแพงแสนสมาชิกชมรม0100เลือกเข้าร่วม10001กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0222006จบโครงการDOCnewgradkps59Volunteer Teaching to Children-N26440
31/3/2561 8:30:00อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การสร้างนวัตกรรมเพื่อจัดการเรียนรู้แบบคิดวิเคราะห์สำหรับครูภาษาอังกฤษ260020050021วิทยาเขตกำแพงแสนคณะ,ภาควิชาคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ 00เลือกเข้าร่วม0160016กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ001600016จบโครงการDOCfeducsp -025716
31/3/2561 9:00:00โครงการเสริมสร้างศักยภาพนิสิตทางวิชาชีพ (KUSS Smart & KUSS Ambassador)260020020011วิทยาเขตกำแพงแสนคณะ,ภาควิชาคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 0120เลือกเข้าร่วม00606กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0006006จบโครงการDOCfaassys -N26006
31/3/2561 17:30:00ราตรีชลกร260020030512วิทยาเขตกำแพงแสนคณะ,ภาควิชาคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ภาควิชาวิศวกรรมชลประทานนิสิตภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน0300เลือกเข้าร่วม10427กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0104207จบโครงการDOCyoke2 -N25983
1/4/2561 8:30:00โครงการ Volunteer Day 2018260040010052วิทยาเขตกำแพงแสนองค์กรนิสิตส่วนกลางองค์การบริหาร องค์การนิสิต กำแพงแสน 0150เลือกเข้าร่วม10001กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0222208จบโครงการDOCnewgradkps59Volunteer Day 2018-N26443
3/4/2561 12:00:00โครงการนิสิตพบอาจารย์ที่ปรึกษา ภาคปลาย ปีการศึกษา2560260020040123วิทยาเขตกำแพงแสนคณะ,ภาควิชาคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สายวิชาคณิตศาสตร์ สถิติ และคอมพิวเตอร์ 0130เลือกเข้าร่วม21003กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0201003จบโครงการDOCsuparat2553 -N25609
7/4/2561 6:00:00กีฬาไออี สัมพันธ์ ครั้งที่ 17260020030012วิทยาเขตกำแพงแสนคณะ,ภาควิชาคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสนนิสิตวิศวกรรมอุตสาหการ0100เลือกเข้าร่วม004812กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ00048012จบโครงการDOCyoke2 -N26026
18/4/2561 8:00:00เรียนรู้นอกห้องเรียนสู่วิชาชีพวิศวกรอุตสาหการ-โลจิสติกส์ #15259020030019วิทยาเขตกำแพงแสนคณะ,ภาควิชาคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสนนิสิตวิศวกรรมอุตสาหการ046เลือกเข้าร่วม04004กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0040004จบโครงการDOCyoke2 -N25698
19/4/2561 18:00:00โครงการประกวดแข่งขันดนตรีและศิลปะวัฒนธรรม260020040008วิทยาเขตกำแพงแสนคณะ,ภาควิชาคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์นิสิตคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์00เลือกเข้าร่วม00404กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0004004จบโครงการDOCfaaswcd -Y26055
20/4/2561 9:00:00โครงการปัจฉิมนิเทศและเลี้ยงอำลานิสิตชั้นปีที่ 4260020010217วิทยาเขตกำแพงแสนคณะ,ภาควิชาคณะเกษตร (กำแพงแสน) ภาควิชาเกษตรกลวิธานนิสิตชั้นปีที่ 4 ภาควิชาเกษตรกลวิธาน050เลือกเข้าร่วม23106กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0231006จบโครงการDOCagrrdc -N25819
21/4/2561 8:30:00โครงการ Youth Society 2561260040010051วิทยาเขตกำแพงแสนองค์กรนิสิตส่วนกลางองค์การบริหาร องค์การนิสิต กำแพงแสนนิสิตที่สนใจ030เลือกเข้าร่วม10001กิจกรรมเพื่อสังคม0000088จบโครงการDOCnewgradkps59 -N26442
