1 ปี ย้อนหลัง     1 ปี ข้างหน้า

ปฏิทินโครงการ 1 ปี ย้อนหลัง

ค้นหาโครงการ จำนวนที่ค้นพบ = 178

วันที่-เวลาปัจจุบัน = 12/11/2562 15:43:23

 
วันที่จัดชื่อโครงการรหัสโครงการวิทยาเขตสังกัดหน่วยงานกลุ่มเป้าหมายสมัครแล้วจำนวนรับประเภท แผน AA.1A.2A.3A.4A.รวมประเภท แผน BB.1B.2.1B.2.2B.2.3B.2.4B.3B.รวมสถานะเอกสารติดต่อชื่อโครงการ(ENG)ประเภท แผน Cประภท ศิลปวัฒนธรรมID
13/11/2561 12:00:00MORE ให้ไทย-เดนมาร์คเป็นมากกว่านม361020020301วิทยาเขตศรีราชาคณะ,ภาควิชาคณะวิทยาการจัดการ สาขาการตลาดนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา0528เลือกเข้าร่วม00606กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0006006จบโครงการDOCfmsptp -N26468
17/11/2561 6:00:00คัดเลือกนักกีฬาไปคัดตัวเพื่อเป็นตัวแทนมหาวิทยาลัย361043010801วิทยาเขตศรีราชาชมรม/กลุ่มนิสิตส่วนกลาง ด้านกีฬาชมรมเปตองและลอนโบวลส์นิสิต015เลือกเข้าร่วม00066กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0000606จบโครงการDOCnui -N27224
18/11/2561 8:00:00โครงการกีฬาชาวเรือสัมพันธ์361021050008วิทยาเขตศรีราชาสโมสรนิสิตคณะ , ชุมนุม/กลุ่มนิสิตคณะ , ชุมนุม/กลุ่มนิสิตภาควิชาคณะพาณิชยนาวีนานาชาติ สโมสรนิสิตคณะพาณิชยนาวีนานาชาตินิสิต0200เลือกเข้าร่วม00077กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0000707จบโครงการDOCnui -N27231
18/11/2561 13:00:00ทาสีลูกระนาด เส้นขอบถนนและความปลอดภัยจราจร361020020302วิทยาเขตศรีราชาคณะ,ภาควิชาคณะวิทยาการจัดการ สาขาการตลาดนิสิตคณะวิทยาการจัดการ047เลือกเข้าร่วม30003กิจกรรมเพื่อสังคม0000033จบโครงการDOCfmsptp -N26574
18/11/2561 16:00:00กีฬารวมใจชาว วจก. ครัั้งที่4361021020009วิทยาเขตศรีราชาสโมสรนิสิตคณะ , ชุมนุม/กลุ่มนิสิตคณะ , ชุมนุม/กลุ่มนิสิตภาควิชาสโมสรนิสิตคณะวิทยาการจัดการนิสิต01200เลือกเข้าร่วม20215กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0202105จบโครงการDOCnui -N27194
20/11/2561 8:30:00Folk Song ตลาด KU361042010202วิทยาเขตศรีราชาชมรม/กลุ่มนิสิตส่วนกลาง ด้านศิลปะวัฒนธรรมชมรมดนตรีสากลนิสิต020เลือกเข้าร่วม01102กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0011002จบโครงการDOCnuiKU Market folk song-N27164
21/11/2561 9:00:00จัดการแข่งขันหุ่นยนต์ (ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า) ปีการศึกษา 2561361020030101วิทยาเขตศรีราชาคณะ,ภาควิชาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา สาขาวิศวกรรมไฟฟ้านิสิตภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า080เลือกเข้าร่วม03306กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0033006จบโครงการDOCpheawRobot competition EE 2018-N27083
21/11/2561 9:00:00อบรมระบบการผลิตและการจัดการในอุตสาหกรรม (สำหรับนิสิต ปี 2)361020030502วิทยาเขตศรีราชาคณะ,ภาควิชาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา สาขาวิศวกรรมเครื่องกลและการผลิตนิสิตหลักสูตรวิศวกรรมเครื่องกลและการผลิต (พหุวิทยาการ)052เลือกเข้าร่วม06006กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0060006จบโครงการDOCpheawProduction system and industrial management training (for students 2 years)-N27273
22/11/2561 18:00:00ลอยกระทง361040010011วิทยาเขตศรีราชาองค์กรนิสิตส่วนกลางองค์การบริหารองค์การนิสิตนิสิต01000เลือกเข้าร่วม90009กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0405009จบโครงการDOCnui การเสริมสร้างทัศนคติประชาธิปไตยN26705
23/11/2561 6:00:00โครงการแข่งขันมวยภายในมหาวิทยาลัย361043011403วิทยาเขตศรีราชาชมรม/กลุ่มนิสิตส่วนกลาง ด้านกีฬาชมรมมวยนิสิต/นักศึกษา025เลือกเข้าร่วม0004848กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0002424048จบโครงการDOCpatcharin -N26587
25/11/2561 6:00:00ค่ายบูรณะ361041010003วิทยาเขตศรีราชาชมรม/กลุ่มนิสิตส่วนกลาง ด้านบำเพ็ญประโยชน์ชมรมอาสาพัฒนานิสิต/นักศึกษา032เลือกเข้าร่วม1800018กิจกรรมเพื่อสังคม000001818จบโครงการDOCpatcharin กิจกรรมจิตอาสาN26610
25/11/2561 6:30:00ค่าบบูรณะ361041010004วิทยาเขตศรีราชาชมรม/กลุ่มนิสิตส่วนกลาง ด้านบำเพ็ญประโยชน์ชมรมอาสาพัฒนานิสิต040เลือกเข้าร่วม1800018กิจกรรมเพื่อสังคม000001818จบโครงการDOCpatcharin -N26636
1/12/2561 9:00:00โครงการสอบเพื่อรับรองมาตรฐานความรู้ทางเคมี361020040012วิทยาเขตศรีราชาคณะ,ภาควิชาคณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชานิสิตชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาเคมี062เลือกเข้าร่วม09009กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0090009จบโครงการDOC2528 -N26579
23/12/2561 8:00:00เปตองสานสัมพันธ์นอกรั้วนนทรี ครั้งที่ 4361043010805วิทยาเขตศรีราชาชมรม/กลุ่มนิสิตส่วนกลาง ด้านกีฬาชมรมเปตองและลอนโบวลส์นิสิต015เลือกเข้าร่วม00066กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0000606จบโครงการDOCnui -N27210
23/12/2561 8:00:00ค่ายอาสาดงตาล ศรีราชา ปีการศึกษา 2561361020030005วิทยาเขตศรีราชาคณะ,ภาควิชาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชานิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา0140เลือกเข้าร่วม1010101040กิจกรรมเพื่อสังคม000004040จบโครงการDOCpheawSriracha Dongtan Volunteer Camp 2018-N27253
8/1/2562 5:30:00ค่ายอาสาพัฒนา ครั้งที่ 15361041010005วิทยาเขตศรีราชาชมรม/กลุ่มนิสิตส่วนกลาง ด้านบำเพ็ญประโยชน์ชมรมอาสาพัฒนานิสิต070เลือกเข้าร่วม4000040กิจกรรมเพื่อสังคม000004040จบโครงการDOCnui -N27179
15/1/2562 8:30:00การแข่งขัน Startup ระดับประเทศ361020040019วิทยาเขตศรีราชาคณะ,ภาควิชาคณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชานิสิตทุกชั้นปี0225เลือกเข้าร่วม0500050กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ005000050จบโครงการDOC2528 -N27593
17/1/2562 19:00:00yes, i can361020030008วิทยาเขตศรีราชาคณะ,ภาควิชาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชานิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา035เลือกเข้าร่วม0200020กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ002000020จบโครงการDOCpheawyes, i can-N27256
19/1/2562 8:30:00โครงการสานสัมพันธ์น้องพี่ชาวคณิตศาสตร์ประยุกต์361020040015วิทยาเขตศรีราชาคณะ,ภาควิชาคณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชานิสิตสาขาคณิตศาสตร์ประยุกต์086เลือกเข้าร่วม00606กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0006006จบโครงการDOC2528 -N26708
20/1/2562 5:30:00วิ่งร้องคล้องเกียร์361021030009วิทยาเขตศรีราชาสโมสรนิสิตคณะ , ชุมนุม/กลุ่มนิสิตคณะ , ชุมนุม/กลุ่มนิสิตภาควิชาสโมสรนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชานิสิต0500เลือกเข้าร่วม00066กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0003306จบโครงการDOCnui -N27170
20/1/2562 9:30:00SIFE ร่วมใจปลูกปะการัง รุ่นที่3361044010501วิทยาเขตศรีราชาชมรม/กลุ่มนิสิตส่วนกลาง ด้านวิชาการ วิจัย วิชาชีพชมรม SIFEนิสิต080เลือกเข้าร่วม60006กิจกรรมเพื่อสังคม0000066จบโครงการDOCnui กิจกรรมจิตอาสาN27176
21/1/2562 8:30:00โลหิตคืนชีวิต361040010012วิทยาเขตศรีราชาองค์กรนิสิตส่วนกลางองค์การบริหารองค์การนิสิตนิสิต0120เลือกเข้าร่วม0002828กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ000028028จบโครงการDOCnui -N27123
21/1/2562 18:00:00เเข่งขันเเบดมินตันเฟรชชี่ 2018361043010602วิทยาเขตศรีราชาชมรม/กลุ่มนิสิตส่วนกลาง ด้านกีฬาชมรมแบดมินตันนิสิต0100เลือกเข้าร่วม0002424กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ000024024จบโครงการDOCnuiBadminton Freshy 2018-N27175
