1 ปี ย้อนหลัง     1 ปี ข้างหน้า

ปฏิทินโครงการ 1 ปี ย้อนหลัง

ค้นหาโครงการ จำนวนที่ค้นพบ = 93

วันที่-เวลาปัจจุบัน = 23/10/2562 18:34:03

 
วันที่จัดชื่อโครงการรหัสโครงการวิทยาเขตสังกัดหน่วยงานกลุ่มเป้าหมายสมัครแล้วจำนวนรับประเภท แผน AA.1A.2A.3A.4A.รวมประเภท แผน BB.1B.2.1B.2.2B.2.3B.2.4B.3B.รวมสถานะเอกสารติดต่อชื่อโครงการ(ENG)ประเภท แผน Cประภท ศิลปวัฒนธรรมID
27/10/2561 13:30:00โครงการประกวด FRESHMEN 2018461040010005วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครองค์กรนิสิตส่วนกลางองค์การบริหารองค์การนิสิต 01000เลือกเข้าร่วม11608กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0116008จบโครงการDOCMMM -N26551
30/10/2561 8:30:00เปิดประตูสู่การบริหารงานภาครัฐ461020040503วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครคณะ,ภาควิชาคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ สาขาสังคมศาสตร์นิสิตรัฐประศาสนศาสตร์00เลือกเข้าร่วม03003กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0030003จบโครงการDOCduck2522 -N26883
30/10/2561 17:30:00โครงการแข่งขันเปตอง FRESHY KU.CSC.78461043011201วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครชมรม/กลุ่มนิสิตส่วนกลาง ด้านกีฬาชมรมเปตอง 00เลือกเข้าร่วม303612กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ03333012จบโครงการDOCMMM -N26661
31/10/2561 13:00:00แนะแนวสัญจรรู้ออมรู้ใช้ทันสมัยด้วย Mobile Banking By Finance (ในรายวิชาสัมมนานิสิตสาขาการเงิน)461020040111วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครคณะ,ภาควิชาคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ สาขาการบัญชีนิสิต มก.ฉกส.00เลือกเข้าร่วม03003กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0021003จบโครงการDOCduck2522 -N26633
2/11/2561 13:00:00สิบไปหาร้อย น้อยไปหามาก ชีวิตไม่ลำบากหากรู้จักออม (ในรายวิชาสัมมนานิสิตสาขาการเงิน)461020040109วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครคณะ,ภาควิชาคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ สาขาการบัญชีนิสิต มก.ฉกส.00เลือกเข้าร่วม03003กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0021003จบโครงการDOCduck2522 -N26630
5/11/2561 13:00:00วัยรุ่นมือทอง มองไกล ทำกำไรกับกูรูหุ้น(ในรายวิชาสัมมนานิสิตสาขาการเงิน)461020040105วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครคณะ,ภาควิชาคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ สาขาการบัญชีนิสิต มก.ฉกส.00เลือกเข้าร่วม03003กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0030003จบโครงการDOCduck2522 -N26454
5/11/2561 17:00:00อบรมการออกเสียงภาษาอังกฤษในระดับคำและประโยค ครั้งที่ 2461020040602วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครคณะ,ภาควิชาคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ สาขาภาษาศาสตร์นิสิต00เลือกเข้าร่วม0300030กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0015150030จบโครงการDOCduck2522 -N27453
6/11/2561 8:00:00โครงการรับบริจาคโลหิต รั้งที่ 2 ประจำปี 2561461050010002วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครหน่วยงานภายนอกหน่วยงานภายในจังหวัด 00เลือกเข้าร่วม00044กิจกรรมเพื่อสังคม0000044จบโครงการDOCMMM กิจกรรมจิตอาสา026733
7/11/2561 9:00:00พัฒนาศักยภาพคณาจารย์ บุคลากรและนิสิตสู่สากล ประจำปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 2461020040003วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครคณะ,ภาควิชาคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการนิสิต มก.ฉกส.00เลือกเข้าร่วม03003กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0030003จบโครงการDOCduck2522 -N26493
8/11/2561 8:30:00สิงห์เขียวจิตอาสาพัฒนาชุมชน ณ บ้านคำข่า461020040505วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครคณะ,ภาควิชาคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ สาขาสังคมศาสตร์นิสิตรัฐประศาสนศาสตร์00เลือกเข้าร่วม333312กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ03333012จบโครงการDOCduck2522 -N26888
