1 ปี ย้อนหลัง     1 ปี ข้างหน้า

ปฏิทินโครงการ 1 ปี ย้อนหลัง

ค้นหาโครงการ จำนวนที่ค้นพบ = 199

วันที่-เวลาปัจจุบัน = 20/7/2561 9:52:14

 
วันที่จัดชื่อโครงการรหัสโครงการวิทยาเขตสังกัดหน่วยงานกลุ่มเป้าหมายสมัครแล้วจำนวนรับประเภท แผน AA.1A.2A.3A.4A.รวมประเภท แผน BB.1B.2.1B.2.2B.2.3B.2.4B.3B.รวมสถานะเอกสารติดต่อชื่อโครงการ(ENG)ประเภท แผน Cประภท ศิลปวัฒนธรรมID
20/7/2560 7:30:00ปรับพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2560360021060002วิทยาเขตศรีราชาสโมสรนิสิตคณะ , ชุมนุม/กลุ่มนิสิตคณะ , ชุมนุม/กลุ่มนิสิตภาควิชาสโมสรนิสิตคณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชานิสิตชั้นปีที่ 10200เลือกเข้าร่วม088016กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ00880016จบโครงการDOCnui -N25046
22/7/2560 6:30:00ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เปิดเทอมต้น 2560360020020026วิทยาเขตศรีราชาคณะ,ภาควิชาคณะวิทยาการจัดการนิสิตคณะวิทยาการจัดการ01000เลือกเข้าร่วม10001กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0100001จบโครงการDOCfmsptp -N24710
22/7/2560 9:00:00ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ คณะวิทยาการจัดการ ปีการศึกษา 2560360020020001วิทยาเขตศรีราชาคณะ,ภาควิชาคณะวิทยาการจัดการนิสิตคณะวิทยาการจัดการ ปี 101400กำหนดให้เข้าร่วม00003กิจกรรมมหาวิทยาลัย3000003จบโครงการDOCfmsptp -N24711
22/7/2560 13:00:00นิสิตช่วยงานโครงการอาจารย์ที่ปรึกษาพบนิสิตใหม่ คณะวิทยาการจัดการ ประจำปีการศึกษา 2560360020020029วิทยาเขตศรีราชาคณะ,ภาควิชาคณะวิทยาการจัดการนิสิตคณะวิทยาการจัดการ039เลือกเข้าร่วม00202กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0002002จบโครงการDOCfmsptp -N25072
22/7/2560 13:00:00นิสิตช่วยงานโครงการคณะวิทยาการจัดการพบผู้ปกครองนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560360020020030วิทยาเขตศรีราชาคณะ,ภาควิชาคณะวิทยาการจัดการนิสิตคณะวิทยาการจัดการ029เลือกเข้าร่วม00022กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0000202จบโครงการDOCfmsptp -N25073
23/7/2560 8:30:00โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา ปีการศึกษา 2560360020040005วิทยาเขตศรีราชาคณะ,ภาควิชาคณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชานิสิตใหม่คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา0460กำหนดให้เข้าร่วม00006กิจกรรมมหาวิทยาลัย6000006จบโครงการDOC2528 -N25549
26/7/2560 7:00:00ก้าวแรกสู่ศาสตร์แห่งแผ่นดิน ปี่60360010010304วิทยาเขตศรีราชาสำนักงานอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตนิสิตชั้นปีที่103000กำหนดให้เข้าร่วม000018กิจกรรมมหาวิทยาลัย180000018จบโครงการDOCnui -N25474
26/7/2560 9:00:00ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา ประจำปีการศึกษา 2560360020050001วิทยาเขตศรีราชาคณะ,ภาควิชาคณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชานิสิตชั้นปีที่ 10222กำหนดให้เข้าร่วม00006กิจกรรมมหาวิทยาลัย6000006จบโครงการDOCfeconanm -N24741
27/7/2560 16:00:00สอนน้องร้องเพลง360021040001วิทยาเขตศรีราชาสโมสรนิสิตคณะ , ชุมนุม/กลุ่มนิสิตคณะ , ชุมนุม/กลุ่มนิสิตภาควิชาสโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชานักศึกษา0360เลือกเข้าร่วม066012กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ00660012จบโครงการDOCnui -N25206
29/7/2560 3:00:00รับขวัญลูกพระพิรุณ360040010002วิทยาเขตศรีราชาองค์กรนิสิตส่วนกลางองค์การบริหารองค์การนิสิตนิสิต/นักศึกษา02500เลือกเข้าร่วม90009กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0720009จบโครงการDOCnuiConsole for you-N25271
30/7/2560 9:00:00โครงการปฐมนิเทศนิสิตและพบผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2560360020030003วิทยาเขตศรีราชาคณะ,ภาควิชาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชานิสิตชั้นปีที่ 10890เลือกเข้าร่วม03003กิจกรรมมหาวิทยาลัย3000003จบโครงการDOCpheawStudent Orientation Project and Parents Meetings Annual Report 2017-N25871
30/7/2560 9:00:00โครงการปฐมนิเทศนิสิตและพบผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2560 mme360020030506วิทยาเขตศรีราชาคณะ,ภาควิชาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา สาขาวิศวกรรมเครื่องกลและการผลิตนิสิตสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการผลิต (พหุวิทยาการ)0100เลือกเข้าร่วม03003กิจกรรมมหาวิทยาลัย3000003จบโครงการDOCpheawStudent Orientation Project and Parents Meetings Annual Report 2017 MME-N25906
30/7/2560 13:00:00โครงการก้าวแรกสู่ภาควิชา ประจำปีการศึกษา 2560360020030001วิทยาเขตศรีราชาคณะ,ภาควิชาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชานิสิตชั้นปีที่ 10480กำหนดให้เข้าร่วม00003กิจกรรมมหาวิทยาลัย3000003จบโครงการDOCpheawThe first step to the department. Annual Report 2017-N25869
30/7/2560 13:00:00โครงการก้าวแรกสู่ภาควิชา ประจำปีการศึกษา 2560 MME360020030507วิทยาเขตศรีราชาคณะ,ภาควิชาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา สาขาวิศวกรรมเครื่องกลและการผลิตนิสิตสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการผลิต (พหุวิทยาการ)0100เลือกเข้าร่วม03003กิจกรรมมหาวิทยาลัย3000003จบโครงการDOCpheawFirst step MME 2017-N25910
2/8/2560 8:30:00โครงการ Ku Innovation Hackathon360020040008วิทยาเขตศรีราชาคณะ,ภาควิชาคณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชานิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทุกคณะ ทุกสาขาและทุกชั้นปี0120เลือกเข้าร่วม0220022กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ002200022จบโครงการDOC2528 -N24599
3/8/2560 16:00:00โครงการสอนน้องร้องเพลง360021050004วิทยาเขตศรีราชาสโมสรนิสิตคณะ , ชุมนุม/กลุ่มนิสิตคณะ , ชุมนุม/กลุ่มนิสิตภาควิชาคณะพาณิชยนาวีนานาชาติ สโมสรนิสิตคณะพาณิชยนาวีนานาชาตินิสิต/นักศึกษา0240เลือกเข้าร่วม909018กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ09090018จบโครงการDOCnui -N25243
4/8/2560 16:00:00สอนน้องร้องเพลงวิศวะ360021030002วิทยาเขตศรีราชาสโมสรนิสิตคณะ , ชุมนุม/กลุ่มนิสิตคณะ , ชุมนุม/กลุ่มนิสิตภาควิชาสโมสรนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชานิสิต/นักศึกษา0320เลือกเข้าร่วม0015015กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ000150015จบโครงการDOCnui -N25941
5/8/2560 8:00:00ภูมิคุ้มกันสีฟ้า360021020005วิทยาเขตศรีราชาสโมสรนิสิตคณะ , ชุมนุม/กลุ่มนิสิตคณะ , ชุมนุม/กลุ่มนิสิตภาควิชาสโมสรนิสิตคณะวิทยาการจัดการนักศึกษา01300เลือกเข้าร่วม707014กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ00770014จบโครงการDOCnuiBlue Guard-N25137
6/8/2560 16:00:00สอนน้องร้องเพลง360021060003วิทยาเขตศรีราชาสโมสรนิสิตคณะ , ชุมนุม/กลุ่มนิสิตคณะ , ชุมนุม/กลุ่มนิสิตภาควิชาสโมสรนิสิตคณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชานักศึกษา0150เลือกเข้าร่วม00066กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0006006จบโครงการDOCpatcharin -N25210
6/8/2560 16:00:00สอนน้องร้องเพลง(Blue Relationship)360021020004วิทยาเขตศรีราชาสโมสรนิสิตคณะ , ชุมนุม/กลุ่มนิสิตคณะ , ชุมนุม/กลุ่มนิสิตภาควิชาสโมสรนิสิตคณะวิทยาการจัดการนิสิต01368เลือกเข้าร่วม30306กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0303006จบโครงการDOCnui -N25235
7/8/2560 9:00:00มัชฌิมนิเทศ คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา ประจำปีการศึกษา 2560360020050002วิทยาเขตศรีราชาคณะ,ภาควิชาคณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชานิสิตชั้นปีที่ 30310กำหนดให้เข้าร่วม00006กิจกรรมมหาวิทยาลัย6000006จบโครงการDOCfeconanm -024760
7/8/2560 18:00:00เต้นแอโรบิกเพื่อสุขภาพ359050010019วิทยาเขตศรีราชาหน่วยงานภายนอกหน่วยงานภายนอกนิสิตนักศึกษา01เลือกเข้าร่วม00011กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0000101จบโครงการDOCpatcharin -N24701
9/8/2560 16:00:00สอนน้องเพลง SOUND OF KU360040010003วิทยาเขตศรีราชาองค์กรนิสิตส่วนกลางองค์การบริหารองค์การนิสิตนักศึกษา02863กำหนดให้เข้าร่วม00006กิจกรรมมหาวิทยาลัย6000006จบโครงการDOCnui -N25217
12/8/2560 17:00:00ระลึกพระคุณแม่360021050005วิทยาเขตศรีราชาสโมสรนิสิตคณะ , ชุมนุม/กลุ่มนิสิตคณะ , ชุมนุม/กลุ่มนิสิตภาควิชาคณะพาณิชยนาวีนานาชาติ สโมสรนิสิตคณะพาณิชยนาวีนานาชาตินิสิต/นักศึกษา0240เลือกเข้าร่วม40004กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0303006จบโครงการDOCnui -N25244
