1 ปี ย้อนหลัง     1 ปี ข้างหน้า

ปฏิทินโครงการ 1 ปี ย้อนหลัง

ค้นหาโครงการ จำนวนที่ค้นพบ = 238

วันที่-เวลาปัจจุบัน = 23/1/2562 21:48:10

 
วันที่จัดชื่อโครงการรหัสโครงการวิทยาเขตสังกัดหน่วยงานกลุ่มเป้าหมายสมัครแล้วจำนวนรับประเภท แผน AA.1A.2A.3A.4A.รวมประเภท แผน BB.1B.2.1B.2.2B.2.3B.2.4B.3B.รวมสถานะเอกสารติดต่อชื่อโครงการ(ENG)ประเภท แผน Cประภท ศิลปวัฒนธรรมID
24/1/2561 9:00:00ลงทุนในหุ้นง่ายๆแค่ปลายนิ้ว360044010801วิทยาเขตศรีราชาชมรม/กลุ่มนิสิตส่วนกลาง ด้านวิชาการ วิจัย วิชาชีพชมรม Real Investor Clubนิสิต/นักศึกษา080เลือกเข้าร่วม07007กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0070007จบโครงการDOCnui -N26074
25/1/2561 6:00:00โครงการสังคีตนนทรี4วิทยาเขตและโครงการไหว้ครูดนตรีไทย360042011307วิทยาเขตศรีราชาชมรม/กลุ่มนิสิตส่วนกลาง ด้านศิลปะวัฒนธรรมชมรมดนตรีไทยนิสิต/นักศึกษา0168เลือกเข้าร่วม1500015กิจกรรมมหาวิทยาลัย150000015จบโครงการDOCnui -N26109
27/1/2561 14:00:00โครงการประกวดหาตัวแทนมหาวิทยาลัย Ku idol360040010008วิทยาเขตศรีราชาองค์กรนิสิตส่วนกลางองค์การบริหารองค์การนิสิตนิสิต/นักศึกษา02500เลือกเข้าร่วม00909กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0009009จบโครงการDOCnui -N25766
30/1/2561 8:30:00โครงการเตรียมความพร้อมสำหรับการทำงานและปัจฉิมนิเทศประจำปีการศึกษา 2560360010010313วิทยาเขตศรีราชาสำนักงานอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตนิสิตชั้นปีที่ 40200เลือกเข้าร่วม11226กิจกรรมเพื่อสังคม0000066จบโครงการDOCruedeewan -N25310
30/1/2561 8:30:00โครงการเตรียมความพร้อมสำหรับการทำงานและปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2560360010010325วิทยาเขตศรีราชาสำนักงานอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตนิสิตชั้นปีที่ 40200เลือกเข้าร่วม666018กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ06660018จบโครงการDOCruedeewan -N25311
30/1/2561 8:30:00โครงการเตรียมความพร้อมสำหรับการทำงานและปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2560360010010326วิทยาเขตศรีราชาสำนักงานอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตนิสิตชั้นปีที่ 40200เลือกเข้าร่วม22206กิจกรรมมหาวิทยาลัย6000006จบโครงการDOCruedeewan -N25312
31/1/2561 6:00:00จากพี่สู่น้อง360021020019วิทยาเขตศรีราชาสโมสรนิสิตคณะ , ชุมนุม/กลุ่มนิสิตคณะ , ชุมนุม/กลุ่มนิสิตภาควิชาสโมสรนิสิตคณะวิทยาการจัดการนิสิต/นักศึกษา0240เลือกเข้าร่วม30003กิจกรรมเพื่อสังคม0000033จบโครงการDOCpatcharinMS PresentกิจกรรมจิตอาสาN25551
4/2/2561 7:00:00ปลูกป่าชายเลน360044010504วิทยาเขตศรีราชาชมรม/กลุ่มนิสิตส่วนกลาง ด้านวิชาการ วิจัย วิชาชีพชมรม SIFEนิสิต082กำหนดให้เข้าร่วม00007กิจกรรมเพื่อสังคม0000077จบโครงการDOCpatcharin -N25518
4/2/2561 7:30:00ทำความสะอาดบ่อเลี้ยงเต่า ปี60360044010505วิทยาเขตศรีราชาชมรม/กลุ่มนิสิตส่วนกลาง ด้านวิชาการ วิจัย วิชาชีพชมรม SIFEนักศึกษา080เลือกเข้าร่วม50005กิจกรรมเพื่อสังคม0000055จบโครงการDOCpatcharin -N25519
5/2/2561 9:00:00โครงการวิศวฯ ปลอดสารเสพติด ปีการศึกษา 2560360020030006วิทยาเขตศรีราชาคณะ,ภาควิชาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชานิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา0200เลือกเข้าร่วม20002กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0200002จบโครงการDOCpheawNon-narcotic Drilling Year 2017-N25874
5/2/2561 13:00:00พัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษ (Topic : Health & Sport)360020020034วิทยาเขตศรีราชาคณะ,ภาควิชาคณะวิทยาการจัดการนิสิตคณะวิทยาการจัดการ020เลือกเข้าร่วม02002กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0020002จบโครงการDOCfmsptpSpeaking Clubทักษะภาษาต่างประเทศN25433
8/2/2561 9:00:00โครงการอบรมระบบการผลิตและการจัดการในอุตสาหกรรม (สำหรับนิสิต ปี 2)360020030502วิทยาเขตศรีราชาคณะ,ภาควิชาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา สาขาวิศวกรรมเครื่องกลและการผลิตนิสิตสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการผลิต (พหุวิทยาการ)036เลือกเข้าร่วม06006กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0060006จบโครงการDOCpheawTraining Program for Manufacturing and Management in Industry (For Year 2 students)-N25882
8/2/2561 17:00:00เดินและวิ่งเพื่อสุขภาพ360020020033วิทยาเขตศรีราชาคณะ,ภาควิชาคณะวิทยาการจัดการนิสิตคณะวิทยาการจัดการ0198เลือกเข้าร่วม00022กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0000202จบโครงการDOCfmsptpMS Fun Run 2018-N25367
10/2/2561 6:00:00จากพี่สู่น้อง360021020009วิทยาเขตศรีราชาสโมสรนิสิตคณะ , ชุมนุม/กลุ่มนิสิตคณะ , ชุมนุม/กลุ่มนิสิตภาควิชาสโมสรนิสิตคณะวิทยาการจัดการนิสิต01219เลือกเข้าร่วม20305กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0203005จบโครงการDOCnuiMS Present-N25490
10/2/2561 6:00:00จากพี่สู่น้อง(ด้าสนสังคม)360021020014วิทยาเขตศรีราชาสโมสรนิสิตคณะ , ชุมนุม/กลุ่มนิสิตคณะ , ชุมนุม/กลุ่มนิสิตภาควิชาสโมสรนิสิตคณะวิทยาการจัดการนิสิต00เลือกเข้าร่วม80008กิจกรรมเพื่อสังคม0000088จบโครงการDOCpatcharin -N25815
10/2/2561 7:45:00โครงการปริศนาเศรษฐศาสตร์360021060007วิทยาเขตศรีราชาสโมสรนิสิตคณะ , ชุมนุม/กลุ่มนิสิตคณะ , ชุมนุม/กลุ่มนิสิตภาควิชาสโมสรนิสิตคณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชานิสิต040เลือกเข้าร่วม0360036กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ003600036จบโครงการDOCpatcharinEcon Quiz-N26067
10/2/2561 8:00:00โครงการบายเนียร์ mme ปีการศึกษา 2560ี360020030503วิทยาเขตศรีราชาคณะ,ภาควิชาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา สาขาวิศวกรรมเครื่องกลและการผลิตนิสิตสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการผลิต (พหุวิทยาการ)0100เลือกเข้าร่วม40408กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0404008จบโครงการDOCpheawิBye nior MME 2017-N25883
10/2/2561 9:30:00โครงการเปตองสานสัมพันธ์ระหว่างมหาวิทยาลัยเเละชุมชน ครั้งที่ 2360043010802วิทยาเขตศรีราชาชมรม/กลุ่มนิสิตส่วนกลาง ด้านกีฬาชมรมเปตองและลอนโบวลส์นิสิต015เลือกเข้าร่วม0001818กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ000018018จบโครงการDOCpatcharin -N26075
11/2/2561 5:30:00โครงการวิ่งเพื่อชีวิต360040010013วิทยาเขตศรีราชาองค์กรนิสิตส่วนกลางองค์การบริหารองค์การนิสิตนิสิต/นักศึกษา0200เลือกเข้าร่วม00077กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0000707จบโครงการDOCnui -N25764
12/2/2561 9:00:00เตรียมความพร้อมสู่ศตวรรษที่ 21 ของนิสิตสาขาการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว (พัฒนาบุคลิกภาพเพื่องานบริการที่เป็นเลิศ)360020020507วิทยาเขตศรีราชาคณะ,ภาควิชาคณะวิทยาการจัดการ สาขาการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยวนิสิตสาขาการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว ชั้นปีที่ 10211เลือกเข้าร่วม084012กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ00840012จบโครงการDOCfmsptp -N25437
12/2/2561 9:00:00ลงทุนในหุ้นอย่างมั่นใจต้องใช้กราฟเทคนิค360044010802วิทยาเขตศรีราชาชมรม/กลุ่มนิสิตส่วนกลาง ด้านวิชาการ วิจัย วิชาชีพชมรม Real Investor Clubนิสิต/นักศึกษา064เลือกเข้าร่วม07007กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0070007จบโครงการDOCnui -N26066
12/2/2561 13:00:00พัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษ (Topic : Dating & Relationships)360020020035วิทยาเขตศรีราชาคณะ,ภาควิชาคณะวิทยาการจัดการนิสิตคณะวิทยาการจัดการ07เลือกเข้าร่วม02002กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0020002จบโครงการDOCfmsptpSpeaking Clubทักษะภาษาต่างประเทศN25435
13/2/2561 13:00:00ทำอย่างไรห่างไกลเอดส์361010010328วิทยาเขตศรีราชาสำนักงานอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตนืสิต080เลือกเข้าร่วม00033กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0000303จบโครงการDOCoasnjrAIDs-N25318
14/2/2561 18:30:00คริสต์มาสเเห่งรัก360042010105วิทยาเขตศรีราชาชมรม/กลุ่มนิสิตส่วนกลาง ด้านศิลปะวัฒนธรรมชมรมคริสเตียนนิสิต080เลือกเข้าร่วม70007กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0403007จบโครงการDOCnuichristmas of love-N26136
15/2/2561 13:00:00โครงการรอบรู้การสัมภาษณ์งาน360010010315วิทยาเขตศรีราชาสำนักงานอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต 0200เลือกเข้าร่วม00303กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0030003จบโครงการDOCruedeewan -N25364
17/2/2561 9:00:00อบรมการใช้โปรแกรม AutoCAD เบื้องต้นส าหรับใช้ในงานวิศวกรรมไฟฟ้า360020030101วิทยาเขตศรีราชาคณะ,ภาควิชาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา สาขาวิศวกรรมไฟฟ้านิสิตวิศวกรรมไฟฟ้า040เลือกเข้าร่วม0110011กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ001100011จบโครงการDOCpaisak ทักษะไอทีN25813
17/2/2561 16:00:00โครงการนนทรีศรีราชาเกมส์360040010014วิทยาเขตศรีราชาองค์กรนิสิตส่วนกลางองค์การบริหารองค์การนิสิตนิสิต/นักศึกษา01500เลือกเข้าร่วม0001818กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ000018018จบโครงการDOCnui -N25737
18/2/2561 9:30:00โครงการเปตองสานสัมพันธ์ระหว่างมหาวิทยาลัยเเละชุมชน ครั้งที่ 3360043010803วิทยาเขตศรีราชาชมรม/กลุ่มนิสิตส่วนกลาง ด้านกีฬาชมรมเปตองและลอนโบวลส์นิสิต015เลือกเข้าร่วม0001818กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ000018018จบโครงการDOCpatcharin -N26076