24/1/2562 13:00:00Smart Life Drive Minimal361020020303วิทยาเขตศรีราชาคณะ,ภาควิชาคณะวิทยาการจัดการ สาขาการตลาดนิสิตคณะวิทยาการจัดการ0466เลือกเข้าร่วม00303กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0003003จบโครงการDOCfmsptp -N26697
24/1/2562 20:00:00ลดน้ำหนักกับนักมวย361043011405วิทยาเขตศรีราชาชมรม/กลุ่มนิสิตส่วนกลาง ด้านกีฬาชมรมมวยนิสิต0200เลือกเข้าร่วม00088กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0000808จบโครงการDOCnuiWeight loss by boxing 2nd-N27159
31/1/2562 9:00:00แนะแนวหลักสูตร361020030017วิทยาเขตศรีราชาคณะ,ภาควิชาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชานักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย020เลือกเข้าร่วม60006กิจกรรมเพื่อสังคม0000066จบโครงการDOCpheawCourse guidance-N27305
3/2/2562 13:00:00วิศวสัมพันธ์ ประจำปีการศึกษา 2561361020030015วิทยาเขตศรีราชาคณะ,ภาควิชาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชานิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา0500เลือกเข้าร่วม00303กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0003003จบโครงการDOCpheawEngineering Relations 2018-N27307
4/2/2562 8:00:00ลงทุนในหุ้นง่ายๆ361044010803วิทยาเขตศรีราชาชมรม/กลุ่มนิสิตส่วนกลาง ด้านวิชาการ วิจัย วิชาชีพชมรม Real Investor Clubนิสิต0100เลือกเข้าร่วม03003กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0030003จบโครงการDOCnui ทักษะภาษาต่างประเทศN27107
6/2/2562 20:00:00มิสซา361042010705วิทยาเขตศรีราชาชมรม/กลุ่มนิสิตส่วนกลาง ด้านศิลปะวัฒนธรรมชมรมคาทอริคนิสิต030เลือกเข้าร่วม20002กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0200002จบโครงการDOCnuimass in semester 2กิจกรรมจิตสาธารณะN27157
8/2/2562 9:00:00คืนสู่เหย้า หลักสูตรธุรกิจระหว่างประเทศ361020020402วิทยาเขตศรีราชาคณะ,ภาควิชาคณะวิทยาการจัดการ สาขาธุรกิจระหว่างประเทศนิสิตสาขาธุรกิจระหว่างประเทศ050เลือกเข้าร่วม06006กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0060006จบโครงการDOCfmsptpAlumni Talks-N26693
8/2/2562 9:30:00สัมมนาสภาผู้เเทนนิสิต ครั้งที่ 16361040020006วิทยาเขตศรีราชาองค์กรนิสิตส่วนกลางสภาผู้แทนนิสิตนิสิต090เลือกเข้าร่วม6126024กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ061260024จบโครงการDOCnui -N27174
9/2/2562 9:00:00กีฬา ENIAC361020030301วิทยาเขตศรีราชาคณะ,ภาควิชาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์นิสิตภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ นิสิตภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ นิสิตคณะวิทยาศาสตร์ บางเขน กำแพงแสน0400เลือกเข้าร่วม00336กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0003306จบโครงการDOCpheawENIAC GAME-N27082
9/2/2562 9:30:00ท่องเทียวเชิงสร้างสรรค์361021020013วิทยาเขตศรีราชาสโมสรนิสิตคณะ , ชุมนุม/กลุ่มนิสิตคณะ , ชุมนุม/กลุ่มนิสิตภาควิชาสโมสรนิสิตคณะวิทยาการจัดการนิสิต0200เลือกเข้าร่วม077014กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ00770014จบโครงการDOCnui -N27193
9/2/2562 10:00:00เรียนรู้ศิลปะป้องกันตัว361043011404วิทยาเขตศรีราชาชมรม/กลุ่มนิสิตส่วนกลาง ด้านกีฬาชมรมมวยนิสิต010เลือกเข้าร่วม00033กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0000303จบโครงการDOCnuiTraining boxing basic-N27160
9/2/2562 17:00:00โครงการงานราตรี "นนทรีศรีสมอ"361021050001วิทยาเขตศรีราชาสโมสรนิสิตคณะ , ชุมนุม/กลุ่มนิสิตคณะ , ชุมนุม/กลุ่มนิสิตภาควิชาคณะพาณิชยนาวีนานาชาติ สโมสรนิสิตคณะพาณิชยนาวีนานาชาตินิสิต0200เลือกเข้าร่วม00303กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0003003จบโครงการDOCnui -N27234
11/2/2562 17:00:00เดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพ361020020041วิทยาเขตศรีราชาคณะ,ภาควิชาคณะวิทยาการจัดการนิสิตคณะวิทยาการจัดการ0299เลือกเข้าร่วม00022กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0000202จบโครงการDOCfmsptpMS Fun Run 2019-N26698
13/2/2562 8:00:00เลือกตั้ง361040010014วิทยาเขตศรีราชาองค์กรนิสิตส่วนกลางองค์การบริหารองค์การนิสิตนิสิต02500เลือกเข้าร่วม10001กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0100001จบโครงการDOCnui -N27181
13/2/2562 8:00:00เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้เเทนนิสิต361040020008วิทยาเขตศรีราชาองค์กรนิสิตส่วนกลางสภาผู้แทนนิสิตนิสิต03000เลือกเข้าร่วม11002กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0011002จบโครงการDOCnui -N27182
13/2/2562 9:00:00เตรียมความพร้อมสู่ศตวรรษที่ 21 ของนิสิตสาขาการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว361020020505วิทยาเขตศรีราชาคณะ,ภาควิชาคณะวิทยาการจัดการ สาขาการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยวนิสิตสาขาการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว0164เลือกเข้าร่วม06309กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0063009จบโครงการDOCfmsptp -N26717
14/2/2562 9:00:00เลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสดมสรนิสตคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา361021030011วิทยาเขตศรีราชาสโมสรนิสิตคณะ , ชุมนุม/กลุ่มนิสิตคณะ , ชุมนุม/กลุ่มนิสิตภาควิชาสโมสรนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชานิสิต0400เลือกเข้าร่วม01001กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0001001จบโครงการDOCnui -N27145
14/2/2562 13:00:00อบรมการออกเสียงภาษาอังกฤษ361020020043วิทยาเขตศรีราชาคณะ,ภาควิชาคณะวิทยาการจัดการนิสิตคณะวิทยาการจัดการ013เลือกเข้าร่วม03003กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0030003จบโครงการDOCfmsptpEnglish Pronunciationทักษะภาษาต่างประเทศN26725
15/2/2562 9:00:00อบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้คอมพิวเตอร์เพื่อธุรกิจ โปรแกรม Microsoft Office รุ่นที่ 1-3361020020044วิทยาเขตศรีราชาคณะ,ภาควิชาคณะวิทยาการจัดการนิสิตคณะวิทยาการจัดการ0191เลือกเข้าร่วม0180018กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ001800018จบโครงการDOCfmsptp ทักษะไอที026726
15/2/2562 10:00:00เลือกตั้งสโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา361021040006วิทยาเขตศรีราชาสโมสรนิสิตคณะ , ชุมนุม/กลุ่มนิสิตคณะ , ชุมนุม/กลุ่มนิสิตภาควิชาสโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชานิสิต0400เลือกเข้าร่วม00101กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0001001จบโครงการDOCnui การเสริมสร้างทัศนคติประชาธิปไตย027109
15/2/2562 11:30:00เลือกตัั้งสโมสร คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา361021060010วิทยาเขตศรีราชาสโมสรนิสิตคณะ , ชุมนุม/กลุ่มนิสิตคณะ , ชุมนุม/กลุ่มนิสิตภาควิชาสโมสรนิสิตคณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชานิสิต0400เลือกเข้าร่วม03003กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0003003จบโครงการDOCnuiSmo The Next generation-N27143
15/2/2562 16:30:00นิสิตช่วยงานอบรม iThesis361020020042วิทยาเขตศรีราชาคณะ,ภาควิชาคณะวิทยาการจัดการนิสิตคณะวิทยาการจัดการ015เลือกเข้าร่วม20002กิจกรรมเพื่อสังคม0000022จบโครงการDOCfmsptp -N26704