22/4/2561 9:00:00โครงการปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2560260020020012วิทยาเขตกำแพงแสนคณะ,ภาควิชาคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 0160กำหนดให้เข้าร่วม00003กิจกรรมมหาวิทยาลัย3000003จบโครงการDOCfaassys -N26007
25/4/2561 8:00:00เรียนรู้นอกห้องเรียนสู่วิชาชีพวิศวกรอุตสาหการ-โลจิสติกส์ #13259020030016วิทยาเขตกำแพงแสนคณะ,ภาควิชาคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสนนิสิตวิศวกรรมอุตสาหการ046เลือกเข้าร่วม04004กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0040004จบโครงการDOCyoke2 -N25695
27/4/2561 15:00:00โครงการปัจฉิมนิเทศและฉลองบัณฑิตใหม่260020040310วิทยาเขตกำแพงแสนคณะ,ภาควิชาคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สายวิชาศิลปศาสตร์นิสิตหลักสูตร บธ.บ.การจัดการ (ภาคพิเศษ)00เลือกเข้าร่วม00707กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0034007จบโครงการDOCfaasnms -N26035
28/4/2561 8:00:00กีฬาฮาเฮเราชาว IE-Logistics ประจำปี 2561259020030017วิทยาเขตกำแพงแสนคณะ,ภาควิชาคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสนนิสิตวิศวกรรมอุตสาหการ0100เลือกเข้าร่วม00077กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0000707จบโครงการDOCyoke2 -N25696
28/4/2561 8:30:00โครงการครูอาสาสัมพันธ์ ปี2560260040010031วิทยาเขตกำแพงแสนองค์กรนิสิตส่วนกลางองค์การบริหาร องค์การนิสิต กำแพงแสนสมาชิกชมรมครูอาสา กำแพงแสน0100เลือกเข้าร่วม10001กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0202004จบโครงการDOCnewgradkps59 -N26439
28/4/2561 9:00:00โครงการปัจฉิมนิเทศ สำหรับนิสิตชั้นปีที่ 4260020040006วิทยาเขตกำแพงแสนคณะ,ภาควิชาคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์นิสิตชั้นปี 400กำหนดให้เข้าร่วม00006กิจกรรมมหาวิทยาลัย6000006จบโครงการDOCfaaswcd -N25952
28/4/2561 9:00:00โครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านภาษา/IT/ทักษะสากล260020040335วิทยาเขตกำแพงแสนคณะ,ภาควิชาคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สายวิชาศิลปศาสตร์นิสิตหลักสูตร บธ.บ. สาขาวิชาการบัญชีบริหาร ชั้นปีที่ 300เลือกเข้าร่วม06006กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0222006จบโครงการDOCacc57 -N26324
2/5/2561 8:00:00เรียนรู้นอกห้องเรียนสู่วิชาชีพวิศวกรอุตสาหการ-โลจิสติกส์ #14259020030018วิทยาเขตกำแพงแสนคณะ,ภาควิชาคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสนนิสิตวิศวกรรมอุตสาหการ046เลือกเข้าร่วม04004กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0040004จบโครงการDOCyoke2 -N25697
31/5/2561 8:00:00ถึงฝั่งฝัน260020030513วิทยาเขตกำแพงแสนคณะ,ภาควิชาคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ภาควิชาวิศวกรรมชลประทานนิสิตภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน050เลือกเข้าร่วม10405กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0104005จบโครงการDOCyoke2 -N25984
27/7/2561 8:30:00เฟรชชี่แคมป์261020030001วิทยาเขตกำแพงแสนคณะ,ภาควิชาคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสนนิสิต ปี1-30750เลือกเข้าร่วม6613429กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ066134029จบโครงการDOCyoke2Freshy Camp-N26217
1/8/2561 6:30:00โครงการก้าวแรกสู่ศาสตร์แห่งแผ่นดิน ปี2561261010010001วิทยาเขตกำแพงแสนสำนักงานอธิการบดีกองกิจการนิสิต (กำแพงแสน)นิสิตชั้นปี1 รหัส 256103600กำหนดให้เข้าร่วม00008กิจกรรมมหาวิทยาลัย8000008จบโครงการDOCnewgradkps59 -N26430
