1 ปี ย้อนหลัง     1 ปี ข้างหน้า

ปฏิทินโครงการ 1 ปี ย้อนหลัง

ค้นหาโครงการ จำนวนที่ค้นพบ = 176

วันที่-เวลาปัจจุบัน = 22/5/2561 7:26:34

 
วันที่จัดชื่อโครงการรหัสโครงการวิทยาเขตสังกัดหน่วยงานกลุ่มเป้าหมายสมัครแล้วจำนวนรับประเภท แผน AA.1A.2A.3A.4A.รวมประเภท แผน BB.1B.2.1B.2.2B.2.3B.2.4B.3B.รวมสถานะเอกสารติดต่อชื่อโครงการ(ENG)ประเภท แผน Cประภท ศิลปวัฒนธรรมID
27/5/2560 7:00:00นิสิตช่วยงานจัดทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับนิสิตรหัส 57 (TOEIC)360020020023วิทยาเขตศรีราชาคณะ,ภาควิชาคณะวิทยาการจัดการนิสิตคณะวิทยาการจัดการ012เลือกเข้าร่วม00033กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0000303จบโครงการDOCfmsptp -N24663
27/5/2560 12:00:00นิสิตช่วยงานจัดทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับนิสิตรหัส 57 (TOEIC)360020020024วิทยาเขตศรีราชาคณะ,ภาควิชาคณะวิทยาการจัดการนิสิตคณะวิทยาการจัดการ012เลือกเข้าร่วม30003กิจกรรมเพื่อสังคม0000033จบโครงการDOCfmsptp -N24664
28/5/2560 4:00:00วิทยาอาสา359021040004วิทยาเขตศรีราชาสโมสรนิสิตคณะ , ชุมนุม/กลุ่มนิสิตคณะ , ชุมนุม/กลุ่มนิสิตภาควิชาสโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชานิสิตทุกชั้นป๊070เลือกเข้าร่วม0018018กิจกรรมเพื่อสังคม000001818จบโครงการDOCpatcharin กิจกรรมจิตอาสาN24712
28/5/2560 4:00:00วิทยาอาสา359021040014วิทยาเขตศรีราชาสโมสรนิสิตคณะ , ชุมนุม/กลุ่มนิสิตคณะ , ชุมนุม/กลุ่มนิสิตภาควิชาสโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชานิสิตทุกชั้นปี070เลือกเข้าร่วม0020020กิจกรรมเพื่อสังคม000002020จบโครงการDOCpatcharin กิจกรรมจิตอาสาN24713
28/5/2560 8:30:00แนะแนวประกอบวิชาชีพ สำหรับนิสิต ชั้นปีที่ 4 ปีการศึกษา 2559359030060005วิทยาเขตศรีราชาสำนักคณะพานิชยนาวี นานาชาตินิสิตคณะพาณิชยนาวีฯ0201เลือกเข้าร่วม24208กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0242008จบโครงการDOCyukijaCareer guidance-024369
28/5/2560 8:30:00โครงการการทำผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดที่ใช้ในครัวเรือนและประยุกต์ใช้ในการสอนวิทยาศาสตร์359020040033วิทยาเขตศรีราชาคณะ,ภาควิชาคณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและคณาจารย์โรงเรียนศรีราชา และชาวชุมชนและเยาวชนตำบลปะคำ080เลือกเข้าร่วม00606กิจกรรมเพื่อสังคม0000066จบโครงการDOC2528 -N24717
29/5/2560 7:45:00ค่ายอาสาพัฒนาครั้งที่18359041010009วิทยาเขตศรีราชาชมรม/กลุ่มนิสิตส่วนกลาง ด้านบำเพ็ญประโยชน์ชมรมอาสาพัฒนานิสิตทุกชั้นปี080เลือกเข้าร่วม072480120กิจกรรมเพื่อสังคม00000120120จบโครงการDOCpatcharin กิจกรรมจิตอาสาN24746
29/5/2560 7:45:00ค่ายอาสาพัฒนาครั้งที่18359041010029วิทยาเขตศรีราชาชมรม/กลุ่มนิสิตส่วนกลาง ด้านบำเพ็ญประโยชน์ชมรมอาสาพัฒนา 080เลือกเข้าร่วม096480144กิจกรรมเพื่อสังคม00000144144จบโครงการDOCpatcharin กิจกรรมจิตอาสาN24749
29/5/2560 8:30:00โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการเพิ่มพูนศักยภาพ และยกระดับความรู้ภาษีอากรเข้าสู่ระบบธุรกิจให้กับนิสิต359010010324วิทยาเขตศรีราชาสำนักงานอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตนิสิตสาขาการบัญชีบริหารชั้นปีที่30160เลือกเข้าร่วม888832กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ08888032จบโครงการDOCnui -N24173
30/5/2560 8:30:00โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการย่อยที่ 3 เรื่อง การพัฒนาธุรกิจซื้อขายสินค้าออนไลน์ รุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2359020040031วิทยาเขตศรีราชาคณะ,ภาควิชาคณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชานิสิตคณวิทยาศาสตร์ ศรีราชา060เลือกเข้าร่วม0360036กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ003600036จบโครงการDOC2528 -N24269
1/6/2560 8:00:00ฝึกงาน โรงพยาบาลมหาราช นครศรีธรรมราช360050010001วิทยาเขตศรีราชาหน่วยงานภายนอกหน่วยงานภายนอกนิสิตชั้นปีที่ 401เลือกเข้าร่วม80808080320กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0808080800320จบโครงการDOCpatcharin -N24788
1/6/2560 8:00:00ฝึกงาน สำนักงานสรรพากรพื้นที่ตรัง360050010002วิทยาเขตศรีราชาหน่วยงานภายนอกหน่วยงานภายนอกนิสิตชั้นปีที่ 401เลือกเข้าร่วม80808080320กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0808080800320จบโครงการDOCpatcharin -N24789
1/6/2560 8:30:00ฝึกงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอกระทุ่มแบน360050010019วิทยาเขตศรีราชาหน่วยงานภายนอกหน่วยงานภายนอกนิสิตชั้นปี401เลือกเข้าร่วม83838383332กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0838383830332จบโครงการDOCpatcharin -N24852
1/6/2560 8:30:00ฝึกงาน สำนักงานสรรพกรพื้นที่ตรัง360050010020วิทยาเขตศรีราชาหน่วยงานภายนอกหน่วยงานภายนอกนิสิตชั้นปี401เลือกเข้าร่วม75757575300กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0757575750300จบโครงการDOCpatcharin -N24853
1/6/2560 8:30:00ฝึกงาน โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ360050010023วิทยาเขตศรีราชาหน่วยงานภายนอกหน่วยงานภายนอกนิสิตชั้นปี401เลือกเข้าร่วม79797979316กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0797979790316จบโครงการDOCpatcharin -N24856
1/6/2560 8:30:00ฝึกงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอกระทุ่มแบน360050010025วิทยาเขตศรีราชาหน่วยงานภายนอกหน่วยงานภายนอกนิสิตชั้นปี401เลือกเข้าร่วม78787878312กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0787878780312จบโครงการDOCpatcharin -N24862
1/6/2560 8:30:00ฝึกงาน การประปาส่วนภูมิภาคสาขาฉะเชิงเทรา360050010026วิทยาเขตศรีราชาหน่วยงานภายนอกหน่วยงานภายนอกนิสิตชั้นปี401เลือกเข้าร่วม73737373292กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0737373730292จบโครงการDOCpatcharin -N24863
1/6/2560 8:30:00ฝึกงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอบางคล้า360050010027วิทยาเขตศรีราชาหน่วยงานภายนอกหน่วยงานภายนอกนิสิตชั้นปี401เลือกเข้าร่วม73737373292กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0737373730292จบโครงการDOCpatcharin -N24864
1/6/2560 8:30:00ฝึกงาน บรฺษัท เอส เอฟ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)360050010028วิทยาเขตศรีราชาหน่วยงานภายนอกหน่วยงานภายนอกนิสิตชั้นปี401เลือกเข้าร่วม75757575300กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0757575750300จบโครงการDOCpatcharin -N24865
1/6/2560 8:30:00ฝึกงาน สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟ้านครหลวง จำกัด360050010029วิทยาเขตศรีราชาหน่วยงานภายนอกหน่วยงานภายนอกนิสิตชั้นปีที่ 401เลือกเข้าร่วม80808080320กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0808080800320จบโครงการDOCpatcharin -N24957
2/6/2560 8:00:00ฝึกงาน บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด(มหาชน)360050010003วิทยาเขตศรีราชาหน่วยงานภายนอกหน่วยงานภายนอกนิสิตชั้นปีที่ 401เลือกเข้าร่วม80808080320กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0808080800320จบโครงการDOCpatcharin -N24790
