1 ปี ย้อนหลัง     1 ปี ข้างหน้า

ปฏิทินโครงการ 1 ปี ย้อนหลัง

ค้นหาโครงการ จำนวนที่ค้นพบ = 59

วันที่-เวลาปัจจุบัน = 22/5/2561 7:26:56

 
วันที่จัดชื่อโครงการรหัสโครงการวิทยาเขตสังกัดหน่วยงานกลุ่มเป้าหมายสมัครแล้วจำนวนรับประเภท แผน AA.1A.2A.3A.4A.รวมประเภท แผน BB.1B.2.1B.2.2B.2.3B.2.4B.3B.รวมสถานะเอกสารติดต่อชื่อโครงการ(ENG)ประเภท แผน Cประภท ศิลปวัฒนธรรมID
22/5/2560 9:00:00โครงการเสริมสร้างศักยภาพของนิสิตบริหารธุรกิจด้านภาษา/IT/ทักษะสากล259020040311วิทยาเขตกำแพงแสนคณะ,ภาควิชาคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สายวิชาศิลปศาสตร์นิสิตหลักสูตร บธ.บ.การจัดการ (ภาคพิเศษ) ชั้นปีที่ 300เลือกเข้าร่วม0300030กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ003000030จบโครงการDOCfaasnms -N24605
24/5/2560 17:00:00อบรมคอมพิวเตอร์ หลักสูตรการใช้โปรแกรม Excel259010020304วิทยาเขตกำแพงแสนสำนักงานอธิการบดีกองบริการการศึกษา (กำแพงแสน) งานเทคโนโลยีสารสนเทศนิสิตที่สนใจ025เลือกเข้าร่วม01001กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ001500015จบโครงการDOCnewgradkps59 -N24805
30/5/2560 6:30:00โครงการศึกษาดูงานด้านคอมพิวเตอร์ (นิสิตชั้นปีที่3)259020040134วิทยาเขตกำแพงแสนคณะ,ภาควิชาคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สายวิชาคณิตศาสตร์ สถิติ และคอมพิวเตอร์ 00เลือกเข้าร่วม08008กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0053008จบโครงการDOCsuparat2553 -N24327
1/6/2560 9:00:00พาไปดูงานนอกสถานที่วิศวกรรมเครื่องกล259020030422วิทยาเขตกำแพงแสนคณะ,ภาควิชาคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลนิสิต050เลือกเข้าร่วม03003กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0030003จบโครงการDOCyoke2 -N24925
2/6/2560 8:00:00เปิดบ้าน Food Eng KPS259020030105วิทยาเขตกำแพงแสนคณะ,ภาควิชาคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ภาควิชาวิศวกรรมการอาหารนิสิต0106เลือกเข้าร่วม01311024กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0013110024จบโครงการDOCyoke2 -N24763
5/6/2560 9:00:00โครงการส่งเสริมประสบการณ์วิชาชีพแก่นิสิต259020030306วิทยาเขตกำแพงแสนคณะ,ภาควิชาคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์คณาจารย์และนิสิตภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์097เลือกเข้าร่วม06006กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0060006จบโครงการDOCyoke2 -N24982
3/7/2560 12:00:00รับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี260010010003วิทยาเขตกำแพงแสนสำนักงานอธิการบดีกองกิจการนิสิต (กำแพงแสน)นิสิิตที่ได้รับมอบหมาย0500เลือกเข้าร่วม10001กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0006006จบโครงการDOCnewgradkps59 -N24838
14/7/2560 9:00:00โครงการพบผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2560260020040001วิทยาเขตกำแพงแสนคณะ,ภาควิชาคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์นิสิตช่วยงาน ชั้นปีที่ 2-400เลือกเข้าร่วม06006กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0060006จบโครงการDOCfaaswcd -N25439
17/7/2560 9:00:00โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560260020040002วิทยาเขตกำแพงแสนคณะ,ภาควิชาคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์นิสิตคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ชั้นปีที่ 100กำหนดให้เข้าร่วม00003กิจกรรมมหาวิทยาลัย3000003จบโครงการDOCfaaswcd -N25402
18/7/2560 6:00:00โครงการตักบาตรน้องใหม่ รวมใจ สายใย ศวท. ประจำปีการศึกษา 2560260020040003วิทยาเขตกำแพงแสนคณะ,ภาควิชาคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 00เลือกเข้าร่วม30003กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0300003จบโครงการDOCfaaswcd -Y25419