16/2/2562 9:00:00Essential elements of digital art for marketeer for beginner361020020304วิทยาเขตศรีราชาคณะ,ภาควิชาคณะวิทยาการจัดการ สาขาการตลาดนิสิตสาขาการตลาด038เลือกเข้าร่วม07007กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0070007จบโครงการDOCfmsptp -N26714
17/2/2562 8:30:00ชวนน้องปลูกป่า ครั้งที่ 1361044010516วิทยาเขตศรีราชาชมรม/กลุ่มนิสิตส่วนกลาง ด้านวิชาการ วิจัย วิชาชีพชมรม SIFEนิสิต080เลือกเข้าร่วม60006กิจกรรมเพื่อสังคม0000066จบโครงการDOCnui กิจกรรมจิตอาสาN27184
17/2/2562 9:00:00Essential elements of digital art for marketeer advance361020020305วิทยาเขตศรีราชาคณะ,ภาควิชาคณะวิทยาการจัดการ สาขาการตลาดนิสิตสาขาการตลาด032เลือกเข้าร่วม07007กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0070007จบโครงการDOCfmsptp -N26715
18/2/2562 13:00:00แข่งขันสะกดคำภาษาอังกฤษ361020020045วิทยาเขตศรีราชาคณะ,ภาควิชาคณะวิทยาการจัดการนิสิตคณะวิทยาการจัดการ039เลือกเข้าร่วม03003กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0030003จบโครงการDOCfmsptpEnglish Spelling Beeทักษะภาษาต่างประเทศN26775
19/2/2562 7:00:00โครงการเลือกตั้งสโมสรนิสิตคณะพาณิชย์นาวีนานาชาติ361021050013วิทยาเขตศรีราชาสโมสรนิสิตคณะ , ชุมนุม/กลุ่มนิสิตคณะ , ชุมนุม/กลุ่มนิสิตภาควิชาคณะพาณิชยนาวีนานาชาติ สโมสรนิสิตคณะพาณิชยนาวีนานาชาตินิสิต0240เลือกเข้าร่วม50005กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0005005จบโครงการDOCnui การเสริมสร้างทัศนคติประชาธิปไตยN27233
19/2/2562 9:00:00KU-International Engineering Exchange Program @ Sriracha 2019361020030012วิทยาเขตศรีราชาคณะ,ภาควิชาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชานิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา0100เลือกเข้าร่วม06006กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0060006จบโครงการDOCpheawKU-International Engineering Exchange Program @ Sriracha 2019-N27313
20/2/2562 20:00:00ฟุตบอลเชื่อมความสัมพันธ์บุคลากร361043010305วิทยาเขตศรีราชาชมรม/กลุ่มนิสิตส่วนกลาง ด้านกีฬาชมรมฟุตบอลนิสิต040เลือกเข้าร่วม00033กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0003003จบโครงการDOCnui -N27173
21/2/2562 8:00:00เลือกตั้งสโมสรนิสิต361021020012วิทยาเขตศรีราชาสโมสรนิสิตคณะ , ชุมนุม/กลุ่มนิสิตคณะ , ชุมนุม/กลุ่มนิสิตภาควิชาสโมสรนิสิตคณะวิทยาการจัดการนิสิต0800เลือกเข้าร่วม20002กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0101002จบโครงการDOCnui การเสริมสร้างทัศนคติประชาธิปไตยN27122
24/2/2562 9:00:00อบรมการใช้โปรแกรม AutoCad เบื้องต้นสำหรับใช้ในงานวิศวกรรมไฟฟ้า ปีการศึกษา 2561361020030102วิทยาเขตศรีราชาคณะ,ภาควิชาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา สาขาวิศวกรรมไฟฟ้านิสิตภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า045เลือกเข้าร่วม07007กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0070007จบโครงการDOCpheawAuto CAD training for basic electrical engineering applications 2018-N27084
26/2/2562 12:30:00โครงการส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต ครั้งที่ 2 " ทักษะชีวิต พิชิตความสุข "361010010346วิทยาเขตศรีราชาสำนักงานอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตนิสิต060เลือกเข้าร่วม00033กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0000303จบโครงการDOCyupadeeLife skills for happiness-N26670
26/2/2562 13:00:00โครงการส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต ครั้งที่ 2 " ทักษะชีวิต พิชิตความสุข "361010010349วิทยาเขตศรีราชาสำนักงานอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตนิสิต060เลือกเข้าร่วม00033กิจกรรมเพื่อสังคม0000033จบโครงการDOCyupadeeLife skills for happiness-N26787
26/2/2562 13:00:00โครงการ ทำอย่างไร จึงจะได้งานที่ดีที่สุด361020040016วิทยาเขตศรีราชาคณะ,ภาควิชาคณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชานิสิตชั้นปีที่ 3 และ 40100เลือกเข้าร่วม03003กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0030003จบโครงการDOC2528 -N26823
5/3/2562 16:00:00โครงการคลินิกคณิตศาสตร์ประยุกตื361020040017วิทยาเขตศรีราชาคณะ,ภาควิชาคณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชานิสิตสาขาคณิตศาสตร์ประยุกต์ชั้นปีที่ 1065เลือกเข้าร่วม06006กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0060006จบโครงการDOC2528 -N27106
10/3/2562 13:00:00บายเนียร์ ประจำปีการศึกษา 2561361020030018วิทยาเขตศรีราชาคณะ,ภาควิชาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชานิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา0500เลือกเข้าร่วม00303กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0003003จบโครงการDOCpheawbyenior 2018-N27308
20/3/2562 8:30:00โครงการจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวม361010010347วิทยาเขตศรีราชาสำนักงานอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตนิสิต060เลือกเข้าร่วม80008กิจกรรมเพื่อสังคม0000088จบโครงการDOCThink08Volunteer Spirit for the publicกิจกรรมจิตอาสาN26699
20/3/2562 13:00:00เขียนเรซูเม่ (ใบสมัคร) อย่างไรให้ได้งาน361020030013วิทยาเขตศรีราชาคณะ,ภาควิชาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา 050เลือกเข้าร่วม03003กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0030003จบโครงการDOCpheawHow to write a resume (application form) to get a job-N27297
21/3/2562 13:00:00ปัจฉิมนิเทศคณะวิทยาการจัดการ ประจำปีการศึกษา 2561361020020046วิทยาเขตศรีราชาคณะ,ภาควิชาคณะวิทยาการจัดการนิสิตชั้นปีที่ 4 คณะวิทยาการจัดการ01000กำหนดให้เข้าร่วม00002กิจกรรมมหาวิทยาลัย2000002จบโครงการDOCfmsptp -N26815
21/3/2562 13:00:00นิสิตช่วยงานปัจฉิมนิเทศ คณะวิทยาการจัดการ ปีการศึกษา 2561361020020047วิทยาเขตศรีราชาคณะ,ภาควิชาคณะวิทยาการจัดการนิสิตคณะวิทยาการจัดการ0150เลือกเข้าร่วม40004กิจกรรมเพื่อสังคม0000044จบโครงการDOCfmsptp -N26858
21/3/2562 13:00:00นิสิตช่วยงานปัจฉิมนิเทศ คณะวิทยาการจัดการ ปีการศึกษา 2561361020020048วิทยาเขตศรีราชาคณะ,ภาควิชาคณะวิทยาการจัดการนิสิตคณะวิทยาการจัดการ0150เลือกเข้าร่วม00022กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0000202จบโครงการDOCfmsptp -N26859
21/3/2562 20:00:00ชีวิตคริสตชนสู่วิถีชุมชน361042010706วิทยาเขตศรีราชาชมรม/กลุ่มนิสิตส่วนกลาง ด้านศิลปะวัฒนธรรมชมรมคาทอริคนิสิต020เลือกเข้าร่วม20002กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0200002จบโครงการDOCnuiCatholic with Basic Ecclesial Communities (BEC)-N27146
22/3/2562 5:00:00วิ่งเพื่อชีวิต361040010019วิทยาเขตศรีราชาองค์กรนิสิตส่วนกลางองค์การบริหารองค์การนิสิตนิสิต0300เลือกเข้าร่วม00033กิจกรรมเพื่อสังคม0000033จบโครงการDOCnui กิจกรรมจิตอาสาN27131
22/3/2562 5:00:00วิ่งเพื่อชีวิต361040010015วิทยาเขตศรีราชาองค์กรนิสิตส่วนกลางองค์การบริหารองค์การนิสิตนิสิต0300เลือกเข้าร่วม00077กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0000707จบโครงการDOCnui -N27132
23/3/2562 6:00:00จากพี่สู่น้อง361021020011วิทยาเขตศรีราชาสโมสรนิสิตคณะ , ชุมนุม/กลุ่มนิสิตคณะ , ชุมนุม/กลุ่มนิสิตภาควิชาสโมสรนิสิตคณะวิทยาการจัดการนิสิต0150เลือกเข้าร่วม30003กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0201003จบโครงการDOCnuiMS Present-N27188