2/6/2560 8:00:00ฝึกงาน บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)360050010012วิทยาเขตศรีราชาหน่วยงานภายนอกหน่วยงานภายนอกนิสิตชั้นปีที่ 401เลือกเข้าร่วม80808080320กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0808080800320จบโครงการDOCpatcharin -N24814
5/6/2560 7:30:00ฝึกงาน บริษัท ฮันท์แมน(ประเทศไทย) จำกัด360050010013วิทยาเขตศรีราชาหน่วยงานภายนอกหน่วยงานภายนอกนิสิตชั้นปีที่ 401เลือกเข้าร่วม76767676304กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0767676760304จบโครงการDOCpatcharin -N24815
5/6/2560 8:00:00ฝึกงาน บริษัท ปทุมธานี บริวเวอรี่ จำกัด359050010020วิทยาเขตศรีราชาหน่วยงานภายนอกหน่วยงานภายนอกนิสิตชั้นปีที่ 401เลือกเข้าร่วม78787878312กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0787878780312จบโครงการDOCpatcharin -N24747
5/6/2560 8:00:00ฝึกงาน บริษัท เอสทีเอ แอคเคาทติ้ง แอนด์ คอนวัลติ้ง จำกัด359050010021วิทยาเขตศรีราชาหน่วยงานภายนอกหน่วยงานภายนอกนิสิตชั้นปี401เลือกเข้าร่วม78787878312กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0787878780312จบโครงการDOCpatcharin -N24755
5/6/2560 8:00:00ฝึกงาน กรมบัญชีกลาง พญาไทย359050010022วิทยาเขตศรีราชาหน่วยงานภายนอกหน่วยงานภายนอกนิสิตชั้นปีที่ 401เลือกเข้าร่วม78787878312กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0787878780312จบโครงการDOCpatcharin -N24756
5/6/2560 8:00:00ฝึกงาน กรมบัญชีกลาง พญาไทย359050010023วิทยาเขตศรีราชาหน่วยงานภายนอกหน่วยงานภายนอกนิสิตชั้นปีที่ 401เลือกเข้าร่วม78787878312กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0787878780312จบโครงการDOCpatcharin -N24757
5/6/2560 8:00:00ฝึกงาน กรมบัญชีกลาง พญาไทย359050010024วิทยาเขตศรีราชาหน่วยงานภายนอกหน่วยงานภายนอกนิสิตชั้นปี401เลือกเข้าร่วม78787878312กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0787878780312จบโครงการDOCpatcharin -N24758
5/6/2560 8:00:00ฝึกงาน สำนักงานบัญชีสถิตและบุตร359050010026วิทยาเขตศรีราชาหน่วยงานภายนอกหน่วยงานภายนอกนิสิตชั้นปี401เลือกเข้าร่วม78787878312กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0787878780312จบโครงการDOCpatcharin -N24759
5/6/2560 8:00:00ฝึกงาน ท่าอากาศยานภูเก็ต บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด(มหาชน)359050010027วิทยาเขตศรีราชาหน่วยงานภายนอกหน่วยงานภายนอกนิสิตชั้นปี401เลือกเข้าร่วม74747474296กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0747474740296จบโครงการDOCpatcharin -N24769
5/6/2560 8:00:00ฝึกงาน บริษัท สำนักงาน เอ ที เอส การบัญชี จำกัด359050010028วิทยาเขตศรีราชาหน่วยงานภายนอกหน่วยงานภายนอกนิสิตชั้นปี401เลือกเข้าร่วม78787878312กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0787878780312จบโครงการDOCpatcharin -N24771
5/6/2560 8:00:00ฝึกงาน สำนักงาน พี.เอส. การบัญชี และธุรกิจ359050010029วิทยาเขตศรีราชาหน่วยงานภายนอกหน่วยงานภายนอกนิสิตชั้นปี401เลือกเข้าร่วม78787878312กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0787878780312จบโครงการDOCpatcharin -N24772
5/6/2560 8:00:00ฝึกงาน บริษัท บิ๊กโฟร์ การบัญชีและภาษีอากร จำกัด360050010006วิทยาเขตศรีราชาหน่วยงานภายนอกหน่วยงานภายนอกนิสิตชั้นปีที่ 401เลือกเข้าร่วม78787878312กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0787878780312จบโครงการDOCpatcharin -N24793
5/6/2560 8:00:00ฝึกงาน บริษัท พี .เจ แอคเคาท์ติ้ง แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด360050010007วิทยาเขตศรีราชาหน่วยงานภายนอกหน่วยงานภายนอกนิสิตชั้นปีที่ 401เลือกเข้าร่วม78787878312กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0787878780312จบโครงการDOCpatcharin -N24794
5/6/2560 8:00:00ฝึกงาน บริษัท เอ ซี ซี การบัญชี จำกัด360050010008วิทยาเขตศรีราชาหน่วยงานภายนอกหน่วยงานภายนอกนิสิตชั้นปีที่ 401เลือกเข้าร่วม78787878312กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0787878780312จบโครงการDOCpatcharin -N24798
5/6/2560 8:00:00ฝึกงาน บริษัท โปรเพสชั่นแนล บิสซิเนส ซิสเต็มส์ จำกัด360050010009วิทยาเขตศรีราชาหน่วยงานภายนอกหน่วยงานภายนอกนิสิตชั้นปีที่ 401เลือกเข้าร่วม78787878312กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0787878780312จบโครงการDOCpatcharin -N24811
5/6/2560 8:00:00ฝึกงาน บริษัท สำนักงานบัญชี เอซี กรุ๊ป จำกัด360050010010วิทยาเขตศรีราชาหน่วยงานภายนอกหน่วยงานภายนอกนิสิตชั้นปีที่ 401เลือกเข้าร่วม78787878312กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0787878780312จบโครงการDOCpatcharin -N24812
5/6/2560 8:00:00ฝึกงาน บริษัท สรรพกิจธุรกิจ จำกัด360050010011วิทยาเขตศรีราชาหน่วยงานภายนอกหน่วยงานภายนอกนิสิตชั้นปีที่ 401เลือกเข้าร่วม78787878312กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0787878780312จบโครงการDOCpatcharin -N24813
5/6/2560 8:00:00ฝึกงาน บริษัท บิ๊กโฟร์ การบัญชีและภาษีอากร จำกัด360050010016วิทยาเขตศรีราชาหน่วยงานภายนอกหน่วยงานภายนอกนิสิตชั้นปีที่ 401เลือกเข้าร่วม78787878312กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0787878780312จบโครงการDOCpatcharin -N24818
5/6/2560 8:00:00ฝึกงาน บริษัท บิ๊กโฟร์ การบัญชีและภาษีอากร จำกัด360050010017วิทยาเขตศรีราชาหน่วยงานภายนอกหน่วยงานภายนอกนิสิตชั้นปีที่ 401เลือกเข้าร่วม78787878312กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0787878780312จบโครงการDOCpatcharin -N24819
5/6/2560 8:30:00ฝึกงานบริษัท เจ.พี.คอนซัลแตนท์ จำกัด359050010016วิทยาเขตศรีราชาหน่วยงานภายนอกหน่วยงานภายนอกนิสิตชั้นปี401เลือกเข้าร่วม88888888352กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0888888880352จบโครงการDOCpatcharin -N24698
5/6/2560 8:30:00ฝึกงาน บริษัท กัญนิภา การบัญชี จำกัด359050010017วิทยาเขตศรีราชาหน่วยงานภายนอกหน่วยงานภายนอกนิสิตชั้นปี401เลือกเข้าร่วม80808080320กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0808080800320จบโครงการDOCpatcharin -N24699
5/6/2560 8:30:00ฝึกงาน บริษัท สุทารัตน์ การบัญชี จำกัด359050010018วิทยาเขตศรีราชาหน่วยงานภายนอกหน่วยงานภายนอกนิสิตชั้นปี401เลือกเข้าร่วม80808080320กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0808080800320จบโครงการDOCpatcharin -N24700
5/6/2560 8:30:00ฝึกงาน บริษัท อาร์.พี.เอส.การบัญชีและธุรกิจ จำกัด360050010005วิทยาเขตศรีราชาหน่วยงานภายนอกหน่วยงานภายนอกนิสิตชั้นปีที่ 401เลือกเข้าร่วม45454545180กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0454545450180จบโครงการDOCpatcharin -N24792
5/6/2560 8:30:00ฝึกงาน บริษัท อาร์.พี.เอส.การบัญชีและธุรกิจ จำกัด360050010014วิทยาเขตศรีราชาหน่วยงานภายนอกหน่วยงานภายนอกนิสิตชั้นปีที่ 401เลือกเข้าร่วม45454545180กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0454545450180จบโครงการDOCpatcharin -N24816
5/6/2560 8:30:00ฝึกงาน บริษัท เอ ซี ซี การบัญชี จำกัด360050010015วิทยาเขตศรีราชาหน่วยงานภายนอกหน่วยงานภายนอกนิสิตชั้นปีที่ 401เลือกเข้าร่วม83838383332กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0838383830332จบโครงการDOCpatcharin -N24817
