1 ปี ย้อนหลัง     1 ปี ข้างหน้า

ปฏิทินโครงการ 1 ปี ย้อนหลัง

ค้นหาโครงการ จำนวนที่ค้นพบ = 73

วันที่-เวลาปัจจุบัน = 24/9/2560 2:42:29

 
วันที่จัดชื่อโครงการรหัสโครงการวิทยาเขตสังกัดหน่วยงานกลุ่มเป้าหมายสมัครแล้วจำนวนรับประเภท แผน AA.1A.2A.3A.4A.รวมประเภท แผน BB.1B.2.1B.2.2B.2.3B.2.4B.3B.รวมสถานะเอกสารติดต่อชื่อโครงการ(ENG)ประเภท แผน Cประภท ศิลปวัฒนธรรมID
1/11/2559 17:00:00โครงการนิสิตพบอาจารย์ที่ปรึกษา259020040329วิทยาเขตกำแพงแสนคณะ,ภาควิชาคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สายวิชาศิลปศาสตร์นิสิตหลักสูตร บธ.บ. สาขาการบัญชีบริหาร (ภาคพิเศษ)00เลือกเข้าร่วม02002กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0022004จบโครงการDOCacc57 -N24589
2/11/2559 19:00:00โครงการนิสิตพบอาจารย์ที่ปรึกษา259020040306วิทยาเขตกำแพงแสนคณะ,ภาควิชาคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สายวิชาศิลปศาสตร์นิสิตหลักสูตร บธ.บ.การจัดการ (ภาคพิเศษ)00เลือกเข้าร่วม02002กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0022004จบโครงการDOCfaasnms -N24484
9/11/2559 8:00:00โครงการเสริมสร้างศักยภาพนิสิต ณ ประเทศญี่ปุ่น259020020005วิทยาเขตกำแพงแสนคณะ,ภาควิชาคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 00เลือกเข้าร่วม0240024กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ00888024จบโครงการDOCfaassys -N24568
18/11/2559 9:00:00โครงการบำเพ็ญประโยชน์และศึกษาภูมิปัญญาวิถีชีวิตไทย259020040309วิทยาเขตกำแพงแสนคณะ,ภาควิชาคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สายวิชาศิลปศาสตร์นิสิตหลักสูตร บธ.บ.การจัดการ (ภาคพิเศษ) ชั้นปีที่ 200กำหนดให้เข้าร่วม00009กิจกรรมเพื่อสังคม0000099จบโครงการDOCfaasnms -N23980
24/11/2559 9:00:00เพิ่มทักษะวิชาชีพด้านวิศวกรรมอุตสาหการ-โลจิสติกส์ #3258020030017วิทยาเขตกำแพงแสนคณะ,ภาควิชาคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสนนิสิตสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ060เลือกเข้าร่วม03003กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0030003จบโครงการDOCyoke2 -N23650
24/11/2559 17:00:00โครงการนิสิตพบอาจารย์ในหลักสูตร259020040328วิทยาเขตกำแพงแสนคณะ,ภาควิชาคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สายวิชาศิลปศาสตร์นิสิตหลักสูตร บธ.บ. สาขาการบัญชีบริหาร (ภาคพิเศษ)00เลือกเข้าร่วม02002กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0022004จบโครงการDOCacc57 -N24558
24/11/2559 19:00:00โครงการนิสิตพบอาจารย์ในหลักสูตร259020040305วิทยาเขตกำแพงแสนคณะ,ภาควิชาคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สายวิชาศิลปศาสตร์นิสิตหลักสูตร บธ.บ.การจัดการ (ภาคพิเศษ)00เลือกเข้าร่วม02002กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0022004จบโครงการDOCfaasnms -N24487
30/11/2559 16:30:00โครงการสัมมนานิสิตพบผู้บริหารและอาจารย์ที่ปรึกษา 2559259020020004วิทยาเขตกำแพงแสนคณะ,ภาควิชาคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 0350เลือกเข้าร่วม03003กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0030003จบโครงการDOCfaassys -N24005
2/12/2559 8:30:00ปฏิบัติงานนิสิตประจำเต๊นท์นิทรรศการสาขาวิชาชีพครู งานเกษตรกำแพงแสน259020050023วิทยาเขตกำแพงแสนคณะ,ภาควิชาคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์นิสิต00เลือกเข้าร่วม22228กิจกรรมเพื่อสังคม0000088จบโครงการDOCfeducsp กิจกรรมจิตอาสาN23651