16/8/2560 19:00:00โครงการลดน้ำหนักกับนักมวย ครั้งที่1360043011402วิทยาเขตศรีราชาชมรม/กลุ่มนิสิตส่วนกลาง ด้านกีฬาชมรมมวยนิสิต/นักศึกษา030เลือกเข้าร่วม00088กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0000808จบโครงการDOCnuiWeight loss by boxing 1st-N25408
18/8/2560 8:30:00โครงการ International Sharing Events เปิดโลกทัสน์นิสิตสู่ความเป็นสากล360020040009วิทยาเขตศรีราชาคณะ,ภาควิชาคณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชานิสิตและบุคลากรคณะฯ นิสิตต่างชาติ060เลือกเข้าร่วม03003กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0030003จบโครงการDOC2528 -N24720
20/8/2560 7:00:00อ้อมกอดนนทรี360040010005วิทยาเขตศรีราชาองค์กรนิสิตส่วนกลางองค์การบริหารองค์การนิสิตนักศึกษา03000กำหนดให้เข้าร่วม000014กิจกรรมมหาวิทยาลัย140000014จบโครงการDOCnui -N25213
21/8/2560 13:00:00อบรมระบบทางการศึกษา และข้อควรรู้ของนิสิตใหม่ ประจำปี 2560360020020031วิทยาเขตศรีราชาคณะ,ภาควิชาคณะวิทยาการจัดการนิสิตคณะวิทยาการจัดการ02000เลือกเข้าร่วม02002กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0020002จบโครงการDOCfmsptp -N25074
21/8/2560 19:30:00วิทยาสัมพันธ์360021040003วิทยาเขตศรีราชาสโมสรนิสิตคณะ , ชุมนุม/กลุ่มนิสิตคณะ , ชุมนุม/กลุ่มนิสิตภาควิชาสโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชานิสิต/นักศึกษา0300เลือกเข้าร่วม00606กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ00660012จบโครงการDOCnuiRelationship-N25268
24/8/2560 18:00:00สานสัมพันธ์สายรหัส360021060025วิทยาเขตศรีราชาสโมสรนิสิตคณะ , ชุมนุม/กลุ่มนิสิตคณะ , ชุมนุม/กลุ่มนิสิตภาควิชาสโมสรนิสิตคณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชานิสิต/นักศึกษา0250เลือกเข้าร่วม00303กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0003003จบโครงการDOCnui -N25299
25/8/2560 16:00:00ฝึกอบรมกรรมการผู้ตัดสินกีฬาฟุตบอลเบื่องต้น ประจำปี 2560360043010301วิทยาเขตศรีราชาชมรม/กลุ่มนิสิตส่วนกลาง ด้านกีฬาชมรมฟุตบอลนักศึกษา070เลือกเข้าร่วม03003กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0030003จบโครงการDOCnui -N25140
26/8/2560 5:00:00โครงการแรกพบนิสิตมุสลิม360042010901วิทยาเขตศรีราชาชมรม/กลุ่มนิสิตส่วนกลาง ด้านศิลปะวัฒนธรรมชมรมมุสลิมนิสิตนักศึกษา070เลือกเข้าร่วม0016016กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ001600016จบโครงการDOCpatcharinThe First meeting of Muslim-N25049
26/8/2560 8:00:00จำหน่ายผลิตภัณฑ์นมและสินค้ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์360040020005วิทยาเขตศรีราชาองค์กรนิสิตส่วนกลางสภาผู้แทนนิสิตนิสิต/นักศึกษา0200เลือกเข้าร่วม000108108กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ00545400108จบโครงการDOCnui -N25246
26/8/2560 9:00:00อบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้คอมพิวเตอร์เพื่อธุรกิจ โปรแกรม Microsoft Excel360020020002วิทยาเขตศรีราชาคณะ,ภาควิชาคณะวิทยาการจัดการนิสิตคณะวิทยาการจัดการ0500เลือกเข้าร่วม0180018กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ001800018จบโครงการDOCfmsptp -N25294
26/8/2560 17:00:00ดนตรีเกษตรศรีราชาแฟร์360042010201วิทยาเขตศรีราชาชมรม/กลุ่มนิสิตส่วนกลาง ด้านศิลปะวัฒนธรรมชมรมดนตรีสากลนิสิต/นักศึกษา0120เลือกเข้าร่วม01515030กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0015150030จบโครงการDOCnuiKU SRC fair Music festival-N25974
27/8/2560 8:00:00บริจาคโลหิต359050010052วิทยาเขตศรีราชาหน่วยงานภายนอกหน่วยงานภายนอกนิสิตชั้นปีที่401เลือกเข้าร่วม00011กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0000101จบโครงการDOCnui -N24891
27/8/2560 16:00:00บริจาคโลหิต359050010030วิทยาเขตศรีราชาหน่วยงานภายนอกหน่วยงานภายนอกนิสิตนักศึกษา01เลือกเข้าร่วม00022กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0000202จบโครงการDOCpatcharin -N24787
31/8/2560 9:00:00โครงการบริการวิชาการระบบบำบัดน้ำเสียและการแปรรูปกากไขมันจากน้ำเสียแก่ชุมชน360020030018วิทยาเขตศรีราชาคณะ,ภาควิชาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชานิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา030เลือกเข้าร่วม06006กิจกรรมเพื่อสังคม0000066จบโครงการDOCpheawAcademic service for wastewater treatment and waste water treatment for communityกิจกรรมจิตอาสาN25915
4/9/2560 9:00:00โครงการบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรม ราชินีนาทในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช360010010307วิทยาเขตศรีราชาสำนักงานอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตนิสิตและบุคลากร0400เลือกเข้าร่วม00099กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0000909จบโครงการDOCapinya -N24721
7/9/2560 6:00:00พิธีไหว้ครู360040010007วิทยาเขตศรีราชาองค์กรนิสิตส่วนกลางองค์การบริหารองค์การนิสิตนักศึกษา02863กำหนดให้เข้าร่วม00009กิจกรรมมหาวิทยาลัย9000009จบโครงการDOCnui -N25212
7/9/2560 18:00:00อบรมเชิงปฏิบัติเทคนิคการเขียนหนังสือราชการ360040020006วิทยาเขตศรีราชาองค์กรนิสิตส่วนกลางสภาผู้แทนนิสิตนักศึกษา042เลือกเข้าร่วม03003กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0030003จบโครงการDOCnui -N25203
9/9/2560 17:00:00Folk Song โรงอาหาร360042010202วิทยาเขตศรีราชาชมรม/กลุ่มนิสิตส่วนกลาง ด้านศิลปะวัฒนธรรมชมรมดนตรีสากลนิสิต/นักศึกษา050เลือกเข้าร่วม03205กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0032005จบโครงการDOCnuiCanteen folk song-N25975
10/9/2560 8:00:00โครงการปันความรู้สู่น้องปี1360021060006วิทยาเขตศรีราชาสโมสรนิสิตคณะ , ชุมนุม/กลุ่มนิสิตคณะ , ชุมนุม/กลุ่มนิสิตภาควิชาสโมสรนิสิตคณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชานักศึกษา0150เลือกเข้าร่วม06006กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0600006จบโครงการDOCnui -N25138
10/9/2560 9:00:00SIFE ร่วมใจปลูกประการัง รุ่นที่2360044010501วิทยาเขตศรีราชาชมรม/กลุ่มนิสิตส่วนกลาง ด้านวิชาการ วิจัย วิชาชีพชมรม SIFEนิสิตทุกชั้นปี096เลือกเข้าร่วม60006กิจกรรมเพื่อสังคม0000066จบโครงการDOCpatcharin กิจกรรมจิตอาสาN25047
10/9/2560 16:00:00เปิดบ้านสภาผู้แทนนิสิต360040020007วิทยาเขตศรีราชาองค์กรนิสิตส่วนกลางสภาผู้แทนนิสิตนักศึกษา0500เลือกเข้าร่วม00606กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0006006จบโครงการDOCnui -N25205
10/9/2560 16:00:00เปิดโลกกิจกรรม360040010006วิทยาเขตศรีราชาองค์กรนิสิตส่วนกลางองค์การบริหารองค์การนิสิตนักศึกษา02863กำหนดให้เข้าร่วม00003กิจกรรมมหาวิทยาลัย3000003จบโครงการDOCnui -N25211
10/9/2560 17:00:00โครงการแสดงศิลปะแม่ไม้มวยโบราณ360043011401วิทยาเขตศรีราชาชมรม/กลุ่มนิสิตส่วนกลาง ด้านกีฬาชมรมมวยนิสิต/นักศึกษา0100เลือกเข้าร่วม01001กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0001102จบโครงการDOCnuiThe art of Mae Mai Muay Thai-N25406
12/9/2560 16:00:00โครงการพี่สอนน้องภาคเรียนที่ 1360021050006วิทยาเขตศรีราชาสโมสรนิสิตคณะ , ชุมนุม/กลุ่มนิสิตคณะ , ชุมนุม/กลุ่มนิสิตภาควิชาคณะพาณิชยนาวีนานาชาติ สโมสรนิสิตคณะพาณิชยนาวีนานาชาตินิสิต/นักศึกษา0238เลือกเข้าร่วม0840084กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ008400084จบโครงการDOCnui -N25245
21/9/2560 17:00:00สานสัมพันธ์พี่น้องดนตรีไทย359042011301วิทยาเขตศรีราชาชมรม/กลุ่มนิสิตส่วนกลาง ด้านศิลปะวัฒนธรรมชมรมดนตรีไทยนิสิต/นักศึกษา070เลือกเข้าร่วม30003กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0003003จบโครงการDOCnui -N25423
5/10/2560 20:00:00โครงการมิสซา ครั้งที่1360042010701วิทยาเขตศรีราชาชมรม/กลุ่มนิสิตส่วนกลาง ด้านศิลปะวัฒนธรรมชมรมคาทอริคนิสิตนักศึกษา คาทอลิก030เลือกเข้าร่วม20002กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0200002จบโครงการDOCnuiMass in semester 1-025061
10/10/2560 17:00:00Folk Song ตลาดKU360042010203วิทยาเขตศรีราชาชมรม/กลุ่มนิสิตส่วนกลาง ด้านศิลปะวัฒนธรรมชมรมดนตรีสากลนิสิต/นักศึกษา040เลือกเข้าร่วม03205กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0032005จบโครงการDOCnuiKU Market folk song-N25976