19/2/2561 13:00:00โครงการพัฒนาและส่งเสริมสุขภาพจิตครั้งที่ 1 /61361010010312วิทยาเขตศรีราชาสำนักงานอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตนิสิต060เลือกเข้าร่วม00033กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0000303จบโครงการDOCyupadee -025344
19/2/2561 13:00:00ปัจฉิมนิเทศ คณะวิทยาการจัดการ ปีการศึกษา 2560360020020003วิทยาเขตศรีราชาคณะ,ภาควิชาคณะวิทยาการจัดการนิสิตคณะวิทยาการจัดการ ชั้นปีที่ 40963กำหนดให้เข้าร่วม00003กิจกรรมมหาวิทยาลัย3000003จบโครงการDOCfmsptp -N25432
19/2/2561 13:00:00พัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษ (Topic : Music)360020020036วิทยาเขตศรีราชาคณะ,ภาควิชาคณะวิทยาการจัดการนิสิตคณะวิทยาการจัดการ010เลือกเข้าร่วม02002กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0020002จบโครงการDOCfmsptpSpeaking Clubทักษะภาษาต่างประเทศN25436
23/2/2561 8:00:00เลือกตั้งสโมสรนิสิต360021020006วิทยาเขตศรีราชาสโมสรนิสิตคณะ , ชุมนุม/กลุ่มนิสิตคณะ , ชุมนุม/กลุ่มนิสิตภาควิชาสโมสรนิสิตคณะวิทยาการจัดการนิสิต/นักศึกษา0640เลือกเข้าร่วม80008กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0305008จบโครงการDOCnuiSABOMs Candidate Selectionการเสริมสร้างทัศนคติประชาธิปไตยN25927
24/2/2561 8:30:00กีฬาสิ่งแวดล้อมนิสิตนักศึกาาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 24360020040020วิทยาเขตศรีราชาคณะ,ภาควิชาคณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชานิสิตชั้นปีที่ 1 - 4 สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม0198เลือกเข้าร่วม00606กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0000606จบโครงการDOC2528 -N26423
25/2/2561 9:30:00โครงการเปตองสานวัมพันธ์ระหว่างมหาวิทยาลัยเเละชุมชนครั้งที่ 4360043010804วิทยาเขตศรีราชาชมรม/กลุ่มนิสิตส่วนกลาง ด้านกีฬาชมรมเปตองและลอนโบวลส์นิสิต015เลือกเข้าร่วม0001818กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ000018018จบโครงการDOCpatcharin -N26078
26/2/2561 16:00:00โครงการคลินิกคณิตศาสตร์ประยุกตื360020040023วิทยาเขตศรีราชาคณะ,ภาควิชาคณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชานิสิตสาขาคณิตศาสตร์ประยุกต์ชั้นปีที่ 1040เลือกเข้าร่วม0140014กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ001400014จบโครงการDOC2528 -N26225
12/3/2561 13:00:00พัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษ (Topic : Social Network)360020020037วิทยาเขตศรีราชาคณะ,ภาควิชาคณะวิทยาการจัดการนิสิตคณะวิทยาการจัดการ01เลือกเข้าร่วม02002กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0020002จบโครงการDOCfmsptp ทักษะภาษาต่างประเทศN25689
14/3/2561 8:00:00โครงการเลือกตั้ง360040010012วิทยาเขตศรีราชาองค์กรนิสิตส่วนกลางองค์การบริหารองค์การนิสิตนิสิต/นักศึกษา03000เลือกเข้าร่วม30003กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0003003จบโครงการDOCnui -N25765
14/3/2561 9:00:00เลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนนิสิต ปีการศึกษา 2561360040020011วิทยาเขตศรีราชาองค์กรนิสิตส่วนกลางสภาผู้แทนนิสิตนิสิต/นักศึกษา03000เลือกเข้าร่วม04004กิจกรรมมหาวิทยาลัย4000004จบโครงการDOCnui -N25769
14/3/2561 17:00:00โครงการส่งเสริมสุขภาพ361010010318วิทยาเขตศรีราชาสำนักงานอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตนืสิต0300เลือกเข้าร่วม00033กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0000303จบโครงการDOCoasnjr -N25449
15/3/2561 17:00:00เทศกาลดนตรีในสวน360040010009วิทยาเขตศรีราชาองค์กรนิสิตส่วนกลางองค์การบริหารองค์การนิสิตนิสิต0500เลือกเข้าร่วม00909กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0009009จบโครงการDOCnui -N25742
16/3/2561 8:30:00ค่ายความรักผูกพัน360042010104วิทยาเขตศรีราชาชมรม/กลุ่มนิสิตส่วนกลาง ด้านศิลปะวัฒนธรรมชมรมคริสเตียนนิสิต070เลือกเข้าร่วม3900039กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ01212150039จบโครงการDOCpatcharinlove Relation-N26145
16/3/2561 9:00:00การเป็นผู้ให้บริการด้วยหัวใจ360020020508วิทยาเขตศรีราชาคณะ,ภาควิชาคณะวิทยาการจัดการ สาขาการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยวนิสิตสาขาการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว0145เลือกเข้าร่วม03306กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0033006จบโครงการDOCfmsptp -N25507
16/3/2561 9:00:00เลือกตั้งสโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา360021040004วิทยาเขตศรีราชาสโมสรนิสิตคณะ , ชุมนุม/กลุ่มนิสิตคณะ , ชุมนุม/กลุ่มนิสิตภาควิชาสโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชานิสิต/นักศึกษา0280เลือกเข้าร่วม00303กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0003003จบโครงการDOCnui การเสริมสร้างทัศนคติประชาธิปไตยN25962
16/3/2561 9:00:00อบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้คอมพิวเตอร์เพื่อธุรกิจ โปรแกรม Microsoft Excel รุ่นที่ 1-3360020020004วิทยาเขตศรีราชาคณะ,ภาควิชาคณะวิทยาการจัดการนิสิตคณะวิทยาการจัดการ0200เลือกเข้าร่วม0180018กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ001800018จบโครงการDOCfmsptp ทักษะไอทีN26333
17/3/2561 8:00:00กลุ่มสร้างสรรค์ชีวิตคริสเตียน360042010102วิทยาเขตศรีราชาชมรม/กลุ่มนิสิตส่วนกลาง ด้านศิลปะวัฒนธรรมชมรมคริสเตียนนิสิต060เลือกเข้าร่วม1700017กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ08090017จบโครงการDOCpatcharincreation of the christian life-N26073
17/3/2561 9:30:00โครงการเปตองสานสัมพันธ์ระหว่างมหาวิทยาลัยเเละชุมชน ครั้งที่5360043010805วิทยาเขตศรีราชาชมรม/กลุ่มนิสิตส่วนกลาง ด้านกีฬาชมรมเปตองและลอนโบวลส์นิสิต015เลือกเข้าร่วม0001818กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ000018018จบโครงการDOCpatcharin -N26079
18/3/2561 5:00:00ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์360021020010วิทยาเขตศรีราชาสโมสรนิสิตคณะ , ชุมนุม/กลุ่มนิสิตคณะ , ชุมนุม/กลุ่มนิสิตภาควิชาสโมสรนิสิตคณะวิทยาการจัดการนิสิต/นักศึกษา0120เลือกเข้าร่วม0014014กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ00770014จบโครงการDOCpatcharinBuzzy traveler-N25934
18/3/2561 8:30:00อบจริยธรรม2360042010106วิทยาเขตศรีราชาชมรม/กลุ่มนิสิตส่วนกลาง ด้านศิลปะวัฒนธรรมชมรมคริสเตียนนิสิต/นักศึกษา060เลือกเข้าร่วม7800078กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0480300078จบโครงการDOCpatcharin -N26106
18/3/2561 13:00:00ปัจฉิมนิเทศ นิสิตระดับปริญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา ประจำปีการศึกษา 2560361020050001วิทยาเขตศรีราชาคณะ,ภาควิชาคณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชานิสิตชั้นปีที่ 40277กำหนดให้เข้าร่วม00004กิจกรรมมหาวิทยาลัย4000004จบโครงการDOCfeconanm -N25567
19/3/2561 9:00:00เลือกตั้งสโมสรนิสิตคณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา 2561360021060010วิทยาเขตศรีราชาสโมสรนิสิตคณะ , ชุมนุม/กลุ่มนิสิตคณะ , ชุมนุม/กลุ่มนิสิตภาควิชาสโมสรนิสิตคณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชานิสิต/นักศึกษา0400เลือกเข้าร่วม30003กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0003003จบโครงการDOCnui การเสริมสร้างทัศนคติประชาธิปไตยN25966
19/3/2561 13:00:00พัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษ (Topic : Celebrities)360020020038วิทยาเขตศรีราชาคณะ,ภาควิชาคณะวิทยาการจัดการนิสิตคณะวิทยาการจัดการ03เลือกเข้าร่วม02002กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0020002จบโครงการDOCfmsptp ทักษะภาษาต่างประเทศN25690
21/3/2561 9:00:00โครงการปัจฉิมนิเทศ MME ปี พ.ศ.2561360020030504วิทยาเขตศรีราชาคณะ,ภาควิชาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา สาขาวิศวกรรมเครื่องกลและการผลิตนิสิตสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการผลิต (พหุวิทยาการ)026เลือกเข้าร่วม03003กิจกรรมมหาวิทยาลัย3000003จบโครงการDOCpheawConcluding MME 2018-N25884
21/3/2561 9:00:00โครงการปัจฉิมนิเทศ ปี พ.ศ.2561360020030013วิทยาเขตศรีราชาคณะ,ภาควิชาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชานิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา0408เลือกเข้าร่วม03003กิจกรรมมหาวิทยาลัย3000003จบโครงการDOCpheawConcluding 2018-N25885
22/3/2561 19:00:00ลดน้ำหนักกับนักมวย ครั้งที่ 2360043011406วิทยาเขตศรีราชาชมรม/กลุ่มนิสิตส่วนกลาง ด้านกีฬาชมรมมวยนิสิต030เลือกเข้าร่วม0001212กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ000012012จบโครงการDOCpatcharinweight loss by boxing 2nd-N26108
23/3/2561 9:00:00เลือกตั้งซ่อมสโมสรนิสิตคณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา ปีการศึกษา 2561360021060017วิทยาเขตศรีราชาสโมสรนิสิตคณะ , ชุมนุม/กลุ่มนิสิตคณะ , ชุมนุม/กลุ่มนิสิตภาควิชาสโมสรนิสิตคณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชานิสิต/นักศึกษา0400เลือกเข้าร่วม30003กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0003003จบโครงการDOCnui การเสริมสร้างทัศนคติประชาธิปไตยN25968
23/3/2561 11:00:00สัมมนาเพื่อเตรียมความพร้อมในการทำงาน360040010018วิทยาเขตศรีราชาองค์กรนิสิตส่วนกลางองค์การบริหารองค์การนิสิตนิสิต/นักศึกษา080เลือกเข้าร่วม0033033กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ00131010033จบโครงการDOCpatcharinSAB THE ROUTE-N25925
23/3/2561 13:00:00พัฒนาและส่งเสริมสุขภาพจิตครั้งที่ 2361010010313วิทยาเขตศรีราชาสำนักงานอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตนิสิต060เลือกเข้าร่วม00033กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0000303จบโครงการDOCyupadeeDevelopment of mental health. 2-N25478