2/12/2559 8:30:00โครงการนิทรรศการวิชาการนิสิตงานเกษตรกำแพงแสน259020010403วิทยาเขตกำแพงแสนคณะ,ภาควิชาคณะเกษตร (กำแพงแสน) ภาควิชาพืชไร่นานิสิตชั้นปีที่ 2-40200เลือกเข้าร่วม044412กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ00444012จบโครงการDOCagrbey -024548
4/12/2559 12:30:00นิสิตเข้าเฝ้ารับเสด็จ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ259010020001วิทยาเขตกำแพงแสนสำนักงานอธิการบดีกองบริการการศึกษา (กำแพงแสน)นิสิตที่ได้รับคัดเลือก0100เลือกเข้าร่วม21205กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0212005จบโครงการDOCnewgradkps59 -N23824
11/12/2559 8:30:00โครงการปลูกข้าววันแม่ ปี2559259000010002วิทยาเขตกำแพงแสนวิทยาเขตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสนนิสิตที่สนใจ03500กำหนดให้เข้าร่วม00003กิจกรรมมหาวิทยาลัย3000003จบโครงการDOCnewgradkps59 -N23988
12/12/2559 8:30:00โครงการสืบสานวัฒนธรรมข้าวไทย-พืชไร่นา259020010422วิทยาเขตกำแพงแสนคณะ,ภาควิชาคณะเกษตร (กำแพงแสน) ภาควิชาพืชไร่นานิสิตชั้นปีที่ 2-40200เลือกเข้าร่วม40048กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0400408จบโครงการDOCagrbey -N24549
7/1/2560 7:00:00Big Cleaning Day สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ประจำปี 2560258020030018วิทยาเขตกำแพงแสนคณะ,ภาควิชาคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสนนิสิตสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ0100เลือกเข้าร่วม20204กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0202004จบโครงการDOCyoke2 -N23697
8/1/2560 7:30:00กีฬาฮาเฮเราชาว IE-Logistics259020030006วิทยาเขตกำแพงแสนคณะ,ภาควิชาคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสนนิสิตสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ0200เลือกเข้าร่วม00066กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0000606จบโครงการDOCyoke2 -N23737
13/1/2560 8:30:00โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในการพัฒนาคุณภาพชีวิต259020020009วิทยาเขตกำแพงแสนคณะ,ภาควิชาคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 0150เลือกเข้าร่วม666018กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ06444018จบโครงการDOCfaassys -N24008
19/1/2560 6:30:00วันรำลึกพระคุณครู ทำบุญตักบาตร ภาควิชาพืชสวน259020010507วิทยาเขตกำแพงแสนคณะ,ภาควิชาคณะเกษตร (กำแพงแสน) ภาควิชาพืชสวน 0105เลือกเข้าร่วม30003กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0300003จบโครงการDOCpiyanath -N24119
19/1/2560 9:00:00โครงการบำเพ็ญประโยชน์259020040333วิทยาเขตกำแพงแสนคณะ,ภาควิชาคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สายวิชาศิลปศาสตร์นิสิตหลักสูตร บธ.บ. สาขาการบัญชีบริหาร (ภาคพิเศษ) ชั้นปีที่ 200กำหนดให้เข้าร่วม00009กิจกรรมเพื่อสังคม0000099จบโครงการDOCacc57 -N24530
21/1/2560 7:30:00วิศวอุตสาหการอาสาทำดี #4259020030007วิทยาเขตกำแพงแสนคณะ,ภาควิชาคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสนนิสิตสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ0100เลือกเข้าร่วม80008กิจกรรมเพื่อสังคม0000088จบโครงการDOCyoke2 -N23738