5/6/2560 8:30:00ฝึกงาน บริษัทอาร์ ออดิท แอนด์ แอดไวเซอรี่ จำกัด360050010018วิทยาเขตศรีราชาหน่วยงานภายนอกหน่วยงานภายนอกนิสิตชั้นปี401เลือกเข้าร่วม80808080320กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0808080800320จบโครงการDOCpatcharin -N24851
5/6/2560 8:30:00ฝึกงาน บริษัท ธรีดี การบัญชี จำกัด360050010021วิทยาเขตศรีราชาหน่วยงานภายนอกหน่วยงานภายนอกนิสิตชั้นปี401เลือกเข้าร่วม78787878312กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0787878780312จบโครงการDOCpatcharin -N24854
5/6/2560 8:30:00ฝึกงาน บริษัท ธรีดี การบัญชี จำกัด360050010022วิทยาเขตศรีราชาหน่วยงานภายนอกหน่วยงานภายนอกนิสิตชั้นปี401เลือกเข้าร่วม78787878312กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0787878780312จบโครงการDOCpatcharin -N24855
5/6/2560 8:30:00ฝึกงาน บริษัทแอ็คเคานติ้ง ไอ โนว จำกัด360050010024วิทยาเขตศรีราชาหน่วยงานภายนอกหน่วยงานภายนอกนิสิตชั้นปี401เลือกเข้าร่วม78787878312กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0787878780312จบโครงการDOCpatcharin -N24861
5/6/2560 8:30:00ฝึกงาน บริษัท สำนักงานทองทวีการบัญชีและกฎหมาย จำกัด360050010030วิทยาเขตศรีราชาหน่วยงานภายนอกหน่วยงานภายนอกนิสิตชั้นปีที่ 401เลือกเข้าร่วม76767676304กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0767676760304จบโครงการDOCpatcharin -N24958
17/6/2560 8:00:00อนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสานวิถีชุมชนภาคตะวันออก (ปล่อยกุ้งสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ หมู่บ้านชายทะเลบางละมุง)360020020020วิทยาเขตศรีราชาคณะ,ภาควิชาคณะวิทยาการจัดการนิสิตคณะวิทยาการจัดการ023เลือกเข้าร่วม40004กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0400004จบโครงการDOCfmsptp -Y24561
19/6/2560 8:30:00โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการย่อยที่ 4 เรื่องการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ Startup รุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2359020040032วิทยาเขตศรีราชาคณะ,ภาควิชาคณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชานิสิตคณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา060เลือกเข้าร่วม0360036กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ003600036จบโครงการDOC2528 -N24270
23/6/2560 7:00:00สัมภาษณ์ Admissions ปีการศึกษา 2560 (1)360020020027วิทยาเขตศรีราชาคณะ,ภาควิชาคณะวิทยาการจัดการนิสิตคณะวิิทยาการจัดการ024เลือกเข้าร่วม00055กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0000505จบโครงการDOCfmsptp -N25069
23/6/2560 7:00:00สัมภาษณ์ Admissions ปีการศึกษา 2560 (2)360020020028วิทยาเขตศรีราชาคณะ,ภาควิชาคณะวิทยาการจัดการนิสิตคณะวิิทยาการจัดการ024เลือกเข้าร่วม50005กิจกรรมเพื่อสังคม0000055จบโครงการDOCfmsptp -N25070
23/6/2560 9:00:00บริจาคโลหิต359050010051วิทยาเขตศรีราชาหน่วยงานภายนอกหน่วยงานภายนอกนิสิตทุกชั้นปี050เลือกเข้าร่วม00011กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0000101จบโครงการDOCpatcharin -N24695
1/7/2560 8:00:00ฝึกงาน บริษัท เอส เอฟ คอร์ปอเรชั่น จำกัด(มหาชน)360050010004วิทยาเขตศรีราชาหน่วยงานภายนอกหน่วยงานภายนอกนิสิตชั้นปีที่ 401เลือกเข้าร่วม78787878312กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0787878780312จบโครงการDOCpatcharin -N24791
3/7/2560 7:00:00นิสิตช่วยงานสัมภาษณ์รอบรับตรงโครงการปริญญาตรีภาคพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2560360020020022วิทยาเขตศรีราชาคณะ,ภาควิชาคณะวิทยาการจัดการนิสิตคณะวิทยาการจัดการ014เลือกเข้าร่วม50005กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0500005จบโครงการDOCfmsptp -N24661
12/7/2560 6:30:00โครงการกิจกรรมทำบุญถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช360020040002วิทยาเขตศรีราชาคณะ,ภาควิชาคณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชานิสิตใหม่คณะวิทยาศาสตร์ และสโมสรและนิสตคณะทำงาน0340เลือกเข้าร่วม30003กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0300003จบโครงการDOC2528 -N25214
12/7/2560 6:30:00โครงการการพัฒนาพลังสมองเพื่อเพิ่มศักยภาพการเรียนรู้360020040003วิทยาเขตศรีราชาคณะ,ภาควิชาคณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชานิสิตใหม่คณะวิทยาศาสตร์ และสโมสรและนิสตคณะทำงาน0340เลือกเข้าร่วม04408กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0044008จบโครงการDOC2528 -N25215
12/7/2560 13:00:00โครงการอรุณทอแสง ณ ถิ่นฐานวิทยาศาสตร์ ศรี(พระ)ราชา360020040004วิทยาเขตศรีราชาคณะ,ภาควิชาคณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชานิสิตใหม่คณะวิทยาศาสตร์ และสโมสรและนิสตคณะทำงาน0340เลือกเข้าร่วม04004กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0022004จบโครงการDOC2528 -N25216
13/7/2560 8:30:00โครงการพัฒนาภาวะผู้นำให้แก่นิสิต ปีการศึกษา 2560360030060001วิทยาเขตศรีราชาสำนักคณะพานิชยนาวี นานาชาตินิสิตปกครอง029เลือกเข้าร่วม623415กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ06234015จบโครงการDOCyukija -N25281
14/7/2560 13:00:00โครงการอบรมปฐมพยาบาลเบื้องต้นแก่นิสิตและบุคลากร360010010308วิทยาเขตศรีราชาสำนักงานอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตนิสิตและบุคลากร090เลือกเข้าร่วม00033กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0000303จบโครงการDOCoasnjrFirst Aid Training-024541
18/7/2560 8:00:00วันแรกพบ360021020003วิทยาเขตศรีราชาสโมสรนิสิตคณะ , ชุมนุม/กลุ่มนิสิตคณะ , ชุมนุม/กลุ่มนิสิตภาควิชาสโมสรนิสิตคณะวิทยาการจัดการนักศึกษา0960เลือกเข้าร่วม04408กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0044008จบโครงการDOCnuiMS First Date-N25146
18/7/2560 8:00:00โครงการบริการนิสิตใหม่วันมอบตัว360040020001วิทยาเขตศรีราชาองค์กรนิสิตส่วนกลางสภาผู้แทนนิสิตนักศึกษา030เลือกเข้าร่วม60006กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0600006จบโครงการDOCnui -N25204
18/7/2560 8:30:00โครงการอบรมผู้นำนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา359020040036วิทยาเขตศรีราชาคณะ,ภาควิชาคณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชาสโมสรคณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา ผู้นำนิสิตและผู้แทนนิสิตแต่ละหลักสูตร060เลือกเข้าร่วม0012012กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ000120012จบโครงการDOC2528 การเสริมสร้างทัศนคติประชาธิปไตยN24550
18/7/2560 8:30:00ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2560.360030060002วิทยาเขตศรีราชาสำนักคณะพานิชยนาวี นานาชาตินิสิตชั้นปีที่ 1 คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ0290เลือกเข้าร่วม346215กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ03462015จบโครงการDOCyukija -N25283