24/3/2561 4:30:00โครงการรักษ์ทะเล360021050009วิทยาเขตศรีราชาสโมสรนิสิตคณะ , ชุมนุม/กลุ่มนิสิตคณะ , ชุมนุม/กลุ่มนิสิตภาควิชาคณะพาณิชยนาวีนานาชาติ สโมสรนิสิตคณะพาณิชยนาวีนานาชาตินิสิต0186เลือกเข้าร่วม3400034กิจกรรมเพื่อสังคม000003434จบโครงการDOCpatcharinSave our seaกิจกรรมจิตอาสาN26107
24/3/2561 6:00:00ค่ายอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม360041010007วิทยาเขตศรีราชาชมรม/กลุ่มนิสิตส่วนกลาง ด้านบำเพ็ญประโยชน์ชมรมอาสาพัฒนานิสิต/นักศึกษา040เลือกเข้าร่วม558826กิจกรรมเพื่อสังคม000002626จบโครงการDOCpatcharin กิจกรรมจิตอาสาN26100
24/3/2561 9:00:00อบรมทักษะด้านการท่องเที่ยว : การอบรมอะมาดิอุส360020020509วิทยาเขตศรีราชาคณะ,ภาควิชาคณะวิทยาการจัดการ สาขาการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยวนิสิตสาขาการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว ชั้นปีที่ 30137เลือกเข้าร่วม0160016กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ001600016จบโครงการDOCfmsptp -N25685
24/3/2561 9:30:00โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการภาษาโปรแกรมพื้นฐานสำหรับนิสิตชั้นปีที่ 1 ภาคปลาย ปีการศึกษา 2560360020040022วิทยาเขตศรีราชาคณะ,ภาควิชาคณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชานิสิตชั้นปีที่ 1 ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ0100เลือกเข้าร่วม0120012กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ001200012จบโครงการDOC2528 ทักษะไอทีN26219
26/3/2561 8:30:00startup360020040036วิทยาเขตศรีราชาคณะ,ภาควิชาคณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชานิสิตสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศชั้นปีที่ 3-4050เลือกเข้าร่วม066012กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ00660012จบโครงการDOC2528 ทักษะไอทีN26453
26/3/2561 12:00:00ผู้บริหาร..พบ..นิสิตปริญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา ทุกชั้นปี ประจำปีการศึกษา 2560361020050002วิทยาเขตศรีราชาคณะ,ภาควิชาคณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชานิสิตทุกชั้นปี01000กำหนดให้เข้าร่วม00005กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0005005จบโครงการDOCfeconanm -N25568
26/3/2561 13:00:00พัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษ (Topic : Travel)360020020039วิทยาเขตศรีราชาคณะ,ภาควิชาคณะวิทยาการจัดการนิสิตคณะวิทยาการจัดการ05เลือกเข้าร่วม02002กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0020002จบโครงการDOCfmsptp ทักษะภาษาต่างประเทศN25691
28/3/2561 7:00:00เลือกตั้งสโมสรนิสิตวิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ360021050013วิทยาเขตศรีราชาสโมสรนิสิตคณะ , ชุมนุม/กลุ่มนิสิตคณะ , ชุมนุม/กลุ่มนิสิตภาควิชาคณะพาณิชยนาวีนานาชาติ สโมสรนิสิตคณะพาณิชยนาวีนานาชาตินิสิต/นักศึกษา0192เลือกเข้าร่วม60006กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0006006จบโครงการDOCnui การเสริมสร้างทัศนคติประชาธิปไตยN25973
28/3/2561 16:00:00นายพีทีเกม360021050010วิทยาเขตศรีราชาสโมสรนิสิตคณะ , ชุมนุม/กลุ่มนิสิตคณะ , ชุมนุม/กลุ่มนิสิตภาควิชาคณะพาณิชยนาวีนานาชาติ สโมสรนิสิตคณะพาณิชยนาวีนานาชาตินิสิต/นักศึกษา0160เลือกเข้าร่วม0001414กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ000014014จบโครงการDOCnuiMr.PT GAME-N25969
28/3/2561 18:30:00สอนน้องเล่นดนตรี360042010205วิทยาเขตศรีราชาชมรม/กลุ่มนิสิตส่วนกลาง ด้านศิลปะวัฒนธรรมชมรมดนตรีสากลนิสิต/นักศึกษา040เลือกเข้าร่วม03205กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0032005จบโครงการDOCnuiMusic Teaching-N25977
30/3/2561 8:00:00สัมมนาองค์การนิสิต4วิทยาเขต360040010019วิทยาเขตศรีราชาองค์กรนิสิตส่วนกลางองค์การบริหารองค์การนิสิตนิสิต/นักศึกษา0157เลือกเข้าร่วม5105020กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ051050020จบโครงการDOCpatcharinSBO-N25926
30/3/2561 8:00:00เลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสโมสรนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา360021030008วิทยาเขตศรีราชาสโมสรนิสิตคณะ , ชุมนุม/กลุ่มนิสิตคณะ , ชุมนุม/กลุ่มนิสิตภาควิชาสโมสรนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชานิสิต/นักศึกษา0640เลือกเข้าร่วม07007กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0007007จบโครงการDOCnui การเสริมสร้างทัศนคติประชาธิปไตยN25957
30/3/2561 8:30:00สัมมนาองค์การนิสิต 4 วิทยาเขต ครั้งที่ 15360040020012วิทยาเขตศรีราชาองค์กรนิสิตส่วนกลางสภาผู้แทนนิสิตนิสิต0157เลือกเข้าร่วม122412048กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ01224120048จบโครงการDOCpatcharin -N26087
30/3/2561 13:30:00สานสัมพันธ์ดนตรีไทยระหว่างสถาบัน360042011303วิทยาเขตศรีราชาชมรม/กลุ่มนิสิตส่วนกลาง ด้านศิลปะวัฒนธรรมชมรมดนตรีไทยนิสิต024เลือกเข้าร่วม40004กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0004004จบโครงการDOCnui -N26326
31/3/2561 7:30:00โครงการเเบ่งปันรัก360042010703วิทยาเขตศรีราชาชมรม/กลุ่มนิสิตส่วนกลาง ด้านศิลปะวัฒนธรรมชมรมคาทอริคนิสิต053เลือกเข้าร่วม0011011กิจกรรมเพื่อสังคม000001111จบโครงการDOCpatcharinshare the love-N26071
1/4/2561 9:00:00กิจกรรมประเพณีสงกรานต์360020030017วิทยาเขตศรีราชาคณะ,ภาควิชาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชานิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา0200เลือกเข้าร่วม10001กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0100001จบโครงการDOCpheawSongkran Festival 2018-N25914
1/4/2561 14:00:00petanque Ku.SRC.OPEN360043010807วิทยาเขตศรีราชาชมรม/กลุ่มนิสิตส่วนกลาง ด้านกีฬาชมรมเปตองและลอนโบวลส์นิสิต/นักศึกษา015เลือกเข้าร่วม0001818กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ000018018จบโครงการDOCnui -N26077
2/4/2561 8:45:00พัฒนาผู้นำตามหลักการพระคัมภีร์360042010103วิทยาเขตศรีราชาชมรม/กลุ่มนิสิตส่วนกลาง ด้านศิลปะวัฒนธรรมชมรมคริสเตียนนิสิต/นักศึกษา075เลือกเข้าร่วม1100011กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ06050011จบโครงการDOCnui -N26072
2/4/2561 9:00:00การผลิตหนังสือและเอกสารความรู้ที่ติดบาร์โค้ดสองมิติสำหรับการอ่านออกเสียง (GR) และทักษะการใช้ชีวิตของนิสิตและ นิสิตพิการ361010010314วิทยาเขตศรีราชาสำนักงานอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตนิสิต050เลือกเข้าร่วม06006กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0060006จบโครงการDOCyupadee -N25520
2/4/2561 13:00:00การเตรียมความพร้อมสู่การสมัครงานและสัมภาษณ์งาน ประจำปีงบประมาณ 2561361020020013วิทยาเขตศรีราชาคณะ,ภาควิชาคณะวิทยาการจัดการนิสิตคณะวิทยาการจัดการ ชั้นปีที่ 4037เลือกเข้าร่วม01203กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0012003จบโครงการDOCfmsptp -N25692
2/4/2561 18:00:00วิทยาสัมพันธ์ ครั้งที่6360021040005วิทยาเขตศรีราชาสโมสรนิสิตคณะ , ชุมนุม/กลุ่มนิสิตคณะ , ชุมนุม/กลุ่มนิสิตภาควิชาสโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชานิสิต/นักศึกษา0350เลือกเข้าร่วม0082634กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ000826034จบโครงการDOCnui -N25963
3/4/2561 17:00:00จุดพลังดนตรี360042010206วิทยาเขตศรีราชาชมรม/กลุ่มนิสิตส่วนกลาง ด้านศิลปะวัฒนธรรมชมรมดนตรีสากลนิสิต/นักศึกษา0120เลือกเข้าร่วม03205กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0032005จบโครงการDOCnuiThe power of Music-Y25978
4/4/2561 9:00:00เสริมสร้างและพัฒนาบุคลิกภาพ361020020011วิทยาเขตศรีราชาคณะ,ภาควิชาคณะวิทยาการจัดการนิสิตคณะวิทยาการจัดการ0134เลือกเข้าร่วม00606กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0006006จบโครงการDOCfmsptp -N25686
5/4/2561 13:00:00สืบสานประเพณีสงกรานต์ 2561361020050003วิทยาเขตศรีราชาคณะ,ภาควิชาคณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชานิสิตทุกชั้นปี01000เลือกเข้าร่วม40004กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0400004จบโครงการDOCfeconanm -N25573
6/4/2561 6:30:00วิ่งประเพณีสานสามัคคีพี่น้อง360021030006วิทยาเขตศรีราชาสโมสรนิสิตคณะ , ชุมนุม/กลุ่มนิสิตคณะ , ชุมนุม/กลุ่มนิสิตภาควิชาสโมสรนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชานิสิต/นักศึกษา0320เลือกเข้าร่วม0001212กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ000012012จบโครงการDOCnui -N25955
7/4/2561 7:00:00ค่ายพลังผึ้งน้อย ช่วยน้องด้อยโอกาส ครั้งที่5360044010510วิทยาเขตศรีราชาชมรม/กลุ่มนิสิตส่วนกลาง ด้านวิชาการ วิจัย วิชาชีพชมรม SIFEนิสิต050เลือกเข้าร่วม4000040กิจกรรมเพื่อสังคม000004040จบโครงการDOCpatcharin -N26081
7/4/2561 7:00:00ค่ายเกษตรพอดีชุมชนพอเพียง360041010006วิทยาเขตศรีราชาชมรม/กลุ่มนิสิตส่วนกลาง ด้านบำเพ็ญประโยชน์ชมรมอาสาพัฒนานิสิต/นักศึกษา040เลือกเข้าร่วม2700027กิจกรรมเพื่อสังคม000002727จบโครงการDOCpatcharin -N26112
7/4/2561 8:30:00โครงการแนะแนวเทคนิคการสอบวัดความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ ประจำปีการศึกษา 2560360020040030วิทยาเขตศรีราชาคณะ,ภาควิชาคณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชานิสิตชั้นปีที่ 3 - 4 คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา0100เลือกเข้าร่วม066012กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ00660012จบโครงการDOC2528 -N25545