4/2/2560 7:30:00โครงการบำเพ็ญประโยชน์ฯ ปี2 ปี59259020040145วิทยาเขตกำแพงแสนคณะ,ภาควิชาคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สายวิชาคณิตศาสตร์ สถิติ และคอมพิวเตอร์นิสิตปี200กำหนดให้เข้าร่วม00008กิจกรรมเพื่อสังคม0000088จบโครงการDOCpornpun กิจกรรมจิตอาสาN24354
4/2/2560 9:00:00กีฬา 3 น้ำ259020030504วิทยาเขตกำแพงแสนคณะ,ภาควิชาคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ภาควิชาวิศวกรรมชลประทานนิสิตภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน0200เลือกเข้าร่วม20338กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0203308จบโครงการDOCyoke2IRRE Games-N24630
11/2/2560 7:00:00กีฬาพี่น้องสัมพันธ์วิทยาการคอมพิวเตอร์259020040125วิทยาเขตกำแพงแสนคณะ,ภาควิชาคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สายวิชาคณิตศาสตร์ สถิติ และคอมพิวเตอร์ 0124เลือกเข้าร่วม00336กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0003306จบโครงการDOCsuparat2553 -N24294
11/2/2560 8:00:00อบรมมาตรฐานคุณภาพในระบบอุตสาหกรรมอาหาร259020030103วิทยาเขตกำแพงแสนคณะ,ภาควิชาคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ภาควิชาวิศวกรรมการอาหารนิสิต065เลือกเข้าร่วม07007กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0070007จบโครงการDOCyoke2 -N24765
11/2/2560 8:30:00ศึกษาดูงานเสริมประสบการณ์สร้างความพร้อมนิสิตภาควิชาเกษตรกลวิธาน259020010213วิทยาเขตกำแพงแสนคณะ,ภาควิชาคณะเกษตร (กำแพงแสน) ภาควิชาเกษตรกลวิธานนิสิตภาควิชาเกษตรกลวิธาน0200เลือกเข้าร่วม145111กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ01451011จบโครงการDOCagrrdc -N23793
12/2/2560 17:30:00ราตรีชลกร259020030505วิทยาเขตกำแพงแสนคณะ,ภาควิชาคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ภาควิชาวิศวกรรมชลประทานนิสิตภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน0200เลือกเข้าร่วม10427กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0104207จบโครงการDOCyoke2 -N24625
14/2/2560 8:30:00กิจกรรมบริการชุมชน-ภาษาอังกฤษ259021050033วิทยาเขตกำแพงแสนสโมสรนิสิตคณะ , ชุมนุม/กลุ่มนิสิตคณะ , ชุมนุม/กลุ่มนิสิตภาควิชาสโมสรินิสิตคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์นิสิต00เลือกเข้าร่วม444416กิจกรรมเพื่อสังคม000001616จบโครงการDOCfeducsp กิจกรรมจิตอาสาN23952
15/2/2560 8:30:00พัฒนาทักษะด้านเครื่องจักรกล เทคโนโลยี และเมคคาทรอนิกส์เกษตร259020010212วิทยาเขตกำแพงแสนคณะ,ภาควิชาคณะเกษตร (กำแพงแสน) ภาควิชาเกษตรกลวิธานนิสิตชั้นปีที่ 3 ภาควิชาเกษตรกลวิธาน050เลือกเข้าร่วม0400040กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ004000040จบโครงการDOCagrrdc -N23794
17/2/2560 9:00:00โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำและทักษะการทำงานเป็นทีม259020040327วิทยาเขตกำแพงแสนคณะ,ภาควิชาคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สายวิชาศิลปศาสตร์นิสิตหลักสูตร บธ.บ. สาขาการบัญชีบริหาร (ภาคพิเศษ) ชั้นปีที่ 100เลือกเข้าร่วม00808กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0044008จบโครงการDOCacc57 -N24485
18/2/2560 4:30:00โครงการศึกษาดูงานปี3 ปี59259020040159วิทยาเขตกำแพงแสนคณะ,ภาควิชาคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สายวิชาคณิตศาสตร์ สถิติ และคอมพิวเตอร์ 074เลือกเข้าร่วม370010กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ03700010จบโครงการDOCpornpun -N24352