11/11/2561 8:30:00โครงการอาซูรอสัมพันธ์ ครั้งที่ 9461042010802วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครชมรม/กลุ่มนิสิตส่วนกลาง ด้านศิลปะวัฒนธรรมชมรมนิสิตมุสลิม มก.ฉกส.นิสิต00เลือกเข้าร่วม04004กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0004004จบโครงการDOCMMM -N26759
12/11/2561 8:00:00Fin Road Show (ในรายวิชาสัมมนานิสิตสาขาการเงิน)461020040108วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครคณะ,ภาควิชาคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ สาขาการบัญชีนิสิต มก.ฉกส.00เลือกเข้าร่วม03003กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0210003จบโครงการDOCduck2522 -N26603
12/11/2561 8:30:00เข้าร่วมแข่งขันรถฮอนด้าประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิง ครั้งที่ 21 ประจำปี 2561461020030305วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครคณะ,ภาควิชาคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเครื่องกลและการผลิตนิสิตภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการผลิต020เลือกเข้าร่วม3120015กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ031020015จบโครงการDOCtik -026557
15/11/2561 13:30:00กิจกรรมจิตอาสาจัดเตรียมงานกฐินสามัคคี มก.ฉกส. ประจำปี 2561461000010004วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครวิทยาเขตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนครนิสิต00เลือกเข้าร่วม30003กิจกรรมเพื่อสังคม0000033จบโครงการDOCMMM กิจกรรมจิตอาสาN26452
16/11/2561 8:00:00ค่ายอาสาพัฒนาชุมชน(รร.ตำรวจตระเวนชายแดนคอนราดเฮงเค็ลจ.นครพนม)461020040603วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครคณะ,ภาควิชาคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ สาขาภาษาศาสตร์นิสิต00เลือกเข้าร่วม70007กิจกรรมเพื่อสังคม0000077จบโครงการDOCduck2522 -N27454
16/11/2561 15:30:00โครงการหมอชวนวิ่ง จังหวัดสกลนคร461050020002วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครหน่วยงานภายนอกหน่วยงานอื่นๆผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิตคณะสาธารณสุขศาสตร์00เลือกเข้าร่วม00033กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0000303จบโครงการDOCsalinda -N26475
17/11/2561 8:30:00โครงการบัณฑิตยุคใหม่ สำหรับนิสิตชั้นปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2561 (ปัจฉิมนิเทศ)461010010506วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครสำนักงานอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตนิสิตชั้นปีที่ 400เลือกเข้าร่วม07007กิจกรรมมหาวิทยาลัย7000007จบโครงการDOCMMM -N26376
21/11/2561 9:00:00พัฒนาศักยภาพคณาจารย์ บุคลากรและนิสิตสู่สากล ประจำปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 3461020040004วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครคณะ,ภาควิชาคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการนิสิต มก.ฉกส.00เลือกเข้าร่วม03003กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0030003จบโครงการDOCduck2522 -N26494
21/11/2561 18:00:00โครงการเทศกาลลอยกระทง สืบสานวัฒนธรรมแห่งสายน้ำ ประจำปี 2561461010010511วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครสำนักงานอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตนิสิต บุคลากร และประชาชนทั่วไป00เลือกเข้าร่วม30306กิจกรรมมหาวิทยาลัย6000006จบโครงการDOCMMM -Y26405
22/11/2561 8:30:00เข้าร่วมแข่งขันหุ่นยนต์เคลื่อนที่อัตโนมัติสำหรับการเกษตรอัจฉริยะ (รอบ Technical challenge)461020030302วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครคณะ,ภาควิชาคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเครื่องกลและการผลิตนิสิตคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์015เลือกเข้าร่วม0150015กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ001230015จบโครงการDOCtik -N26550
26/11/2561 8:30:00งานเกษตรแฟร์นนทรีอีสาน ครั้งที่ 13 ประจำปี 2561461000010005วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครวิทยาเขตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนครนิสิตทุกชั้นปี00กำหนดให้เข้าร่วม00006กิจกรรมมหาวิทยาลัย6000006จบโครงการDOCMMM -N26952