11/4/2561 13:00:00โครงการประเพณีวันสงกรานต์คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา ปีพ.ศ.2561360020030016วิทยาเขตศรีราชาคณะ,ภาควิชาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชานิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา0150เลือกเข้าร่วม30003กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0300003จบโครงการDOCpheawSongkran Festival of Sriracha Year 2018-N25889
18/4/2561 8:00:00การสอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี (TCAS รอบ 2)361020020016วิทยาเขตศรีราชาคณะ,ภาควิชาคณะวิทยาการจัดการนิสิตคณะวิทยาการจัดการ01เลือกเข้าร่วม40004กิจกรรมเพื่อสังคม0000044จบโครงการDOCfmsptp -N25747
18/4/2561 17:20:00สงกรานต์360040010015วิทยาเขตศรีราชาองค์กรนิสิตส่วนกลางองค์การบริหารองค์การนิสิตนิสิต/นักศึกษา0400เลือกเข้าร่วม90009กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0900009จบโครงการDOCnuiSong Kran Festival-N25917
18/4/2561 20:15:00แข่งขันซื้อขายหุ้นและอนุพันธ์ผ่าน click 2 win360044010803วิทยาเขตศรีราชาชมรม/กลุ่มนิสิตส่วนกลาง ด้านวิชาการ วิจัย วิชาชีพชมรม Real Investor Clubนิสิต/นักศึกษา050เลือกเข้าร่วม07007กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0070007จบโครงการDOCnui -N26113
19/4/2561 12:30:00ปัจฉิมนิเทศนิสิต คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา ประการจำปีการศึกษา 2560360020040031วิทยาเขตศรีราชาคณะ,ภาควิชาคณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชานิสิตชั้นปีที่ 4 คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา0340กำหนดให้เข้าร่วม00006กิจกรรมมหาวิทยาลัย6000006จบโครงการDOC2528 -N25960
19/4/2561 18:00:00ไอเอ็มซี เกม360021050011วิทยาเขตศรีราชาสโมสรนิสิตคณะ , ชุมนุม/กลุ่มนิสิตคณะ , ชุมนุม/กลุ่มนิสิตภาควิชาคณะพาณิชยนาวีนานาชาติ สโมสรนิสิตคณะพาณิชยนาวีนานาชาตินิสิต/นักศึกษา0240เลือกเข้าร่วม0002020กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ000020020จบโครงการDOCnuiIMC GAME-N25970
21/4/2561 6:00:00ค่ายสืบสานวัฒนธรรม360041010009วิทยาเขตศรีราชาชมรม/กลุ่มนิสิตส่วนกลาง ด้านบำเพ็ญประโยชน์ชมรมอาสาพัฒนานิสิต/นักศึกษา040เลือกเข้าร่วม445013กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ04450013จบโครงการDOCpatcharin -Y26101
21/4/2561 7:00:00สัมมนาสโมสรนิสิต(SBOMs Seminar)360021020013วิทยาเขตศรีราชาสโมสรนิสิตคณะ , ชุมนุม/กลุ่มนิสิตคณะ , ชุมนุม/กลุ่มนิสิตภาควิชาสโมสรนิสิตคณะวิทยาการจัดการนิสิต030เลือกเข้าร่วม077014กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ00770014จบโครงการDOCnui -N25734
21/4/2561 9:30:00นักลงทุนตัวจริง360044010804วิทยาเขตศรีราชาชมรม/กลุ่มนิสิตส่วนกลาง ด้านวิชาการ วิจัย วิชาชีพชมรม Real Investor Clubนิสิต00เลือกเข้าร่วม07007กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0070007จบโครงการDOCpatcharinInvestory on tour ปี 2-N26080
22/4/2561 9:00:00ค่ายผู้นำชมรม SIFE360044010506วิทยาเขตศรีราชาชมรม/กลุ่มนิสิตส่วนกลาง ด้านวิชาการ วิจัย วิชาชีพชมรม SIFEนิสิต/นักศึกษา040เลือกเข้าร่วม1400014กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ014000014จบโครงการDOCnui -N25980
22/4/2561 16:00:00ปิดโลกกิจกรรม360040010020วิทยาเขตศรีราชาองค์กรนิสิตส่วนกลางองค์การบริหารองค์การนิสิตนิสิต/นักศึกษา0800กำหนดให้เข้าร่วม00009กิจกรรมมหาวิทยาลัย9000009จบโครงการDOCnuiThe end of the Galaxy-N25923
23/4/2561 7:00:00วันของน้อง360021020011วิทยาเขตศรีราชาสโมสรนิสิตคณะ , ชุมนุม/กลุ่มนิสิตคณะ , ชุมนุม/กลุ่มนิสิตภาควิชาสโมสรนิสิตคณะวิทยาการจัดการนิสิต0500เลือกเข้าร่วม50005กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0203005จบโครงการDOCnui -N25735
23/4/2561 9:00:00เติมใจให้กัน ยิ่งให้ ยิ่งได้ใจ361010010330วิทยาเขตศรีราชาสำนักงานอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตนิสิตและบุคลากร0400เลือกเข้าร่วม00033กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0000303จบโครงการDOCapinyaGive more lives Get more love-N25477
23/4/2561 9:00:00อบรมข้อปฏิบัติและข้อควรรู้ก่อนการฝึกงาน361020020014วิทยาเขตศรีราชาคณะ,ภาควิชาคณะวิทยาการจัดการนิสิตคณะวิทยาการจัดการ ชั้นปีที่ 201000เลือกเข้าร่วม0240024กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ002400024จบโครงการDOCfmsptp -N25736
23/4/2561 10:30:00จิตอาสา ครั้งที่2360021060014วิทยาเขตศรีราชาสโมสรนิสิตคณะ , ชุมนุม/กลุ่มนิสิตคณะ , ชุมนุม/กลุ่มนิสิตภาควิชาสโมสรนิสิตคณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชานิสิต/นักศึกษา030เลือกเข้าร่วม80008กิจกรรมเพื่อสังคม0000088จบโครงการDOCpatcharin กิจกรรมจิตอาสาN25953
24/4/2561 9:00:00กิจกรรมฟังบรรยายโครงการส่งเสริม กิจกรรมยุววิศวกรและสร้างเครือข่ายกับคณะวิศวกรรมศาสตร์360020030014วิทยาเขตศรีราชาคณะ,ภาควิชาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชานิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา0100เลือกเข้าร่วม03003กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0030003จบโครงการDOCpheawListening activities Young engineers and networking with the Faculty of Engineering.-N25886
25/4/2561 9:00:00All About Cruise เคล็ดไม่ลับสู่เส้นทางงานเรือสำราญ361020020501วิทยาเขตศรีราชาคณะ,ภาควิชาคณะวิทยาการจัดการ สาขาการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยวนิสิตสาขาการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว0536เลือกเข้าร่วม03003กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0030003จบโครงการDOCfmsptp -N25801
25/4/2561 13:00:00อบรมจริยธรรมกับสื่อดิจิตอล361020020012วิทยาเขตศรีราชาคณะ,ภาควิชาคณะวิทยาการจัดการนิสิตคณะวิทยาการจัดการ056เลือกเข้าร่วม30003กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0300003จบโครงการDOCfmsptp -N25687
25/4/2561 13:00:00อยากเป็นไกด์ ให้ไกด์นำทาง361020020502วิทยาเขตศรีราชาคณะ,ภาควิชาคณะวิทยาการจัดการ สาขาการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยวนิสิตสาขาการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว0489เลือกเข้าร่วม03003กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0030003จบโครงการDOCfmsptp -N25802
26/4/2561 9:00:00ทอล์ค กะ เทล ตอนไขความลับไลฟ์สไตล์คนโรงแรม361020020503วิทยาเขตศรีราชาคณะ,ภาควิชาคณะวิทยาการจัดการ สาขาการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยวนิสิตสาขาการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว0393เลือกเข้าร่วม03003กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0030003จบโครงการDOCfmsptp -N25803
26/4/2561 13:00:00เที่ยวสร้างสื่อ สื่อสร้างเที่ยว กับ รายการเที่ยวอยู่ได้361020020504วิทยาเขตศรีราชาคณะ,ภาควิชาคณะวิทยาการจัดการ สาขาการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยวนิสิตสาขาการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว0505เลือกเข้าร่วม03003กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0030003จบโครงการDOCfmsptp -N25804
27/4/2561 8:30:00โครงการบริการแนะนำอาชีพและพบผู้ประกอบการ ครั้งที่ 12360010010327วิทยาเขตศรีราชาสำนักงานอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต 0800เลือกเข้าร่วม03306กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0033006จบโครงการDOCruedeewan -N25600
27/4/2561 13:00:00กิจกรรมเขียนเรซูเม่ (ใบสมัคร) อย่างไรให้ได้งาน360020030015วิทยาเขตศรีราชาคณะ,ภาควิชาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชานิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา060เลือกเข้าร่วม03003กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0030003จบโครงการDOCpheawResume Writing (Application) How to get a job-N25887
27/4/2561 13:00:00โครงการบายเนียร์ ปีการศึกษา 2560360020030020วิทยาเขตศรีราชาคณะ,ภาควิชาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชานิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา0500เลือกเข้าร่วม00303กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0003003จบโครงการDOCpheawิBye nior 2017-N25940
27/4/2561 16:30:00การพัฒนาศักยภาพผู้นำและการทำงานเป็นทีม ประจำปีงบประมาณ 2561361020020801วิทยาเขตศรีราชาคณะ,ภาควิชาคณะวิทยาการจัดการ สาขาการจัดการโลจิสติกส์นิสิตสาขาการจัดการโลจิสติกส์062เลือกเข้าร่วม00303กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0003003จบโครงการDOCfmsptp -N25688
28/4/2561 8:30:00โครงการพัฒนาทักษะการวิเคารห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมภาษา R360020040032วิทยาเขตศรีราชาคณะ,ภาควิชาคณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชานิสิตชั้นปีที่ 3 และ 4 สาขาคณิตศาสตร์ประยุกต์ และนิสิตสาขาอื่นๆ ที่สนใจ060เลือกเข้าร่วม0120012กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ001200012จบโครงการDOC2528 ทักษะไอทีN25624
30/4/2561 8:00:00เลี้ยงอาหารกลางวัน ณ สถานสงเคราะห์คนพิการการุณยเวศม์ จ.ชลบุรี361020020015วิทยาเขตศรีราชาคณะ,ภาควิชาคณะวิทยาการจัดการนิสิตคณะวิทยาการจัดการ098เลือกเข้าร่วม50005กิจกรรมเพื่อสังคม0000055จบโครงการDOCfmsptp -N25739
19/5/2561 7:00:00นิสิตช่วยงานจัดทดสอบวัดความรู้ด้านภาษาอังกฤษ (TOEIC)361020020022วิทยาเขตศรีราชาคณะ,ภาควิชาคณะวิทยาการจัดการนิสิตคณะวิทยาการจัดการ06เลือกเข้าร่วม80008กิจกรรมเพื่อสังคม0000088จบโครงการDOCfmsptp -N25985
21/5/2561 6:00:00ค่ายอาสาพัฒนา ครั้งที่ 19360041010010วิทยาเขตศรีราชาชมรม/กลุ่มนิสิตส่วนกลาง ด้านบำเพ็ญประโยชน์ชมรมอาสาพัฒนานิสิต/นักศึกษา050เลือกเข้าร่วม44445555198กิจกรรมเพื่อสังคม00000198198จบโครงการDOCpatcharin กิจกรรมจิตอาสาN26104