18/2/2560 8:00:00กีฬาสัมพันธ์นิสิตสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (ENIAC) ครั้งที่ 13259020030304วิทยาเขตกำแพงแสนคณะ,ภาควิชาคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์นิสิตภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์0364เลือกเข้าร่วม00088กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0000808จบโครงการDOCyoke2Eniac Games-N24012
18/2/2560 8:00:00กีฬาสัมพันธ์ ENIAC GAMES259020040121วิทยาเขตกำแพงแสนคณะ,ภาควิชาคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สายวิชาคณิตศาสตร์ สถิติ และคอมพิวเตอร์ 0126เลือกเข้าร่วม00448กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0004408จบโครงการDOCsuparat2553 -N24293
18/2/2560 8:30:00กลมเกลียวดังเกลียวธาร259020030506วิทยาเขตกำแพงแสนคณะ,ภาควิชาคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ภาควิชาวิศวกรรมชลประทานนิสิตภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน056เลือกเข้าร่วม056011กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ00560011จบโครงการDOCyoke2 -N24624
18/2/2560 9:00:00วิศวกรรมการอาหารบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม259020030101วิทยาเขตกำแพงแสนคณะ,ภาควิชาคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ภาควิชาวิศวกรรมการอาหารนิสิตภาควิชาวิศวกรรมการอาหาร0200เลือกเข้าร่วม60006กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0600006จบโครงการDOCyoke2 กิจกรรมจิตสาธารณะN24626
18/2/2560 10:00:00โครงการกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์พี่น้องบริหาร259020040307วิทยาเขตกำแพงแสนคณะ,ภาควิชาคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สายวิชาศิลปศาสตร์นิสิตหลักสูตร บธ.บ.การจัดการ (ภาคพิเศษ)00เลือกเข้าร่วม202610กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ02026010จบโครงการDOCfaasnms -N24372
19/2/2560 4:00:00โครงการEniac Games ปี59259020040157วิทยาเขตกำแพงแสนคณะ,ภาควิชาคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สายวิชาคณิตศาสตร์ สถิติ และคอมพิวเตอร์ 00เลือกเข้าร่วม003710กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ00037010จบโครงการDOCpornpun -N24373
19/2/2560 8:30:00นิสิตจิตอาสาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล259021050016วิทยาเขตกำแพงแสนสโมสรนิสิตคณะ , ชุมนุม/กลุ่มนิสิตคณะ , ชุมนุม/กลุ่มนิสิตภาควิชาสโมสรินิสิตคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ 00เลือกเข้าร่วม22228กิจกรรมเพื่อสังคม0000088จบโครงการDOCfeducsp กิจกรรมจิตอาสาN24088
19/2/2560 9:00:00กีฬาสานสัมพันธ์น้องพี่วิศวกรรมการอาหาร259020030102วิทยาเขตกำแพงแสนคณะ,ภาควิชาคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ภาควิชาวิศวกรรมการอาหารนิสิต0200เลือกเข้าร่วม00066กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0006006จบโครงการDOCyoke2 -N24766
25/2/2560 8:30:00บำเพ็ญประโยชน์ (นิสิตชั้นปีที่2)259020040129วิทยาเขตกำแพงแสนคณะ,ภาควิชาคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สายวิชาคณิตศาสตร์ สถิติ และคอมพิวเตอร์ 00เลือกเข้าร่วม80008กิจกรรมเพื่อสังคม0000088จบโครงการDOCsuparat2553 -N24312