26/11/2561 9:00:00จับจุด Content Marketing เพื่อสร้างแบรนด์สู่ความสำเร็จ (ในรายวิชาสัมมนานิสิตสาขาการตลาด)461020040303วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครคณะ,ภาควิชาคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ สาขาการตลาดนิสิต มก.ฉกส.00เลือกเข้าร่วม03003กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0030003จบโครงการDOCduck2522 -N26602
27/11/2561 13:00:00Marketing ยุคใหม่สู่สังคมไร้เงินสด (ในรายวิชาสัมมนานิสิตสาขาการตลาด)461020040301วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครคณะ,ภาควิชาคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ สาขาการตลาดนิสิต มก.ฉกส.00เลือกเข้าร่วม03003กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0030003จบโครงการDOCduck2522 -N26601
28/11/2561 13:00:00สัมมนา การเพิ่มช่องทางการขาย เพิ่มรายได้ ด้วย E-Marketplace460020040301วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครคณะ,ภาควิชาคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ สาขาการตลาดนิสิต มก.ฉกส.00เลือกเข้าร่วม03003กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0030003จบโครงการDOCduck2522 -N26495
30/11/2561 17:00:00โครงการ "การประกวดดนตรีโฟลคซอง ครั้งที่ 4"461042010202วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครชมรม/กลุ่มนิสิตส่วนกลาง ด้านศิลปะวัฒนธรรมชมรมดนตรีสากลนิสิต มก.ฉกส. ทุกชั้นปี00เลือกเข้าร่วม00303กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0003003จบโครงการDOCMMM -N26752
2/12/2561 9:00:00KU.CSC Accounting Case Competition 2018 (สำหรับนิสิตที่เข้าร่วมฟังการบรรยาย)461020040113วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครคณะ,ภาควิชาคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ สาขาการบัญชีนิสิตสาขาวิชาการบัญชี00เลือกเข้าร่วม03003กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0030003จบโครงการDOCduck2522 -N26646
2/12/2561 9:00:00KU.CSC Accounting Case Competition 2018 (สำหรับนิสิตที่เข้าร่วมการแข่งขัน)461020040112วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครคณะ,ภาควิชาคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ สาขาการบัญชีนิสิตสาขาวิชาการบัญชี00เลือกเข้าร่วม06006กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0060006จบโครงการDOCduck2522 -N26647
4/12/2561 7:30:00พิธีเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทย เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2561461010010004วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครสำนักงานอธิการบดีสำนักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนครนิสิตทุกชั้นปี00กำหนดให้เข้าร่วม00002กิจกรรมมหาวิทยาลัย2000002จบโครงการDOCMMM -N26950
6/12/2561 8:30:00สัมมนาภาวะผู้นำในองค์การภาครัฐ461020040506วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครคณะ,ภาควิชาคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ สาขาสังคมศาสตร์นิสิตรัฐประศาสนศาสตร์00เลือกเข้าร่วม03003กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0030003จบโครงการDOCduck2522 -N26889
13/12/2561 8:30:00ศึกษาดูงานบริษัทขอนแก่นแหอวน จำกัด461020030304วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครคณะ,ภาควิชาคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเครื่องกลและการผลิตนิสิตหลักสูตรวิศวกรรมอุตสาหการ025เลือกเข้าร่วม06006กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0042006จบโครงการDOCtik -N26556
21/12/2561 9:00:00โครงการเตรียมความพร้อมในการทำงานสำหรับนิสิตชั้นปีที่ 4 รุ่นที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561461010010513วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครสำนักงานอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตนิสิตชั้นปีที่ 400เลือกเข้าร่วม04206กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0051006จบโครงการDOCMMM -N26722
22/12/2561 8:30:00งานประเพณีสี่จอบแห่งชาติ ครั้งที่ 36461020020011วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครคณะ,ภาควิชาคณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตรนิสิตภาควิชาเกษตรและทรัพยากร00เลือกเข้าร่วม063312กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ00633012จบโครงการDOCyutthakorncsc -N26805