23/3/2562 6:00:00จากพี่สู่น้อง361021020015วิทยาเขตศรีราชาสโมสรนิสิตคณะ , ชุมนุม/กลุ่มนิสิตคณะ , ชุมนุม/กลุ่มนิสิตภาควิชาสโมสรนิสิตคณะวิทยาการจัดการนิสิต0150เลือกเข้าร่วม30003กิจกรรมเพื่อสังคม0000011จบโครงการDOCnuiMS Present-N27189
23/3/2562 7:00:00โครงการกีฬาสิ่งแวดล้อมนิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 25361020040018วิทยาเขตศรีราชาคณะ,ภาควิชาคณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชานิสิตชั้นปีที่ 1 - 4 สาขาวิทยาศาสตร์ สิ่งแวดล้อม0205เลือกเข้าร่วม0001212กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ000012012จบโครงการDOC2528 -N27004
24/3/2562 9:00:00อบรมเตรียมความพร้อมทดสอบ TOEIC (สำหรับนิสิต ปี 3)361020030503วิทยาเขตศรีราชาคณะ,ภาควิชาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา สาขาวิศวกรรมเครื่องกลและการผลิตนิสิตหลักสูตรวิศวกรรมเครื่องกลและการผลิต (พหุวิทยาการ)030เลือกเข้าร่วม0120012กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ001200012จบโครงการDOCpheawTOEIC test preparation training (for 3rd year students)-N27274
25/3/2562 9:00:00สัมมนาผู้นำ 4 ชั้นปี361021060011วิทยาเขตศรีราชาสโมสรนิสิตคณะ , ชุมนุม/กลุ่มนิสิตคณะ , ชุมนุม/กลุ่มนิสิตภาควิชาสโมสรนิสิตคณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชานิสิต080เลือกเข้าร่วม80008กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0008008จบโครงการDOCnuiSeminar the agent student Economics-N27172
25/3/2562 9:00:00วิศวฯ ปลอดสารเสพติด ประจำปีการศึกษา 2561361020030009วิทยาเขตศรีราชาคณะ,ภาควิชาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชานิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา0270เลือกเข้าร่วม20002กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0200002จบโครงการDOCpheawEngineering free of substance abuse 2018-N27261
27/3/2562 13:30:00รอบรู้สัมภาษณ์งาน361010010315วิทยาเขตศรีราชาสำนักงานอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตนิสิตชั้นปีที่ 40150เลือกเข้าร่วม11103กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0111003จบโครงการDOCruedeewan -N26872
28/3/2562 13:30:00สัมมนาทางวิชาการ เรื่อง "บัณฑิตเศรษฐศาสตร์ที่พึงประสงค์ในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล"361020050005วิทยาเขตศรีราชาคณะ,ภาควิชาคณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชานิสิตทุกชั้นปี050เลือกเข้าร่วม03003กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0003003จบโครงการDOCfeconanm -N26865
30/3/2562 5:30:00เรารักมัสยิด361042010909วิทยาเขตศรีราชาชมรม/กลุ่มนิสิตส่วนกลาง ด้านศิลปะวัฒนธรรมชมรมมุสลิมนิสิต060เลือกเข้าร่วม1600016กิจกรรมเพื่อสังคม000001616จบโครงการDOCnuiWe love mosque-N27152
30/3/2562 7:00:00ต้นสนอาสา361021060014วิทยาเขตศรีราชาสโมสรนิสิตคณะ , ชุมนุม/กลุ่มนิสิตคณะ , ชุมนุม/กลุ่มนิสิตภาควิชาสโมสรนิสิตคณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชานิสิต080เลือกเข้าร่วม40004กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0102003จบโครงการDOCnui -N27191
30/3/2562 7:00:00ต้นสนอาสา361021060015วิทยาเขตศรีราชาสโมสรนิสิตคณะ , ชุมนุม/กลุ่มนิสิตคณะ , ชุมนุม/กลุ่มนิสิตภาควิชาสโมสรนิสิตคณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชานิสิต080เลือกเข้าร่วม40004กิจกรรมเพื่อสังคม0000011จบโครงการDOCnui -N27192
30/3/2562 8:00:00เปตองสานสัมพันธ์นอกรั้วนนทรี ครั้งที่ 5361043010806วิทยาเขตศรีราชาชมรม/กลุ่มนิสิตส่วนกลาง ด้านกีฬาชมรมเปตองและลอนโบวลส์นิสิต015เลือกเข้าร่วม00066กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0000606จบโครงการDOCnui -N27209
30/3/2562 8:30:00โครงการพัฒนาและเสริมสร้างทักษะการวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับนิสิตหลักสูตรคณิตศาสตร์ประยุกต์361020040020วิทยาเขตศรีราชาคณะ,ภาควิชาคณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชานิสิตชั้นปีที่ 3 และ ปี 4 สาขาคณิตศาสตร์ประยุกต์035เลือกเข้าร่วม0120012กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ001200012จบโครงการDOC2528 -N27002
30/3/2562 8:30:00คาทอลิกจับมือกัน ปันรักษ์สู่โบสถ์361042010708วิทยาเขตศรีราชาชมรม/กลุ่มนิสิตส่วนกลาง ด้านศิลปะวัฒนธรรมชมรมคาทอริคนิสิต040เลือกเข้าร่วม408012กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ04080012จบโครงการDOCnuiCatholic look like love-N27158
30/3/2562 13:00:00เตรียมความพร้อมเพื่อการสมัครงานและสัมภาษณ์งาน361020020049วิทยาเขตศรีราชาคณะ,ภาควิชาคณะวิทยาการจัดการนิสิตคณะวิทยาการจัดการ033เลือกเข้าร่วม03003กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0030003จบโครงการDOCfmsptp -N26866
31/3/2562 8:00:00วิทยาอาสา361021040007วิทยาเขตศรีราชาสโมสรนิสิตคณะ , ชุมนุม/กลุ่มนิสิตคณะ , ชุมนุม/กลุ่มนิสิตภาควิชาสโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชานิสิต0100เลือกเข้าร่วม0160016กิจกรรมเพื่อสังคม000001616จบโครงการDOCnui กิจกรรมจิตอาสาN27110
31/3/2562 13:00:00กิจกรรมจิตอาสา MS เพื่อชุมชนและสังคม 1 -กิจกรรมเพื่อเด็กกำพร้า361020020050วิทยาเขตศรีราชาคณะ,ภาควิชาคณะวิทยาการจัดการนิสิตคณะวิทยาการจัดการ080เลือกเข้าร่วม30003กิจกรรมเพื่อสังคม0000033จบโครงการDOCfmsptp -N26881
31/3/2562 17:00:00ปิดโลกกิจกรรม361040010016วิทยาเขตศรีราชาองค์กรนิสิตส่วนกลางองค์การบริหารองค์การนิสิตนิสิต0800เลือกเข้าร่วม00303กิจกรรมมหาวิทยาลัย3000003จบโครงการDOCnui -N27129
1/4/2562 10:00:00อบรมข้อปฏิบัติและข้อควรรู้ก่อนการฝึกงาน ประจำปีการศึกษา 2561362020020011วิทยาเขตศรีราชาคณะ,ภาควิชาคณะวิทยาการจัดการนิสิตคณะวิทยาการจัดการ01000เลือกเข้าร่วม0300030กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ003000030จบโครงการDOCfmsptp -N27223
1/4/2562 13:00:00อบรมจริยธรรมกับสื่อดิจิตอล362020020001วิทยาเขตศรีราชาคณะ,ภาควิชาคณะวิทยาการจัดการนิสิตคณะวิทยาการจัดการ033เลือกเข้าร่วม30003กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0300003จบโครงการDOCfmsptp -N26856
2/4/2562 14:00:00พัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษ (Topic: Celebrities, Fashion)361020020051วิทยาเขตศรีราชาคณะ,ภาควิชาคณะวิทยาการจัดการนิสิตคณะวิทยาการจัดการ02เลือกเข้าร่วม02002กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0020002จบโครงการDOCfmsptpSpeaking Activityทักษะภาษาต่างประเทศN26910
2/4/2562 14:00:00พัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษ (Topic: Movies, Travel & Journey)361020020052วิทยาเขตศรีราชาคณะ,ภาควิชาคณะวิทยาการจัดการนิสิตคณะวิทยาการจัดการ03เลือกเข้าร่วม02002กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0020002จบโครงการDOCfmsptpSpeaking Activityทักษะภาษาต่างประเทศN26911
5/4/2562 9:00:00สัมมนาสี่วิทยาเขต361040010018วิทยาเขตศรีราชาองค์กรนิสิตส่วนกลางองค์การบริหารองค์การนิสิตนิสิต03000เลือกเข้าร่วม0042042กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0021210042จบโครงการDOCnui -N27190
6/4/2562 9:00:00สืบสานสัมพันธ์สโมสรนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา ปีพ.ศ.2562361020030010วิทยาเขตศรีราชาคณะ,ภาควิชาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชาสโมสรนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา080เลือกเข้าร่วม066012กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ00660012จบโครงการDOCpheawContinuing the relationship of student clubs-N27269