19/7/2560 8:00:00โครงการพิธีมอบเนคไทด์ประดับตุ้งติ้ง360021050001วิทยาเขตศรีราชาสโมสรนิสิตคณะ , ชุมนุม/กลุ่มนิสิตคณะ , ชุมนุม/กลุ่มนิสิตภาควิชาคณะพาณิชยนาวีนานาชาติ สโมสรนิสิตคณะพาณิชยนาวีนานาชาตินิสิต/นักศึกษา0240เลือกเข้าร่วม00707กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0007007จบโครงการDOCnui -N25242
20/7/2560 7:30:00ปรับพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2560360021060002วิทยาเขตศรีราชาสโมสรนิสิตคณะ , ชุมนุม/กลุ่มนิสิตคณะ , ชุมนุม/กลุ่มนิสิตภาควิชาสโมสรนิสิตคณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชานิสิตชั้นปีที่ 10200เลือกเข้าร่วม088016กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ00880016จบโครงการDOCnui -N25046
22/7/2560 6:30:00ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เปิดเทอมต้น 2560360020020026วิทยาเขตศรีราชาคณะ,ภาควิชาคณะวิทยาการจัดการนิสิตคณะวิทยาการจัดการ01000เลือกเข้าร่วม10001กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0100001จบโครงการDOCfmsptp -N24710
22/7/2560 9:00:00ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ คณะวิทยาการจัดการ ปีการศึกษา 2560360020020001วิทยาเขตศรีราชาคณะ,ภาควิชาคณะวิทยาการจัดการนิสิตคณะวิทยาการจัดการ ปี 101400กำหนดให้เข้าร่วม00003กิจกรรมมหาวิทยาลัย3000003จบโครงการDOCfmsptp -N24711
22/7/2560 13:00:00นิสิตช่วยงานโครงการอาจารย์ที่ปรึกษาพบนิสิตใหม่ คณะวิทยาการจัดการ ประจำปีการศึกษา 2560360020020029วิทยาเขตศรีราชาคณะ,ภาควิชาคณะวิทยาการจัดการนิสิตคณะวิทยาการจัดการ039เลือกเข้าร่วม00202กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0002002จบโครงการDOCfmsptp -N25072
22/7/2560 13:00:00นิสิตช่วยงานโครงการคณะวิทยาการจัดการพบผู้ปกครองนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560360020020030วิทยาเขตศรีราชาคณะ,ภาควิชาคณะวิทยาการจัดการนิสิตคณะวิทยาการจัดการ029เลือกเข้าร่วม00022กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0000202จบโครงการDOCfmsptp -N25073
23/7/2560 8:30:00โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา ปีการศึกษา 2560360020040005วิทยาเขตศรีราชาคณะ,ภาควิชาคณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชานิสิตใหม่คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา0460กำหนดให้เข้าร่วม00006กิจกรรมมหาวิทยาลัย6000006จบโครงการDOC2528 -N25549
26/7/2560 7:00:00ก้าวแรกสู่ศาสตร์แห่งแผ่นดิน ปี่60360010010304วิทยาเขตศรีราชาสำนักงานอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตนิสิตชั้นปีที่103000กำหนดให้เข้าร่วม000018กิจกรรมมหาวิทยาลัย180000018จบโครงการDOCnui -N25474
26/7/2560 9:00:00ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา ประจำปีการศึกษา 2560360020050001วิทยาเขตศรีราชาคณะ,ภาควิชาคณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชานิสิตชั้นปีที่ 10222กำหนดให้เข้าร่วม00006กิจกรรมมหาวิทยาลัย6000006จบโครงการDOCfeconanm -N24741
27/7/2560 16:00:00สอนน้องร้องเพลง360021040001วิทยาเขตศรีราชาสโมสรนิสิตคณะ , ชุมนุม/กลุ่มนิสิตคณะ , ชุมนุม/กลุ่มนิสิตภาควิชาสโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชานักศึกษา0360เลือกเข้าร่วม066012กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ00660012จบโครงการDOCnui -N25206
29/7/2560 3:00:00รับขวัญลูกพระพิรุณ360040010002วิทยาเขตศรีราชาองค์กรนิสิตส่วนกลางองค์การบริหารองค์การนิสิตนิสิต/นักศึกษา02500เลือกเข้าร่วม90009กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0720009จบโครงการDOCnuiConsole for you-N25271
2/8/2560 8:30:00โครงการ Ku Innovation Hackathon360020040008วิทยาเขตศรีราชาคณะ,ภาควิชาคณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชานิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทุกคณะ ทุกสาขาและทุกชั้นปี0120เลือกเข้าร่วม0220022กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ002200022จบโครงการDOC2528 -N24599
3/8/2560 16:00:00โครงการสอนน้องร้องเพลง360021050004วิทยาเขตศรีราชาสโมสรนิสิตคณะ , ชุมนุม/กลุ่มนิสิตคณะ , ชุมนุม/กลุ่มนิสิตภาควิชาคณะพาณิชยนาวีนานาชาติ สโมสรนิสิตคณะพาณิชยนาวีนานาชาตินิสิต/นักศึกษา0240เลือกเข้าร่วม909018กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ09090018จบโครงการDOCnui -N25243
5/8/2560 8:00:00ภูมิคุ้มกันสีฟ้า360021020005วิทยาเขตศรีราชาสโมสรนิสิตคณะ , ชุมนุม/กลุ่มนิสิตคณะ , ชุมนุม/กลุ่มนิสิตภาควิชาสโมสรนิสิตคณะวิทยาการจัดการนักศึกษา01300เลือกเข้าร่วม707014กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ00770014จบโครงการDOCnuiBlue Guard-N25137
6/8/2560 16:00:00สอนน้องร้องเพลง360021060003วิทยาเขตศรีราชาสโมสรนิสิตคณะ , ชุมนุม/กลุ่มนิสิตคณะ , ชุมนุม/กลุ่มนิสิตภาควิชาสโมสรนิสิตคณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชานักศึกษา0150เลือกเข้าร่วม00066กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0006006จบโครงการDOCpatcharin -N25210
6/8/2560 16:00:00สอนน้องร้องเพลง(Blue Relationship)360021020004วิทยาเขตศรีราชาสโมสรนิสิตคณะ , ชุมนุม/กลุ่มนิสิตคณะ , ชุมนุม/กลุ่มนิสิตภาควิชาสโมสรนิสิตคณะวิทยาการจัดการนิสิต01368เลือกเข้าร่วม30306กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0303006จบโครงการDOCnui -N25235
7/8/2560 9:00:00มัชฌิมนิเทศ คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา ประจำปีการศึกษา 2560360020050002วิทยาเขตศรีราชาคณะ,ภาควิชาคณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชานิสิตชั้นปีที่ 30310กำหนดให้เข้าร่วม00006กิจกรรมมหาวิทยาลัย6000006จบโครงการDOCfeconanm -024760
7/8/2560 18:00:00เต้นแอโรบิกเพื่อสุขภาพ359050010019วิทยาเขตศรีราชาหน่วยงานภายนอกหน่วยงานภายนอกนิสิตนักศึกษา01เลือกเข้าร่วม00011กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0000101จบโครงการDOCpatcharin -N24701
9/8/2560 16:00:00สอนน้องเพลง SOUND OF KU360040010003วิทยาเขตศรีราชาองค์กรนิสิตส่วนกลางองค์การบริหารองค์การนิสิตนักศึกษา02863กำหนดให้เข้าร่วม00006กิจกรรมมหาวิทยาลัย6000006จบโครงการDOCnui -N25217
12/8/2560 17:00:00ระลึกพระคุณแม่360021050005วิทยาเขตศรีราชาสโมสรนิสิตคณะ , ชุมนุม/กลุ่มนิสิตคณะ , ชุมนุม/กลุ่มนิสิตภาควิชาคณะพาณิชยนาวีนานาชาติ สโมสรนิสิตคณะพาณิชยนาวีนานาชาตินิสิต/นักศึกษา0240เลือกเข้าร่วม40004กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0303006จบโครงการDOCnui -N25244
16/8/2560 19:00:00โครงการลดน้ำหนักกับนักมวย ครั้งที่1360043011402วิทยาเขตศรีราชาชมรม/กลุ่มนิสิตส่วนกลาง ด้านกีฬาชมรมมวยนิสิต/นักศึกษา030เลือกเข้าร่วม00088กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0000808จบโครงการDOCnuiWeight loss by boxing 1st-N25408
18/8/2560 8:30:00โครงการ International Sharing Events เปิดโลกทัสน์นิสิตสู่ความเป็นสากล360020040009วิทยาเขตศรีราชาคณะ,ภาควิชาคณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชานิสิตและบุคลากรคณะฯ นิสิตต่างชาติ060เลือกเข้าร่วม03003กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0030003จบโครงการDOC2528 -N24720