5/1/2562 8:30:00การแข่งขันการประชันทักษะทางด้านระบบสมองกลฝังตัวชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 13462020030202วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครคณะ,ภาควิชาคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์นิสิตภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์020เลือกเข้าร่วม4200024กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ042000024จบโครงการDOCtik -N27317
7/1/2562 8:30:00โครงการนักกิจกรรมรุ่นใหม่ รุ่นที่ 15 "เก่ง ดี มีจิตผู้นำ"461040010006วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครองค์กรนิสิตส่วนกลางองค์การบริหารองค์การนิสิต 00เลือกเข้าร่วม81010230กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0810102030จบโครงการDOCMMM -N26948
9/1/2562 9:00:00ศึกษาดูงาน เปิดโลกทัศน์ทางธุรกิจสาขาการจัดการ461020040202วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครคณะ,ภาควิชาคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ สาขาการจัดการนิสิต มก.ฉกส.00เลือกเข้าร่วม33309กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0333009จบโครงการDOCduck2522 -N26634
11/1/2562 8:00:00โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562461010010514วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครสำนักงานอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต 00เลือกเข้าร่วม40408กิจกรรมเพื่อสังคม0000088จบโครงการDOCMMM -N26721
17/1/2562 6:30:00โครงการทำบุญตักบาตร ประจำเดือนมกราคม ประจำปี 2562461010010515วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครสำนักงานอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต 00เลือกเข้าร่วม30003กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0300003จบโครงการDOCMMM -Y26712
18/1/2562 8:00:00ทัศนศึกษาแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญในประเทศไทยเส้นทางการท่องเที่ยวกรุงเทพ-ชลบุรี461020040402วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครคณะ,ภาควิชาคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ สาขาการโรงแรมและการท่องเที่ยวนิสิตสาขาการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว00เลือกเข้าร่วม560011กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ02630011จบโครงการDOCduck2522 -N26656
18/1/2562 8:00:00สานสัมพันธ์พี่น้องการจัดการร่วมใจบำเพ็ญประโยชน์461020040203วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครคณะ,ภาควิชาคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ สาขาการจัดการนิสิตสาขาการจัดการ00เลือกเข้าร่วม33006กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0033006จบโครงการDOCduck2522 -N26662
18/1/2562 8:30:00เปิดมุมมองโลกธุรกิจของนักการตลาดรุ่นเยาว์461020040305วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครคณะ,ภาควิชาคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ สาขาการตลาดนิสิตสาขาวิชาการตลาด00เลือกเข้าร่วม33006กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0033006จบโครงการDOCduck2522 -N26654
19/1/2562 8:00:00บัญชีอาสา รักษ์น้ำ รักษ์ป่า รักแผ่นดิน ประจำปีการศึกษา 2561461020040114วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครคณะ,ภาควิชาคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ สาขาการบัญชีนิสิตสาขาวิชาการบัญชี00เลือกเข้าร่วม60006กิจกรรมเพื่อสังคม0000066จบโครงการDOCduck2522 -N26663
20/1/2562 8:30:00โครงการ "กิจกรรมเสริมทักษะด้านนวัตกรรมภายใน24ชั่วโมง (Startup Thailand Hours Innovation-Nation League)"462020030001วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครคณะ,ภาควิชาคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์นิสิตคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์010เลือกเข้าร่วม3120015กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ021210015จบโครงการDOCtik -N26606