12/10/2560 8:00:00โครงการแข่งขันมวยภายในมหาวิทยาลัย360043011405วิทยาเขตศรีราชาชมรม/กลุ่มนิสิตส่วนกลาง ด้านกีฬาชมรมมวยนิสิต/นักศึกษา030เลือกเข้าร่วม0001818กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ000018018จบโครงการDOCpatcharinBoxing relationship inside the university-N25409
13/10/2560 4:00:00บรรพชาอุปสมบทสืบสานปฏิปทาพระป่ากรรมฐาน บวชเนกขัมมะและปฏิบัติธรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบามสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช360020040015วิทยาเขตศรีราชาคณะ,ภาควิชาคณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชานิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศรีราชา050เลือกเข้าร่วม100000100กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ01000000100จบโครงการDOC2528 -Y25986
19/10/2560 19:00:00เปิดบ้านอาสา360041010001วิทยาเขตศรีราชาชมรม/กลุ่มนิสิตส่วนกลาง ด้านบำเพ็ญประโยชน์ชมรมอาสาพัฒนานิสิต0135เลือกเข้าร่วม00808กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0008008จบโครงการDOCnui -N25260
19/10/2560 19:00:00เปิดบ้านอาสา360041010002วิทยาเขตศรีราชาชมรม/กลุ่มนิสิตส่วนกลาง ด้านบำเพ็ญประโยชน์ชมรมอาสาพัฒนานิสิต040เลือกเข้าร่วม00808กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0008008จบโครงการDOCnui -N25738
22/10/2560 8:00:00ปันรักสู่เด็กกำพร้า360042010904วิทยาเขตศรีราชาชมรม/กลุ่มนิสิตส่วนกลาง ด้านศิลปะวัฒนธรรมชมรมมุสลิมนักศึกษา050เลือกเข้าร่วม1400014กิจกรรมเพื่อสังคม000001414จบโครงการDOCpatcharin กิจกรรมจิตอาสาN25186
24/10/2560 8:30:00โลหิตคืนชีวิต360040010011วิทยาเขตศรีราชาองค์กรนิสิตส่วนกลางองค์การบริหารองค์การนิสิตนิสิต/นักศึกษา0150เลือกเข้าร่วม00077กิจกรรมเพื่อสังคม0000077จบโครงการDOCnui กิจกรรมจิตอาสาN25274
1/11/2560 18:00:00โครงการฟุตซอลเศรษฐศาสตร์ ครั้งที่ 3360021060009วิทยาเขตศรีราชาสโมสรนิสิตคณะ , ชุมนุม/กลุ่มนิสิตคณะ , ชุมนุม/กลุ่มนิสิตภาควิชาสโมสรนิสิตคณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชานิสิต/นักศึกษา0150เลือกเข้าร่วม0009696กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ000096096จบโครงการDOCnuiEcon cup-N25261
3/11/2560 16:00:00โครงการลอยกระทง360040010010วิทยาเขตศรีราชาองค์กรนิสิตส่วนกลางองค์การบริหารองค์การนิสิตนิสิต/นักศึกษา01000เลือกเข้าร่วม90009กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0009009จบโครงการDOCnuithe Full Moon Shine @KUSRC-N25272
4/11/2560 8:00:00ประชุมเชิงปฏิบัติการตัรบียะห์360042010903วิทยาเขตศรีราชาชมรม/กลุ่มนิสิตส่วนกลาง ด้านศิลปะวัฒนธรรมชมรมมุสลิมนักศึกษา0100เลือกเข้าร่วม08008กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0080008จบโครงการDOCpatcharin -N25185
4/11/2560 9:00:00โครงการการสอบเพื่อรับรองมาตรฐานความรู้ทางเคมี360020040012วิทยาเขตศรีราชาคณะ,ภาควิชาคณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชานิสิตชั้นปีที่ 4 สาขาเคมี050เลือกเข้าร่วม08008กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0080008จบโครงการDOC2528 -N25060
4/11/2560 9:00:00โครงการ Smart Engineer ปีการศึกษา 2560360020030010วิทยาเขตศรีราชาคณะ,ภาควิชาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชานิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา060เลือกเข้าร่วม0426048กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ004260048จบโครงการDOCpheawSmart Engineer 2017-N25878
5/11/2560 6:15:00โครงการค่ายย้อนรอย360041010012วิทยาเขตศรีราชาชมรม/กลุ่มนิสิตส่วนกลาง ด้านบำเพ็ญประโยชน์ชมรมอาสาพัฒนานิสิต/นักศึกษา040เลือกเข้าร่วม1800018กิจกรรมเพื่อสังคม000001818จบโครงการDOCpatcharin กิจกรรมจิตอาสาN25773
5/11/2560 7:00:00ฝายชะลอน้ำไหล กักเก็บน้ำใจรุ่นที่2360044010503วิทยาเขตศรีราชาชมรม/กลุ่มนิสิตส่วนกลาง ด้านวิชาการ วิจัย วิชาชีพชมรม SIFEนักศึกษา0120เลือกเข้าร่วม60006กิจกรรมเพื่อสังคม0000066จบโครงการDOCpatcharin กิจกรรมจิตอาสาN25143
5/11/2560 8:30:00โครงการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2560360020040013วิทยาเขตศรีราชาคณะ,ภาควิชาคณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชานิสิตช่วยงาน09เลือกเข้าร่วม1200012กิจกรรมเพื่อสังคม000001212จบโครงการDOC2528 -N25218
10/11/2560 19:00:00โครงการคาทอลิกสัมพันธ์360042010702วิทยาเขตศรีราชาชมรม/กลุ่มนิสิตส่วนกลาง ด้านศิลปะวัฒนธรรมชมรมคาทอริคนิสิต/นักศึกษา030เลือกเข้าร่วม10102กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0101002จบโครงการDOCnuiMeeting-N25275
11/11/2560 7:30:00จัดซุ้มรับปริญญา360021020007วิทยาเขตศรีราชาสโมสรนิสิตคณะ , ชุมนุม/กลุ่มนิสิตคณะ , ชุมนุม/กลุ่มนิสิตภาควิชาสโมสรนิสิตคณะวิทยาการจัดการนิสิต0800เลือกเข้าร่วม00606กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0006006จบโครงการDOCnui -N25225
11/11/2560 8:00:00นิสิตช่วยงานซ้อมย่อยรับปริญญา ปีการศึกษา 2560360020020040วิทยาเขตศรีราชาคณะ,ภาควิชาคณะวิทยาการจัดการนิสิตคณะวิทยาการจัดการ0100กำหนดให้เข้าร่วม00004กิจกรรมมหาวิทยาลัย4000004จบโครงการDOCfmsptp -N25774
11/11/2560 12:00:00นิสิตช่วยงานซ้อมย่อยรับปริญญา ปีการศึกษา 2560360020020041วิทยาเขตศรีราชาคณะ,ภาควิชาคณะวิทยาการจัดการนิสิตคณะวิทยาการจัดการ0100เลือกเข้าร่วม10001กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0100001จบโครงการDOCfmsptp -N25775
11/11/2560 13:00:00นิสิตช่วยงานซ้อมย่อยรับปริญญา ปีการศึกษา 2560360020020043วิทยาเขตศรีราชาคณะ,ภาควิชาคณะวิทยาการจัดการนิสิตคณะวิทยาการจัดการ0100เลือกเข้าร่วม01001กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0010001จบโครงการDOCfmsptp -N25779
11/11/2560 14:00:00นิสิตช่วยงานซ้อมย่อยรับปริญญา ปีการศึกษา 2560360020020044วิทยาเขตศรีราชาคณะ,ภาควิชาคณะวิทยาการจัดการนิสิตคณะวิทยาการจัดการ0100เลือกเข้าร่วม00101กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0001001จบโครงการDOCfmsptp -N25780
11/11/2560 15:00:00นิสิตช่วยงานซ้อมย่อยรับปริญญา ปีการศึกษา 2560360020020045วิทยาเขตศรีราชาคณะ,ภาควิชาคณะวิทยาการจัดการนิสิตคณะวิทยาการจัดการ0100เลือกเข้าร่วม00011กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0000101จบโครงการDOCfmsptp -N25781
11/11/2560 16:00:00นิสิตช่วยงานซ้อมย่อยรับปริญญา ปีการศึกษา 2560360020020042วิทยาเขตศรีราชาคณะ,ภาควิชาคณะวิทยาการจัดการนิสิตคณะวิทยาการจัดการ0100เลือกเข้าร่วม10001กิจกรรมเพื่อสังคม0000011จบโครงการDOCfmsptp -N25776
12/11/2560 6:00:00ซุ้มแสดงความยินดีพี่บัณฑิต360021030004วิทยาเขตศรีราชาสโมสรนิสิตคณะ , ชุมนุม/กลุ่มนิสิตคณะ , ชุมนุม/กลุ่มนิสิตภาควิชาสโมสรนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชานิสิต/นักศึกษา030เลือกเข้าร่วม90009กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0900009จบโครงการDOCnui -N25942
16/11/2560 13:00:00โครงการวิศวสัมพันธ์ ปีการศึกษา 2560360020030005วิทยาเขตศรีราชาคณะ,ภาควิชาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชานิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา0500เลือกเข้าร่วม00303กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0003003จบโครงการDOCpheawEngineering relationships Year 2017-N25873
18/11/2560 16:00:00กีฬารวมใจชาว วจก. ครั้งที่13360021020008วิทยาเขตศรีราชาสโมสรนิสิตคณะ , ชุมนุม/กลุ่มนิสิตคณะ , ชุมนุม/กลุ่มนิสิตภาควิชาสโมสรนิสิตคณะวิทยาการจัดการนิสิต01555เลือกเข้าร่วม800816กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ03355016จบโครงการDOCnui -N25224
19/11/2560 5:00:00วิทยาศาสตร์ก้าวแรก360021040002วิทยาเขตศรีราชาสโมสรนิสิตคณะ , ชุมนุม/กลุ่มนิสิตคณะ , ชุมนุม/กลุ่มนิสิตภาควิชาสโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชานักศึกษา0250เลือกเข้าร่วม0150015กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0071414035จบโครงการDOCnuifirst step of science-N25237
19/11/2560 6:00:00อาสาครั้งที่ 1 ตอนแบ่งปันรอยยิ้ม360021060008วิทยาเขตศรีราชาสโมสรนิสิตคณะ , ชุมนุม/กลุ่มนิสิตคณะ , ชุมนุม/กลุ่มนิสิตภาควิชาสโมสรนิสิตคณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชานักศึกษา048เลือกเข้าร่วม60006กิจกรรมเพื่อสังคม0000066จบโครงการDOCpatcharin กิจกรรมจิตอาสาN25236
19/11/2560 6:00:00ค่ายบูรณะ360041010004วิทยาเขตศรีราชาชมรม/กลุ่มนิสิตส่วนกลาง ด้านบำเพ็ญประโยชน์ชมรมอาสาพัฒนานิสิต/นักศึกษา040เลือกเข้าร่วม1800018กิจกรรมเพื่อสังคม000001818จบโครงการDOCpatcharin -N25777