2/8/2561 8:30:00โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561261020040002วิทยาเขตกำแพงแสนคณะ,ภาควิชาคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์นิสิตชั้นปีที่ 1 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์00กำหนดให้เข้าร่วม00003กิจกรรมมหาวิทยาลัย3000003จบโครงการDOCfaaswcd -N26277
2/8/2561 8:30:00โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่261020040313วิทยาเขตกำแพงแสนคณะ,ภาควิชาคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สายวิชาศิลปศาสตร์นิสิตหลักสูตร บธ.บ.การจัดการ (ภาคพิเศษ) ชั้นปีที่ 100กำหนดให้เข้าร่วม00003กิจกรรมมหาวิทยาลัย3000003จบโครงการDOCfaasnms -N26313
2/8/2561 12:30:00โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561261020040367วิทยาเขตกำแพงแสนคณะ,ภาควิชาคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สายวิชาศิลปศาสตร์นิสิตสาขาวิชาการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว (ภาคพิเศษ)0400กำหนดให้เข้าร่วม00004กิจกรรมมหาวิทยาลัย4000004จบโครงการDOCfaastum -N26398
4/8/2561 8:00:00โครงการสอนน้องร้องเพลงคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561261021040005วิทยาเขตกำแพงแสนสโมสรนิสิตคณะ , ชุมนุม/กลุ่มนิสิตคณะ , ชุมนุม/กลุ่มนิสิตภาควิชาสโมสรนิสิตคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์นิสิตชั้นปีที่ 1 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์00เลือกเข้าร่วม80008กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0800008จบโครงการDOCfaaswcd -N26484
5/8/2561 7:30:00โครงการรับน้องใหม่ สานสายใยช่อนนทรี ปี2561261040010003วิทยาเขตกำแพงแสนองค์กรนิสิตส่วนกลางองค์การบริหาร องค์การนิสิต กำแพงแสนนิสิตชั้นปีที่ 1 ที่สนใจ03500กำหนดให้เข้าร่วม00008กิจกรรมมหาวิทยาลัย8000008จบโครงการDOCnewgradkps59 -N26262
8/8/2561 15:00:00นิสิตใหม่พบคณาจารย์สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ261020030002วิทยาเขตกำแพงแสนคณะ,ภาควิชาคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสนนิสิตวิศวกรรมอุตสาหการ060เลือกเข้าร่วม03205กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0032005จบโครงการDOCyoke2 -N26490
16/8/2561 17:30:00โครงการนิสิตพบอาจารย์ในหลักสูตรและอาจารย์ที่ปรึกษาครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา2561 หลักสูตร ธุรกิจการบิน261020040381วิทยาเขตกำแพงแสนคณะ,ภาควิชาคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สายวิชาศิลปศาสตร์นิสิตสาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน0180เลือกเข้าร่วม00202กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0002002จบโครงการDOCfaasswd--N26341
19/8/2561 6:30:00กิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างนิสิตและบุคลากร260020010203วิทยาเขตกำแพงแสนคณะ,ภาควิชาคณะเกษตร (กำแพงแสน) ภาควิชาเกษตรกลวิธานนิสิตภาควิชาเกษตรกลวิธาน0200เลือกเข้าร่วม10427กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0104207จบโครงการDOCagrrdc -N25918
25/8/2561 6:00:00พี่พาน้องวิ่งชมทุ่งกำแพงแสน261020030003วิทยาเขตกำแพงแสนคณะ,ภาควิชาคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสนนิสิตวิศวกรรมอุตสาหการ0100เลือกเข้าร่วม20226กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0202206จบโครงการDOCyoke2 -N26491