20/8/2560 7:00:00อ้อมกอดนนทรี360040010005วิทยาเขตศรีราชาองค์กรนิสิตส่วนกลางองค์การบริหารองค์การนิสิตนักศึกษา03000กำหนดให้เข้าร่วม000014กิจกรรมมหาวิทยาลัย140000014จบโครงการDOCnui -N25213
21/8/2560 13:00:00อบรมระบบทางการศึกษา และข้อควรรู้ของนิสิตใหม่ ประจำปี 2560360020020031วิทยาเขตศรีราชาคณะ,ภาควิชาคณะวิทยาการจัดการนิสิตคณะวิทยาการจัดการ02000เลือกเข้าร่วม02002กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0020002จบโครงการDOCfmsptp -N25074
21/8/2560 19:30:00วิทยาสัมพันธ์360021040003วิทยาเขตศรีราชาสโมสรนิสิตคณะ , ชุมนุม/กลุ่มนิสิตคณะ , ชุมนุม/กลุ่มนิสิตภาควิชาสโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชานิสิต/นักศึกษา0300เลือกเข้าร่วม00606กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ00660012จบโครงการDOCnuiRelationship-N25268
24/8/2560 18:00:00สานสัมพันธ์สายรหัส360021060025วิทยาเขตศรีราชาสโมสรนิสิตคณะ , ชุมนุม/กลุ่มนิสิตคณะ , ชุมนุม/กลุ่มนิสิตภาควิชาสโมสรนิสิตคณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชานิสิต/นักศึกษา0250เลือกเข้าร่วม00303กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0003003จบโครงการDOCnui -N25299
25/8/2560 16:00:00ฝึกอบรมกรรมการผู้ตัดสินกีฬาฟุตบอลเบื่องต้น ประจำปี 2560360043010301วิทยาเขตศรีราชาชมรม/กลุ่มนิสิตส่วนกลาง ด้านกีฬาชมรมฟุตบอลนักศึกษา070เลือกเข้าร่วม03003กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0030003จบโครงการDOCnui -N25140
26/8/2560 5:00:00โครงการแรกพบนิสิตมุสลิม360042010901วิทยาเขตศรีราชาชมรม/กลุ่มนิสิตส่วนกลาง ด้านศิลปะวัฒนธรรมชมรมมุสลิมนิสิตนักศึกษา070เลือกเข้าร่วม0016016กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ001600016จบโครงการDOCpatcharinThe First meeting of Muslim-N25049
26/8/2560 8:00:00จำหน่ายผลิตภัณฑ์นมและสินค้ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์360040020005วิทยาเขตศรีราชาองค์กรนิสิตส่วนกลางสภาผู้แทนนิสิตนิสิต/นักศึกษา0200เลือกเข้าร่วม000108108กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ00545400108จบโครงการDOCnui -N25246
26/8/2560 9:00:00อบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้คอมพิวเตอร์เพื่อธุรกิจ โปรแกรม Microsoft Excel360020020002วิทยาเขตศรีราชาคณะ,ภาควิชาคณะวิทยาการจัดการนิสิตคณะวิทยาการจัดการ0500เลือกเข้าร่วม0180018กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ001800018จบโครงการDOCfmsptp -N25294
27/8/2560 8:00:00บริจาคโลหิต359050010052วิทยาเขตศรีราชาหน่วยงานภายนอกหน่วยงานภายนอกนิสิตชั้นปีที่401เลือกเข้าร่วม00011กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0000101จบโครงการDOCnui -N24891
27/8/2560 16:00:00บริจาคโลหิต359050010030วิทยาเขตศรีราชาหน่วยงานภายนอกหน่วยงานภายนอกนิสิตนักศึกษา01เลือกเข้าร่วม00022กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0000202จบโครงการDOCpatcharin -N24787
4/9/2560 9:00:00โครงการบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรม ราชินีนาทในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช360010010307วิทยาเขตศรีราชาสำนักงานอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตนิสิตและบุคลากร0400เลือกเข้าร่วม00099กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0000909จบโครงการDOCapinya -N24721
7/9/2560 6:00:00พิธีไหว้ครู360040010007วิทยาเขตศรีราชาองค์กรนิสิตส่วนกลางองค์การบริหารองค์การนิสิตนักศึกษา02863กำหนดให้เข้าร่วม00009กิจกรรมมหาวิทยาลัย9000009จบโครงการDOCnui -N25212
7/9/2560 18:00:00อบรมเชิงปฏิบัติเทคนิคการเขียนหนังสือราชการ360040020006วิทยาเขตศรีราชาองค์กรนิสิตส่วนกลางสภาผู้แทนนิสิตนักศึกษา042เลือกเข้าร่วม03003กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0030003จบโครงการDOCnui -N25203
10/9/2560 8:00:00โครงการปันความรู้สู่น้องปี1360021060006วิทยาเขตศรีราชาสโมสรนิสิตคณะ , ชุมนุม/กลุ่มนิสิตคณะ , ชุมนุม/กลุ่มนิสิตภาควิชาสโมสรนิสิตคณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชานักศึกษา0150เลือกเข้าร่วม06006กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0600006จบโครงการDOCnui -N25138
10/9/2560 9:00:00SIFE ร่วมใจปลูกประการัง รุ่นที่2360044010501วิทยาเขตศรีราชาชมรม/กลุ่มนิสิตส่วนกลาง ด้านวิชาการ วิจัย วิชาชีพชมรม SIFEนิสิตทุกชั้นปี096เลือกเข้าร่วม60006กิจกรรมเพื่อสังคม0000066จบโครงการDOCpatcharin กิจกรรมจิตอาสาN25047
10/9/2560 16:00:00เปิดบ้านสภาผู้แทนนิสิต360040020007วิทยาเขตศรีราชาองค์กรนิสิตส่วนกลางสภาผู้แทนนิสิตนักศึกษา0500เลือกเข้าร่วม00606กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0006006จบโครงการDOCnui -N25205
10/9/2560 16:00:00เปิดโลกกิจกรรม360040010006วิทยาเขตศรีราชาองค์กรนิสิตส่วนกลางองค์การบริหารองค์การนิสิตนักศึกษา02863กำหนดให้เข้าร่วม00003กิจกรรมมหาวิทยาลัย3000003จบโครงการDOCnui -N25211
10/9/2560 17:00:00โครงการแสดงศิลปะแม่ไม้มวยโบราณ360043011401วิทยาเขตศรีราชาชมรม/กลุ่มนิสิตส่วนกลาง ด้านกีฬาชมรมมวยนิสิต/นักศึกษา0100เลือกเข้าร่วม01001กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0001102จบโครงการDOCnuiThe art of Mae Mai Muay Thai-N25406
12/9/2560 16:00:00โครงการพี่สอนน้องภาคเรียนที่ 1360021050006วิทยาเขตศรีราชาสโมสรนิสิตคณะ , ชุมนุม/กลุ่มนิสิตคณะ , ชุมนุม/กลุ่มนิสิตภาควิชาคณะพาณิชยนาวีนานาชาติ สโมสรนิสิตคณะพาณิชยนาวีนานาชาตินิสิต/นักศึกษา0238เลือกเข้าร่วม0840084กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ008400084จบโครงการDOCnui -N25245
21/9/2560 17:00:00สานสัมพันธ์พี่น้องดนตรีไทย359042011301วิทยาเขตศรีราชาชมรม/กลุ่มนิสิตส่วนกลาง ด้านศิลปะวัฒนธรรมชมรมดนตรีไทยนิสิต/นักศึกษา070เลือกเข้าร่วม30003กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0003003จบโครงการDOCnui -N25423
5/10/2560 20:00:00โครงการมิสซา ครั้งที่1360042010701วิทยาเขตศรีราชาชมรม/กลุ่มนิสิตส่วนกลาง ด้านศิลปะวัฒนธรรมชมรมคาทอริคนิสิตนักศึกษา คาทอลิก030เลือกเข้าร่วม20002กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0200002จบโครงการDOCnuiMass in semester 1-025061
12/10/2560 8:00:00โครงการแข่งขันมวยภายในมหาวิทยาลัย360043011405วิทยาเขตศรีราชาชมรม/กลุ่มนิสิตส่วนกลาง ด้านกีฬาชมรมมวยนิสิต/นักศึกษา030เลือกเข้าร่วม0001818กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ000018018จบโครงการDOCpatcharinBoxing relationship inside the university-N25409
19/10/2560 19:00:00เปิดบ้านอาสา360041010001วิทยาเขตศรีราชาชมรม/กลุ่มนิสิตส่วนกลาง ด้านบำเพ็ญประโยชน์ชมรมอาสาพัฒนานิสิต0135เลือกเข้าร่วม00808กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0008008จบโครงการDOCnui -N25260
19/10/2560 19:00:00เปิดบ้านอาสา360041010002วิทยาเขตศรีราชาชมรม/กลุ่มนิสิตส่วนกลาง ด้านบำเพ็ญประโยชน์ชมรมอาสาพัฒนานิสิต040เลือกเข้าร่วม00808กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0008008จบโครงการDOCnui -N25738