23/11/2560 6:00:00โครงการตั้งแถวรับเสด็จพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปี2560360010010303วิทยาเขตศรีราชาสำนักงานอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตนิสิตนักศึกษา0100กำหนดให้เข้าร่วม00001กิจกรรมมหาวิทยาลัย1000001จบโครงการDOCnui -N25062
24/11/2560 8:30:00จัดการแข่งขันหุ่นยนต์ (ภาควิศวกรรมไฟฟ้า) ประจ าปีการศึกษา 2560360020030102วิทยาเขตศรีราชาคณะ,ภาควิชาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าิสิตวิศวกรรมไฟฟ้า095เลือกเข้าร่วม06006กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0033006จบโครงการDOCpaisak ทักษะไอทีN25814
26/11/2560 8:00:00ปันความรู้สู่น้องปี1 ครั้งที่2 ประจำปีการศึกษา 2560360021060015วิทยาเขตศรีราชาสโมสรนิสิตคณะ , ชุมนุม/กลุ่มนิสิตคณะ , ชุมนุม/กลุ่มนิสิตภาควิชาสโมสรนิสิตคณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชานิสิต/นักศึกษา0150เลือกเข้าร่วม0140014กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ001400014จบโครงการDOCnui -N25967
27/11/2560 13:00:00อบรมการออกเสียงภาษาอังกฤษ360020020032วิทยาเขตศรีราชาคณะ,ภาควิชาคณะวิทยาการจัดการนิสิตคณะวิทยาการจัดการ071เลือกเข้าร่วม03003กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0030003จบโครงการDOCfmsptpEnglish Pronunciation-N25148
1/12/2560 9:00:00ศาสตร์แห่งแผ่นดิน ปีการศึกษา 2560360020030021วิทยาเขตศรีราชาคณะ,ภาควิชาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชานิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา00เลือกเข้าร่วม33006กิจกรรมเพื่อสังคม0000066จบโครงการDOCpheawKnowledge of The Land 2017-N25961
17/12/2560 8:00:00วิศวะอาสา360021030005วิทยาเขตศรีราชาสโมสรนิสิตคณะ , ชุมนุม/กลุ่มนิสิตคณะ , ชุมนุม/กลุ่มนิสิตภาควิชาสโมสรนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชานิสิต/นักศึกษา0102เลือกเข้าร่วม21046067กิจกรรมเพื่อสังคม000007070จบโครงการDOCpatcharin กิจกรรมจิตอาสาN25950
17/12/2560 9:00:00โครงการค่ายอาสาดงตาล ศรีราชา ประจำปีการศึกษา 2560360020030004วิทยาเขตศรีราชาคณะ,ภาควิชาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชานิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา0155เลือกเข้าร่วม888832กิจกรรมเพื่อสังคม000003232จบโครงการDOCpheawDong tan Sri racha Camp Volunteer Camp for 2017กิจกรรมจิตอาสาN25872
5/1/2561 9:00:00โครงการอบรมทักษะภาษาจีนขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2560360020030009วิทยาเขตศรีราชาคณะ,ภาควิชาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชานิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา040เลือกเข้าร่วม0480048กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ004800048จบโครงการDOCpheawBasic Chinese Language Training Course 2017ทักษะภาษาต่างประเทศN25877
9/1/2561 9:00:00โครงการบริจาคโลหิตเพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ "Give Blood For Life"361010010307วิทยาเขตศรีราชาสำนักงานอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตนิสิตและบุคลากร0400เลือกเข้าร่วม00099กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0000909จบโครงการDOCapinya -N25119
12/1/2561 13:00:00การพัฒนาวุฒิภาวะทางอารมณ์361010010310วิทยาเขตศรีราชาสำนักงานอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตนิสิต070เลือกเข้าร่วม00033กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0000303จบโครงการDOCyupadee -N25219
12/1/2561 13:00:00พัฒนาวุฒิภาวะทางอารมณ์361010010311วิทยาเขตศรีราชาสำนักงานอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตนิสิต070เลือกเข้าร่วม00033กิจกรรมเพื่อสังคม0000033จบโครงการDOCyupadee -N25346
13/1/2561 4:30:00สานสัมพันธ์ชมรมมุสลิม 4 วิทยาเขต360042010905วิทยาเขตศรีราชาชมรม/กลุ่มนิสิตส่วนกลาง ด้านศิลปะวัฒนธรรมชมรมมุสลิมนิสิต/นักศึกษา00เลือกเข้าร่วม0018018กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ000180018จบโครงการDOCpatcharinThe relationship of Muslim Kasetsart-N25616
13/1/2561 8:00:00โครงการวิศวสัมพันธ์ mme ปีการศึกษา 2560360020030501วิทยาเขตศรีราชาคณะ,ภาควิชาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา สาขาวิศวกรรมเครื่องกลและการผลิตนิสิตสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการผลิต (พหุวิทยาการ)0100เลือกเข้าร่วม00448กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0004408จบโครงการDOCpheawEngineering relationships MME Year 2017-N25881
13/1/2561 9:00:00แจกนมเกษตร งานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2561360050010032วิทยาเขตศรีราชาหน่วยงานภายนอกหน่วยงานภายนอกนิสิต/นักศึกษา020เลือกเข้าร่วม30003กิจกรรมเพื่อสังคม0000033จบโครงการDOCpatcharin กิจกรรมจิตอาสาN25340
13/1/2561 9:00:00โครงการ 24 hours of innovation 2017360020030012วิทยาเขตศรีราชาคณะ,ภาควิชาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชานิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา0120เลือกเข้าร่วม0360036กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ003600036จบโครงการDOCpheaw24 hours of innovation 2017-N25880
15/1/2561 17:00:00ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ360010010301วิทยาเขตศรีราชาสำนักงานอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตนิสิตและบุคลากร0200เลือกเข้าร่วม00033กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0000303จบโครงการDOCoasnjr -N25180
17/1/2561 20:00:00มิสซา ครั้งที่2360042010704วิทยาเขตศรีราชาชมรม/กลุ่มนิสิตส่วนกลาง ด้านศิลปะวัฒนธรรมชมรมคาทอริคนิสิต/นักศึกษา030เลือกเข้าร่วม20002กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0200002จบโครงการDOCnui -N25521
20/1/2561 8:00:00พัฒนาศักยาภาพด้านดนตรีไทย360042011304วิทยาเขตศรีราชาชมรม/กลุ่มนิสิตส่วนกลาง ด้านศิลปะวัฒนธรรมชมรมดนตรีไทยนิสิต/นักศึกษา020เลือกเข้าร่วม0240024กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ002400024จบโครงการDOCnui -N25770
20/1/2561 9:00:00โครงการเจริญสติเพื่อการเรียนรู้อย่างมีความสุข ปีที่ 2360020030007วิทยาเขตศรีราชาคณะ,ภาควิชาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชานิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา055เลือกเข้าร่วม1200012กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ012000012จบโครงการDOCpheawHappiness Project for Learning Happy Year 2-N25875
21/1/2561 17:00:00กีฬาวิศวะสัมพันธ์รู้ทันแอลกอฮอล์360021030007วิทยาเขตศรีราชาสโมสรนิสิตคณะ , ชุมนุม/กลุ่มนิสิตคณะ , ชุมนุม/กลุ่มนิสิตภาควิชาสโมสรนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชานิสิต/นักศึกษา0383เลือกเข้าร่วม00077กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0000707จบโครงการDOCnui -N25956
22/1/2561 20:00:00กีฬาสานสัมพันธ์ 4 ชั้นปี ครั้งที่4360021060005วิทยาเขตศรีราชาสโมสรนิสิตคณะ , ชุมนุม/กลุ่มนิสิตคณะ , ชุมนุม/กลุ่มนิสิตภาควิชาสโมสรนิสิตคณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชานิสิต/นักศึกษา0250เลือกเข้าร่วม00102030กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0001020030จบโครงการDOCnuiEcon Play-N25965
27/1/2561 14:00:00โครงการประกวดหาตัวแทนมหาวิทยาลัย Ku idol360040010008วิทยาเขตศรีราชาองค์กรนิสิตส่วนกลางองค์การบริหารองค์การนิสิตนิสิต/นักศึกษา02500เลือกเข้าร่วม00909กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0009009จบโครงการDOCnui -N25766
30/1/2561 8:30:00โครงการเตรียมความพร้อมสำหรับการทำงานและปัจฉิมนิเทศประจำปีการศึกษา 2560360010010313วิทยาเขตศรีราชาสำนักงานอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตนิสิตชั้นปีที่ 40200เลือกเข้าร่วม11226กิจกรรมเพื่อสังคม0000066จบโครงการDOCruedeewan -N25310
30/1/2561 8:30:00โครงการเตรียมความพร้อมสำหรับการทำงานและปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2560360010010325วิทยาเขตศรีราชาสำนักงานอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตนิสิตชั้นปีที่ 40200เลือกเข้าร่วม666018กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ06660018จบโครงการDOCruedeewan -N25311
30/1/2561 8:30:00โครงการเตรียมความพร้อมสำหรับการทำงานและปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2560360010010326วิทยาเขตศรีราชาสำนักงานอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตนิสิตชั้นปีที่ 40200เลือกเข้าร่วม22206กิจกรรมมหาวิทยาลัย6000006จบโครงการDOCruedeewan -N25312