18/7/2560 9:00:00โครงการ Arts science Day & Night (กิจกรรมรับน้องเข้าบ้าน) ประจำปีการศึกษา 2560260021040002วิทยาเขตกำแพงแสนสโมสรนิสิตคณะ , ชุมนุม/กลุ่มนิสิตคณะ , ชุมนุม/กลุ่มนิสิตภาควิชาสโมสรนิสิตคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์นิสิตคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ชั้นปีที่ 100เลือกเข้าร่วม30306กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0303006จบโครงการDOCfaaswcd -N25420
18/7/2560 18:00:00โครงการ Arts science Day & Night (กิจกรรมบายศรีสู่ขวัญ) ประจำปีการศึกษา 2560260021040004วิทยาเขตกำแพงแสนสโมสรนิสิตคณะ , ชุมนุม/กลุ่มนิสิตคณะ , ชุมนุม/กลุ่มนิสิตภาควิชาสโมสรนิสิตคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์นิสิตคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ชั้นปีที่ 100เลือกเข้าร่วม30003กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0300003จบโครงการDOCfaaswcd -N25440
19/7/2560 9:00:00แนะนำภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล260020030412วิทยาเขตกำแพงแสนคณะ,ภาควิชาคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลนิสิต0110เลือกเข้าร่วม30003กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0201003จบโครงการDOCyoke2 -N24924
24/7/2560 8:30:00โครงการก้าวแรกสู่ศาสตร์แห่งแผ่นดิน ปีการศึกษา 2560260010010001วิทยาเขตกำแพงแสนสำนักงานอธิการบดีกองกิจการนิสิต (กำแพงแสน)นิสิตชั้นปีที่ 103800กำหนดให้เข้าร่วม00008กิจกรรมมหาวิทยาลัย8000008จบโครงการDOCnewgradkps59 -024800
26/7/2560 9:30:00โครงการค่ายรวมใจ ครั้งที่15260041010001วิทยาเขตกำแพงแสนชมรม/กลุ่มนิสิตส่วนกลาง ด้านบำเพ็ญประโยชน์ชมรมเกษตรศาสตร์บำเพ็ญ กำแพงแสนสมาชิกชมรม และนิสิตที่สนใจ0150เลือกเข้าร่วม10001กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0105105030จบโครงการDOCnewgradkps59 -N24929
27/7/2560 8:00:00ค่ายอาสาพัฒนาชนบทวิศวกรรมเครื่องกล260020030414วิทยาเขตกำแพงแสนคณะ,ภาควิชาคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลนิสิต ชาวบ้าน นักเรียน065เลือกเข้าร่วม1600016กิจกรรมเพื่อสังคม000001616จบโครงการDOCyoke2 -N24921
27/7/2560 8:00:00ค่ายอาสาพัฒนาชนบทวิศวกรรมเครื่องกล260020030425วิทยาเขตกำแพงแสนคณะ,ภาควิชาคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลนิสิต ชาวบ้าน นักเรียน065เลือกเข้าร่วม40004กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0211004จบโครงการDOCyoke2 -N24923
27/7/2560 8:30:00โครงการพี่สอนน้องร้องเพลงคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560260021040001วิทยาเขตกำแพงแสนสโมสรนิสิตคณะ , ชุมนุม/กลุ่มนิสิตคณะ , ชุมนุม/กลุ่มนิสิตภาควิชาสโมสรนิสิตคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์นิสิตคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ชั้นปีที่ 100เลือกเข้าร่วม60006กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0600006จบโครงการDOCfaaswcd -N25424
2/8/2560 9:00:00นิสิตใหม่พบคณาจารย์สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ259020030011วิทยาเขตกำแพงแสนคณะ,ภาควิชาคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสนนิสิตวิศวกรรมอุตสาหการ060เลือกเข้าร่วม00303กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0003003จบโครงการDOCyoke2 -N24999
2/8/2560 9:00:00กิจกรรมขับขี่ปลอดภัย รู้วินัยจราจร ในโครงการปลูกจิตสำนึกและส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ประจำปีการศึกษา 2560260020040013วิทยาเขตกำแพงแสนคณะ,ภาควิชาคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์นิสิตคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ชั้นปีที่ 100เลือกเข้าร่วม30003กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0300003จบโครงการDOCfaaswcd กิจกรรมจิตสาธารณะN25438