6/4/2562 10:00:00สอนน้องเล่นเปตอง361043010807วิทยาเขตศรีราชาชมรม/กลุ่มนิสิตส่วนกลาง ด้านกีฬาชมรมเปตองและลอนโบวลส์นิสิต015เลือกเข้าร่วม00066กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0000606จบโครงการDOCnui -N27225
8/4/2562 9:00:00จิตอาสา MS เพื่อชุมชนและสังคม-กิจกรรมพื่อคนพิการ362020020002วิทยาเขตศรีราชาคณะ,ภาควิชาคณะวิทยาการจัดการนิสิตคณะวิทยาการจัดการ060เลือกเข้าร่วม40004กิจกรรมเพื่อสังคม0000044จบโครงการDOCfmsptp กิจกรรมจิตอาสาN26860
9/4/2562 9:00:00อบรม ISO (สำหรับนิสิต ปี 4)361020030504วิทยาเขตศรีราชาคณะ,ภาควิชาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา สาขาวิศวกรรมเครื่องกลและการผลิตนิสิตหลักสูตรวิศวกรรมเครื่องกลและการผลิต (พหุวิทยาการ)045เลือกเข้าร่วม06006กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0060006จบโครงการDOCpheawISO Training (for 4th year students)-N27275
10/4/2562 10:00:00สืบสานประเพณีสงกรานต์361021060012วิทยาเขตศรีราชาสโมสรนิสิตคณะ , ชุมนุม/กลุ่มนิสิตคณะ , ชุมนุม/กลุ่มนิสิตภาควิชาสโมสรนิสิตคณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชานิสิต0100เลือกเข้าร่วม20002กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0200002จบโครงการDOCnuiECONDAY-N27141
18/4/2562 18:00:00KU SRC CHAMPION FUTSAL CUP ครั้งที่ 4361043010304วิทยาเขตศรีราชาชมรม/กลุ่มนิสิตส่วนกลาง ด้านกีฬาชมรมฟุตบอลนิสิต050เลือกเข้าร่วม00033กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0030306จบโครงการDOCnui -N27178
19/4/2562 8:00:00สัมมนาองค์การนิสิต 4 วิทยาเขต361040020007วิทยาเขตศรีราชาองค์กรนิสิตส่วนกลางสภาผู้แทนนิสิตนิสิต/นักศึกษา015เลือกเข้าร่วม122412048กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ01224120048จบโครงการDOCnui -N27539
19/4/2562 19:30:00สัมนาสโมสรนิสิต361021020014วิทยาเขตศรีราชาสโมสรนิสิตคณะ , ชุมนุม/กลุ่มนิสิตคณะ , ชุมนุม/กลุ่มนิสิตภาควิชาสโมสรนิสิตคณะวิทยาการจัดการนิสิต065เลือกเข้าร่วม02204กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0022004จบโครงการDOCnuiSABOMs Seminarการเสริมสร้างทัศนคติประชาธิปไตยN27128
20/4/2562 7:00:00ค่ายพลังผึ้งน้อย ช่วยน้องด้อยโอกาส ครั้งที่ 6361044010506วิทยาเขตศรีราชาชมรม/กลุ่มนิสิตส่วนกลาง ด้านวิชาการ วิจัย วิชาชีพชมรม SIFEนิสิต/นักศึกษา050เลือกเข้าร่วม4000040กิจกรรมเพื่อสังคม000004040จบโครงการDOCnui กิจกรรมจิตอาสาN27451
21/4/2562 9:00:00โครงการแนะแนวเทคนิคการสอบวัดความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ ประจำปีการศึกษา 2561361020040024วิทยาเขตศรีราชาคณะ,ภาควิชาคณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชานิสิตชั้นปีที่ 3 คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา0180เลือกเข้าร่วม0120012กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ001200012จบโครงการDOC2528 -N27015
22/4/2562 9:00:00อบรมโปรแกรม Solid Work ปีการศึกษา 2561361020030401วิทยาเขตศรีราชาคณะ,ภาควิชาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา สาขาวิศวกรรมเครื่องกล(ยานยนต์)นิสิตภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล043เลือกเข้าร่วม0180018กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ001800018จบโครงการDOCpheawSolid Work Training Program-N27293
22/4/2562 18:00:00นนทรีศรีราชาเกมส์361040010013วิทยาเขตศรีราชาองค์กรนิสิตส่วนกลางองค์การบริหารองค์การนิสิตนิสิต01500เลือกเข้าร่วม00336กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0022206จบโครงการDOCnui -N27183
24/4/2562 14:00:00พัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษ (Topic: Movies & TV Series)361020020053วิทยาเขตศรีราชาคณะ,ภาควิชาคณะวิทยาการจัดการนิสิตคณะวิทยาการจัดการ01เลือกเข้าร่วม02002กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0020002จบโครงการDOCfmsptpSpeaking Activityทักษะภาษาต่างประเทศN26912
25/4/2562 8:30:00โครงการบริการแนะนำอาชีพและพบผู้ประกอบการ ครั้งที่ 13361010010331วิทยาเขตศรีราชาสำนักงานอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตนิสิตชั้นปีที่ 40800เลือกเข้าร่วม03306กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0033006จบโครงการDOCruedeewan -N26882
26/4/2562 16:00:00Mr.PT GAME361021050014วิทยาเขตศรีราชาสโมสรนิสิตคณะ , ชุมนุม/กลุ่มนิสิตคณะ , ชุมนุม/กลุ่มนิสิตภาควิชาคณะพาณิชยนาวีนานาชาติ สโมสรนิสิตคณะพาณิชยนาวีนานาชาตินิสิต0240เลือกเข้าร่วม00066กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0000606จบโครงการDOCnui -N27232
26/4/2562 18:00:00แข่งขันซือขายหุ้นและอนุพันธ์ผ่าน click2win ปี2361044010805วิทยาเขตศรีราชาชมรม/กลุ่มนิสิตส่วนกลาง ด้านวิชาการ วิจัย วิชาชีพชมรม Real Investor Clubนิสิต050เลือกเข้าร่วม03003กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0030003จบโครงการDOCnui -N27134
26/4/2562 18:30:00แข่งขันซื้อขายหุ้นและอนุพันธ์ผ่าน Click 2 win ปี 2361044010806วิทยาเขตศรีราชาชมรม/กลุ่มนิสิตส่วนกลาง ด้านวิชาการ วิจัย วิชาชีพชมรม Real Investor Clubนิสิต050เลือกเข้าร่วม07007กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0070007จบโครงการDOCnui -N27473
26/4/2562 19:00:00ตามล่าหาสุดยอดนักวงแผน361044010804วิทยาเขตศรีราชาชมรม/กลุ่มนิสิตส่วนกลาง ด้านวิชาการ วิจัย วิชาชีพชมรม Real Investor Clubนิสิต050เลือกเข้าร่วม03003กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0030003จบโครงการDOCnui -N27135
27/4/2562 8:00:00โครงการฟิสิกส์าสัมพันธ์ปลูกฝังจิตอาสา เพื่อพัฒนาชุมชน361020040023วิทยาเขตศรีราชาคณะ,ภาควิชาคณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชานิสิตสาขาฟิสิกส์ชั้นปีที่ 1 - 400เลือกเข้าร่วม1200012กิจกรรมเพื่อสังคม000001212จบโครงการDOC2528 -N27108
27/4/2562 8:00:005 เกียร์361021030010วิทยาเขตศรีราชาสโมสรนิสิตคณะ , ชุมนุม/กลุ่มนิสิตคณะ , ชุมนุม/กลุ่มนิสิตภาควิชาสโมสรนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชานิสิต0300เลือกเข้าร่วม02248กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0022408จบโครงการDOCnui -N27171
27/4/2562 9:00:00อบรมแนะนำการฟื้นคืนชีพพื่นฐาน (CPR)361020030202วิทยาเขตศรีราชาคณะ,ภาควิชาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา สาขาวิศวกรรมอุตสาหการนิสิตภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ050เลือกเข้าร่วม60006กิจกรรมเพื่อสังคม0000066จบโครงการDOCpheawTraining to introduce basic resuscitation (CPR)-N27270
27/4/2562 9:00:00สานสัมพันธ์ 5 เกียร์361020030011วิทยาเขตศรีราชาคณะ,ภาควิชาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชานิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา0740เลือกเข้าร่วม00246กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0002406จบโครงการDOCpheawWeave 5 gears-N27291
28/4/2562 18:00:00โครงการแสดงมุทิตาจิตและแสดงความยินดีกับว่าที่บัณฑิตหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาวิทยาศาสาตร์สิ่งแวดล้อม361020040026วิทยาเขตศรีราชาคณะ,ภาควิชาคณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชานิสิตชั้นปีที่ 1 - 4 สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม0250เลือกเข้าร่วม00404กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0004004จบโครงการDOC2528 -N27018