31/1/2561 6:00:00จากพี่สู่น้อง360021020019วิทยาเขตศรีราชาสโมสรนิสิตคณะ , ชุมนุม/กลุ่มนิสิตคณะ , ชุมนุม/กลุ่มนิสิตภาควิชาสโมสรนิสิตคณะวิทยาการจัดการนิสิต/นักศึกษา0240เลือกเข้าร่วม30003กิจกรรมเพื่อสังคม0000033จบโครงการDOCpatcharinMS PresentกิจกรรมจิตอาสาN25551
4/2/2561 7:00:00ปลูกป่าชายเลน360044010504วิทยาเขตศรีราชาชมรม/กลุ่มนิสิตส่วนกลาง ด้านวิชาการ วิจัย วิชาชีพชมรม SIFEนิสิต082กำหนดให้เข้าร่วม00007กิจกรรมเพื่อสังคม0000077จบโครงการDOCpatcharin -N25518
4/2/2561 7:30:00ทำความสะอาดบ่อเลี้ยงเต่า ปี60360044010505วิทยาเขตศรีราชาชมรม/กลุ่มนิสิตส่วนกลาง ด้านวิชาการ วิจัย วิชาชีพชมรม SIFEนักศึกษา080เลือกเข้าร่วม50005กิจกรรมเพื่อสังคม0000055จบโครงการDOCpatcharin -N25519
5/2/2561 9:00:00โครงการวิศวฯ ปลอดสารเสพติด ปีการศึกษา 2560360020030006วิทยาเขตศรีราชาคณะ,ภาควิชาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชานิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา0200เลือกเข้าร่วม20002กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0200002จบโครงการDOCpheawNon-narcotic Drilling Year 2017-N25874
5/2/2561 13:00:00พัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษ (Topic : Health & Sport)360020020034วิทยาเขตศรีราชาคณะ,ภาควิชาคณะวิทยาการจัดการนิสิตคณะวิทยาการจัดการ020เลือกเข้าร่วม02002กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0020002จบโครงการDOCfmsptpSpeaking Clubทักษะภาษาต่างประเทศN25433
8/2/2561 9:00:00โครงการอบรมระบบการผลิตและการจัดการในอุตสาหกรรม (สำหรับนิสิต ปี 2)360020030502วิทยาเขตศรีราชาคณะ,ภาควิชาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา สาขาวิศวกรรมเครื่องกลและการผลิตนิสิตสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการผลิต (พหุวิทยาการ)036เลือกเข้าร่วม06006กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0060006จบโครงการDOCpheawTraining Program for Manufacturing and Management in Industry (For Year 2 students)-N25882
8/2/2561 17:00:00เดินและวิ่งเพื่อสุขภาพ360020020033วิทยาเขตศรีราชาคณะ,ภาควิชาคณะวิทยาการจัดการนิสิตคณะวิทยาการจัดการ0198เลือกเข้าร่วม00022กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0000202จบโครงการDOCfmsptpMS Fun Run 2018-N25367
10/2/2561 6:00:00จากพี่สู่น้อง360021020009วิทยาเขตศรีราชาสโมสรนิสิตคณะ , ชุมนุม/กลุ่มนิสิตคณะ , ชุมนุม/กลุ่มนิสิตภาควิชาสโมสรนิสิตคณะวิทยาการจัดการนิสิต01219เลือกเข้าร่วม20305กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0203005จบโครงการDOCnuiMS Present-N25490
10/2/2561 6:00:00จากพี่สู่น้อง(ด้าสนสังคม)360021020014วิทยาเขตศรีราชาสโมสรนิสิตคณะ , ชุมนุม/กลุ่มนิสิตคณะ , ชุมนุม/กลุ่มนิสิตภาควิชาสโมสรนิสิตคณะวิทยาการจัดการนิสิต00เลือกเข้าร่วม80008กิจกรรมเพื่อสังคม0000088จบโครงการDOCpatcharin -N25815
10/2/2561 8:00:00โครงการบายเนียร์ mme ปีการศึกษา 2560ี360020030503วิทยาเขตศรีราชาคณะ,ภาควิชาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา สาขาวิศวกรรมเครื่องกลและการผลิตนิสิตสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการผลิต (พหุวิทยาการ)0100เลือกเข้าร่วม40408กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0404008จบโครงการDOCpheawิBye nior MME 2017-N25883
11/2/2561 5:30:00โครงการวิ่งเพื่อชีวิต360040010013วิทยาเขตศรีราชาองค์กรนิสิตส่วนกลางองค์การบริหารองค์การนิสิตนิสิต/นักศึกษา0200เลือกเข้าร่วม00077กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0000707จบโครงการDOCnui -N25764
12/2/2561 9:00:00เตรียมความพร้อมสู่ศตวรรษที่ 21 ของนิสิตสาขาการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว (พัฒนาบุคลิกภาพเพื่องานบริการที่เป็นเลิศ)360020020507วิทยาเขตศรีราชาคณะ,ภาควิชาคณะวิทยาการจัดการ สาขาการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยวนิสิตสาขาการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว ชั้นปีที่ 10211เลือกเข้าร่วม084012กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ00840012จบโครงการDOCfmsptp -N25437
12/2/2561 13:00:00พัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษ (Topic : Dating & Relationships)360020020035วิทยาเขตศรีราชาคณะ,ภาควิชาคณะวิทยาการจัดการนิสิตคณะวิทยาการจัดการ07เลือกเข้าร่วม02002กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0020002จบโครงการDOCfmsptpSpeaking Clubทักษะภาษาต่างประเทศN25435
13/2/2561 13:00:00ทำอย่างไรห่างไกลเอดส์361010010328วิทยาเขตศรีราชาสำนักงานอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตนืสิต080เลือกเข้าร่วม00033กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0000303จบโครงการDOCoasnjrAIDs-N25318
15/2/2561 13:00:00โครงการรอบรู้การสัมภาษณ์งาน360010010315วิทยาเขตศรีราชาสำนักงานอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต 0200เลือกเข้าร่วม00303กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0030003จบโครงการDOCruedeewan -N25364
17/2/2561 9:00:00อบรมการใช้โปรแกรม AutoCAD เบื้องต้นส าหรับใช้ในงานวิศวกรรมไฟฟ้า360020030101วิทยาเขตศรีราชาคณะ,ภาควิชาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา สาขาวิศวกรรมไฟฟ้านิสิตวิศวกรรมไฟฟ้า040เลือกเข้าร่วม0110011กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ001100011จบโครงการDOCpaisak ทักษะไอทีN25813
17/2/2561 16:00:00โครงการนนทรีศรีราชาเกมส์360040010014วิทยาเขตศรีราชาองค์กรนิสิตส่วนกลางองค์การบริหารองค์การนิสิตนิสิต/นักศึกษา01500เลือกเข้าร่วม0001818กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ000018018จบโครงการDOCnui -N25737
19/2/2561 13:00:00โครงการพัฒนาและส่งเสริมสุขภาพจิตครั้งที่ 1 /61361010010312วิทยาเขตศรีราชาสำนักงานอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตนิสิต060เลือกเข้าร่วม00033กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0000303จบโครงการDOCyupadee -025344
19/2/2561 13:00:00ปัจฉิมนิเทศ คณะวิทยาการจัดการ ปีการศึกษา 2560360020020003วิทยาเขตศรีราชาคณะ,ภาควิชาคณะวิทยาการจัดการนิสิตคณะวิทยาการจัดการ ชั้นปีที่ 40963กำหนดให้เข้าร่วม00003กิจกรรมมหาวิทยาลัย3000003จบโครงการDOCfmsptp -N25432
19/2/2561 13:00:00พัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษ (Topic : Music)360020020036วิทยาเขตศรีราชาคณะ,ภาควิชาคณะวิทยาการจัดการนิสิตคณะวิทยาการจัดการ010เลือกเข้าร่วม02002กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0020002จบโครงการDOCfmsptpSpeaking Clubทักษะภาษาต่างประเทศN25436
23/2/2561 8:00:00เลือกตั้งสโมสรนิสิต360021020006วิทยาเขตศรีราชาสโมสรนิสิตคณะ , ชุมนุม/กลุ่มนิสิตคณะ , ชุมนุม/กลุ่มนิสิตภาควิชาสโมสรนิสิตคณะวิทยาการจัดการนิสิต/นักศึกษา0640เลือกเข้าร่วม80008กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0305008จบโครงการDOCnuiSABOMs Candidate Selectionการเสริมสร้างทัศนคติประชาธิปไตยN25927
12/3/2561 13:00:00พัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษ (Topic : Social Network)360020020037วิทยาเขตศรีราชาคณะ,ภาควิชาคณะวิทยาการจัดการนิสิตคณะวิทยาการจัดการ01เลือกเข้าร่วม02002กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0020002จบโครงการDOCfmsptp ทักษะภาษาต่างประเทศN25689
14/3/2561 8:00:00โครงการเลือกตั้ง360040010012วิทยาเขตศรีราชาองค์กรนิสิตส่วนกลางองค์การบริหารองค์การนิสิตนิสิต/นักศึกษา03000เลือกเข้าร่วม30003กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0003003จบโครงการDOCnui -N25765
14/3/2561 9:00:00เลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนนิสิต ปีการศึกษา 2561360040020011วิทยาเขตศรีราชาองค์กรนิสิตส่วนกลางสภาผู้แทนนิสิตนิสิต/นักศึกษา03000เลือกเข้าร่วม04004กิจกรรมมหาวิทยาลัย4000004จบโครงการDOCnui -N25769
14/3/2561 17:00:00โครงการส่งเสริมสุขภาพ361010010318วิทยาเขตศรีราชาสำนักงานอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตนืสิต0300เลือกเข้าร่วม00033กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0000303จบโครงการDOCoasnjr -N25449
15/3/2561 17:00:00เทศกาลดนตรีในสวน360040010009วิทยาเขตศรีราชาองค์กรนิสิตส่วนกลางองค์การบริหารองค์การนิสิตนิสิต0500เลือกเข้าร่วม00909กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0009009จบโครงการDOCnui -N25742