2/8/2560 13:00:00เรียนรู้ระบบประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อนิสิตวิศวกรรมอุตสาหการ259020030012วิทยาเขตกำแพงแสนคณะ,ภาควิชาคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสนนิสิตวิศวกรรมอุตสาหการ060เลือกเข้าร่วม03003กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0030003จบโครงการDOCyoke2 -N25000
5/8/2560 8:30:00เสริมทักษะการเรียนรู้และเตรียมความพร้อมเพื่อการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย260020040127วิทยาเขตกำแพงแสนคณะ,ภาควิชาคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สายวิชาคณิตศาสตร์ สถิติ และคอมพิวเตอร์ 0100เลือกเข้าร่วม06006กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0006006จบโครงการDOCsuparat2553 -N25606
6/8/2560 7:30:00เพาะน้ำครั้งที่ 7260020030501วิทยาเขตกำแพงแสนคณะ,ภาควิชาคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ภาควิชาวิศวกรรมชลประทานนิสิตภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน0100เลือกเข้าร่วม12508กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0125008จบโครงการDOCyoke2 -N24764
7/8/2560 9:00:00โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่และมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560260020030301วิทยาเขตกำแพงแสนคณะ,ภาควิชาคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 0125เลือกเข้าร่วม01203กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0012003จบโครงการDOCyoke2 -N25001
10/8/2560 6:00:00ไหว้ครู260020030502วิทยาเขตกำแพงแสนคณะ,ภาควิชาคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ภาควิชาวิศวกรรมชลประทานนิสิต0210เลือกเข้าร่วม20103กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0201003จบโครงการDOCyoke2 -N24608
19/8/2560 8:00:00โครงการพัฒนาทักษะทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์260020030302วิทยาเขตกำแพงแสนคณะ,ภาควิชาคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์นิสิตภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์0305เลือกเข้าร่วม0120012กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ001200012จบโครงการDOCyoke2 -N25005
19/8/2560 8:30:00พัฒนาศักยภาพทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ260020040128วิทยาเขตกำแพงแสนคณะ,ภาควิชาคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สายวิชาคณิตศาสตร์ สถิติ และคอมพิวเตอร์ 057เลือกเข้าร่วม06006กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0060006จบโครงการDOCsuparat2553 -025594
23/8/2560 12:00:00โครงการสร้างค่านิยมที่ดีวิศวกรรมการอาหาร (ทำบุญ-ไหว้ครู)260020030101วิทยาเขตกำแพงแสนคณะ,ภาควิชาคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ภาควิชาวิศวกรรมการอาหาร 00เลือกเข้าร่วม20002กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0200002จบโครงการDOCyoke2 -N24859
24/8/2560 9:00:00โครงการไหว้ครูคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560260021040003วิทยาเขตกำแพงแสนสโมสรนิสิตคณะ , ชุมนุม/กลุ่มนิสิตคณะ , ชุมนุม/กลุ่มนิสิตภาควิชาสโมสรนิสิตคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์นิสิตคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ชั้นปีที่ 1-400เลือกเข้าร่วม30003กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0300003จบโครงการDOCfaaswcd -Y25421
26/8/2560 7:30:00โครงการเปิดโลกทัศน์สัตวแพทย์ครั้งที่ 18260021060002วิทยาเขตกำแพงแสนสโมสรนิสิตคณะ , ชุมนุม/กลุ่มนิสิตคณะ , ชุมนุม/กลุ่มนิสิตภาควิชาสโมสรนิสิตคณะสัตวแพทยศาสตร์ กำแพงแสนนิสิตคณะสัตวแพทยศาสตร์0400เลือกเข้าร่วม01001กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ00663015จบโครงการDOCnewgradkps59 -N25010