25/8/2561 9:00:00โครงการขับขี่ปลอดภัย รู้วินัยจราจร ประจำปีการศึกษา 2561261020040004วิทยาเขตกำแพงแสนคณะ,ภาควิชาคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์นิสิตชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 256100เลือกเข้าร่วม30003กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0300003จบโครงการDOCfaaswcd -N26282
25/8/2561 9:00:00โครงการขับขี่ปลอดภัย รู้วินัยจราจร261020040390วิทยาเขตกำแพงแสนคณะ,ภาควิชาคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สายวิชาศิลปศาสตร์นิสิตสาขาวิชาการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว (ภาคพิเศษ)080เลือกเข้าร่วม21003กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0210003จบโครงการDOCfaastum -N26399
31/8/2561 8:30:00โครงการรณรงค์วินัยจราจร ปี2561261010010003วิทยาเขตกำแพงแสนสำนักงานอธิการบดีกองกิจการนิสิต (กำแพงแสน)นิสิตที่สนใจ0100เลือกเข้าร่วม00044กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0000404จบโครงการDOCnewgradkps59 -N26260
1/9/2561 9:00:00โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำและทักษะการทำงานเป็นทีม260020040304วิทยาเขตกำแพงแสนคณะ,ภาควิชาคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สายวิชาศิลปศาสตร์นิสิตหลักสูตร บธ.บ.การจัดการ00เลือกเข้าร่วม0010010กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ00550010จบโครงการDOCfaasnms -N26182
6/9/2561 8:30:00เกษตราบูชาครู (ไหว้ครู) ปี2561261040010004วิทยาเขตกำแพงแสนองค์กรนิสิตส่วนกลางองค์การบริหาร องค์การนิสิต กำแพงแสนนิสิตชั้นปีที่103000กำหนดให้เข้าร่วม00004กิจกรรมมหาวิทยาลัย4000004จบโครงการDOCnewgradkps59 -N26258
11/9/2561 8:30:00โครงการให้เลือดให้ชีวิต สปิริตชาว KU261040010005วิทยาเขตกำแพงแสนองค์กรนิสิตส่วนกลางองค์การบริหาร องค์การนิสิต กำแพงแสนนิสิตที่สนใจ01000เลือกเข้าร่วม00088กิจกรรมเพื่อสังคม0000088จบโครงการDOCnewgradkps59 -N26259
12/9/2561 12:30:00โครงการไหว้ครูวิศวกรรมเครื่องกล262020030402วิทยาเขตกำแพงแสนคณะ,ภาควิชาคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลนิสิต อาจารย์0250เลือกเข้าร่วม20002กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0101002จบโครงการDOCyoke2 -N26446
15/9/2561 8:30:00โครงการพัฒนาวิทยาเขต ปี 2561261010010002วิทยาเขตกำแพงแสนสำนักงานอธิการบดีกองกิจการนิสิต (กำแพงแสน)นิสิตทุกคณะ01000เลือกเข้าร่วม30003กิจกรรมเพื่อสังคม0000033จบโครงการDOCnewgradkps59 -N26433
12/11/2561 7:30:00โครงการสถาปณาวิทยาเขตกำแพงแสน ปี 2561261010010004วิทยาเขตกำแพงแสนสำนักงานอธิการบดีกองกิจการนิสิต (กำแพงแสน)นิสิตที่สนใจ0100กำหนดให้เข้าร่วม00001กิจกรรมมหาวิทยาลัย3000003จบโครงการDOCnewgradkps59 -N26444
15/11/2561 11:00:00โครงการผู้บริหารพบตัวแทนนิสิต ประจำปีการศึกษา 2561261020040012วิทยาเขตกำแพงแสนคณะ,ภาควิชาคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์นิสิตคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์00เลือกเข้าร่วม04004กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0040004เปิดรับสมัครDOCfaaswcd -N26496
16/11/2561 9:00:00เรียนรู้นอกห้องเรียนสู่วิชาชีพวิศวกรอุตสาหการ-โลจิสติกส์ #16261020030004วิทยาเขตกำแพงแสนคณะ,ภาควิชาคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสนนิสิตวิศวกรรมอุตสาหการ060เลือกเข้าร่วม03003กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0030003จบโครงการDOCyoke2 -N26492