16/3/2561 9:00:00การเป็นผู้ให้บริการด้วยหัวใจ360020020508วิทยาเขตศรีราชาคณะ,ภาควิชาคณะวิทยาการจัดการ สาขาการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยวนิสิตสาขาการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว0145เลือกเข้าร่วม03306กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0033006จบโครงการDOCfmsptp -N25507
16/3/2561 9:00:00เลือกตั้งสโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา360021040004วิทยาเขตศรีราชาสโมสรนิสิตคณะ , ชุมนุม/กลุ่มนิสิตคณะ , ชุมนุม/กลุ่มนิสิตภาควิชาสโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชานิสิต/นักศึกษา0280เลือกเข้าร่วม00303กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0003003จบโครงการDOCnui การเสริมสร้างทัศนคติประชาธิปไตยN25962
18/3/2561 5:00:00ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์360021020010วิทยาเขตศรีราชาสโมสรนิสิตคณะ , ชุมนุม/กลุ่มนิสิตคณะ , ชุมนุม/กลุ่มนิสิตภาควิชาสโมสรนิสิตคณะวิทยาการจัดการนิสิต/นักศึกษา0120เลือกเข้าร่วม0014014กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ00770014จบโครงการDOCpatcharinBuzzy traveler-N25934
18/3/2561 13:00:00ปัจฉิมนิเทศ นิสิตระดับปริญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา ประจำปีการศึกษา 2560361020050001วิทยาเขตศรีราชาคณะ,ภาควิชาคณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชานิสิตชั้นปีที่ 40277กำหนดให้เข้าร่วม00004กิจกรรมมหาวิทยาลัย4000004จบโครงการDOCfeconanm -N25567
19/3/2561 9:00:00เลือกตั้งสโมสรนิสิตคณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา 2561360021060010วิทยาเขตศรีราชาสโมสรนิสิตคณะ , ชุมนุม/กลุ่มนิสิตคณะ , ชุมนุม/กลุ่มนิสิตภาควิชาสโมสรนิสิตคณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชานิสิต/นักศึกษา0400เลือกเข้าร่วม30003กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0003003จบโครงการDOCnui การเสริมสร้างทัศนคติประชาธิปไตยN25966
19/3/2561 13:00:00พัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษ (Topic : Celebrities)360020020038วิทยาเขตศรีราชาคณะ,ภาควิชาคณะวิทยาการจัดการนิสิตคณะวิทยาการจัดการ03เลือกเข้าร่วม02002กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0020002จบโครงการDOCfmsptp ทักษะภาษาต่างประเทศN25690
21/3/2561 9:00:00โครงการปัจฉิมนิเทศ MME ปี พ.ศ.2561360020030504วิทยาเขตศรีราชาคณะ,ภาควิชาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา สาขาวิศวกรรมเครื่องกลและการผลิตนิสิตสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการผลิต (พหุวิทยาการ)026เลือกเข้าร่วม03003กิจกรรมมหาวิทยาลัย3000003จบโครงการDOCpheawConcluding MME 2018-N25884
21/3/2561 9:00:00โครงการปัจฉิมนิเทศ ปี พ.ศ.2561360020030013วิทยาเขตศรีราชาคณะ,ภาควิชาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชานิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา0408เลือกเข้าร่วม03003กิจกรรมมหาวิทยาลัย3000003จบโครงการDOCpheawConcluding 2018-N25885
23/3/2561 9:00:00เลือกตั้งซ่อมสโมสรนิสิตคณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา ปีการศึกษา 2561360021060017วิทยาเขตศรีราชาสโมสรนิสิตคณะ , ชุมนุม/กลุ่มนิสิตคณะ , ชุมนุม/กลุ่มนิสิตภาควิชาสโมสรนิสิตคณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชานิสิต/นักศึกษา0400เลือกเข้าร่วม30003กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0003003จบโครงการDOCnui การเสริมสร้างทัศนคติประชาธิปไตยN25968
23/3/2561 11:00:00สัมมนาเพื่อเตรียมความพร้อมในการทำงาน360040010018วิทยาเขตศรีราชาองค์กรนิสิตส่วนกลางองค์การบริหารองค์การนิสิตนิสิต/นักศึกษา080เลือกเข้าร่วม0033033กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ00131010033จบโครงการDOCpatcharinSAB THE ROUTE-N25925
23/3/2561 13:00:00พัฒนาและส่งเสริมสุขภาพจิตครั้งที่ 2361010010313วิทยาเขตศรีราชาสำนักงานอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตนิสิต060เลือกเข้าร่วม00033กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0000303จบโครงการDOCyupadeeDevelopment of mental health. 2-N25478
24/3/2561 9:00:00อบรมทักษะด้านการท่องเที่ยว : การอบรมอะมาดิอุส360020020509วิทยาเขตศรีราชาคณะ,ภาควิชาคณะวิทยาการจัดการ สาขาการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยวนิสิตสาขาการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว ชั้นปีที่ 30137เลือกเข้าร่วม0160016กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ001600016จบโครงการDOCfmsptp -N25685
26/3/2561 12:00:00ผู้บริหาร..พบ..นิสิตปริญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา ทุกชั้นปี ประจำปีการศึกษา 2560361020050002วิทยาเขตศรีราชาคณะ,ภาควิชาคณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชานิสิตทุกชั้นปี01000กำหนดให้เข้าร่วม00005กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0005005จบโครงการDOCfeconanm -N25568
26/3/2561 13:00:00พัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษ (Topic : Travel)360020020039วิทยาเขตศรีราชาคณะ,ภาควิชาคณะวิทยาการจัดการนิสิตคณะวิทยาการจัดการ05เลือกเข้าร่วม02002กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0020002จบโครงการDOCfmsptp ทักษะภาษาต่างประเทศN25691
28/3/2561 7:00:00เลือกตั้งสโมสรนิสิตวิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ360021050013วิทยาเขตศรีราชาสโมสรนิสิตคณะ , ชุมนุม/กลุ่มนิสิตคณะ , ชุมนุม/กลุ่มนิสิตภาควิชาคณะพาณิชยนาวีนานาชาติ สโมสรนิสิตคณะพาณิชยนาวีนานาชาตินิสิต/นักศึกษา0192เลือกเข้าร่วม60006กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0006006จบโครงการDOCnui การเสริมสร้างทัศนคติประชาธิปไตยN25973
28/3/2561 16:00:00นายพีทีเกม360021050010วิทยาเขตศรีราชาสโมสรนิสิตคณะ , ชุมนุม/กลุ่มนิสิตคณะ , ชุมนุม/กลุ่มนิสิตภาควิชาคณะพาณิชยนาวีนานาชาติ สโมสรนิสิตคณะพาณิชยนาวีนานาชาตินิสิต/นักศึกษา0160เลือกเข้าร่วม0001414กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ000014014จบโครงการDOCnuiMr.PT GAME-N25969
28/3/2561 18:30:00สอนน้องเล่นดนตรี360042010205วิทยาเขตศรีราชาชมรม/กลุ่มนิสิตส่วนกลาง ด้านศิลปะวัฒนธรรมชมรมดนตรีสากลนิสิต/นักศึกษา040เลือกเข้าร่วม03205กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0032005จบโครงการDOCnuiMusic Teaching-N25977
30/3/2561 8:00:00สัมมนาองค์การนิสิต4วิทยาเขต360040010019วิทยาเขตศรีราชาองค์กรนิสิตส่วนกลางองค์การบริหารองค์การนิสิตนิสิต/นักศึกษา0157เลือกเข้าร่วม5105020กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ051050020จบโครงการDOCpatcharinSBO-N25926
30/3/2561 8:00:00เลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสโมสรนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา360021030008วิทยาเขตศรีราชาสโมสรนิสิตคณะ , ชุมนุม/กลุ่มนิสิตคณะ , ชุมนุม/กลุ่มนิสิตภาควิชาสโมสรนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชานิสิต/นักศึกษา0640เลือกเข้าร่วม07007กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0007007จบโครงการDOCnui การเสริมสร้างทัศนคติประชาธิปไตยN25957
1/4/2561 9:00:00กิจกรรมประเพณีสงกรานต์360020030017วิทยาเขตศรีราชาคณะ,ภาควิชาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชานิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา0200เลือกเข้าร่วม10001กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0100001จบโครงการDOCpheawSongkran Festival 2018-N25914
2/4/2561 9:00:00การผลิตหนังสือและเอกสารความรู้ที่ติดบาร์โค้ดสองมิติสำหรับการอ่านออกเสียง (GR) และทักษะการใช้ชีวิตของนิสิตและ นิสิตพิการ361010010314วิทยาเขตศรีราชาสำนักงานอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตนิสิต050เลือกเข้าร่วม06006กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0060006จบโครงการDOCyupadee -N25520
2/4/2561 13:00:00การเตรียมความพร้อมสู่การสมัครงานและสัมภาษณ์งาน ประจำปีงบประมาณ 2561361020020013วิทยาเขตศรีราชาคณะ,ภาควิชาคณะวิทยาการจัดการนิสิตคณะวิทยาการจัดการ ชั้นปีที่ 4037เลือกเข้าร่วม01203กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0012003จบโครงการDOCfmsptp -N25692