25/2/2560 8:30:00อบรมคุณธรรม จริยธรรมและมารยาทไทย259020040124วิทยาเขตกำแพงแสนคณะ,ภาควิชาคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สายวิชาคณิตศาสตร์ สถิติ และคอมพิวเตอร์ 00เลือกเข้าร่วม70007กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0700007จบโครงการDOCsuparat2553 -N24323
27/2/2560 8:00:00โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม ปี59259020040144วิทยาเขตกำแพงแสนคณะ,ภาควิชาคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สายวิชาคณิตศาสตร์ สถิติ และคอมพิวเตอร์ 00เลือกเข้าร่วม30003กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0300003จบโครงการDOCpornpun -N24420
1/3/2560 9:00:00สืบสานวัฒนธรรมอัตลักษณ์นิสิต IE259020030010วิทยาเขตกำแพงแสนคณะ,ภาควิชาคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสนนิสิตสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ0100เลือกเข้าร่วม30205กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0302005จบโครงการDOCyoke2 -Y23945
2/3/2560 13:00:00เรียนรู้นอกห้องเรียนสู่วิชาชีพวิศวกรอุตสาหการ-โลจิสติกส์ #10259020030008วิทยาเขตกำแพงแสนคณะ,ภาควิชาคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสนนิสิตสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ060เลือกเข้าร่วม03003กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0030003จบโครงการDOCyoke2 -N23946
3/3/2560 9:00:00เรียนรู้นอกห้องเรียนสู่วิชาชีพวิศวกรอุตสาหการ-โลจิสติกส์ #11259020030009วิทยาเขตกำแพงแสนคณะ,ภาควิชาคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสนนิสิตวิศวกรรมอุตสาหการ060เลือกเข้าร่วม03003กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0030003จบโครงการDOCyoke2 -N23979
5/3/2560 11:00:00สู่ฝันวันพี่จบ ครั้งที่ 6259020040126วิทยาเขตกำแพงแสนคณะ,ภาควิชาคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สายวิชาคณิตศาสตร์ สถิติ และคอมพิวเตอร์ 00เลือกเข้าร่วม05005กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0005005จบโครงการDOCsuparat2553 -N24330
25/3/2560 7:00:00โครงการแข่งขันกีฬาเครือข่ายวิทยาศาสตร์การกีฬาระหว่างมหาวิทยาลัย259020020006วิทยาเขตกำแพงแสนคณะ,ภาควิชาคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 00เลือกเข้าร่วม005510กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ00055010จบโครงการDOCfaassys -N24566
27/3/2560 7:30:00โครงการพัฒนาบุคลิกภาพปี59259020040140วิทยาเขตกำแพงแสนคณะ,ภาควิชาคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สายวิชาคณิตศาสตร์ สถิติ และคอมพิวเตอร์ 00กำหนดให้เข้าร่วม00004กิจกรรมมหาวิทยาลัย4000004จบโครงการDOCpornpun -N24423
27/3/2560 13:00:00โครงการพัฒนาบุคลิกภาพ นิสิตชั้นปีที่ 3259020040315วิทยาเขตกำแพงแสนคณะ,ภาควิชาคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สายวิชาศิลปศาสตร์นิสิตหลักสูตร บธ.บ.การจัดการ (ภาคพิเศษ) ชั้นปีที่ 300กำหนดให้เข้าร่วม00003กิจกรรมมหาวิทยาลัย3000003จบโครงการDOCfaasnms -N24431
27/3/2560 13:00:00โครงการพัฒนาบุคลิกภาพ (สำหรับนิสิตชั้นปีที่3) ประจำปีการศึกษา 2559259020040116วิทยาเขตกำแพงแสนคณะ,ภาควิชาคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สายวิชาคณิตศาสตร์ สถิติ และคอมพิวเตอร์ 00กำหนดให้เข้าร่วม00003กิจกรรมมหาวิทยาลัย3000003จบโครงการDOCsuparat2553 -N24439