26/8/2560 8:30:00อบรมคอมพิวเตอร์ หลักสูตร การออกแบบสื่อ Infographic259010020303วิทยาเขตกำแพงแสนสำนักงานอธิการบดีกองบริการการศึกษา (กำแพงแสน) งานเทคโนโลยีสารสนเทศนิสิตที่สนใจ025เลือกเข้าร่วม01001กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ001200012จบโครงการDOCnewgradkps59 -N24804
26/8/2560 11:00:00โครงการสัมพันธ์นิสิตภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (CPE HOME)260020030303วิทยาเขตกำแพงแสนคณะ,ภาควิชาคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์คณาจารย์และนิสิตภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์0319เลือกเข้าร่วม00808กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0008008จบโครงการDOCyoke2CPE HOME-N25006
28/8/2560 8:30:00โครการความรู้นอกตำรา "กิจกรรม Library Tour ครั้งที่ 3"260030010001วิทยาเขตกำแพงแสนสำนักสำนักหอสมุด กำแพงแสนนิสิตที่สนใจ0500เลือกเข้าร่วม01001กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0030003จบโครงการDOCnewgradkps59Library Tour #3-024972
29/8/2560 16:00:00English for Mechanical Engineering260020030402วิทยาเขตกำแพงแสนคณะ,ภาควิชาคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลนิสิต030เลือกเข้าร่วม0120012กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ001200012จบโครงการDOCyoke2 -N24928
1/9/2560 14:00:00โครการความรู้นอกตำรา "กิจกรรม English is fun"260030010002วิทยาเขตกำแพงแสนสำนักสำนักหอสมุด กำแพงแสนนิสิตที่สนใจ0300เลือกเข้าร่วม01001กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0030003จบโครงการDOCnewgradkps59 -N25012
5/9/2560 8:30:00โครงการให้ความรู้ด้านกฎหมายและสิทธิในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม260010010101วิทยาเขตกำแพงแสนสำนักงานอธิการบดีกองกิจการนิสิต (กำแพงแสน) งานกิจกรรมและพัฒนานิสิตนิสิตที่สนใจ0100เลือกเข้าร่วม10001กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0020204จบโครงการDOCnewgradkps59 -N24959
5/9/2560 19:00:00โครงการติวหนังสือก่อนสอบเพื่อน้อง (บ้านพี่ขาดคนหุงข้าว)260042010001วิทยาเขตกำแพงแสนชมรม/กลุ่มนิสิตส่วนกลาง ด้านศิลปะวัฒนธรรมชมรมคริสเตียน กำแพงแสนสมาชิกชมรม และนิสิตที่สนใจ075เลือกเข้าร่วม10001กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0051006จบโครงการDOCnewgradkps59 -N24930
8/9/2560 12:30:00โครงการสัมมนาหลังฝึกงาน259020040312วิทยาเขตกำแพงแสนคณะ,ภาควิชาคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สายวิชาศิลปศาสตร์นิสิตหลักสูตร บธ.บ.การจัดการ (ภาคพิเศษ) ชั้นปีที่ 300เลือกเข้าร่วม03003กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0030003จบโครงการDOCfaasnms -N24850
30/11/2560 9:30:00โครงการปัจฉิมนิเทศ นิสิตปี 4 ปีการศึกษา 2560260020040158วิทยาเขตกำแพงแสนคณะ,ภาควิชาคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สายวิชาคณิตศาสตร์ สถิติ และคอมพิวเตอร์นิสิตปี4061กำหนดให้เข้าร่วม00006กิจกรรมมหาวิทยาลัย6000006จบโครงการDOCpornpun -N25144
1/12/2560 12:30:00อบมารยาทการเข้าสังคมและจริยธรรม สำหรับนิสิตปีปี 4 ปีการศึกษา 2560260020040153วิทยาเขตกำแพงแสนคณะ,ภาควิชาคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สายวิชาคณิตศาสตร์ สถิติ และคอมพิวเตอร์ 061เลือกเข้าร่วม00303กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0003003จบโครงการDOCpornpun -N25145
13/1/2561 8:00:00Big Cleaning Day สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ประจำปี 2561259020030014วิทยาเขตกำแพงแสนคณะ,ภาควิชาคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสนนิสิตวิศวกรรมอุตสาหการ060เลือกเข้าร่วม20204กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0202004จบโครงการDOCyoke2 -N25475