2/4/2561 18:00:00วิทยาสัมพันธ์ ครั้งที่6360021040005วิทยาเขตศรีราชาสโมสรนิสิตคณะ , ชุมนุม/กลุ่มนิสิตคณะ , ชุมนุม/กลุ่มนิสิตภาควิชาสโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชานิสิต/นักศึกษา0350เลือกเข้าร่วม0082634กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ000826034จบโครงการDOCnui -N25963
3/4/2561 17:00:00จุดพลังดนตรี360042010206วิทยาเขตศรีราชาชมรม/กลุ่มนิสิตส่วนกลาง ด้านศิลปะวัฒนธรรมชมรมดนตรีสากลนิสิต/นักศึกษา0120เลือกเข้าร่วม03205กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0032005จบโครงการDOCnuiThe power of Music-Y25978
4/4/2561 9:00:00เสริมสร้างและพัฒนาบุคลิกภาพ361020020011วิทยาเขตศรีราชาคณะ,ภาควิชาคณะวิทยาการจัดการนิสิตคณะวิทยาการจัดการ0134เลือกเข้าร่วม00606กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0006006จบโครงการDOCfmsptp -N25686
5/4/2561 13:00:00สืบสานประเพณีสงกรานต์ 2561361020050003วิทยาเขตศรีราชาคณะ,ภาควิชาคณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชานิสิตทุกชั้นปี01000เลือกเข้าร่วม40004กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0400004จบโครงการDOCfeconanm -N25573
6/4/2561 6:30:00วิ่งประเพณีสานสามัคคีพี่น้อง360021030006วิทยาเขตศรีราชาสโมสรนิสิตคณะ , ชุมนุม/กลุ่มนิสิตคณะ , ชุมนุม/กลุ่มนิสิตภาควิชาสโมสรนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชานิสิต/นักศึกษา0320เลือกเข้าร่วม0001212กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ000012012จบโครงการDOCnui -N25955
7/4/2561 8:30:00โครงการแนะแนวเทคนิคการสอบวัดความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ ประจำปีการศึกษา 2560360020040030วิทยาเขตศรีราชาคณะ,ภาควิชาคณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชานิสิตชั้นปีที่ 3 - 4 คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา0100เลือกเข้าร่วม066012กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ00660012จบโครงการDOC2528 -N25545
11/4/2561 13:00:00โครงการประเพณีวันสงกรานต์คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา ปีพ.ศ.2561360020030016วิทยาเขตศรีราชาคณะ,ภาควิชาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชานิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา0150เลือกเข้าร่วม30003กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0300003จบโครงการDOCpheawSongkran Festival of Sriracha Year 2018-N25889
18/4/2561 8:00:00การสอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี (TCAS รอบ 2)361020020016วิทยาเขตศรีราชาคณะ,ภาควิชาคณะวิทยาการจัดการนิสิตคณะวิทยาการจัดการ01เลือกเข้าร่วม40004กิจกรรมเพื่อสังคม0000044จบโครงการDOCfmsptp -N25747
18/4/2561 17:20:00สงกรานต์360040010015วิทยาเขตศรีราชาองค์กรนิสิตส่วนกลางองค์การบริหารองค์การนิสิตนิสิต/นักศึกษา0400เลือกเข้าร่วม90009กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0900009จบโครงการDOCnuiSong Kran Festival-N25917
19/4/2561 12:30:00ปัจฉิมนิเทศนิสิต คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา ประการจำปีการศึกษา 2560360020040031วิทยาเขตศรีราชาคณะ,ภาควิชาคณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชานิสิตชั้นปีที่ 4 คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา0340กำหนดให้เข้าร่วม00006กิจกรรมมหาวิทยาลัย6000006จบโครงการDOC2528 -N25960
19/4/2561 18:00:00ไอเอ็มซี เกม360021050011วิทยาเขตศรีราชาสโมสรนิสิตคณะ , ชุมนุม/กลุ่มนิสิตคณะ , ชุมนุม/กลุ่มนิสิตภาควิชาคณะพาณิชยนาวีนานาชาติ สโมสรนิสิตคณะพาณิชยนาวีนานาชาตินิสิต/นักศึกษา0240เลือกเข้าร่วม0002020กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ000020020จบโครงการDOCnuiIMC GAME-N25970
21/4/2561 7:00:00สัมมนาสโมสรนิสิต(SBOMs Seminar)360021020013วิทยาเขตศรีราชาสโมสรนิสิตคณะ , ชุมนุม/กลุ่มนิสิตคณะ , ชุมนุม/กลุ่มนิสิตภาควิชาสโมสรนิสิตคณะวิทยาการจัดการนิสิต030เลือกเข้าร่วม077014กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ00770014จบโครงการDOCnui -N25734
22/4/2561 9:00:00ค่ายผู้นำชมรม SIFE360044010506วิทยาเขตศรีราชาชมรม/กลุ่มนิสิตส่วนกลาง ด้านวิชาการ วิจัย วิชาชีพชมรม SIFEนิสิต/นักศึกษา040เลือกเข้าร่วม1400014กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ014000014จบโครงการDOCnui -N25980
22/4/2561 16:00:00ปิดโลกกิจกรรม360040010020วิทยาเขตศรีราชาองค์กรนิสิตส่วนกลางองค์การบริหารองค์การนิสิตนิสิต/นักศึกษา0800กำหนดให้เข้าร่วม00009กิจกรรมมหาวิทยาลัย9000009จบโครงการDOCnuiThe end of the Galaxy-N25923
23/4/2561 7:00:00วันของน้อง360021020011วิทยาเขตศรีราชาสโมสรนิสิตคณะ , ชุมนุม/กลุ่มนิสิตคณะ , ชุมนุม/กลุ่มนิสิตภาควิชาสโมสรนิสิตคณะวิทยาการจัดการนิสิต0500เลือกเข้าร่วม50005กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0203005จบโครงการDOCnui -N25735
23/4/2561 9:00:00เติมใจให้กัน ยิ่งให้ ยิ่งได้ใจ361010010330วิทยาเขตศรีราชาสำนักงานอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตนิสิตและบุคลากร0400เลือกเข้าร่วม00033กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0000303จบโครงการDOCapinyaGive more lives Get more love-N25477
23/4/2561 9:00:00อบรมข้อปฏิบัติและข้อควรรู้ก่อนการฝึกงาน361020020014วิทยาเขตศรีราชาคณะ,ภาควิชาคณะวิทยาการจัดการนิสิตคณะวิทยาการจัดการ ชั้นปีที่ 201000เลือกเข้าร่วม0240024กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ002400024จบโครงการDOCfmsptp -N25736
23/4/2561 10:30:00จิตอาสา ครั้งที่2360021060014วิทยาเขตศรีราชาสโมสรนิสิตคณะ , ชุมนุม/กลุ่มนิสิตคณะ , ชุมนุม/กลุ่มนิสิตภาควิชาสโมสรนิสิตคณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชานิสิต/นักศึกษา030เลือกเข้าร่วม80008กิจกรรมเพื่อสังคม0000088จบโครงการDOCpatcharin กิจกรรมจิตอาสาN25953
24/4/2561 9:00:00กิจกรรมฟังบรรยายโครงการส่งเสริม กิจกรรมยุววิศวกรและสร้างเครือข่ายกับคณะวิศวกรรมศาสตร์360020030014วิทยาเขตศรีราชาคณะ,ภาควิชาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชานิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา0100เลือกเข้าร่วม03003กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0030003จบโครงการDOCpheawListening activities Young engineers and networking with the Faculty of Engineering.-N25886
25/4/2561 9:00:00All About Cruise เคล็ดไม่ลับสู่เส้นทางงานเรือสำราญ361020020501วิทยาเขตศรีราชาคณะ,ภาควิชาคณะวิทยาการจัดการ สาขาการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยวนิสิตสาขาการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว0536เลือกเข้าร่วม03003กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0030003จบโครงการDOCfmsptp -N25801
25/4/2561 13:00:00อบรมจริยธรรมกับสื่อดิจิตอล361020020012วิทยาเขตศรีราชาคณะ,ภาควิชาคณะวิทยาการจัดการนิสิตคณะวิทยาการจัดการ056เลือกเข้าร่วม30003กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0300003จบโครงการDOCfmsptp -N25687
25/4/2561 13:00:00อยากเป็นไกด์ ให้ไกด์นำทาง361020020502วิทยาเขตศรีราชาคณะ,ภาควิชาคณะวิทยาการจัดการ สาขาการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยวนิสิตสาขาการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว0489เลือกเข้าร่วม03003กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0030003จบโครงการDOCfmsptp -N25802
26/4/2561 9:00:00ทอล์ค กะ เทล ตอนไขความลับไลฟ์สไตล์คนโรงแรม361020020503วิทยาเขตศรีราชาคณะ,ภาควิชาคณะวิทยาการจัดการ สาขาการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยวนิสิตสาขาการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว0393เลือกเข้าร่วม03003กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0030003จบโครงการDOCfmsptp -N25803
26/4/2561 13:00:00เที่ยวสร้างสื่อ สื่อสร้างเที่ยว กับ รายการเที่ยวอยู่ได้361020020504วิทยาเขตศรีราชาคณะ,ภาควิชาคณะวิทยาการจัดการ สาขาการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยวนิสิตสาขาการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว0505เลือกเข้าร่วม03003กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0030003จบโครงการDOCfmsptp -N25804
27/4/2561 8:30:00โครงการบริการแนะนำอาชีพและพบผู้ประกอบการ ครั้งที่ 12360010010327วิทยาเขตศรีราชาสำนักงานอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต 0800เลือกเข้าร่วม03306กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0033006จบโครงการDOCruedeewan -N25600