28/4/2562 18:00:00จุดพลังดนตรี361042010209วิทยาเขตศรีราชาชมรม/กลุ่มนิสิตส่วนกลาง ด้านศิลปะวัฒนธรรมชมรมดนตรีสากลนิสิต0150เลือกเข้าร่วม01102กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0011002จบโครงการDOCnuiThe power of music-N27166
28/4/2562 18:30:00ย้อนวันวานต้นสนสัมพันธ์361021060013วิทยาเขตศรีราชาสโมสรนิสิตคณะ , ชุมนุม/กลุ่มนิสิตคณะ , ชุมนุม/กลุ่มนิสิตภาควิชาสโมสรนิสิตคณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชานิสิต0500เลือกเข้าร่วม10001กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0101002จบโครงการDOCnui -N27142
29/4/2562 9:00:00เทคนิคการนำเสนออย่างมืออาชีพ362020020008วิทยาเขตศรีราชาคณะ,ภาควิชาคณะวิทยาการจัดการนิสิตคณะวิทยาการจัดการ017เลือกเข้าร่วม06006กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0060006จบโครงการDOCfmsptp -N27024
30/4/2562 9:00:00อบรมทักษะการนำเสนออย่างมืออาชีพ (สำหรับนิสิต ปี 4)361020030505วิทยาเขตศรีราชาคณะ,ภาควิชาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา สาขาวิศวกรรมเครื่องกลและการผลิตนิสิตหลักสูตรวิศวกรรมเครื่องกลและการผลิต (พหุวิทยาการ)049เลือกเข้าร่วม00606กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0006006จบโครงการDOCpheawProfessional presentation skills training (for 4th year students)-N27276
1/5/2562 14:00:00พัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษ (Topic: Movies, Travel & Journey)362020020003วิทยาเขตศรีราชาคณะ,ภาควิชาคณะวิทยาการจัดการนิสิตคณะวิทยาการจัดการ02เลือกเข้าร่วม02002กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0020002จบโครงการDOCfmsptpSpeaking Activityทักษะภาษาต่างประเทศN26913
2/5/2562 9:00:00อบรมให้ความรู้ทางวิชาชีพ (การจัดการทรัพยากรน้ำในพื้นที่ภาคตะวันออกฯ)361020030601วิทยาเขตศรีราชาคณะ,ภาควิชาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา สาขาวิศวกรรมโยธานิสิตภาควิชาวิศวกรรมโยธา060เลือกเข้าร่วม06006กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0060006จบโครงการDOCpheawTraining for professional knowledge (Water resource management in the eastern region)-N27296
3/5/2562 8:00:00โครงการกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิรลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก361020040029วิทยาเขตศรีราชาคณะ,ภาควิชาคณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชานิสิตคณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา030เลือกเข้าร่วม30003กิจกรรมเพื่อสังคม0000033จบโครงการDOC2528 กิจกรรมจิตอาสาN26903
3/5/2562 8:30:00SAB THE ROUTE361040010017วิทยาเขตศรีราชาองค์กรนิสิตส่วนกลางองค์การบริหารองค์การนิสิตนิสิต080เลือกเข้าร่วม0018018กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ00990018จบโครงการDOCnui -N27186
3/5/2562 9:00:00โครงการเสริมความรู้ด้านโปรแกรม React for Beginner361020040028วิทยาเขตศรีราชาคณะ,ภาควิชาคณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชานิสิตชั้นปีที่ 3 และ4 จากภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ030เลือกเข้าร่วม0120012กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ001200012จบโครงการDOC2528 -N27014
3/5/2562 12:30:00โครงการปัจฉิมนิเทศนิสิต คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา361020040025วิทยาเขตศรีราชาคณะ,ภาควิชาคณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชานิสิตชั้นปีที่ 4 คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา0400กำหนดให้เข้าร่วม000012กิจกรรมมหาวิทยาลัย120000012จบโครงการDOC2528 -N26985
4/5/2562 17:30:00โครงการ Good bye senior party นิสิตสาขาเคมี361020040021วิทยาเขตศรีราชาคณะ,ภาควิชาคณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชานิสิตชั้นปีที่ 1- 4 สาขาเคมี0203เลือกเข้าร่วม00404กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0004004จบโครงการDOC2528 -N27016
7/5/2562 9:00:00การนำเสนอผลงานวิชาการของนิสิต หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561361020050006วิทยาเขตศรีราชาคณะ,ภาควิชาคณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชานิสิตทุกชั้นปี0200เลือกเข้าร่วม03003กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0030003จบโครงการDOCfeconanm -N26932
7/5/2562 9:00:00บนเส้นทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์361020030303วิทยาเขตศรีราชาคณะ,ภาควิชาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์นิสิตภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์0100เลือกเข้าร่วม0180018กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ001800018จบโครงการDOCpheawOn the computer engineering path-N27295
8/5/2562 13:00:00ปัจฉิมนิเทศ นิสิตระดับปริญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา ประจำปีการศึกษา 2561361020050007วิทยาเขตศรีราชาคณะ,ภาควิชาคณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชานิสิตปี 40300กำหนดให้เข้าร่วม00003กิจกรรมมหาวิทยาลัย3000003จบโครงการDOCfeconanm -N26939
25/5/2562 7:00:00นิสิตช่วยงานจัดทดสอบวัดความรู้ด้านภาษาอังกฤษ (TOEIC) ปีการศึกษา 2561362020020004วิทยาเขตศรีราชาคณะ,ภาควิชาคณะวิทยาการจัดการนิสิตคณะวิทยาการจัดการ012กำหนดให้เข้าร่วม00008กิจกรรมมหาวิทยาลัย8000008จบโครงการDOCfmsptp -027020
25/5/2562 7:00:00นิสิตช่วยงานจัดทดสอบวัดความรู้ด้านภาษาอังกฤษ (TOEIC) ปีการศึกษา 2561362020020005วิทยาเขตศรีราชาคณะ,ภาควิชาคณะวิทยาการจัดการนิสิตคณะวิทยาการจัดการ012เลือกเข้าร่วม00088กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0000808จบโครงการDOCfmsptp -N27021
25/5/2562 7:00:00นิสิตช่วยงานจัดทดสอบวัดความรู้ด้านภาษาอังกฤษ (TOEIC) ปีการศึกษา 2561362020020007วิทยาเขตศรีราชาคณะ,ภาควิชาคณะวิทยาการจัดการนิสิตคณะวิทยาการจัดการ012เลือกเข้าร่วม80008กิจกรรมเพื่อสังคม0000088จบโครงการDOCfmsptp -N27023
27/5/2562 9:00:00คุณช้างจับมือ361020030006วิทยาเขตศรีราชาคณะ,ภาควิชาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชานิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา020เลือกเข้าร่วม60006กิจกรรมเพื่อสังคม0000066จบโครงการDOCpheawChang hands-N27060
27/5/2562 9:00:00English Camp # 2361020030016วิทยาเขตศรีราชาคณะ,ภาควิชาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชานิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา030เลือกเข้าร่วม01212024กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0012120024จบโครงการDOCpheawEnglish Camp # 2-N27306
27/5/2562 9:00:00อบรมสมรรถนะด้านมาตรวิทยาและระบบคุณภาพสำหรับวิศกรไฟฟ้า361020030103วิทยาเขตศรีราชาคณะ,ภาควิชาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา สาขาวิศวกรรมไฟฟ้านิสิตภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า050เลือกเข้าร่วม0300030กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ003000030จบโครงการDOCpheawTraining on metrology and quality systems for electrical engineers-N27556
28/5/2562 9:00:00คุณช้างจับมือ361020030007วิทยาเขตศรีราชาคณะ,ภาควิชาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชานิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา020เลือกเข้าร่วม60006กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0600006จบโครงการDOCpheawChang hands-N27063