21/1/2562 8:00:00เปิดโลกทัศน์ รัฐประศาสนศาสตร์ เรียนรู้สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน461020040502วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครคณะ,ภาควิชาคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ สาขาสังคมศาสตร์นิสิตรัฐประศาสนศาสตร์00เลือกเข้าร่วม06006กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0033006จบโครงการDOCduck2522 -N26650
21/1/2562 8:30:00โครงการแข่งขันทักษะวิชาการของนิสิตด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรม462020030002วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครคณะ,ภาควิชาคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์นิสิตคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์015เลือกเข้าร่วม2100012กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ011010012จบโครงการDOCtik -N26679
21/1/2562 15:00:00นำเสนอโครงงานนิสิตสหกิจศึกษา(สาขาการบัญชี)461020040005วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครคณะ,ภาควิชาคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการนิสิตสาขาวิชาการบัญชี00เลือกเข้าร่วม03003กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0030003จบโครงการDOCduck2522 -N26635
26/1/2562 8:00:00ตลาดอาสาพัฒนาชุมชน ปี61461020040304วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครคณะ,ภาควิชาคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ สาขาการตลาดนิสิตสาขาวิชาการตลาด00เลือกเข้าร่วม06006กิจกรรมเพื่อสังคม0000066จบโครงการDOCduck2522 -N26648
26/1/2562 8:00:00โครงการสมาพันธ์นิสิตนักศึกษาสาธารณสุขศาสตร์และวิทยาศาสตร์สุขภาพแห่งประเทศไทย461020050005วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครคณะ,ภาควิชาคณะสาธารณสุขศาสตร์นิสิตคณะสาธารณสุขศาสตร์00เลือกเข้าร่วม2221218กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ022212018จบโครงการDOCsalinda -N26658
27/1/2562 9:00:00สร้างแรงบันดาลใจและทักษะความพร้อมในการทำงาน461020040115วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครคณะ,ภาควิชาคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ สาขาการบัญชีนิสิตสาขาวิชาการบัญชี00เลือกเข้าร่วม06006กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0006006จบโครงการDOCduck2522 -N26664
1/2/2562 9:00:00เปิดโลกทัศน์ทางภาษาอังกฤษสำหรับนิสิตชั้นปีที่ 3461020040604วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครคณะ,ภาควิชาคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ สาขาภาษาศาสตร์นิสิต00เลือกเข้าร่วม0160016กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ00880016จบโครงการDOCduck2522 -N27455
2/2/2562 9:00:00โครงการเตรียมความพร้อมในการทำงานสำหรับนิสิตชั้นปีที่ 4 รุ่นที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2561461010010512วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครสำนักงานอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตนิสิตชั้นปีที่ 400เลือกเข้าร่วม06006กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0060006จบโครงการDOCMMM -N26723
8/2/2562 8:30:00ค่ายอาสาภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2562462020030101วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครคณะ,ภาควิชาคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อมนิสิตภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม00เลือกเข้าร่วม4080048กิจกรรมเพื่อสังคม000004848จบโครงการDOCtik -N26782
9/2/2562 15:00:00โครงการ Ku.csc. Virtual Run 2019461010010518วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครสำนักงานอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต 01000เลือกเข้าร่วม0551020กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ005510020จบโครงการDOCMMM -N26947
10/2/2562 16:00:00โครงการกีฬาภายใน "นนทรีอีสานเกมส์ ครั้งที่ 18"461040010007วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครองค์กรนิสิตส่วนกลางองค์การบริหารองค์การนิสิต 00เลือกเข้าร่วม7772142กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ077721042จบโครงการDOCMMM -N26949