27/1/2561 8:30:00กีฬาสัมพันธ์วิทยาการคอมพิวเตอร์260020040125วิทยาเขตกำแพงแสนคณะ,ภาควิชาคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สายวิชาคณิตศาสตร์ สถิติ และคอมพิวเตอร์ 0109เลือกเข้าร่วม00336กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0003306จบโครงการDOCsuparat2553 -N25584
30/1/2561 8:30:00ศึกษาดูงานด้านวิชาการด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ260020040130วิทยาเขตกำแพงแสนคณะ,ภาควิชาคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สายวิชาคณิตศาสตร์ สถิติ และคอมพิวเตอร์ 074เลือกเข้าร่วม08008กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0053008จบโครงการDOCsuparat2553 -N25585
2/2/2561 9:00:00โครงการอบรมภาวะผู้นำและการทำงานเป็นทีม ประจำปีการศึกษา 2560260020040012วิทยาเขตกำแพงแสนคณะ,ภาควิชาคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ผู้แทนนิสิตชั้นปีที่ 1 - 200เลือกเข้าร่วม41010024กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0410100024จบโครงการDOCfaaswcd -N25416
9/2/2561 9:00:00นิสิตพบอาจารย์ในหลักสูตรภาคปลาย ปีการศึกษา 2560260020040122วิทยาเขตกำแพงแสนคณะ,ภาควิชาคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สายวิชาคณิตศาสตร์ สถิติ และคอมพิวเตอร์ 0160เลือกเข้าร่วม21003กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0201003จบโครงการDOCsuparat2553 -025583
9/3/2561 8:30:00กิจกรรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษให้แก่นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6260020050022วิทยาเขตกำแพงแสนคณะ,ภาควิชาคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ 00เลือกเข้าร่วม08008กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0080008จบโครงการDOCfeducsp ทักษะภาษาต่างประเทศN25718
10/3/2561 8:00:00วิศวอุตสาหการอาสาทำดี #5259020030015วิทยาเขตกำแพงแสนคณะ,ภาควิชาคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสนนิสิตวิศวกรรมอุตสาหการ0100เลือกเข้าร่วม80008กิจกรรมเพื่อสังคม0000088จบโครงการDOCyoke2 กิจกรรมจิตอาสาN25496
10/3/2561 8:00:00ศึกษาดูงานด้านคอมพิวเตอร์ (นิสิตชั้นปีที่3)260020040134วิทยาเขตกำแพงแสนคณะ,ภาควิชาคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สายวิชาคณิตศาสตร์ สถิติ และคอมพิวเตอร์ 046เลือกเข้าร่วม08008กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0053008จบโครงการDOCsuparat2553 -N25605
10/3/2561 8:30:00โครงการพระพิรุณคู่นาคา เกษตราคู่แผ่นดิน260040010005วิทยาเขตกำแพงแสนองค์กรนิสิตส่วนกลางองค์การบริหาร องค์การนิสิต กำแพงแสนินิสิตที่สนใจ060เลือกเข้าร่วม80008กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0800008จบโครงการDOCnewgradkps59 -N25500
11/3/2561 6:30:00อบรมคุณธรรม จริยธรรมและมารยาทไทย260020040144วิทยาเขตกำแพงแสนคณะ,ภาควิชาคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สายวิชาคณิตศาสตร์ สถิติ และคอมพิวเตอร์ 048เลือกเข้าร่วม70007กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0700007จบโครงการDOCsuparat2553 -N25588
11/3/2561 6:30:00บำเพ็ญประโยชน์ (นิสิตชั้นปีที่2)260020040129วิทยาเขตกำแพงแสนคณะ,ภาควิชาคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สายวิชาคณิตศาสตร์ สถิติ และคอมพิวเตอร์ 025เลือกเข้าร่วม80008กิจกรรมเพื่อสังคม0000088จบโครงการDOCsuparat2553 -N25593
17/3/2561 8:30:00กีฬาสัมพันธ์ ENIAC GAMES ครั้งที่14260020040121วิทยาเขตกำแพงแสนคณะ,ภาควิชาคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สายวิชาคณิตศาสตร์ สถิติ และคอมพิวเตอร์ 072เลือกเข้าร่วม00448กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0004408จบโครงการDOCsuparat2553 -N25608