28/5/2562 9:00:00อบรมภาษา C++361020030302วิทยาเขตศรีราชาคณะ,ภาควิชาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์นิสิตภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์093เลือกเข้าร่วม0180018กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ001800018จบโครงการDOCpheawC ++ language training-N27294
1/6/2562 8:00:00ฝึกงาน บริษัท บอกเล่าเก้าสิบ จำกัด361050010067วิทยาเขตศรีราชาหน่วยงานภายนอกหน่วยงานภายนอกนักศึกษา01เลือกเข้าร่วม50505050200กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0505050500200จบโครงการDOCnuiBORK LAO KAO SIB CO.,LTD.-N27521
3/6/2562 7:00:00นิสิตช่วยงานสอบสัมภาษณ์ TCAS 4362020020009วิทยาเขตศรีราชาคณะ,ภาควิชาคณะวิทยาการจัดการนิสิตคณะวิทยาการจัดการ022เลือกเข้าร่วม50005กิจกรรมเพื่อสังคม0000055จบโครงการDOCfmsptp -N27086
3/6/2562 8:00:00ฝึกงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ศรีราชา361050010062วิทยาเขตศรีราชาหน่วยงานภายนอกหน่วยงานภายนอก 00เลือกเข้าร่วม50505050200กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0505050500200จบโครงการDOCpatcharin -N27420
3/6/2562 8:00:00ฝึกงานการไฟฟ้าส่วน๓ุมิภาค เขต3 ลพบุรี361050010063วิทยาเขตศรีราชาหน่วยงานภายนอกหน่วยงานภายนอก 00เลือกเข้าร่วม50505050200กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0505050500200จบโครงการDOCpatcharin -N27421
3/6/2562 8:00:00ฝึกงาน บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด361050010066วิทยาเขตศรีราชาหน่วยงานภายนอกหน่วยงานภายนอกนักศึกษา01เลือกเข้าร่วม60606060240กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0606060600240จบโครงการDOCnuiMITSUBISHI MOTORS (THAILAND) CO., LTD.-N27520
3/6/2562 8:30:00โครงการรับนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาในสังกัดคณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา ปีการศึกษา 2562361020040013วิทยาเขตศรีราชาคณะ,ภาควิชาคณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชานักเรียน นิสิต020กำหนดให้เข้าร่วม00003กิจกรรมเพื่อสังคม0000033จบโครงการDOC2528 กิจกรรมจิตอาสาN27208
4/6/2562 8:00:00ฝึกงานบริษัท พีซีเอ็น เเอคเค๊าเเทนส์ จำกัด361050010060วิทยาเขตศรีราชาหน่วยงานภายนอกหน่วยงานภายนอก 00เลือกเข้าร่วม50505050200กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0505050500200จบโครงการDOCpatcharin -N27418
4/6/2562 8:00:00ฝึกงานบริษัท พีซีเอ็น เเอคเค๊าเเทนส์ จำกัด361050010061วิทยาเขตศรีราชาหน่วยงานภายนอกหน่วยงานภายนอก 00เลือกเข้าร่วม50505050200กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0505050500200จบโครงการDOCpatcharin -N27419
4/6/2562 8:00:00ฝึกงานบริษัท ฮิมเพ เมเนจเมนท์ จำกัด361050010064วิทยาเขตศรีราชาหน่วยงานภายนอกหน่วยงานภายนอก 00เลือกเข้าร่วม50505050200กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0505050500200จบโครงการDOCpatcharin -N27422
4/6/2562 8:00:00ฝึกงาน บริษัท วันไทยอุตสาหกรรมการอาหาร จำกัด361050010065วิทยาเขตศรีราชาหน่วยงานภายนอกหน่วยงานภายนอกนักศึกษา02เลือกเข้าร่วม50505050200กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0505050500200จบโครงการDOCnuiWan Thai Foods Industry Co. Ltd.-N27489
17/6/2562 13:00:00โครงการปฐมพยาบาลเบื้องต้น362010010308วิทยาเขตศรีราชาสำนักงานอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตนืสิต080เลือกเข้าร่วม00033กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0000303จบโครงการDOCoasnjrFirst Aid Training-N27078
22/6/2562 18:00:00ออกกำลังกายเต้นแอโรบิค361050010059วิทยาเขตศรีราชาหน่วยงานภายนอกหน่วยงานภายนอกนืสิต00เลือกเข้าร่วม00011กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0000101จบโครงการDOCnui -N27213
26/6/2562 8:30:00บริการนิสิตใหม่วันมอบตัว362040020001วิทยาเขตศรีราชาองค์กรนิสิตส่วนกลางสภาผู้แทนนิสิตนิสิต/นักศึกษา00เลือกเข้าร่วม2400024กิจกรรมเพื่อสังคม000002424จบโครงการDOCnui -N27461
27/6/2562 8:30:00วันแรกพบนิสิตชั้นปีที่1362021020002วิทยาเขตศรีราชาสโมสรนิสิตคณะ , ชุมนุม/กลุ่มนิสิตคณะ , ชุมนุม/กลุ่มนิสิตภาควิชาสโมสรนิสิตคณะวิทยาการจัดการนิสิต/นักศึกษา01000เลือกเข้าร่วม01010020กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0010100020จบโครงการDOCnui -N27492
27/6/2562 8:30:00สันทนาการวันแรกพบ362021020016วิทยาเขตศรีราชาสโมสรนิสิตคณะ , ชุมนุม/กลุ่มนิสิตคณะ , ชุมนุม/กลุ่มนิสิตภาควิชาสโมสรนิสิตคณะวิทยาการจัดการนิสิต/นักศึกษา0353เลือกเข้าร่วม00808กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0008008จบโครงการDOCnuiRecreation First Date-027503
29/6/2562 6:30:00ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ประจำภาคต้น ปี 2562362020020010วิทยาเขตศรีราชาคณะ,ภาควิชาคณะวิทยาการจัดการนิสิตคณะวิทยาการจัดการ01000เลือกเข้าร่วม10001กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0100001จบโครงการDOCfmsptp -N27218
29/6/2562 8:00:00นิสิตช่วยงานโครงการปฐมนิเทศคณะวิทยาการจัดการ ประจำปีการศึกษา 2562362020020012วิทยาเขตศรีราชาคณะ,ภาควิชาคณะวิทยาการจัดการนิสิตคณะวิทยาการจัดการ0100เลือกเข้าร่วม00066กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0000606จบโครงการDOCfmsptp -N27325
29/6/2562 8:00:00นิสิตช่วยงานโครงการปฐมนิเทศคณะวิทยาการจัดการ ประจำปีการศึกษา 2562362020020013วิทยาเขตศรีราชาคณะ,ภาควิชาคณะวิทยาการจัดการนิสิตคณะวิทยาการจัดการ0100เลือกเข้าร่วม60006กิจกรรมเพื่อสังคม0000066จบโครงการDOCfmsptp -N27326
29/6/2562 9:00:00ปฐมนิเทศคณะวิทยาการจัดการ ประจำปีการศึกษา 2562 ปี362020020014วิทยาเขตศรีราชาคณะ,ภาควิชาคณะวิทยาการจัดการนิสิตคณะวิทยาการจัดการ01571กำหนดให้เข้าร่วม00003กิจกรรมมหาวิทยาลัย3000003จบโครงการDOCfmsptp -N27369
2/7/2562 8:30:00เเสงเทียนส่องใจ บายศรีสู่ขวัญน้องใหม่362021060003วิทยาเขตศรีราชาสโมสรนิสิตคณะ , ชุมนุม/กลุ่มนิสิตคณะ , ชุมนุม/กลุ่มนิสิตภาควิชาสโมสรนิสิตคณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชานิสิต00เลือกเข้าร่วม740011กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ04430011จบโครงการDOCnui -N27440
2/7/2562 13:00:00ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา ประจำปีการศึกษา 2562362020050001วิทยาเขตศรีราชาคณะ,ภาควิชาคณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชานิสิตชั้นปี 10247กำหนดให้เข้าร่วม00003กิจกรรมมหาวิทยาลัย3000003จบโครงการDOCfeconanm -027237
5/7/2562 7:30:00ปรับพื้นฐาน362021060004วิทยาเขตศรีราชาสโมสรนิสิตคณะ , ชุมนุม/กลุ่มนิสิตคณะ , ชุมนุม/กลุ่มนิสิตภาควิชาสโมสรนิสิตคณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชานิสิต0246เลือกเข้าร่วม07209กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0072009จบโครงการDOCnuiPre Sessional Economics-N27470
8/7/2562 8:30:00อบรมเครือข่ายผู้นำนิสิต362021020001วิทยาเขตศรีราชาสโมสรนิสิตคณะ , ชุมนุม/กลุ่มนิสิตคณะ , ชุมนุม/กลุ่มนิสิตภาควิชาสโมสรนิสิตคณะวิทยาการจัดการนิสิต/นักศึกษา0100เลือกเข้าร่วม10108028กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0101080028จบโครงการDOCnui -N27493