22/10/2560 8:00:00ปันรักสู่เด็กกำพร้า360042010904วิทยาเขตศรีราชาชมรม/กลุ่มนิสิตส่วนกลาง ด้านศิลปะวัฒนธรรมชมรมมุสลิมนักศึกษา050เลือกเข้าร่วม1400014กิจกรรมเพื่อสังคม000001414จบโครงการDOCpatcharin กิจกรรมจิตอาสาN25186
24/10/2560 8:30:00โลหิตคืนชีวิต360040010011วิทยาเขตศรีราชาองค์กรนิสิตส่วนกลางองค์การบริหารองค์การนิสิตนิสิต/นักศึกษา0150เลือกเข้าร่วม00077กิจกรรมเพื่อสังคม0000077จบโครงการDOCnui กิจกรรมจิตอาสาN25274
1/11/2560 18:00:00โครงการฟุตซอลเศรษฐศาสตร์ ครั้งที่ 3360021060009วิทยาเขตศรีราชาสโมสรนิสิตคณะ , ชุมนุม/กลุ่มนิสิตคณะ , ชุมนุม/กลุ่มนิสิตภาควิชาสโมสรนิสิตคณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชานิสิต/นักศึกษา0150เลือกเข้าร่วม0009696กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ000096096จบโครงการDOCnuiEcon cup-N25261
3/11/2560 16:00:00โครงการลอยกระทง360040010010วิทยาเขตศรีราชาองค์กรนิสิตส่วนกลางองค์การบริหารองค์การนิสิตนิสิต/นักศึกษา01000เลือกเข้าร่วม90009กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0009009จบโครงการDOCnuithe Full Moon Shine @KUSRC-N25272
4/11/2560 8:00:00ประชุมเชิงปฏิบัติการตัรบียะห์360042010903วิทยาเขตศรีราชาชมรม/กลุ่มนิสิตส่วนกลาง ด้านศิลปะวัฒนธรรมชมรมมุสลิมนักศึกษา0100เลือกเข้าร่วม08008กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0080008จบโครงการDOCpatcharin -N25185
4/11/2560 9:00:00โครงการการสอบเพื่อรับรองมาตรฐานความรู้ทางเคมี360020040012วิทยาเขตศรีราชาคณะ,ภาควิชาคณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชานิสิตชั้นปีที่ 4 สาขาเคมี050เลือกเข้าร่วม08008กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0080008จบโครงการDOC2528 -N25060
5/11/2560 7:00:00ฝายชะลอน้ำไหล กักเก็บน้ำใจรุ่นที่2360044010503วิทยาเขตศรีราชาชมรม/กลุ่มนิสิตส่วนกลาง ด้านวิชาการ วิจัย วิชาชีพชมรม SIFEนักศึกษา0120เลือกเข้าร่วม60006กิจกรรมเพื่อสังคม0000066จบโครงการDOCpatcharin กิจกรรมจิตอาสาN25143
5/11/2560 8:30:00โครงการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2560360020040013วิทยาเขตศรีราชาคณะ,ภาควิชาคณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชานิสิตช่วยงาน09เลือกเข้าร่วม1200012กิจกรรมเพื่อสังคม000001212จบโครงการDOC2528 -N25218
10/11/2560 19:00:00โครงการคาทอลิกสัมพันธ์360042010702วิทยาเขตศรีราชาชมรม/กลุ่มนิสิตส่วนกลาง ด้านศิลปะวัฒนธรรมชมรมคาทอริคนิสิต/นักศึกษา030เลือกเข้าร่วม10102กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0101002จบโครงการDOCnuiMeeting-N25275
11/11/2560 7:30:00จัดซุ้มรับปริญญา360021020007วิทยาเขตศรีราชาสโมสรนิสิตคณะ , ชุมนุม/กลุ่มนิสิตคณะ , ชุมนุม/กลุ่มนิสิตภาควิชาสโมสรนิสิตคณะวิทยาการจัดการนิสิต0800เลือกเข้าร่วม00606กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0006006จบโครงการDOCnui -N25225
18/11/2560 16:00:00กีฬารวมใจชาว วจก. ครั้งที่13360021020008วิทยาเขตศรีราชาสโมสรนิสิตคณะ , ชุมนุม/กลุ่มนิสิตคณะ , ชุมนุม/กลุ่มนิสิตภาควิชาสโมสรนิสิตคณะวิทยาการจัดการนิสิต01555เลือกเข้าร่วม800816กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ03355016จบโครงการDOCnui -N25224
19/11/2560 5:00:00วิทยาศาสตร์ก้าวแรก360021040002วิทยาเขตศรีราชาสโมสรนิสิตคณะ , ชุมนุม/กลุ่มนิสิตคณะ , ชุมนุม/กลุ่มนิสิตภาควิชาสโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชานักศึกษา0250เลือกเข้าร่วม0150015กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0071414035จบโครงการDOCnuifirst step of science-N25237
19/11/2560 6:00:00อาสาครั้งที่ 1 ตอนแบ่งปันรอยยิ้ม360021060008วิทยาเขตศรีราชาสโมสรนิสิตคณะ , ชุมนุม/กลุ่มนิสิตคณะ , ชุมนุม/กลุ่มนิสิตภาควิชาสโมสรนิสิตคณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชานักศึกษา048เลือกเข้าร่วม60006กิจกรรมเพื่อสังคม0000066จบโครงการDOCpatcharin กิจกรรมจิตอาสาN25236
23/11/2560 6:00:00โครงการตั้งแถวรับเสด็จพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปี2560360010010303วิทยาเขตศรีราชาสำนักงานอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตนิสิตนักศึกษา0100กำหนดให้เข้าร่วม00001กิจกรรมมหาวิทยาลัย1000001จบโครงการDOCnui -N25062
27/11/2560 13:00:00อบรมการออกเสียงภาษาอังกฤษ360020020032วิทยาเขตศรีราชาคณะ,ภาควิชาคณะวิทยาการจัดการนิสิตคณะวิทยาการจัดการ071เลือกเข้าร่วม03003กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0030003จบโครงการDOCfmsptpEnglish Pronunciation-N25148
9/1/2561 9:00:00โครงการบริจาคโลหิตเพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ "Give Blood For Life"361010010307วิทยาเขตศรีราชาสำนักงานอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตนิสิตและบุคลากร0400เลือกเข้าร่วม00099กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0000909จบโครงการDOCapinya -N25119
12/1/2561 13:00:00การพัฒนาวุฒิภาวะทางอารมณ์361010010310วิทยาเขตศรีราชาสำนักงานอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตนิสิต070เลือกเข้าร่วม00033กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0000303จบโครงการDOCyupadee -N25219
12/1/2561 13:00:00พัฒนาวุฒิภาวะทางอารมณ์361010010311วิทยาเขตศรีราชาสำนักงานอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตนิสิต070เลือกเข้าร่วม00033กิจกรรมเพื่อสังคม0000033จบโครงการDOCyupadee -N25346
13/1/2561 4:30:00สานสัมพันธ์ชมรมมุสลิม 4 วิทยาเขต360042010905วิทยาเขตศรีราชาชมรม/กลุ่มนิสิตส่วนกลาง ด้านศิลปะวัฒนธรรมชมรมมุสลิมนิสิต/นักศึกษา00เลือกเข้าร่วม0026026กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ000260026จบโครงการDOCpatcharinThe relationship of Muslim Kasetsart-N25616
13/1/2561 9:00:00แจกนมเกษตร งานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2561360050010032วิทยาเขตศรีราชาหน่วยงานภายนอกหน่วยงานภายนอกนิสิต/นักศึกษา020เลือกเข้าร่วม30003กิจกรรมเพื่อสังคม0000033จบโครงการDOCpatcharin กิจกรรมจิตอาสาN25340
15/1/2561 17:00:00ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ360010010301วิทยาเขตศรีราชาสำนักงานอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตนิสิตและบุคลากร0200เลือกเข้าร่วม00033กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0000303จบโครงการDOCoasnjr -N25180
17/1/2561 20:00:00มิสซา ครั้งที่2360042010704วิทยาเขตศรีราชาชมรม/กลุ่มนิสิตส่วนกลาง ด้านศิลปะวัฒนธรรมชมรมคาทอริคนิสิต/นักศึกษา030เลือกเข้าร่วม20002กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0200002จบโครงการDOCnui -N25521
30/1/2561 8:30:00โครงการเตรียมความพร้อมสำหรับการทำงานและปัจฉิมนิเทศประจำปีการศึกษา 2560360010010313วิทยาเขตศรีราชาสำนักงานอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตนิสิตชั้นปีที่ 40200เลือกเข้าร่วม11226กิจกรรมเพื่อสังคม0000066จบโครงการDOCruedeewan -N25310
30/1/2561 8:30:00โครงการเตรียมความพร้อมสำหรับการทำงานและปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2560360010010325วิทยาเขตศรีราชาสำนักงานอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตนิสิตชั้นปีที่ 40200เลือกเข้าร่วม666018กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ06660018จบโครงการDOCruedeewan -N25311