27/3/2560 13:00:00โครงการพัฒนาบุคลิกภาพ นิสิตชั้นปีที่ 3259020040340วิทยาเขตกำแพงแสนคณะ,ภาควิชาคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สายวิชาศิลปศาสตร์นิสิตหลักสูตร บธ.บ.การบัญชีบริหาร (ภาคพิเศษ) ชั้นปีที่ 300กำหนดให้เข้าร่วม00003กิจกรรมมหาวิทยาลัย3000003จบโครงการDOCacc57 -N24483
29/3/2560 12:30:00ปัจฉิมนิเทศ (สำหรับนิสิตชั้นปีที่4)ประจำปีการศึกษา 2559259020040117วิทยาเขตกำแพงแสนคณะ,ภาควิชาคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สายวิชาคณิตศาสตร์ สถิติ และคอมพิวเตอร์ 00กำหนดให้เข้าร่วม00003กิจกรรมมหาวิทยาลัย3000003จบโครงการDOCsuparat2553 -N24438
29/3/2560 13:00:00โครงการปัจฉิมนิเทศ สำหรับนิสิตชั้นปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2559259020040006วิทยาเขตกำแพงแสนคณะ,ภาควิชาคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 00กำหนดให้เข้าร่วม00004กิจกรรมมหาวิทยาลัย4000004จบโครงการDOCfaasnms -N24387
30/3/2560 8:30:00SHARE BLOOD FOR DAD259021050034วิทยาเขตกำแพงแสนสโมสรนิสิตคณะ , ชุมนุม/กลุ่มนิสิตคณะ , ชุมนุม/กลุ่มนิสิตภาควิชาสโมสรินิสิตคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ 00เลือกเข้าร่วม22228กิจกรรมเพื่อสังคม0000088จบโครงการDOCfeducspSHARE BLOOD FOR DAD-N24136
31/3/2560 9:00:00โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำและทักษะการทำงานเป็นทีม259020040304วิทยาเขตกำแพงแสนคณะ,ภาควิชาคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สายวิชาศิลปศาสตร์นิสิตหลักสูตร บธ.บ.การจัดการ (ภาคพิเศษ) ชั้นปีที่ 100เลือกเข้าร่วม00707กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0007007จบโครงการDOCfaasnms -N24371
1/4/2560 9:00:00วิศวกรรมการอาหารทัศนศึกษานอกสถานที่259020030104วิทยาเขตกำแพงแสนคณะ,ภาควิชาคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ภาควิชาวิศวกรรมการอาหารนิสิต060เลือกเข้าร่วม06006กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0060006จบโครงการDOCyoke2 -N24768
8/4/2560 18:00:00โครงการไอทีสัมพันธ์ ปี59259020040160วิทยาเขตกำแพงแสนคณะ,ภาควิชาคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สายวิชาคณิตศาสตร์ สถิติ และคอมพิวเตอร์นิสิตปี1-400เลือกเข้าร่วม00404กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0004004จบโครงการDOCpornpun -N24353
19/4/2560 12:00:00โครงการนิสิตพบอาจารย์ในหลักสูตร ปีการศึกษา 2559259020040122วิทยาเขตกำแพงแสนคณะ,ภาควิชาคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สายวิชาคณิตศาสตร์ สถิติ และคอมพิวเตอร์ 00เลือกเข้าร่วม21003กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0201003จบโครงการDOCsuparat2553 -N24329
21/4/2560 8:30:00แลกเปลี่ยนเรียนรู้การผลิตผลงานวิจัยประชุมวิชาการปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคอาเซี่ยน (AUCC)259020040132วิทยาเขตกำแพงแสนคณะ,ภาควิชาคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สายวิชาคณิตศาสตร์ สถิติ และคอมพิวเตอร์ 00เลือกเข้าร่วม0140014กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ001400014จบโครงการDOCsuparat2553 -N24324