14/2/2562 8:30:00โครงการพบปะกันระหว่างบุคลากรและนิสิต ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562462020030801วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครคณะ,ภาควิชาคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ โครงการปริญญาตรีภาคพิเศษนิสิตหลักสูตรปริญาตรีภาคพิเศษ0150เลือกเข้าร่วม12306กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0114006จบโครงการDOCtik -N26794
22/2/2562 17:30:00โครงการอบรมจริยธรรมและบทบาทหน้าที่ของสมาชิกชมรมนิสิตมุสลิม ครั้งที่ 10461042010803วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครชมรม/กลุ่มนิสิตส่วนกลาง ด้านศิลปะวัฒนธรรมชมรมนิสิตมุสลิม มก.ฉกส.สมาชิกชมรมนิสิตมุสลิม00เลือกเข้าร่วม1200012กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ06330012จบโครงการDOCMMM -N26760
23/2/2562 9:00:00โครงการเตรียมความพร้อมในการทำงานสำหรับนิสิตชั้นปีที่ 4 รุ่นที่ 3-4 ประจำปีการศึกษา 2561461010010516วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครสำนักงานอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตนิสิตชั้นปีที่ 400เลือกเข้าร่วม06006กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0060006จบโครงการDOCMMM -N26724
24/2/2562 16:30:00โครงการเทศน์อบรมธรรมประจำปี 2562461042010701วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครชมรม/กลุ่มนิสิตส่วนกลาง ด้านศิลปะวัฒนธรรมชมรมพุทธศาสตร์นิสิต บุคลากร มก.ฉกส.00เลือกเข้าร่วม40004กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0400004จบโครงการDOCMMM -N26754
2/3/2562 6:30:00โครงการทอดผ้าป่าเพื่อจัดหางบประมาณจัดซื้ออุปกรณ์เวชภัณฑ์ปฐมพยาบาล461041010701วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครชมรม/กลุ่มนิสิตส่วนกลาง ด้านบำเพ็ญประโยชน์ชมรมอาสากู้ชีพ CSC.KU.นิสิต บุคลากร มก.ฉกส.00เลือกเข้าร่วม50005กิจกรรมเพื่อสังคม0000055จบโครงการDOCMMM -N26755
2/3/2562 8:30:00เข้าร่วมการแข่งขันStartup Thailand League 2019462020030401วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครคณะ,ภาควิชาคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศนิสิตคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์020เลือกเข้าร่วม3120015กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ031200015จบโครงการDOCtikStartup Thailand League-Coaching Camp-N26773
20/3/2562 8:00:00สิงห์เขียวจิตอาสาพัฒนาชุมชน ณ บ้านโคกสะอาด461020040504วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครคณะ,ภาควิชาคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ สาขาสังคมศาสตร์ 00เลือกเข้าร่วม30003กิจกรรมเพื่อสังคม0000033จบโครงการDOCduck2522 -N26887
25/3/2562 12:30:00สัมมนา สูตรลับ สร้างบุคลิกภาพอย่างไรให้ได้งาน461020040406วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครคณะ,ภาควิชาคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ สาขาการโรงแรมและการท่องเที่ยวนิสิต มก.ฉกส.00เลือกเข้าร่วม02002กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0020002จบโครงการDOCduck2522 -N26880
26/3/2562 8:30:00โครงการรับบริจาคโลหิต ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562461050010003วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครหน่วยงานภายนอกหน่วยงานภายในจังหวัดนิสิต บุคลากร00เลือกเข้าร่วม00033กิจกรรมเพื่อสังคม0000033จบโครงการDOCMMM กิจกรรมจิตอาสา026825
28/3/2562 9:00:00สัมมนา การเป็นบาร์เทนเดอร์มืออาชีพ461020040405วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครคณะ,ภาควิชาคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ สาขาการโรงแรมและการท่องเที่ยวนิสิต มก.ฉกส.00เลือกเข้าร่วม02002กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0020002จบโครงการDOCduck2522 -N26879
29/3/2562 8:30:00โครงการค่ายวิศวะไฟฟ้าอาสาพัฒนาชุมชน462020030201วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครคณะ,ภาควิชาคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์นิสิตภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์0300กำหนดให้เข้าร่วม000024กิจกรรมเพื่อสังคม000002424จบโครงการDOCtik -026836
29/3/2562 9:00:00สัมมนา สร้างแรงบันดาลใจ บัณฑิตจบใหม่ทำอย่างไรให้ได้งาน461020040403วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครคณะ,ภาควิชาคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ สาขาการโรงแรมและการท่องเที่ยวนิสิต มก.ฉกส.00เลือกเข้าร่วม02002กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0020002จบโครงการDOCduck2522 -N26824