27/4/2561 13:00:00กิจกรรมเขียนเรซูเม่ (ใบสมัคร) อย่างไรให้ได้งาน360020030015วิทยาเขตศรีราชาคณะ,ภาควิชาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชานิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา060เลือกเข้าร่วม03003กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0030003จบโครงการDOCpheawResume Writing (Application) How to get a job-N25887
27/4/2561 13:00:00โครงการบายเนียร์ ปีการศึกษา 2560360020030020วิทยาเขตศรีราชาคณะ,ภาควิชาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชานิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา0500เลือกเข้าร่วม00303กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0003003จบโครงการDOCpheawิBye nior 2017-N25940
27/4/2561 16:30:00การพัฒนาศักยภาพผู้นำและการทำงานเป็นทีม ประจำปีงบประมาณ 2561361020020801วิทยาเขตศรีราชาคณะ,ภาควิชาคณะวิทยาการจัดการ สาขาการจัดการโลจิสติกส์นิสิตสาขาการจัดการโลจิสติกส์062เลือกเข้าร่วม00303กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0003003จบโครงการDOCfmsptp -N25688
28/4/2561 8:30:00โครงการพัฒนาทักษะการวิเคารห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมภาษา R360020040032วิทยาเขตศรีราชาคณะ,ภาควิชาคณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชานิสิตชั้นปีที่ 3 และ 4 สาขาคณิตศาสตร์ประยุกต์ และนิสิตสาขาอื่นๆ ที่สนใจ060เลือกเข้าร่วม0120012กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ001200012จบโครงการDOC2528 ทักษะไอทีN25624
30/4/2561 8:00:00เลี้ยงอาหารกลางวัน ณ สถานสงเคราะห์คนพิการการุณยเวศม์ จ.ชลบุรี361020020015วิทยาเขตศรีราชาคณะ,ภาควิชาคณะวิทยาการจัดการนิสิตคณะวิทยาการจัดการ098เลือกเข้าร่วม50005กิจกรรมเพื่อสังคม0000055จบโครงการDOCfmsptp -N25739
19/5/2561 7:00:00นิสิตช่วยงานจัดทดสอบวัดความรู้ด้านภาษาอังกฤษ (TOEIC)361020020022วิทยาเขตศรีราชาคณะ,ภาควิชาคณะวิทยาการจัดการนิสิตคณะวิทยาการจัดการ06เลือกเข้าร่วม80008กิจกรรมเพื่อสังคม0000088จบโครงการDOCfmsptp -N25985
23/5/2561 9:00:00โครงการ English Camp360020030008วิทยาเขตศรีราชาคณะ,ภาควิชาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชานิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา040เลือกเข้าร่วม0180018กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ001800018จบโครงการDOCpheawEnglish Camp 2017ทักษะภาษาต่างประเทศN25876
26/5/2561 9:00:00โครงการสืบสานสัมพันธ์สโมสรนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา ปีพ.ศ.2561360020030011วิทยาเขตศรีราชาคณะ,ภาควิชาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชานิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา038เลือกเข้าร่วม0012012กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ000120012จบโครงการDOCpheawRelations Engineering Students' Club 2018-N25879
26/5/2561 9:00:00โครงการสืบสานสัมพันธ์สโมสรนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา MME ปีพ.ศ.2561360020030505วิทยาเขตศรีราชาคณะ,ภาควิชาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา สาขาวิศวกรรมเครื่องกลและการผลิตนิสิตสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการผลิต (พหุวิทยาการ)05เลือกเข้าร่วม0012012กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ000120012จบโครงการDOCpheawThe Student Association of Sriracha, MMEA, in 2018-N25888
11/6/2561 7:00:00นิสิตช่วยงานสอบสัมภาษณ์ TCAS รอบ 3361020020017วิทยาเขตศรีราชาคณะ,ภาควิชาคณะวิทยาการจัดการนิสิตคณะวิทยาการจัดการ01กำหนดให้เข้าร่วม00005กิจกรรมมหาวิทยาลัย5000005จบโครงการDOCfmsptp -N25858
11/6/2561 7:00:00นิสิตช่วยงานสอบสัมภาษณ์ TCAS รอบ 3361020020018วิทยาเขตศรีราชาคณะ,ภาควิชาคณะวิทยาการจัดการนิสิตคณะวิทยาการจัดการ01เลือกเข้าร่วม00055กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0000505จบโครงการDOCfmsptp -N25859
11/6/2561 7:00:00นิสิตช่วยงานสอบสัมภาษณ์ TCAS รอบ 3361020020019วิทยาเขตศรีราชาคณะ,ภาควิชาคณะวิทยาการจัดการนิสิตคณะวิทยาการจัดการ05เลือกเข้าร่วม50005กิจกรรมเพื่อสังคม0000055จบโครงการDOCfmsptp -N25860
14/6/2561 9:00:00นิสิตช่วยงานโครงการอบรมข้อปฏิบัติและข้อควรรู้ก่อนการฝึกงาน สำหรับนิสิตรหัส 59361020020020วิทยาเขตศรีราชาคณะ,ภาควิชาคณะวิทยาการจัดการนิสิตคณะวิทยาการจัดการ ชั้นปีที่ 401กำหนดให้เข้าร่วม00004กิจกรรมมหาวิทยาลัย4000004จบโครงการDOCfmsptp -N25891
16/6/2561 9:00:00เข้ากิจกรรมเพื่อสังคม ภายนอกมหาวิทยาลัย360020030019วิทยาเขตศรีราชาคณะ,ภาควิชาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชานิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา040เลือกเข้าร่วม06006กิจกรรมเพื่อสังคม0000066จบโครงการDOCpheawParticipate in social events. External universityกิจกรรมจิตอาสาN25916
25/6/2561 13:00:00นิสิตช่วยงานโครงการอบรมข้อปฏิบัติและข้อควรรู้ก่อนการฝึกงาน สำหรับนิสิตรหัส 59361020020021วิทยาเขตศรีราชาคณะ,ภาควิชาคณะวิทยาการจัดการนิสิตคณะวิทยาการจัดการ01เลือกเข้าร่วม30003กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0300003จบโครงการDOCfmsptp -N25928
26/6/2561 9:00:00กิจกรรมคุณช้างจับมือ360020030022วิทยาเขตศรีราชาคณะ,ภาควิชาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชานิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา025เลือกเข้าร่วม60006กิจกรรมเพื่อสังคม0000066จบโครงการDOCpheawElephant handกิจกรรมจิตอาสาN25932
10/7/2561 7:00:00นิสิตช่วยงานสอบสัมภาษณ์ TCAS รอบ 4361020020023วิทยาเขตศรีราชาคณะ,ภาควิชาคณะวิทยาการจัดการนิสิตคณะวิทยาการจัดการ020เลือกเข้าร่วม50005กิจกรรมเพื่อสังคม0000055จบโครงการDOCfmsptp -N26009
10/7/2561 7:00:00นิสิตช่วยงานสอบสัมภาษณ์ TCAS รอบ 4361020020024วิทยาเขตศรีราชาคณะ,ภาควิชาคณะวิทยาการจัดการนิสิตคณะวิทยาการจัดการ01กำหนดให้เข้าร่วม00005กิจกรรมมหาวิทยาลัย5000005จบโครงการDOCfmsptp -N26011
10/7/2561 7:00:00นิสิตช่วยงานสอบสัมภาษณ์ TCAS รอบ 4361020020025วิทยาเขตศรีราชาคณะ,ภาควิชาคณะวิทยาการจัดการนิสิตคณะวิทยาการจัดการ01เลือกเข้าร่วม00055กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0000505จบโครงการDOCfmsptp -N26012
11/7/2561 9:00:00เตรียมความพร้อมสู่รั้ววิศวกร ปีการศึกษา ๒๕๖๐360021030001วิทยาเขตศรีราชาสโมสรนิสิตคณะ , ชุมนุม/กลุ่มนิสิตคณะ , ชุมนุม/กลุ่มนิสิตภาควิชาสโมสรนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชานิสิต/นักศึกษา0383เลือกเข้าร่วม262448098กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ02344031098จบโครงการDOCnui -N25939
16/7/2561 8:00:00นิสิตช่วยงานสอบสัมภาษณ์ TCAS รอบ 5361020020026วิทยาเขตศรีราชาคณะ,ภาควิชาคณะวิทยาการจัดการนิสิตคณะวิทยาการจัดการ012เลือกเข้าร่วม40004กิจกรรมเพื่อสังคม0000044จบโครงการDOCfmsptp -N26024
16/7/2561 8:00:00นิสิตช่วยงานสอบสัมภาษณ์ TCAS รอบ 5361020020027วิทยาเขตศรีราชาคณะ,ภาควิชาคณะวิทยาการจัดการนิสิตคณะวิทยาการจัดการ012กำหนดให้เข้าร่วม00004กิจกรรมมหาวิทยาลัย4000004จบโครงการDOCfmsptp -N26025

 

เงื่อนไขรับการเสนอชื่อเข้า "รับพระราชทานปริญญาบัตร"

ประเภทกิจกรรม แผน A (สำหรับนิสิต รหัส 48-51)จำนวนกิจกรรม (>=MIN) จำนวนหน่วยชั่วโมง (>=MIN)
1.กำหนดให้เข้าร่วม (>=7)
2.เลือกเข้าร่วม
    2.1.เลือกเข้าร่วม=>A.1 (ประเภทกิจกรรมด้านพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม) (>=2)
    2.2.เลือกเข้าร่วม=>A.2 (ประเภทกิจกรรมด้านพัฒนาทักษะทางวิชาการและวิชาชีพ) (>=2)
    2.3.เลือกเข้าร่วม=>A.3 (ประเภทกิจกรรมด้านพัฒนาบุคลิกภาพ) (>=2)
    2.4.เลือกเข้าร่วม=>A.4 (ประเภทกิจกรรมด้านพัฒนาสุขภาพ) (>=2)
รวม (>=15) (>=50)

 

ประเภทกิจกรรม แผน B (สำหรับนิสิต รหัส 52 เป็นต้นไป)จำนวนกิจกรรม (>=MIN) จำนวนหน่วยชั่วโมง (>=MIN)
B.1.กิจกรรมมหาวิทยาลัย (>=5)
B.2.กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ
    B.2.1 กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ (ด้านพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม) (>=2)
    B.2.2 กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ (ด้านพัฒนาทักษะการคิดและการเรียนรู้) (>=2)
    B.2.3 กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ (ด้านพัฒนาทักษะเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล) (>=2)
    B.2.4 กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ (ด้านพัฒนาสุขภาพ) (>=2)
B.3.กิจกรรมเพื่อสังคม (>=2)
รวม (>=15) (>=50)