12/7/2562 9:00:00นวัตกรรมบริหารพลังงานแบตเตอรี่แบบแยกกลุ่มสำหรับระบบนาโนกริดโซลาร์เซลล์361020030019วิทยาเขตศรีราชาคณะ,ภาควิชาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชานิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา020เลือกเข้าร่วม60006กิจกรรมเพื่อสังคม0000066จบโครงการDOCpheawInnovation of Decentralized Group-Based Battery Energy Management (DBEM) for PV Nanogrid Systems-N27318
14/7/2562 13:00:00เตรียมความพร้อมนิสิตใหม่ หลักสูตรธุรกิจระหว่างประเทศ362020020401วิทยาเขตศรีราชาคณะ,ภาควิชาคณะวิทยาการจัดการ สาขาธุรกิจระหว่างประเทศนิสิต ชั้นปีที่ 1 สาขาธุรกิจระหว่างประเทศ0229เลือกเข้าร่วม03003กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0030003จบโครงการDOCfmsptp -N27371
14/7/2562 13:00:00เสวนาเชิงปฏิบัติการเรื่องความปลอดภัยในการจัดกิจกรรม362021020014วิทยาเขตศรีราชาสโมสรนิสิตคณะ , ชุมนุม/กลุ่มนิสิตคณะ , ชุมนุม/กลุ่มนิสิตภาควิชาสโมสรนิสิตคณะวิทยาการจัดการนิสิต/นักศึกษา056เลือกเข้าร่วม02204กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0040004จบโครงการDOCnuisafety save life-N27494
24/7/2562 6:00:00ภูมิคุ้มกันสีฟ้า362021020005วิทยาเขตศรีราชาสโมสรนิสิตคณะ , ชุมนุม/กลุ่มนิสิตคณะ , ชุมนุม/กลุ่มนิสิตภาควิชาสโมสรนิสิตคณะวิทยาการจัดการนักศึกษา01354เลือกเข้าร่วม401640096กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ01640400096จบโครงการDOCnuiBlue Guard-N27557
24/7/2562 12:00:00สอนน้องร้องเพลง362021020004วิทยาเขตศรีราชาสโมสรนิสิตคณะ , ชุมนุม/กลุ่มนิสิตคณะ , ชุมนุม/กลุ่มนิสิตภาควิชาสโมสรนิสิตคณะวิทยาการจัดการนิสิต/นักศึกษา03173เลือกเข้าร่วม606012กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ02460012จบโครงการDOCnuiBlue Relationship-N27544
13/8/2562 8:30:00มิสซา ภาคเรียนที่ 1362042010701วิทยาเขตศรีราชาชมรม/กลุ่มนิสิตส่วนกลาง ด้านศิลปะวัฒนธรรมชมรมคาทอริคนักศึกษา029เลือกเข้าร่วม70007กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0403007จบโครงการDOCnuiMass in Semester 1-N27578
18/8/2562 7:00:00ปลูกพันธุ์ุไม้พื้นเมือง 2562362020040007วิทยาเขตศรีราชาคณะ,ภาควิชาคณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชานิสิตคณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา010กำหนดให้เข้าร่วม00003กิจกรรมเพื่อสังคม0000033จบโครงการDOC2528----Y27499
19/8/2562 13:00:00แรงบันดาลใจ เติมไฟในชีวิต362020020015วิทยาเขตศรีราชาคณะ,ภาควิชาคณะวิทยาการจัดการนิสิตคณะวิทยาการจัดการ020เลือกเข้าร่วม03003กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0030003จบโครงการDOCfmsptp -N27506
23/8/2562 13:00:00EEC กับการพัฒนาภูมิภาค362020020016วิทยาเขตศรีราชาคณะ,ภาควิชาคณะวิทยาการจัดการนิสิตคณะวิทยาการจัดการ012เลือกเข้าร่วม03003กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0030003จบโครงการDOCfmsptp -N27560
29/8/2562 8:30:00sales for help361044010502วิทยาเขตศรีราชาชมรม/กลุ่มนิสิตส่วนกลาง ด้านวิชาการ วิจัย วิชาชีพชมรม SIFEนิสิต00เลือกเข้าร่วม3000030กิจกรรมเพื่อสังคม000003030จบโครงการDOCnui -N27457
9/9/2562 13:00:00ฝึกทักษะด้านการท่องเที่ยว : การฝึกปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ในระบบอะมาดิอุส362020020501วิทยาเขตศรีราชาคณะ,ภาควิชาคณะวิทยาการจัดการ สาขาการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยวนิสิตสาขาการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว ชั้นปีที่ 40144เลือกเข้าร่วม06006กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0060006จบโครงการDOCfmsptp ทักษะไอทีN27591
13/9/2562 8:00:00จำหน่ายผลิตภัณฑ์นมและสินค้ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์362040020003วิทยาเขตศรีราชาองค์กรนิสิตส่วนกลางสภาผู้แทนนิสิตนักศึกษา0605เลือกเข้าร่วม060600120กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ00606000120จบโครงการDOCnui -N27554
28/9/2562 16:00:00นิสิตช่วยงานซ้อมย่อยรับปริญญา (ปี พ.ศ.2562)362020020020วิทยาเขตศรีราชาคณะ,ภาควิชาคณะวิทยาการจัดการนิสิตคณะวิทยาการจัดการ0123เลือกเข้าร่วม30003กิจกรรมเพื่อสังคม0000033จบโครงการDOCfmsptp -N27564
29/9/2562 7:00:00จัดซุ้มรับปริญญา362021020007วิทยาเขตศรีราชาสโมสรนิสิตคณะ , ชุมนุม/กลุ่มนิสิตคณะ , ชุมนุม/กลุ่มนิสิตภาควิชาสโมสรนิสิตคณะวิทยาการจัดการนักศึกษา0930เลือกเข้าร่วม00606กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0006006จบโครงการDOCnuiMS Congratulation-N27597
29/9/2562 8:00:00นิสิตช่วยงานซ้อมย่อยรับปริญญา (ปี พ.ศ.2562)362020020017วิทยาเขตศรีราชาคณะ,ภาควิชาคณะวิทยาการจัดการนิสิตคณะวิทยาการจัดการ0123กำหนดให้เข้าร่วม00004กิจกรรมมหาวิทยาลัย4000004จบโครงการDOCfmsptp -N27561
29/9/2562 12:00:00นิสิตช่วยงานซ้อมย่อยรับปริญญา (ปี พ.ศ.2562)362020020018วิทยาเขตศรีราชาคณะ,ภาควิชาคณะวิทยาการจัดการนิสิตคณะวิทยาการจัดการ0123เลือกเข้าร่วม00404กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0004004จบโครงการDOCfmsptp -N27562
29/9/2562 12:00:00นิสิตช่วยงานซ้อมย่อยรับปริญญา (ปี พ.ศ.2562)362020020019วิทยาเขตศรีราชาคณะ,ภาควิชาคณะวิทยาการจัดการนิสิตคณะวิทยาการจัดการ0123เลือกเข้าร่วม00044กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0000404จบโครงการDOCfmsptp -N27563
12/10/2562 14:00:00ตั้งแถวรับเสด็จ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน วันที่ 12 ตุลาคม 2562361050010068วิทยาเขตศรีราชาหน่วยงานภายนอกหน่วยงานภายนอกนักศึกษา097เลือกเข้าร่วม10001กิจกรรมมหาวิทยาลัย1000001จบโครงการDOCnui -N27572
24/10/2562 8:00:00Kasetsart Give Blood For You362040020009วิทยาเขตศรีราชาองค์กรนิสิตส่วนกลางสภาผู้แทนนิสิตนักศึกษา0368เลือกเข้าร่วม600612กิจกรรมเพื่อสังคม000001212จบโครงการDOCnui กิจกรรมจิตอาสาN27636
24/10/2562 9:00:00มัชฌิมนิเทศ คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา ประจำปีการศึกษา 2562362020050002วิทยาเขตศรีราชาคณะ,ภาควิชาคณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชานิสิตชั้นปี 30192กำหนดให้เข้าร่วม00003กิจกรรมมหาวิทยาลัย3000003จบโครงการDOCfeconanm -N27579

 

เงื่อนไขรับการเสนอชื่อเข้า "รับพระราชทานปริญญาบัตร"

ประเภทกิจกรรม แผน A (สำหรับนิสิต รหัส 48-51)จำนวนกิจกรรม (>=MIN) จำนวนหน่วยชั่วโมง (>=MIN)
1.กำหนดให้เข้าร่วม (>=7)
2.เลือกเข้าร่วม
    2.1.เลือกเข้าร่วม=>A.1 (ประเภทกิจกรรมด้านพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม) (>=2)
    2.2.เลือกเข้าร่วม=>A.2 (ประเภทกิจกรรมด้านพัฒนาทักษะทางวิชาการและวิชาชีพ) (>=2)
    2.3.เลือกเข้าร่วม=>A.3 (ประเภทกิจกรรมด้านพัฒนาบุคลิกภาพ) (>=2)
    2.4.เลือกเข้าร่วม=>A.4 (ประเภทกิจกรรมด้านพัฒนาสุขภาพ) (>=2)
รวม (>=15) (>=50)

 

ประเภทกิจกรรม แผน B (สำหรับนิสิต รหัส 52 เป็นต้นไป)จำนวนกิจกรรม (>=MIN) จำนวนหน่วยชั่วโมง (>=MIN)
B.1.กิจกรรมมหาวิทยาลัย (>=5)
B.2.กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ
    B.2.1 กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ (ด้านพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม) (>=2)
    B.2.2 กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ (ด้านพัฒนาทักษะการคิดและการเรียนรู้) (>=2)
    B.2.3 กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ (ด้านพัฒนาทักษะเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล) (>=2)
    B.2.4 กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ (ด้านพัฒนาสุขภาพ) (>=2)
B.3.กิจกรรมเพื่อสังคม (>=2)
รวม (>=15) (>=50)