23/3/2561 8:30:00ประชุมวิชาการปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ ภูมิภาคอาเซียน260020040132วิทยาเขตกำแพงแสนคณะ,ภาควิชาคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สายวิชาคณิตศาสตร์ สถิติ และคอมพิวเตอร์ 07เลือกเข้าร่วม0140014กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ001400014จบโครงการDOCsuparat2553 -N25611
31/3/2561 8:30:00อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การสร้างนวัตกรรมเพื่อจัดการเรียนรู้แบบคิดวิเคราะห์สำหรับครูภาษาอังกฤษ260020050021วิทยาเขตกำแพงแสนคณะ,ภาควิชาคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ 00เลือกเข้าร่วม0160016กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ001600016จบโครงการDOCfeducsp -025716
3/4/2561 12:00:00โครงการนิสิตพบอาจารย์ที่ปรึกษา ภาคปลาย ปีการศึกษา2560260020040123วิทยาเขตกำแพงแสนคณะ,ภาควิชาคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สายวิชาคณิตศาสตร์ สถิติ และคอมพิวเตอร์ 0130เลือกเข้าร่วม21003กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0201003จบโครงการDOCsuparat2553 -N25609
18/4/2561 8:00:00เรียนรู้นอกห้องเรียนสู่วิชาชีพวิศวกรอุตสาหการ-โลจิสติกส์ #15259020030019วิทยาเขตกำแพงแสนคณะ,ภาควิชาคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสนนิสิตวิศวกรรมอุตสาหการ046เลือกเข้าร่วม04004กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0040004จบโครงการDOCyoke2 -N25698
25/4/2561 8:00:00เรียนรู้นอกห้องเรียนสู่วิชาชีพวิศวกรอุตสาหการ-โลจิสติกส์ #13259020030016วิทยาเขตกำแพงแสนคณะ,ภาควิชาคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสนนิสิตวิศวกรรมอุตสาหการ046เลือกเข้าร่วม04004กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0040004จบโครงการDOCyoke2 -N25695
28/4/2561 8:00:00กีฬาฮาเฮเราชาว IE-Logistics ประจำปี 2561259020030017วิทยาเขตกำแพงแสนคณะ,ภาควิชาคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสนนิสิตวิศวกรรมอุตสาหการ0100เลือกเข้าร่วม00077กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0000707จบโครงการDOCyoke2 -N25696
2/5/2561 8:00:00เรียนรู้นอกห้องเรียนสู่วิชาชีพวิศวกรอุตสาหการ-โลจิสติกส์ #14259020030018วิทยาเขตกำแพงแสนคณะ,ภาควิชาคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสนนิสิตวิศวกรรมอุตสาหการ046เลือกเข้าร่วม04004กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0040004จบโครงการDOCyoke2 -N25697

 

เงื่อนไขรับการเสนอชื่อเข้า "รับพระราชทานปริญญาบัตร"

ประเภทกิจกรรม แผน A (สำหรับนิสิต รหัส 48-51)จำนวนกิจกรรม (>=MIN) จำนวนหน่วยชั่วโมง (>=MIN)
1.กำหนดให้เข้าร่วม (>=7)
2.เลือกเข้าร่วม
    2.1.เลือกเข้าร่วม=>A.1 (ประเภทกิจกรรมด้านพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม) (>=2)
    2.2.เลือกเข้าร่วม=>A.2 (ประเภทกิจกรรมด้านพัฒนาทักษะทางวิชาการและวิชาชีพ) (>=2)
    2.3.เลือกเข้าร่วม=>A.3 (ประเภทกิจกรรมด้านพัฒนาบุคลิกภาพ) (>=2)
    2.4.เลือกเข้าร่วม=>A.4 (ประเภทกิจกรรมด้านพัฒนาสุขภาพ) (>=2)
รวม (>=15) (>=50)

 

ประเภทกิจกรรม แผน B (สำหรับนิสิต รหัส 52 เป็นต้นไป)จำนวนกิจกรรม (>=MIN) จำนวนหน่วยชั่วโมง (>=MIN)
B.1.กิจกรรมมหาวิทยาลัย (>=5)
B.2.กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ
    B.2.1 กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ (ด้านพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม) (>=2)
    B.2.2 กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ (ด้านพัฒนาทักษะการคิดและการเรียนรู้) (>=2)
    B.2.3 กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ (ด้านพัฒนาทักษะเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล) (>=2)
    B.2.4 กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ (ด้านพัฒนาสุขภาพ) (>=2)
B.3.กิจกรรมเพื่อสังคม (>=2)
รวม (>=15) (>=50)