28/4/2560 15:00:00โครงการปัจฉิมนิเทศและฉลองบัณฑิตใหม่259020040310วิทยาเขตกำแพงแสนคณะ,ภาควิชาคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สายวิชาศิลปศาสตร์นิสิตหลักสูตร บธ.บ.การจัดการ (ภาคพิเศษ)00เลือกเข้าร่วม00707กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0034007จบโครงการDOCfaasnms -N24401
30/4/2560 9:00:00โครงการปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2559259020020010วิทยาเขตกำแพงแสนคณะ,ภาควิชาคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 00กำหนดให้เข้าร่วม00003กิจกรรมมหาวิทยาลัย3000003จบโครงการDOCfaassys -N24567
30/4/2560 18:00:00โครงการบายเนียร์ ปีการศึกษา 2559259020020012วิทยาเขตกำแพงแสนคณะ,ภาควิชาคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 00เลือกเข้าร่วม20305กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0203005จบโครงการDOCfaassys -N24573
5/5/2560 12:00:00นิสิตพบอาจารย์ที่ปรึกษา ภาคปลายปีการศึกษา 2559259020040123วิทยาเขตกำแพงแสนคณะ,ภาควิชาคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สายวิชาคณิตศาสตร์ สถิติ และคอมพิวเตอร์ 00เลือกเข้าร่วม21003กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0201003จบโครงการDOCsuparat2553 -N24328
6/5/2560 7:00:00เที่ยวไปได้ความรู้สำหรับนิสิตปีที่ 2259020030508วิทยาเขตกำแพงแสนคณะ,ภาควิชาคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ภาควิชาวิศวกรรมชลประทานนิสิตภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน052เลือกเข้าร่วม05005กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0050005จบโครงการDOCyoke2 -N24609
22/5/2560 9:00:00โครงการเสริมสร้างศักยภาพของนิสิตบริหารธุรกิจด้านภาษา/IT/ทักษะสากล259020040311วิทยาเขตกำแพงแสนคณะ,ภาควิชาคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สายวิชาศิลปศาสตร์นิสิตหลักสูตร บธ.บ.การจัดการ (ภาคพิเศษ) ชั้นปีที่ 300เลือกเข้าร่วม0300030กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ003000030จบโครงการDOCfaasnms -N24605
24/5/2560 17:00:00อบรมคอมพิวเตอร์ หลักสูตรการใช้โปรแกรม Excel259010020304วิทยาเขตกำแพงแสนสำนักงานอธิการบดีกองบริการการศึกษา (กำแพงแสน) งานเทคโนโลยีสารสนเทศนิสิตที่สนใจ025เลือกเข้าร่วม01001กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ001500015จบโครงการDOCnewgradkps59 -N24805
30/5/2560 6:30:00โครงการศึกษาดูงานด้านคอมพิวเตอร์ (นิสิตชั้นปีที่3)259020040134วิทยาเขตกำแพงแสนคณะ,ภาควิชาคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สายวิชาคณิตศาสตร์ สถิติ และคอมพิวเตอร์ 00เลือกเข้าร่วม08008กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0053008จบโครงการDOCsuparat2553 -N24327
2/6/2560 8:00:00เปิดบ้าน Food Eng KPS259020030105วิทยาเขตกำแพงแสนคณะ,ภาควิชาคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ภาควิชาวิศวกรรมการอาหารนิสิต0106เลือกเข้าร่วม01311024กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0013110024จบโครงการDOCyoke2 -N24763
3/7/2560 12:00:00รับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี260010010003วิทยาเขตกำแพงแสนสำนักงานอธิการบดีกองกิจการนิสิต (กำแพงแสน)นิสิิตที่ได้รับมอบหมาย0500เลือกเข้าร่วม10001กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0006006จบโครงการDOCnewgradkps59 -N24838