21/5/2561 8:00:00ฝึกงานบริษัท หลักทรัพย์ไทยพาณิชย์ จำกัด361050010039วิทยาเขตศรีราชาหน่วยงานภายนอกหน่วยงานภายนอกนิสิต01เลือกเข้าร่วม88888888352กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0888888880352จบโครงการDOCpatcharin -N26246
21/5/2561 8:30:00ฝึกงาน บริษัท ตากสินบัญชี จำกัด361050010012วิทยาเขตศรีราชาหน่วยงานภายนอกหน่วยงานภายนอก 00เลือกเข้าร่วม98989898392กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0989898980392จบโครงการDOCpatcharin -N26170
21/5/2561 8:30:00ฝึกงานบริษัท สยามมิชลิน จำกัด361050010038วิทยาเขตศรีราชาหน่วยงานภายนอกหน่วยงานภายนอกนิสิต01เลือกเข้าร่วม96969696384กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0969696960384จบโครงการDOCpatcharin -N26245
21/5/2561 8:30:00ฝึกงานบริษัท เซอร์ติพายด์เเอคเค้าติ้ง จำกัด361050010053วิทยาเขตศรีราชาหน่วยงานภายนอกหน่วยงานภายนอก 00เลือกเข้าร่วม115115115115460กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ01151151151150460จบโครงการDOCpatcharin -N26349
21/5/2561 9:00:00ฝึกงานบริษัท จิออดาโน(ไทย) จำกัด361050010045วิทยาเขตศรีราชาหน่วยงานภายนอกหน่วยงานภายนอกนิสิต01เลือกเข้าร่วม96969696384กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0969696960384จบโครงการDOCpatcharin -N26270
23/5/2561 8:30:00ฝึกงานกรมศุลกากร361050010026วิทยาเขตศรีราชาหน่วยงานภายนอกหน่วยงานภายนอกนิสิต/นักศึกษา01เลือกเข้าร่วม84848484336กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0848484840336จบโครงการDOCpatcharin -N26229
23/5/2561 8:30:00ฝึกงานสำนักบริหารกลาง กรมศุลกากร361050010047วิทยาเขตศรีราชาหน่วยงานภายนอกหน่วยงานภายนอกนิสิต00เลือกเข้าร่วม84848484336กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0848484840336จบโครงการDOCpatcharin -N26273
23/5/2561 9:00:00โครงการ English Camp360020030008วิทยาเขตศรีราชาคณะ,ภาควิชาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชานิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา040เลือกเข้าร่วม0180018กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ001800018จบโครงการDOCpheawEnglish Camp 2017ทักษะภาษาต่างประเทศN25876
25/5/2561 8:00:00ฝึกงาน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย361050010028วิทยาเขตศรีราชาหน่วยงานภายนอกหน่วยงานภายนอก 01เลือกเข้าร่วม99999999396กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0999999990396จบโครงการDOCpatcharin -N26232
26/5/2561 9:00:00โครงการสืบสานสัมพันธ์สโมสรนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา ปีพ.ศ.2561360020030011วิทยาเขตศรีราชาคณะ,ภาควิชาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชานิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา038เลือกเข้าร่วม0012012กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ000120012จบโครงการDOCpheawRelations Engineering Students' Club 2018-N25879
26/5/2561 9:00:00โครงการสืบสานสัมพันธ์สโมสรนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา MME ปีพ.ศ.2561360020030505วิทยาเขตศรีราชาคณะ,ภาควิชาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา สาขาวิศวกรรมเครื่องกลและการผลิตนิสิตสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการผลิต (พหุวิทยาการ)05เลือกเข้าร่วม0012012กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ000120012จบโครงการDOCpheawThe Student Association of Sriracha, MMEA, in 2018-N25888
28/5/2561 8:00:00ฝึกงานบริษัทไอทีดับบลิว เอชแอลพี (ประเทศไทย) จำกัด361050010040วิทยาเขตศรีราชาหน่วยงานภายนอกหน่วยงานภายนอกนิสิต01เลือกเข้าร่วม88888888352กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0888888880352จบโครงการDOCpatcharin -N26247
28/5/2561 8:30:00ฝึกงานบมจ.วิริยะประกันภัย361050010001วิทยาเขตศรีราชาหน่วยงานภายนอกหน่วยงานภายนอกนิสิต01เลือกเข้าร่วม79797979316กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0797979790316จบโครงการDOCpatcharin -N26105
28/5/2561 8:30:00ฝึกงานบริษัทเกษมการบัญชี361050010008วิทยาเขตศรีราชาหน่วยงานภายนอกหน่วยงานภายนอก 00เลือกเข้าร่วม90909090360กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0909090900360จบโครงการDOCpatcharin -N26165
28/5/2561 8:30:00ฝึกงาน บริษัท สรรพกิจธุการ จำกัด361050010014วิทยาเขตศรีราชาหน่วยงานภายนอกหน่วยงานภายนอก 00เลือกเข้าร่วม94949494376กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0949494940376จบโครงการDOCpatcharin -N26172
28/5/2561 8:30:00ฝึกงาน บริษัท สามเสนบริวเวอรี่361050010015วิทยาเขตศรีราชาหน่วยงานภายนอกหน่วยงานภายนอก 00เลือกเข้าร่วม86868686344กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0868686860344จบโครงการDOCpatcharin -N26173
28/5/2561 8:30:00ฝึกงานกรมบัญชีกลาง361050010016วิทยาเขตศรีราชาหน่วยงานภายนอกหน่วยงานภายนอกนิสิต01เลือกเข้าร่วม86868686344กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0868686860344จบโครงการDOCpatcharin -N26200
28/5/2561 8:30:00ฝึกงาน ธนาคารออมสิน สาขาสะพานจอมเกล้า361050010020วิทยาเขตศรีราชาหน่วยงานภายนอกหน่วยงานภายนอกนายทศพล01เลือกเข้าร่วม90909090360กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0909090900360จบโครงการDOCpatcharin -N26221
28/5/2561 8:30:00ฝึกงานบริษัทเดอะมอลล์ราชสีมา361050010031วิทยาเขตศรีราชาหน่วยงานภายนอกหน่วยงานภายนอกนิสิต01เลือกเข้าร่วม99999999396กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0999999990396จบโครงการDOCpatcharin -N26236
28/5/2561 8:30:00ฝึกงาน กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง361050010034วิทยาเขตศรีราชาหน่วยงานภายนอกหน่วยงานภายนอกนิสิต01เลือกเข้าร่วม86868686344กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0868686860344จบโครงการDOCpatcharin -N26240
28/5/2561 8:30:00ฝึกงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร361050010037วิทยาเขตศรีราชาหน่วยงานภายนอกหน่วยงานภายนอกนิสิต01เลือกเข้าร่วม86868686344กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0868686860344จบโครงการDOCpatcharin -N26244
28/5/2561 8:30:00ฝึกงานบริษัท ทรงพลการบัญชีและกฎหมาย จำกัด361050010041วิทยาเขตศรีราชาหน่วยงานภายนอกหน่วยงานภายนอกนิสิต01เลือกเข้าร่วม100100100100400กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ01001001001000400จบโครงการDOCpatcharin -N26248
28/5/2561 8:30:00ฝึกงาน ห้างหุ้นส่วนจำกัดเจ้าพระยาการบัญชี361050010044วิทยาเขตศรีราชาหน่วยงานภายนอกหน่วยงานภายนอก 00เลือกเข้าร่วม86868686344กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0868686860344จบโครงการDOCpatcharin -N26257
28/5/2561 8:30:00ฝึกงาน บริษัท ซี เเอล การบัญชีเเละกฎหมาย361050010049วิทยาเขตศรีราชาหน่วยงานภายนอกหน่วยงานภายนอก 00เลือกเข้าร่วม97979797388กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0979797970388จบโครงการDOCpatcharin -N26320
28/5/2561 8:30:00ฝึกงาน ออพติมั่ม เเอ็คเค้าท์ติ่ง เซอร์วิสเซส จำกัด361050010050วิทยาเขตศรีราชาหน่วยงานภายนอกหน่วยงานภายนอกนิสิต00เลือกเข้าร่วม91919191364กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0919191910364จบโครงการDOCpatcharin -N26321
28/5/2561 8:30:00ฝึกงานบริษัท เอส.เค.เเอคเคาน์ติ้ง อินเฟอร์เมชั่น จำกัด361050010052วิทยาเขตศรีราชาหน่วยงานภายนอกหน่วยงานภายนอก 00เลือกเข้าร่วม75757575300กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0757575750300จบโครงการDOCpatcharin -N26348
28/5/2561 8:30:00ฝึกงาน บริษัท สำนักงาน เอ.เอ็ม.ที.ออดิท.กรุ๊ป.จำกัด361050010054วิทยาเขตศรีราชาหน่วยงานภายนอกหน่วยงานภายนอก 00เลือกเข้าร่วม92929292368กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0929292920368จบโครงการDOCpatcharin -N26350
28/5/2561 9:00:00ฝึกงาน บริษัท เอ.เอส.ที แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด361050010043วิทยาเขตศรีราชาหน่วยงานภายนอกหน่วยงานภายนอก 00เลือกเข้าร่วม94949494376กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0949494940376จบโครงการDOCpatcharin -N26256
28/5/2561 9:00:00ฝึกงานบริษัท เจ แอนด์ เจ คอนซัลแท้นส์ กรุ๊ป จำกัด361050010055วิทยาเขตศรีราชาหน่วยงานภายนอกหน่วยงานภายนอกนิสิต00เลือกเข้าร่วม73747473294กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0737474730294จบโครงการDOCpatcharin -N26382
1/6/2561 7:30:00ฝึกงาน บริษัท ไทยออยล์ จำกัด มหาชน361050010005วิทยาเขตศรีราชาหน่วยงานภายนอกหน่วยงานภายนอกนักศึกษา01เลือกเข้าร่วม80808080320กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0808080800320จบโครงการDOCpatcharin -N26129
1/6/2561 7:30:00ฝึกงานบริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)361050010046วิทยาเขตศรีราชาหน่วยงานภายนอกหน่วยงานภายนอกนิสิต00เลือกเข้าร่วม72727272288กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0727272720288จบโครงการDOCpatcharin -N26271
1/6/2561 8:00:00ฝึกงาน บริษัท ไลสตริทส์ (ไทยแลนด์) จำกัด361050010003วิทยาเขตศรีราชาหน่วยงานภายนอกหน่วยงานภายนอก 01เลือกเข้าร่วม84848484336กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0848484840336จบโครงการDOCpatcharin -N26121
1/6/2561 8:00:00ฝึกงาน บริษัท เทรนด์ วีจี3 จำกัด361050010004วิทยาเขตศรีราชาหน่วยงานภายนอกหน่วยงานภายนอก 01เลือกเข้าร่วม84848484336กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0848484840336จบโครงการDOCpatcharin -N26122