30/1/2561 8:30:00โครงการเตรียมความพร้อมสำหรับการทำงานและปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2560360010010326วิทยาเขตศรีราชาสำนักงานอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตนิสิตชั้นปีที่ 40200เลือกเข้าร่วม22206กิจกรรมมหาวิทยาลัย6000006จบโครงการDOCruedeewan -N25312
31/1/2561 6:00:00จากพี่สู่น้อง360021020019วิทยาเขตศรีราชาสโมสรนิสิตคณะ , ชุมนุม/กลุ่มนิสิตคณะ , ชุมนุม/กลุ่มนิสิตภาควิชาสโมสรนิสิตคณะวิทยาการจัดการนิสิต/นักศึกษา0240เลือกเข้าร่วม30003กิจกรรมเพื่อสังคม0000033จบโครงการDOCpatcharinMS PresentกิจกรรมจิตอาสาN25551
4/2/2561 7:00:00ปลูกป่าชายเลน360044010504วิทยาเขตศรีราชาชมรม/กลุ่มนิสิตส่วนกลาง ด้านวิชาการ วิจัย วิชาชีพชมรม SIFEนิสิต082กำหนดให้เข้าร่วม00007กิจกรรมเพื่อสังคม0000077จบโครงการDOCpatcharin -N25518
4/2/2561 7:30:00ทำความสะอาดบ่อเลี้ยงเต่า ปี60360044010505วิทยาเขตศรีราชาชมรม/กลุ่มนิสิตส่วนกลาง ด้านวิชาการ วิจัย วิชาชีพชมรม SIFEนักศึกษา080เลือกเข้าร่วม50005กิจกรรมเพื่อสังคม0000055จบโครงการDOCpatcharin -N25519
5/2/2561 13:00:00พัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษ (Topic : Health & Sport)360020020034วิทยาเขตศรีราชาคณะ,ภาควิชาคณะวิทยาการจัดการนิสิตคณะวิทยาการจัดการ020เลือกเข้าร่วม02002กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0020002จบโครงการDOCfmsptpSpeaking Clubทักษะภาษาต่างประเทศN25433
8/2/2561 17:00:00เดินและวิ่งเพื่อสุขภาพ360020020033วิทยาเขตศรีราชาคณะ,ภาควิชาคณะวิทยาการจัดการนิสิตคณะวิทยาการจัดการ0198เลือกเข้าร่วม00022กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0000202จบโครงการDOCfmsptpMS Fun Run 2018-N25367
10/2/2561 6:00:00จากพี่สู่น้อง360021020009วิทยาเขตศรีราชาสโมสรนิสิตคณะ , ชุมนุม/กลุ่มนิสิตคณะ , ชุมนุม/กลุ่มนิสิตภาควิชาสโมสรนิสิตคณะวิทยาการจัดการนิสิต01219เลือกเข้าร่วม20305กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0203005จบโครงการDOCnuiMS Present-N25490
12/2/2561 9:00:00เตรียมความพร้อมสู่ศตวรรษที่ 21 ของนิสิตสาขาการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว (พัฒนาบุคลิกภาพเพื่องานบริการที่เป็นเลิศ)360020020507วิทยาเขตศรีราชาคณะ,ภาควิชาคณะวิทยาการจัดการ สาขาการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยวนิสิตสาขาการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว ชั้นปีที่ 10211เลือกเข้าร่วม084012กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ00840012จบโครงการDOCfmsptp -N25437
12/2/2561 13:00:00พัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษ (Topic : Dating & Relationships)360020020035วิทยาเขตศรีราชาคณะ,ภาควิชาคณะวิทยาการจัดการนิสิตคณะวิทยาการจัดการ07เลือกเข้าร่วม02002กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0020002จบโครงการDOCfmsptpSpeaking Clubทักษะภาษาต่างประเทศN25435
13/2/2561 13:00:00ทำอย่างไรห่างไกลเอดส์361010010328วิทยาเขตศรีราชาสำนักงานอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตนืสิต080เลือกเข้าร่วม00033กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0000303จบโครงการDOCoasnjrAIDs-N25318
15/2/2561 13:00:00โครงการรอบรู้การสัมภาษณ์งาน360010010315วิทยาเขตศรีราชาสำนักงานอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต 0200เลือกเข้าร่วม00303กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0030003จบโครงการDOCruedeewan -N25364
17/2/2561 16:00:00โครงการนนทรีศรีราชาเกมส์360040010014วิทยาเขตศรีราชาองค์กรนิสิตส่วนกลางองค์การบริหารองค์การนิสิตนิสิต/นักศึกษา01500เลือกเข้าร่วม0001818กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ000018018จบโครงการDOCnui -N25737
19/2/2561 13:00:00โครงการพัฒนาและส่งเสริมสุขภาพจิตครั้งที่ 1 /61361010010312วิทยาเขตศรีราชาสำนักงานอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตนิสิต060เลือกเข้าร่วม00033กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0000303จบโครงการDOCyupadee -025344
19/2/2561 13:00:00ปัจฉิมนิเทศ คณะวิทยาการจัดการ ปีการศึกษา 2560360020020003วิทยาเขตศรีราชาคณะ,ภาควิชาคณะวิทยาการจัดการนิสิตคณะวิทยาการจัดการ ชั้นปีที่ 40963กำหนดให้เข้าร่วม00003กิจกรรมมหาวิทยาลัย3000003จบโครงการDOCfmsptp -N25432
19/2/2561 13:00:00พัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษ (Topic : Music)360020020036วิทยาเขตศรีราชาคณะ,ภาควิชาคณะวิทยาการจัดการนิสิตคณะวิทยาการจัดการ010เลือกเข้าร่วม02002กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0020002จบโครงการDOCfmsptpSpeaking Clubทักษะภาษาต่างประเทศN25436
12/3/2561 13:00:00พัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษ (Topic : Social Network)360020020037วิทยาเขตศรีราชาคณะ,ภาควิชาคณะวิทยาการจัดการนิสิตคณะวิทยาการจัดการ01เลือกเข้าร่วม02002กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0020002จบโครงการDOCfmsptp ทักษะภาษาต่างประเทศN25689
14/3/2561 17:00:00โครงการส่งเสริมสุขภาพ361010010318วิทยาเขตศรีราชาสำนักงานอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตนืสิต0300เลือกเข้าร่วม00033กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0000303จบโครงการDOCoasnjr -N25449
15/3/2561 17:00:00เทศกาลดนตรีในสวน360040010009วิทยาเขตศรีราชาองค์กรนิสิตส่วนกลางองค์การบริหารองค์การนิสิตนิสิต0500เลือกเข้าร่วม00909กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0009009จบโครงการDOCnui -N25742
16/3/2561 9:00:00การเป็นผู้ให้บริการด้วยหัวใจ360020020508วิทยาเขตศรีราชาคณะ,ภาควิชาคณะวิทยาการจัดการ สาขาการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยวนิสิตสาขาการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว0145เลือกเข้าร่วม03306กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0033006จบโครงการDOCfmsptp -N25507
18/3/2561 13:00:00ปัจฉิมนิเทศ นิสิตระดับปริญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา ประจำปีการศึกษา 2560361020050001วิทยาเขตศรีราชาคณะ,ภาควิชาคณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชานิสิตชั้นปีที่ 40277กำหนดให้เข้าร่วม00004กิจกรรมมหาวิทยาลัย4000004จบโครงการDOCfeconanm -N25567
19/3/2561 13:00:00พัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษ (Topic : Celebrities)360020020038วิทยาเขตศรีราชาคณะ,ภาควิชาคณะวิทยาการจัดการนิสิตคณะวิทยาการจัดการ03เลือกเข้าร่วม02002กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0020002จบโครงการDOCfmsptp ทักษะภาษาต่างประเทศN25690
23/3/2561 13:00:00พัฒนาและส่งเสริมสุขภาพจิตครั้งที่ 2361010010313วิทยาเขตศรีราชาสำนักงานอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตนิสิต060เลือกเข้าร่วม00033กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0000303จบโครงการDOCyupadeeDevelopment of mental health. 2-N25478