24/7/2560 8:30:00โครงการก้าวแรกสู่แผ่นดิน ปีการศึกษา 2560260010010001วิทยาเขตกำแพงแสนสำนักงานอธิการบดีกองกิจการนิสิต (กำแพงแสน)นิสิตชั้นปีที่ 103800กำหนดให้เข้าร่วม00008กิจกรรมมหาวิทยาลัย8000008จบโครงการDOCnewgradkps59 -N24800
6/8/2560 7:30:00เพาะน้ำครั้งที่ 7260020030501วิทยาเขตกำแพงแสนคณะ,ภาควิชาคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ภาควิชาวิศวกรรมชลประทานนิสิตภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน0100เลือกเข้าร่วม12508กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0125008จบโครงการDOCyoke2 -N24764
10/8/2560 6:00:00ไหว้ครู260020030502วิทยาเขตกำแพงแสนคณะ,ภาควิชาคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ภาควิชาวิศวกรรมชลประทานนิสิต0210เลือกเข้าร่วม20103กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0201003จบโครงการDOCyoke2 -N24608
23/8/2560 12:00:00โครงการสร้างค่านิยมที่ดีวิศวกรรมการอาหาร (ทำบุญ-ไหว้ครู)260020030101วิทยาเขตกำแพงแสนคณะ,ภาควิชาคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ภาควิชาวิศวกรรมการอาหาร 00เลือกเข้าร่วม20002กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0200002จบโครงการDOCyoke2 -N24859
26/8/2560 8:30:00อบรมคอมพิวเตอร์ หลักสูตร การออกแบบสื่อ Infographic259010020303วิทยาเขตกำแพงแสนสำนักงานอธิการบดีกองบริการการศึกษา (กำแพงแสน) งานเทคโนโลยีสารสนเทศนิสิตที่สนใจ025เลือกเข้าร่วม01001กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ001200012จบโครงการDOCnewgradkps59 -N24804
8/9/2560 12:30:00โครงการสัมมนาหลังฝึกงาน259020040312วิทยาเขตกำแพงแสนคณะ,ภาควิชาคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สายวิชาศิลปศาสตร์นิสิตหลักสูตร บธ.บ.การจัดการ (ภาคพิเศษ) ชั้นปีที่ 300เลือกเข้าร่วม03003กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0030003จบโครงการDOCfaasnms -N24850

 

เงื่อนไขรับการเสนอชื่อเข้า "รับพระราชทานปริญญาบัตร"

ประเภทกิจกรรม แผน A (สำหรับนิสิต รหัส 48-51)จำนวนกิจกรรม (>=MIN) จำนวนหน่วยชั่วโมง (>=MIN)
1.กำหนดให้เข้าร่วม (>=7)
2.เลือกเข้าร่วม
    2.1.เลือกเข้าร่วม=>A.1 (ประเภทกิจกรรมด้านพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม) (>=2)
    2.2.เลือกเข้าร่วม=>A.2 (ประเภทกิจกรรมด้านพัฒนาทักษะทางวิชาการและวิชาชีพ) (>=2)
    2.3.เลือกเข้าร่วม=>A.3 (ประเภทกิจกรรมด้านพัฒนาบุคลิกภาพ) (>=2)
    2.4.เลือกเข้าร่วม=>A.4 (ประเภทกิจกรรมด้านพัฒนาสุขภาพ) (>=2)
รวม (>=15) (>=50)

 

ประเภทกิจกรรม แผน B (สำหรับนิสิต รหัส 52 เป็นต้นไป)จำนวนกิจกรรม (>=MIN) จำนวนหน่วยชั่วโมง (>=MIN)
B.1.กิจกรรมมหาวิทยาลัย (>=5)
B.2.กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ
    B.2.1 กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ (ด้านพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม) (>=2)
    B.2.2 กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ (ด้านพัฒนาทักษะการคิดและการเรียนรู้) (>=2)
    B.2.3 กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ (ด้านพัฒนาทักษะเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล) (>=2)
    B.2.4 กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ (ด้านพัฒนาสุขภาพ) (>=2)
B.3.กิจกรรมเพื่อสังคม (>=2)
รวม (>=15) (>=50)