1/6/2561 8:00:00ฝึกงานบริษัท ไลสตริทส์ (ไทยเเลนด์) จำกัด361050010007วิทยาเขตศรีราชาหน่วยงานภายนอกหน่วยงานภายนอก 00เลือกเข้าร่วม84848484336กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0848484840336จบโครงการDOCpatcharin -N26154
1/6/2561 8:30:00ฝึกงาน บริษัท โนดุ ฟู้ดส์ จำกัด361050010002วิทยาเขตศรีราชาหน่วยงานภายนอกหน่วยงานภายนอก 01เลือกเข้าร่วม88888888352กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0888888880352จบโครงการDOCpatcharin -N26120
1/6/2561 8:30:00ฝึกงาน บริษัท โนดุ ฟู้ดส์ จำกัด361050010006วิทยาเขตศรีราชาหน่วยงานภายนอกหน่วยงานภายนอก 00เลือกเข้าร่วม88888888352กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0888888880352จบโครงการDOCpatcharin -N26153
1/6/2561 8:30:00ฝึกงาน สำนักงานเนชั่นธุรกิจ จำกัด361050010009วิทยาเขตศรีราชาหน่วยงานภายนอกหน่วยงานภายนอก 00เลือกเข้าร่วม86868686344กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0868686860344จบโครงการDOCpatcharin -N26166
1/6/2561 8:30:00ฝึกงานบริษัท ฮิวเเมนิก้า เอฟเอส จำกัด361050010013วิทยาเขตศรีราชาหน่วยงานภายนอกหน่วยงานภายนอก 00เลือกเข้าร่วม80808080320กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0808080800320จบโครงการDOCpatcharin -N26171
1/6/2561 8:30:00ฝึกงานฐริษัท สำนักงาน เอ.ที.เอส.การบัญชี จำกัด361050010017วิทยาเขตศรีราชาหน่วยงานภายนอกหน่วยงานภายนอกนิสิต01เลือกเข้าร่วม72737372290กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0727373720290จบโครงการDOCpatcharin -N26206
1/6/2561 8:30:00ฝึกงาน บริษัท ธรรมนิติการบัญชีและภาษีอากร จำกัด361050010029วิทยาเขตศรีราชาหน่วยงานภายนอกหน่วยงานภายนอก 01เลือกเข้าร่วม83838383332กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0838383830332จบโครงการDOCpatcharin -N26234
1/6/2561 8:30:00ฝึกงาน บริษัท บ้านบัญชี จำกัด361050010032วิทยาเขตศรีราชาหน่วยงานภายนอกหน่วยงานภายนอกนิสิต01เลือกเข้าร่วม90909090360กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0909090900360จบโครงการDOCpatcharin -N26239
1/6/2561 8:30:00ฝึกงานบริษัท ฮิวแมนิก้า เอฟเอเอส จำกัด361050010035วิทยาเขตศรีราชาหน่วยงานภายนอกหน่วยงานภายนอกนิสิต01เลือกเข้าร่วม80808080320กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0808080800320จบโครงการDOCpatcharin -N26242
1/6/2561 8:30:00ฝึกงานบริษัท มหานคร การบัญชี จำกัด361050010051วิทยาเขตศรีราชาหน่วยงานภายนอกหน่วยงานภายนอก 00เลือกเข้าร่วม75757575300กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0757575750300จบโครงการDOCpatcharin -N26347
4/6/2561 8:30:00ฝึกงานสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน361050010018วิทยาเขตศรีราชาหน่วยงานภายนอกหน่วยงานภายนอกนิสิต01เลือกเข้าร่วม78787878312กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0787878780312จบโครงการDOCpatcharin -N26211
4/6/2561 8:30:00ฝึกงาน สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน361050010019วิทยาเขตศรีราชาหน่วยงานภายนอกหน่วยงานภายนอกนายสุรพัชร์01เลือกเข้าร่วม78787878312กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0787878780312จบโครงการDOCpatcharin -N26220
4/6/2561 8:30:00ฝึกงาน บริษัท เอสทีเอ แอคเคาทติ้ง แอนด์ คอนซัลดิ้ง จำกัด361050010021วิทยาเขตศรีราชาหน่วยงานภายนอกหน่วยงานภายนอก 01เลือกเข้าร่วม79797979316กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0797979790316จบโครงการDOCpatcharin -N26222
4/6/2561 8:30:00ฝึกงาน บริษัท เอสทีเอ แอคเคาทติ้ง แอนด์ คอนซัลดิ้ง จำกัด361050010022วิทยาเขตศรีราชาหน่วยงานภายนอกหน่วยงานภายนอก 00เลือกเข้าร่วม88888888352กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0888888880352จบโครงการDOCpatcharin -N26223
4/6/2561 8:30:00ฝึกงาน สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน361050010024วิทยาเขตศรีราชาหน่วยงานภายนอกหน่วยงานภายนอก 01เลือกเข้าร่วม78787878312กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0787878780312จบโครงการDOCpatcharin -N26224
4/6/2561 8:30:00ฝึกงานสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน361050010023วิทยาเขตศรีราชาหน่วยงานภายนอกหน่วยงานภายนอกนิสิต/นักศึกษา01เลือกเข้าร่วม78787878312กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0787878780312จบโครงการDOCpatcharin -N26228
4/6/2561 8:30:00สำนักงาานตรวจเงินแผ่นดิน361050010048วิทยาเขตศรีราชาหน่วยงานภายนอกหน่วยงานภายนอกนิสิต01เลือกเข้าร่วม78787878312กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0787878780312จบโครงการDOCpatcharin -N26319
5/6/2561 8:30:00ฝึกงาน บริษัท ซิม แอคเคาท์ จำกัด361050010042วิทยาเขตศรีราชาหน่วยงานภายนอกหน่วยงานภายนอกนิสิต/นักศึกษา01เลือกเข้าร่วม78787878312กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0787878780312จบโครงการDOCpatcharin -N26255
11/6/2561 7:00:00นิสิตช่วยงานสอบสัมภาษณ์ TCAS รอบ 3361020020017วิทยาเขตศรีราชาคณะ,ภาควิชาคณะวิทยาการจัดการนิสิตคณะวิทยาการจัดการ01กำหนดให้เข้าร่วม00005กิจกรรมมหาวิทยาลัย5000005จบโครงการDOCfmsptp -N25858
11/6/2561 7:00:00นิสิตช่วยงานสอบสัมภาษณ์ TCAS รอบ 3361020020018วิทยาเขตศรีราชาคณะ,ภาควิชาคณะวิทยาการจัดการนิสิตคณะวิทยาการจัดการ01เลือกเข้าร่วม00055กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0000505จบโครงการDOCfmsptp -N25859
11/6/2561 7:00:00นิสิตช่วยงานสอบสัมภาษณ์ TCAS รอบ 3361020020019วิทยาเขตศรีราชาคณะ,ภาควิชาคณะวิทยาการจัดการนิสิตคณะวิทยาการจัดการ05เลือกเข้าร่วม50005กิจกรรมเพื่อสังคม0000055จบโครงการDOCfmsptp -N25860
11/6/2561 8:30:00ฝึกงาน บริษัท ก้าวหน้าสเตนเลส จำกัด361050010025วิทยาเขตศรีราชาหน่วยงานภายนอกหน่วยงานภายนอก 01เลือกเข้าร่วม74747474296กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0747474740296จบโครงการDOCpatcharin -N26226
11/6/2561 8:30:00ฝึกงานบริษัท ธนพันธ์และเพื่อน จำกัด361050010036วิทยาเขตศรีราชาหน่วยงานภายนอกหน่วยงานภายนอกนิสิต01เลือกเข้าร่วม90919090361กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0909190900361จบโครงการDOCpatcharin -N26243
14/6/2561 9:00:00นิสิตช่วยงานโครงการอบรมข้อปฏิบัติและข้อควรรู้ก่อนการฝึกงาน สำหรับนิสิตรหัส 59361020020020วิทยาเขตศรีราชาคณะ,ภาควิชาคณะวิทยาการจัดการนิสิตคณะวิทยาการจัดการ ชั้นปีที่ 401กำหนดให้เข้าร่วม00004กิจกรรมมหาวิทยาลัย4000004จบโครงการDOCfmsptp -N25891
16/6/2561 9:00:00เข้ากิจกรรมเพื่อสังคม ภายนอกมหาวิทยาลัย360020030019วิทยาเขตศรีราชาคณะ,ภาควิชาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชานิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา040เลือกเข้าร่วม06006กิจกรรมเพื่อสังคม0000066จบโครงการDOCpheawParticipate in social events. External universityกิจกรรมจิตอาสาN25916
18/6/2561 8:30:00ฝึกงาน สหกรณ์ออมทรัพย์ ตำรวจภูธรจังหวัดตาก361050010027วิทยาเขตศรีราชาหน่วยงานภายนอกหน่วยงานภายนอก 01เลือกเข้าร่วม60606060240กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0606060600240จบโครงการDOCpatcharin -N26230
18/6/2561 8:30:00ฝึกงานบริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โะมัทสุ ไชยยซ สอบบัญชี จำกัด361050010033วิทยาเขตศรีราชาหน่วยงานภายนอกหน่วยงานภายนอก 018เลือกเข้าร่วม60606060240กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0606060600240จบโครงการDOCpatcharin -N26238
25/6/2561 8:15:00ฝึกงาน บริษัท ไพรซ์วอเทอร์เฮาส์คูเปอส์ เอบีเอเอส จำกัด361050010030วิทยาเขตศรีราชาหน่วยงานภายนอกหน่วยงานภายนอก 01เลือกเข้าร่วม49494949196กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0494949490196จบโครงการDOCpatcharin -N26235
25/6/2561 8:30:00pricewaterhousecooper ABAS Ltd361050010010วิทยาเขตศรีราชาหน่วยงานภายนอกหน่วยงานภายนอก 00เลือกเข้าร่วม49494949196กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0494949490196จบโครงการDOCpatcharin -N26168
25/6/2561 8:30:00ฝึกงานบริษัทวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด361050010011วิทยาเขตศรีราชาหน่วยงานภายนอกหน่วยงานภายนอก 00เลือกเข้าร่วม49494949196กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0494949490196จบโครงการDOCpatcharin -N26169
25/6/2561 13:00:00นิสิตช่วยงานโครงการอบรมข้อปฏิบัติและข้อควรรู้ก่อนการฝึกงาน สำหรับนิสิตรหัส 59361020020021วิทยาเขตศรีราชาคณะ,ภาควิชาคณะวิทยาการจัดการนิสิตคณะวิทยาการจัดการ01เลือกเข้าร่วม30003กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0300003จบโครงการDOCfmsptp -N25928
26/6/2561 9:00:00กิจกรรมคุณช้างจับมือ360020030022วิทยาเขตศรีราชาคณะ,ภาควิชาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชานิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา025เลือกเข้าร่วม60006กิจกรรมเพื่อสังคม0000066จบโครงการDOCpheawElephant handกิจกรรมจิตอาสาN25932
29/6/2561 8:00:00อบรมค่ายผู้นำนิสิต361021020001วิทยาเขตศรีราชาสโมสรนิสิตคณะ , ชุมนุม/กลุ่มนิสิตคณะ , ชุมนุม/กลุ่มนิสิตภาควิชาสโมสรนิสิตคณะวิทยาการจัดการนิสิต/นักศึกษา0100เลือกเข้าร่วม15159039กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0151590039จบโครงการDOCnuiLeader Relationship-N26156
7/7/2561 8:30:00โครงการรับนักเรียน้พื่อเข้าศึกษาในสังกัดคณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา360020040016วิทยาเขตศรีราชาคณะ,ภาควิชาคณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชานักเรียน นิสิต030เลือกเข้าร่วม00606กิจกรรมเพื่อสังคม0000066จบโครงการDOC2528 -N26301