24/3/2561 9:00:00อบรมทักษะด้านการท่องเที่ยว : การอบรมอะมาดิอุส360020020509วิทยาเขตศรีราชาคณะ,ภาควิชาคณะวิทยาการจัดการ สาขาการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยวนิสิตสาขาการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว ชั้นปีที่ 30137เลือกเข้าร่วม0160016กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ001600016จบโครงการDOCfmsptp -N25685
26/3/2561 12:00:00ผู้บริหาร..พบ..นิสิตปริญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา ทุกชั้นปี ประจำปีการศึกษา 2560361020050002วิทยาเขตศรีราชาคณะ,ภาควิชาคณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชานิสิตทุกชั้นปี01000กำหนดให้เข้าร่วม00005กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0005005จบโครงการDOCfeconanm -N25568
26/3/2561 13:00:00พัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษ (Topic : Travel)360020020039วิทยาเขตศรีราชาคณะ,ภาควิชาคณะวิทยาการจัดการนิสิตคณะวิทยาการจัดการ05เลือกเข้าร่วม02002กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0020002จบโครงการDOCfmsptp ทักษะภาษาต่างประเทศN25691
2/4/2561 9:00:00การผลิตหนังสือและเอกสารความรู้ที่ติดบาร์โค้ดสองมิติสำหรับการอ่านออกเสียง (GR) และทักษะการใช้ชีวิตของนิสิตและ นิสิตพิการ361010010314วิทยาเขตศรีราชาสำนักงานอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตนิสิต050เลือกเข้าร่วม06006กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0060006จบโครงการDOCyupadee -N25520
2/4/2561 13:00:00การเตรียมความพร้อมสู่การสมัครงานและสัมภาษณ์งาน ประจำปีงบประมาณ 2561361020020013วิทยาเขตศรีราชาคณะ,ภาควิชาคณะวิทยาการจัดการนิสิตคณะวิทยาการจัดการ ชั้นปีที่ 4037เลือกเข้าร่วม01203กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0012003จบโครงการDOCfmsptp -N25692
4/4/2561 9:00:00เสริมสร้างและพัฒนาบุคลิกภาพ361020020011วิทยาเขตศรีราชาคณะ,ภาควิชาคณะวิทยาการจัดการนิสิตคณะวิทยาการจัดการ0134เลือกเข้าร่วม00606กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0006006จบโครงการDOCfmsptp -N25686
5/4/2561 13:00:00สืบสานประเพณีสงกรานต์ 2561361020050003วิทยาเขตศรีราชาคณะ,ภาควิชาคณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชานิสิตทุกชั้นปี01000เลือกเข้าร่วม40004กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0400004จบโครงการDOCfeconanm -N25573
7/4/2561 8:30:00โครงการแนะแนวเทคนิคการสอบวัดความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ ประจำปีการศึกษา 2560360020040030วิทยาเขตศรีราชาคณะ,ภาควิชาคณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชานิสิตชั้นปีที่ 3 - 4 คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา0100เลือกเข้าร่วม066012กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ00660012จบโครงการDOC2528 -N25545
21/4/2561 7:00:00สัมมนาสโมสรนิสิต(SBOMs Seminar)360021020013วิทยาเขตศรีราชาสโมสรนิสิตคณะ , ชุมนุม/กลุ่มนิสิตคณะ , ชุมนุม/กลุ่มนิสิตภาควิชาสโมสรนิสิตคณะวิทยาการจัดการนิสิต030เลือกเข้าร่วม077014กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ00770014จบโครงการDOCnui -N25734
23/4/2561 7:00:00วันของน้อง360021020011วิทยาเขตศรีราชาสโมสรนิสิตคณะ , ชุมนุม/กลุ่มนิสิตคณะ , ชุมนุม/กลุ่มนิสิตภาควิชาสโมสรนิสิตคณะวิทยาการจัดการนิสิต0500เลือกเข้าร่วม30003กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0102003จบโครงการDOCnui -N25735
23/4/2561 9:00:00เติมใจให้กัน ยิ่งให้ ยิ่งได้ใจ361010010330วิทยาเขตศรีราชาสำนักงานอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตนิสิตและบุคลากร0400เลือกเข้าร่วม00033กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0000303จบโครงการDOCapinyaGive more lives Get more love-N25477
23/4/2561 9:00:00อบรมข้อปฏิบัติและข้อควรรู้ก่อนการฝึกงาน361020020014วิทยาเขตศรีราชาคณะ,ภาควิชาคณะวิทยาการจัดการนิสิตคณะวิทยาการจัดการ ชั้นปีที่ 201000เลือกเข้าร่วม0240024กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ002400024จบโครงการDOCfmsptp -N25736
25/4/2561 13:00:00อบรมจริยธรรมกับสื่อดิจิตอล361020020012วิทยาเขตศรีราชาคณะ,ภาควิชาคณะวิทยาการจัดการนิสิตคณะวิทยาการจัดการ056เลือกเข้าร่วม30003กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0300003จบโครงการDOCfmsptp -N25687
27/4/2561 8:30:00โครงการบริการแนะนำอาชีพและพบผู้ประกอบการ ครั้งที่ 12360010010327วิทยาเขตศรีราชาสำนักงานอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต 0800เลือกเข้าร่วม03306กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0033006จบโครงการDOCruedeewan -N25600
27/4/2561 16:30:00การพัฒนาศักยภาพผู้นำและการทำงานเป็นทีม ประจำปีงบประมาณ 2561361020020801วิทยาเขตศรีราชาคณะ,ภาควิชาคณะวิทยาการจัดการ สาขาการจัดการโลจิสติกส์นิสิตสาขาการจัดการโลจิสติกส์062เลือกเข้าร่วม00303กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0003003จบโครงการDOCfmsptp -N25688
28/4/2561 8:30:00โครงการพัฒนาทักษะการวิเคารห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมภาษา R360020040032วิทยาเขตศรีราชาคณะ,ภาควิชาคณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชานิสิตชั้นปีที่ 3 และ 4 สาขาคณิตศาสตร์ประยุกต์ และนิสิตสาขาอื่นๆ ที่สนใจ060เลือกเข้าร่วม0120012กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ001200012จบโครงการDOC2528 ทักษะไอทีN25624
30/4/2561 8:00:00เลี้ยงอาหารกลางวัน ณ สถานสงเคราะห์คนพิการการุณยเวศม์ จ.ชลบุรี361020020015วิทยาเขตศรีราชาคณะ,ภาควิชาคณะวิทยาการจัดการนิสิตคณะวิทยาการจัดการ098เลือกเข้าร่วม50005กิจกรรมเพื่อสังคม0000055จบโครงการDOCfmsptp -N25739

 

เงื่อนไขรับการเสนอชื่อเข้า "รับพระราชทานปริญญาบัตร"

ประเภทกิจกรรม แผน A (สำหรับนิสิต รหัส 48-51)จำนวนกิจกรรม (>=MIN) จำนวนหน่วยชั่วโมง (>=MIN)
1.กำหนดให้เข้าร่วม (>=7)
2.เลือกเข้าร่วม
    2.1.เลือกเข้าร่วม=>A.1 (ประเภทกิจกรรมด้านพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม) (>=2)
    2.2.เลือกเข้าร่วม=>A.2 (ประเภทกิจกรรมด้านพัฒนาทักษะทางวิชาการและวิชาชีพ) (>=2)
    2.3.เลือกเข้าร่วม=>A.3 (ประเภทกิจกรรมด้านพัฒนาบุคลิกภาพ) (>=2)
    2.4.เลือกเข้าร่วม=>A.4 (ประเภทกิจกรรมด้านพัฒนาสุขภาพ) (>=2)
รวม (>=15) (>=50)

 

ประเภทกิจกรรม แผน B (สำหรับนิสิต รหัส 52 เป็นต้นไป)จำนวนกิจกรรม (>=MIN) จำนวนหน่วยชั่วโมง (>=MIN)
B.1.กิจกรรมมหาวิทยาลัย (>=5)
B.2.กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ
    B.2.1 กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ (ด้านพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม) (>=2)
    B.2.2 กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ (ด้านพัฒนาทักษะการคิดและการเรียนรู้) (>=2)
    B.2.3 กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ (ด้านพัฒนาทักษะเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล) (>=2)
    B.2.4 กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ (ด้านพัฒนาสุขภาพ) (>=2)
B.3.กิจกรรมเพื่อสังคม (>=2)
รวม (>=15) (>=50)