17/11/2561 10:00:00นิสิตวิทย์คิดพัฒนา261021050017วิทยาเขตกำแพงแสนสโมสรนิสิตคณะ , ชุมนุม/กลุ่มนิสิตคณะ , ชุมนุม/กลุ่มนิสิตภาควิชาสโมสรินิสิตคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ 00เลือกเข้าร่วม147012กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ01470012เปิดรับสมัครDOCfeducsp กิจกรรมจิตสาธารณะN26506
18/11/2561 4:00:00เดิน วิ่ง เพื่อสุขภาพคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ครั้งที่ 12261020050010วิทยาเขตกำแพงแสนคณะ,ภาควิชาคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ 00เลือกเข้าร่วม00044กิจกรรมเพื่อสังคม0000044เปิดรับสมัครDOCfeducsp กิจกรรมจิตอาสาN26503
20/11/2561 9:00:00กิจกรรม Show and Share : KU Happy Zone ครั้งที่ 1261020040017วิทยาเขตกำแพงแสนคณะ,ภาควิชาคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์นิสิตคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์00เลือกเข้าร่วม03003กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0030003จบโครงการDOCfaaswcd -N26485
23/11/2561 7:00:00โครงการพาไปดูงานนอกสถานที่วิศวกรรมเครื่องกล262020030401วิทยาเขตกำแพงแสนคณะ,ภาควิชาคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลนิสิต บุคลากร062เลือกเข้าร่วม03003กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0030003จบโครงการDOCyoke2 -N26451
24/11/2561 9:00:00โครงการบำเพ็ญประโยชน์และรักษาสิ่งแวดล้อม นิสิตชั้นปีที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2561261020040015วิทยาเขตกำแพงแสนคณะ,ภาควิชาคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์นิสิตชั้นปีที่ 2 ภาคปกติ00เลือกเข้าร่วม00303กิจกรรมเพื่อสังคม0000033จบโครงการDOCfaaswcd -N26478
2/12/2561 14:00:00ร่วมรับเสด็จพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ในพิธีเปิดงานเกษตรกำแพงแสน ประจำปี 2561261020040016วิทยาเขตกำแพงแสนคณะ,ภาควิชาคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์นิสิตคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์00กำหนดให้เข้าร่วม00003กิจกรรมมหาวิทยาลัย3000003จบโครงการDOCfaaswcd -N26479

 

เงื่อนไขรับการเสนอชื่อเข้า "รับพระราชทานปริญญาบัตร"

ประเภทกิจกรรม แผน A (สำหรับนิสิต รหัส 48-51)จำนวนกิจกรรม (>=MIN) จำนวนหน่วยชั่วโมง (>=MIN)
1.กำหนดให้เข้าร่วม (>=7)
2.เลือกเข้าร่วม
    2.1.เลือกเข้าร่วม=>A.1 (ประเภทกิจกรรมด้านพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม) (>=2)
    2.2.เลือกเข้าร่วม=>A.2 (ประเภทกิจกรรมด้านพัฒนาทักษะทางวิชาการและวิชาชีพ) (>=2)
    2.3.เลือกเข้าร่วม=>A.3 (ประเภทกิจกรรมด้านพัฒนาบุคลิกภาพ) (>=2)
    2.4.เลือกเข้าร่วม=>A.4 (ประเภทกิจกรรมด้านพัฒนาสุขภาพ) (>=2)
รวม (>=15) (>=50)

 

ประเภทกิจกรรม แผน B (สำหรับนิสิต รหัส 52 เป็นต้นไป)จำนวนกิจกรรม (>=MIN) จำนวนหน่วยชั่วโมง (>=MIN)
B.1.กิจกรรมมหาวิทยาลัย (>=5)
B.2.กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ
    B.2.1 กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ (ด้านพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม) (>=2)
    B.2.2 กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ (ด้านพัฒนาทักษะการคิดและการเรียนรู้) (>=2)
    B.2.3 กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ (ด้านพัฒนาทักษะเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล) (>=2)
    B.2.4 กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ (ด้านพัฒนาสุขภาพ) (>=2)
B.3.กิจกรรมเพื่อสังคม (>=2)
รวม (>=15) (>=50)