10/7/2561 7:00:00นิสิตช่วยงานสอบสัมภาษณ์ TCAS รอบ 4361020020023วิทยาเขตศรีราชาคณะ,ภาควิชาคณะวิทยาการจัดการนิสิตคณะวิทยาการจัดการ020เลือกเข้าร่วม50005กิจกรรมเพื่อสังคม0000055จบโครงการDOCfmsptp -N26009
10/7/2561 7:00:00นิสิตช่วยงานสอบสัมภาษณ์ TCAS รอบ 4361020020024วิทยาเขตศรีราชาคณะ,ภาควิชาคณะวิทยาการจัดการนิสิตคณะวิทยาการจัดการ01กำหนดให้เข้าร่วม00005กิจกรรมมหาวิทยาลัย5000005จบโครงการDOCfmsptp -N26011
10/7/2561 7:00:00นิสิตช่วยงานสอบสัมภาษณ์ TCAS รอบ 4361020020025วิทยาเขตศรีราชาคณะ,ภาควิชาคณะวิทยาการจัดการนิสิตคณะวิทยาการจัดการ01เลือกเข้าร่วม00055กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0000505จบโครงการDOCfmsptp -N26012
11/7/2561 9:00:00เตรียมความพร้อมสู่รั้ววิศวกร ปีการศึกษา ๒๕๖๐360021030001วิทยาเขตศรีราชาสโมสรนิสิตคณะ , ชุมนุม/กลุ่มนิสิตคณะ , ชุมนุม/กลุ่มนิสิตภาควิชาสโมสรนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชานิสิต/นักศึกษา0383เลือกเข้าร่วม262448098กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ02344031098จบโครงการDOCnui -N25939
16/7/2561 8:00:00นิสิตช่วยงานสอบสัมภาษณ์ TCAS รอบ 5361020020026วิทยาเขตศรีราชาคณะ,ภาควิชาคณะวิทยาการจัดการนิสิตคณะวิทยาการจัดการ012เลือกเข้าร่วม40004กิจกรรมเพื่อสังคม0000044จบโครงการDOCfmsptp -N26024
16/7/2561 8:00:00นิสิตช่วยงานสอบสัมภาษณ์ TCAS รอบ 5361020020027วิทยาเขตศรีราชาคณะ,ภาควิชาคณะวิทยาการจัดการนิสิตคณะวิทยาการจัดการ012กำหนดให้เข้าร่วม00004กิจกรรมมหาวิทยาลัย4000004จบโครงการDOCfmsptp -N26025
16/7/2561 13:00:00อบรมปฐมพยาบาลเบื้องต้น สำหรับนิสิต361010010309วิทยาเขตศรีราชาสำนักงานอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตนืสิต080เลือกเข้าร่วม00033กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0000303จบโครงการDOCoasnjrFirst Aid Training-N26028
21/7/2561 7:30:00ปรับพื้นฐานความรู้นิสิตใหม่ คระวิทยาศาสตร์ ศรีราชา361020040001วิทยาเขตศรีราชาคณะ,ภาควิชาคณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชานิสิตชั้นปีที่ 1 คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา0150เลือกเข้าร่วม0160016กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ001600016จบโครงการDOC2528 -N26027
21/7/2561 8:30:00โครงการเสวนาเชิงปฏิบัติการเรื่องความปลอดภัยในการจัดกิจกรรม361021020002วิทยาเขตศรีราชาสโมสรนิสิตคณะ , ชุมนุม/กลุ่มนิสิตคณะ , ชุมนุม/กลุ่มนิสิตภาควิชาสโมสรนิสิตคณะวิทยาการจัดการ 00เลือกเข้าร่วม05038กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0050308จบโครงการDOCnuisafety save life-N26241
25/7/2561 12:00:00โครงการวันเเรกพบนิสิตชั้นปีที่ 1361021020003วิทยาเขตศรีราชาสโมสรนิสิตคณะ , ชุมนุม/กลุ่มนิสิตคณะ , ชุมนุม/กลุ่มนิสิตภาควิชาสโมสรนิสิตคณะวิทยาการจัดการนิสิต01000เลือกเข้าร่วม01212024กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0012120024จบโครงการDOCnuiMS First Date-N26437
3/8/2561 7:45:00ปรับพื้นฐาน361021060002วิทยาเขตศรีราชาสโมสรนิสิตคณะ , ชุมนุม/กลุ่มนิสิตคณะ , ชุมนุม/กลุ่มนิสิตภาควิชาสโมสรนิสิตคณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชานิสิต/นักศึกษา0400เลือกเข้าร่วม0226028กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ002260028จบโครงการDOCnui -N26375
3/8/2561 8:30:00โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา ปีการศึกษา 2561361020040002วิทยาเขตศรีราชาคณะ,ภาควิชาคณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชานิสิตชั้นปีที่ 1 คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา0460กำหนดให้เข้าร่วม00006กิจกรรมมหาวิทยาลัย6000006จบโครงการDOC2528 -N26287
4/8/2561 6:30:00ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เปิดเทอมต้น ปี 2561361020020032วิทยาเขตศรีราชาคณะ,ภาควิชาคณะวิทยาการจัดการนิสิตคณะวิทยาการจัดการ045เลือกเข้าร่วม10001กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0100001จบโครงการDOCfmsptp -N26098
4/8/2561 8:00:00ปฐมนิเทศคณะวิทยาการจัดการ ปีการศึกษา 2561361020020028วิทยาเขตศรีราชาคณะ,ภาควิชาคณะวิทยาการจัดการนิสิตคณะวิทยาการจัดการ ชั้นปีที่ 101216กำหนดให้เข้าร่วม00004กิจกรรมมหาวิทยาลัย4000004จบโครงการDOCfmsptp -N26093
4/8/2561 8:00:00ปฐมนิเทศคณะวิทยาการจัดการ ปีการศึกษา 2561361020020029วิทยาเขตศรีราชาคณะ,ภาควิชาคณะวิทยาการจัดการนิสิตคณะวิทยาการจัดการ0112เลือกเข้าร่วม40004กิจกรรมเพื่อสังคม0000044จบโครงการDOCfmsptp -N26094
4/8/2561 8:00:00ปฐมนิเทศคณะวิทยาการจัดการ ปีการศึกษา 2561361020020030วิทยาเขตศรีราชาคณะ,ภาควิชาคณะวิทยาการจัดการนิสิตคณะวิทยาการจัดการ01เลือกเข้าร่วม04004กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0040004จบโครงการDOCfmsptp -N26095
4/8/2561 8:00:00ปฐมนิเทศคณะวิทยาการจัดการ ปีการศึกษา 2561361020020031วิทยาเขตศรีราชาคณะ,ภาควิชาคณะวิทยาการจัดการนิสิตคณะวิทยาการจัดการ02เลือกเข้าร่วม00404กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0000404จบโครงการDOCfmsptp -N26096
5/8/2561 6:45:00จุดเทียนปัญญา361021060003วิทยาเขตศรีราชาสโมสรนิสิตคณะ , ชุมนุม/กลุ่มนิสิตคณะ , ชุมนุม/กลุ่มนิสิตภาควิชาสโมสรนิสิตคณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชานิสิต/นักศึกษา0400เลือกเข้าร่วม707014กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ07070014จบโครงการDOCpatcharinLight of Inspiration-N26590
5/8/2561 9:00:00เตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา ภายใต้โครงการโลจิสติกส์เข้มแข็ง ประจำปี 2561361020020802วิทยาเขตศรีราชาคณะ,ภาควิชาคณะวิทยาการจัดการ สาขาการจัดการโลจิสติกส์นิสิตสาขาการจัดการโลจิสติกส์ ชั้นปีที่ 1038เลือกเข้าร่วม06006กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0060006จบโครงการDOCfmsptp -N26103
5/8/2561 13:00:00ปฐมนิเทศนิสิตใหม่คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา ประจำปีการศึกษา 2561361020050004วิทยาเขตศรีราชาคณะ,ภาควิชาคณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชานิสิตชั้นปีที่ 10420กำหนดให้เข้าร่วม00002กิจกรรมมหาวิทยาลัย2000002จบโครงการDOCfeconanm -026110
5/8/2561 13:00:00เตรียมความพร้อมนิสิตใหม่ หลักสูตรธุรกิจระหว่างประเทศ361020020401วิทยาเขตศรีราชาคณะ,ภาควิชาคณะวิทยาการจัดการ สาขาธุรกิจระหว่างประเทศนิสิตสาขาธุรกิจระหว่างประเทศ0100เลือกเข้าร่วม03003กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0030003จบโครงการDOCfmsptp -N26111
6/8/2561 8:30:00ทำบุญตักบาตรต้อนรับเปิดเทอม ปีการศึกษา 2561361020040003วิทยาเขตศรีราชาคณะ,ภาควิชาคณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชานิสิตใหม่ ชั้นปีที่ 1 และปีิื่นๆๆ0450เลือกเข้าร่วม30003กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0300003จบโครงการDOC2528 -Y26422
9/8/2561 17:30:00สอนน้องร้องเพลง361021060004วิทยาเขตศรีราชาสโมสรนิสิตคณะ , ชุมนุม/กลุ่มนิสิตคณะ , ชุมนุม/กลุ่มนิสิตภาควิชาสโมสรนิสิตคณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชานิสิต/นักศึกษา0400เลือกเข้าร่วม1200012กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ001200012จบโครงการDOCnui -N26592
10/8/2561 17:00:00อบรมเทคนิคการเขียนหนังสือราชการ361040020003วิทยาเขตศรีราชาองค์กรนิสิตส่วนกลางสภาผู้แทนนิสิตนิสิต/นักศึกษา040เลือกเข้าร่วม07007กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0070007จบโครงการDOCnui -N26410
10/8/2561 20:00:00อบรมธรรมนูญนิสิต361040020010วิทยาเขตศรีราชาองค์กรนิสิตส่วนกลางสภาผู้แทนนิสิตนิสิต/นักศึกษา040เลือกเข้าร่วม05005กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0050005จบโครงการDOCnui -N26409
11/8/2561 8:00:00เสวนาเรื่องเส้นทางสู่ DaTa Scientist อาชีพมาแรงแห่งยุค361020040004วิทยาเขตศรีราชาคณะ,ภาควิชาคณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชานิสิตชั้นที่ปี 20128เลือกเข้าร่วม03003กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0030003จบโครงการDOC2528 -N26420
15/8/2561 16:30:00โครงการเเรกพบนักมาย361043011401วิทยาเขตศรีราชาชมรม/กลุ่มนิสิตส่วนกลาง ด้านกีฬาชมรมมวยนิสิต00เลือกเข้าร่วม02057กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0002507จบโครงการDOCnuithe first meeting of fighter-N26325
16/8/2561 19:30:00โครงการลดน้ำหนักกับนักมวย361043011402วิทยาเขตศรีราชาชมรม/กลุ่มนิสิตส่วนกลาง ด้านกีฬาชมรมมวยนิสิต/นักศึกษา0200เลือกเข้าร่วม0002828กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ000028028จบโครงการDOCnui -N26585
19/8/2561 8:30:00the part of life361021040004วิทยาเขตศรีราชาสโมสรนิสิตคณะ , ชุมนุม/กลุ่มนิสิตคณะ , ชุมนุม/กลุ่มนิสิตภาควิชาสโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชานิสิต0460เลือกเข้าร่วม0012012กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ000120012จบโครงการDOCnui -N26458
20/8/2561 17:45:00สานสัมพันธ์สายรหัส361021060005วิทยาเขตศรีราชาสโมสรนิสิตคณะ , ชุมนุม/กลุ่มนิสิตคณะ , ชุมนุม/กลุ่มนิสิตภาควิชาสโมสรนิสิตคณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชานิสิต/นักศึกษา0280เลือกเข้าร่วม30306กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0303006จบโครงการDOCnui -N26589
30/8/2561 8:30:00โครงการการแข่งตอบปัญหาวิชาการคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561361020040007วิทยาเขตศรีราชาคณะ,ภาควิชาคณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชานักเรียนที่ร่วมแข่งขันตอบปัญหา030เลือกเข้าร่วม1200012กิจกรรมเพื่อสังคม000001212จบโครงการDOC2528 กิจกรรมจิตอาสาN26389
31/8/2561 19:00:00แรกพบนิสิตคาทอลิก361042010701วิทยาเขตศรีราชาชมรม/กลุ่มนิสิตส่วนกลาง ด้านศิลปะวัฒนธรรมชมรมคาทอริคนิสิต/นักศึกษา030เลือกเข้าร่วม00202กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0002002จบโครงการDOCnuiCatho;ic First Date-N26411
4/9/2561 8:30:00โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ผู้นำนิสิต จิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม360020040034วิทยาเขตศรีราชาคณะ,ภาควิชาคณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชาสโมสรคณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา ผู้นำนิสิตและผู้แทนนิสิตแต่ละหลักสูตร030เลือกเข้าร่วม0200020กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ002000020จบโครงการDOC2528 -N26184
4/9/2561 13:00:00แรงบันดาลใจ เติมไฟให้ชีวิต361020020033วิทยาเขตศรีราชาคณะ,ภาควิชาคณะวิทยาการจัดการนิสิตคณะวิทยาการจัดการ015เลือกเข้าร่วม03003กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0030003จบโครงการDOCfmsptp -N26283
7/9/2561 9:00:00อบรมระบบทางการศึกษา และข้อควรรู้ของนิสิตใหม่ ประจำปี 2561361020020034วิทยาเขตศรีราชาคณะ,ภาควิชาคณะวิทยาการจัดการนิสิตคณะวิทยาการจัดการ ชั้นปีที่ 10884เลือกเข้าร่วม0160016กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ001600016จบโครงการDOCfmsptp -N26329
9/9/2561 8:30:00ปันความรู้สู่น้องปี1361021060006วิทยาเขตศรีราชาสโมสรนิสิตคณะ , ชุมนุม/กลุ่มนิสิตคณะ , ชุมนุม/กลุ่มนิสิตภาควิชาสโมสรนิสิตคณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชานิสิต/นักศึกษา0400เลือกเข้าร่วม09009กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ00930012จบโครงการDOCnuiEcon Tutor-N26588
6/10/2561 8:00:00นิสิตช่วยงานซ้อมย่อยรับปริญญา ปีการศึกษา 2561361020020035วิทยาเขตศรีราชาคณะ,ภาควิชาคณะวิทยาการจัดการนิสิตคณะวิทยาการจัดการ0200เลือกเข้าร่วม20002กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0200002จบโครงการDOCfmsptp -N26377
6/10/2561 10:00:00นิสิตช่วยงานซ้อมย่อยรับปริญญา ปีการศึกษา 2561361020020036วิทยาเขตศรีราชาคณะ,ภาควิชาคณะวิทยาการจัดการนิสิตคณะวิทยาการจัดการ0200เลือกเข้าร่วม02002กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0020002จบโครงการDOCfmsptp -N26378
6/10/2561 12:00:00นิสิตช่วยงานซ้อมย่อยรับปริญญา ปีการศึกษา 2561361020020037วิทยาเขตศรีราชาคณะ,ภาควิชาคณะวิทยาการจัดการนิสิตคณะวิทยาการจัดการ0200เลือกเข้าร่วม00202กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0002002จบโครงการDOCfmsptp -N26379
6/10/2561 14:00:00นิสิตช่วยงานซ้อมย่อยรับปริญญา ปีการศึกษา 2561361020020038วิทยาเขตศรีราชาคณะ,ภาควิชาคณะวิทยาการจัดการนิสิตคณะวิทยาการจัดการ0200เลือกเข้าร่วม00022กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0000202จบโครงการDOCfmsptp -N26380
6/10/2561 16:00:00นิสิตช่วยงานซ้อมย่อยรับปริญญา ปีการศึกษา 2561361020020039วิทยาเขตศรีราชาคณะ,ภาควิชาคณะวิทยาการจัดการนิสิตคณะวิทยาการจัดการ0200เลือกเข้าร่วม20002กิจกรรมเพื่อสังคม0000022จบโครงการDOCfmsptp กิจกรรมจิตอาสาN26381
7/10/2561 10:00:00ยินดีพี่่บัณฑิต361021060008วิทยาเขตศรีราชาสโมสรนิสิตคณะ , ชุมนุม/กลุ่มนิสิตคณะ , ชุมนุม/กลุ่มนิสิตภาควิชาสโมสรนิสิตคณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชานิสิต/นักศึกษา0200เลือกเข้าร่วม40004กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0303006จบโครงการDOCnuiGoodbye Senior-N26591
21/10/2561 8:30:00โครงการต้นสนสัมพันธ์361021060007วิทยาเขตศรีราชาสโมสรนิสิตคณะ , ชุมนุม/กลุ่มนิสิตคณะ , ชุมนุม/กลุ่มนิสิตภาควิชาสโมสรนิสิตคณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชานิสิต/นักศึกษา0500เลือกเข้าร่วม4062030กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ044620034จบโครงการDOCnuiEcon Play Cup-N26612
22/10/2561 6:00:00โครงการตั้งแถวรับเสด็จพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา2561361010010303วิทยาเขตศรีราชาสำนักงานอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตนิสิตนักศึกษา0100กำหนดให้เข้าร่วม00001กิจกรรมมหาวิทยาลัย1000001จบโครงการDOCnui -N26366
22/10/2561 8:30:00มอบเนคไทด์เเละตุ้งติ้ง360021030003วิทยาเขตศรีราชาสโมสรนิสิตคณะ , ชุมนุม/กลุ่มนิสิตคณะ , ชุมนุม/กลุ่มนิสิตภาควิชาสโมสรนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชานิสิต0400เลือกเข้าร่วม09009กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0900009จบโครงการDOCnui -N26117
3/11/2561 6:00:00ค่ายย้อนรอย361041010002วิทยาเขตศรีราชาชมรม/กลุ่มนิสิตส่วนกลาง ด้านบำเพ็ญประโยชน์ชมรมอาสาพัฒนานิสิต/นักศึกษา032เลือกเข้าร่วม1300013กิจกรรมเพื่อสังคม000001313จบโครงการDOCpatcharin -N26609
5/11/2561 17:00:00ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ361010010301วิทยาเขตศรีราชาสำนักงานอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตนืสิต0300เลือกเข้าร่วม00033กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0000303จบโครงการDOCoasnjrExercise-N26383
9/11/2561 7:00:00ศึกษาดูงานนอกสถานที่361021060009วิทยาเขตศรีราชาสโมสรนิสิตคณะ , ชุมนุม/กลุ่มนิสิตคณะ , ชุมนุม/กลุ่มนิสิตภาควิชาสโมสรนิสิตคณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชานิสิต/นักศึกษา080เลือกเข้าร่วม083011กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ00832013จบโครงการDOCpatcharinEcon's Field Trips-N26611
9/11/2561 13:00:00โครงการส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต ครั้งที่ 1 รู้ทันโรคซึมเศร้า361010010345วิทยาเขตศรีราชาสำนักงานอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตนิสิตและบุคลากร070เลือกเข้าร่วม00033กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0000303จบโครงการDOCyupadee -N26385
9/11/2561 13:00:00โครงการส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต ครั้งที่ 1 รู้ทันโรคซึมเศร้า361010010344วิทยาเขตศรีราชาสำนักงานอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตนิสิตและบุคลากร070เลือกเข้าร่วม00033กิจกรรมเพื่อสังคม0000033จบโครงการDOCyupadee -N26448
10/11/2561 8:00:00คาทอลิกปันรักปันน้ำใจ361042010703วิทยาเขตศรีราชาชมรม/กลุ่มนิสิตส่วนกลาง ด้านศิลปะวัฒนธรรมชมรมคาทอริคนิสิต/นักศึกษา030เลือกเข้าร่วม33006กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0303006จบโครงการDOCpatcharinCatholic Give the Gift-N26607
13/11/2561 12:00:00MORE ให้ไทย-เดนมาร์คเป็นมากกว่านม361020020301วิทยาเขตศรีราชาคณะ,ภาควิชาคณะวิทยาการจัดการ สาขาการตลาดนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา0528เลือกเข้าร่วม00606กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0006006จบโครงการDOCfmsptp -N26468
18/11/2561 13:00:00ทาสีลูกระนาด เส้นขอบถนนและความปลอดภัยจราจร361020020302วิทยาเขตศรีราชาคณะ,ภาควิชาคณะวิทยาการจัดการ สาขาการตลาดนิสิตคณะวิทยาการจัดการ047เลือกเข้าร่วม30003กิจกรรมเพื่อสังคม0000033จบโครงการDOCfmsptp -N26574
23/11/2561 6:00:00โครงการแข่งขันมวยภายในมหาวิทยาลัย361043011403วิทยาเขตศรีราชาชมรม/กลุ่มนิสิตส่วนกลาง ด้านกีฬาชมรมมวยนิสิต/นักศึกษา025เลือกเข้าร่วม0004848กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0002424048จบโครงการDOCpatcharin -N26587
25/11/2561 6:00:00ค่ายบูรณะ361041010003วิทยาเขตศรีราชาชมรม/กลุ่มนิสิตส่วนกลาง ด้านบำเพ็ญประโยชน์ชมรมอาสาพัฒนานิสิต/นักศึกษา032เลือกเข้าร่วม1800018กิจกรรมเพื่อสังคม000001818จบโครงการDOCpatcharin กิจกรรมจิตอาสาN26610
1/12/2561 9:00:00โครงการสอบเพื่อรับรองมาตรฐานความรู้ทางเคมี361020040012วิทยาเขตศรีราชาคณะ,ภาควิชาคณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชานิสิตชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาเคมี062เลือกเข้าร่วม09009กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0090009จบโครงการDOC2528 -N26579
25/12/2561 5:00:00วิศวะอาสา361021030008วิทยาเขตศรีราชาสโมสรนิสิตคณะ , ชุมนุม/กลุ่มนิสิตคณะ , ชุมนุม/กลุ่มนิสิตภาควิชาสโมสรนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชานิสิตนักศึกษา0120เลือกเข้าร่วม10014024กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0100140024จบโครงการDOCnui -N26470

 

เงื่อนไขรับการเสนอชื่อเข้า "รับพระราชทานปริญญาบัตร"

ประเภทกิจกรรม แผน A (สำหรับนิสิต รหัส 48-51)จำนวนกิจกรรม (>=MIN) จำนวนหน่วยชั่วโมง (>=MIN)
1.กำหนดให้เข้าร่วม (>=7)
2.เลือกเข้าร่วม
    2.1.เลือกเข้าร่วม=>A.1 (ประเภทกิจกรรมด้านพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม) (>=2)
    2.2.เลือกเข้าร่วม=>A.2 (ประเภทกิจกรรมด้านพัฒนาทักษะทางวิชาการและวิชาชีพ) (>=2)
    2.3.เลือกเข้าร่วม=>A.3 (ประเภทกิจกรรมด้านพัฒนาบุคลิกภาพ) (>=2)
    2.4.เลือกเข้าร่วม=>A.4 (ประเภทกิจกรรมด้านพัฒนาสุขภาพ) (>=2)
รวม (>=15) (>=50)

 

ประเภทกิจกรรม แผน B (สำหรับนิสิต รหัส 52 เป็นต้นไป)จำนวนกิจกรรม (>=MIN) จำนวนหน่วยชั่วโมง (>=MIN)
B.1.กิจกรรมมหาวิทยาลัย (>=5)
B.2.กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ
    B.2.1 กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ (ด้านพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม) (>=2)
    B.2.2 กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ (ด้านพัฒนาทักษะการคิดและการเรียนรู้) (>=2)
    B.2.3 กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ (ด้านพัฒนาทักษะเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล) (>=2)
    B.2.4 กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ (ด้านพัฒนาสุขภาพ) (>=2)
B.3.กิจกรรมเพื่อสังคม (>=2)
รวม (>=15) (>=50)