29/3/2562 13:00:00สัมมนา คิดเช่นไทบ้าน Style Healthy461020040404วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครคณะ,ภาควิชาคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ สาขาการโรงแรมและการท่องเที่ยวนิสิต มก.ฉกส.00เลือกเข้าร่วม02002กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0020002จบโครงการDOCduck2522 -N26878
30/3/2562 8:30:00โครงการการแข่งขันกีฬาประเพณีจตุรมิตรเกมส์ ครั้งที่ 19 “แคแสดเกมส์”461000010006วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครวิทยาเขตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนครชมรมกีฬา0200เลือกเข้าร่วม10258กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0102508จบโครงการDOCMMM -N26954
1/4/2562 8:30:00กิจกรรม Japanese Business Workshop By Hr Japan461010010521วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครสำนักงานอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตนิสิตชั้นปีที่ 3-400เลือกเข้าร่วม04004กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0040004จบโครงการDOCMMM -N27423
2/4/2562 8:30:00พิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะและลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระเจริญพระชนมายุครบ 64 พรรษา461010010005วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครสำนักงานอธิการบดีสำนักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนครนิสิตทุกชั้นปี00กำหนดให้เข้าร่วม00002กิจกรรมมหาวิทยาลัย2000002จบโครงการDOCMMM -N26951
2/4/2562 16:30:00คณบดีพบนิสิต(ชั้นปีที่ 2) ประจำปีการศึกษา 2561461020040007วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครคณะ,ภาควิชาคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการนิสิต ศว.00เลือกเข้าร่วม02002กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0020002จบโครงการDOCduck2522 -N26891
3/4/2562 8:30:00โครงการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารองค์กรกิจกรรมนิสิต ประจำปีการศึกษา 2562461040010008วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครองค์กรนิสิตส่วนกลางองค์การบริหารองค์การนิสิต 00กำหนดให้เข้าร่วม00001กิจกรรมมหาวิทยาลัย1000001จบโครงการDOCMMM -N27437
3/4/2562 16:30:00คณบดีพบนิสิต(ชั้นปีที่ 3) ประจำปีการศึกษา 2561461020040008วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครคณะ,ภาควิชาคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการนิสิต ศว.00เลือกเข้าร่วม02002กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0020002จบโครงการDOCduck2522 -N26892
4/4/2562 16:30:00คณบดีพบนิสิต(ชั้นปีที่ 1) ประจำปีการศึกษา 2561461020040006วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครคณะ,ภาควิชาคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการนิสิต ศว.00เลือกเข้าร่วม02002กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0020002จบโครงการDOCduck2522 -N26890
4/4/2562 17:00:00โครงการประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง-หมอลำ "หนุ่มเสียงพราว สาวเสียงพิณ" ครั้งที่ 10461042010301วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครชมรม/กลุ่มนิสิตส่วนกลาง ด้านศิลปะวัฒนธรรมชมรมโปงลางนิสิต บุคลากร00เลือกเข้าร่วม00303กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0003003จบโครงการDOCMMM -N26874
5/4/2562 9:30:00Home room สาขาวิชาการจัดการ461020040204วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครคณะ,ภาควิชาคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ สาขาการจัดการนิสิตสาขาการจัดการ00เลือกเข้าร่วม20002กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0002002จบโครงการDOCduck2522 -N27092
6/4/2562 8:30:00โครงการค่ายอาสาสโมสรนิสิตคณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร ครั้งที่ 10461021020004วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครสโมสรนิสิตคณะ , ชุมนุม/กลุ่มนิสิตคณะ , ชุมนุม/กลุ่มนิสิตภาควิชาสโมสรนิสิตคณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตรนิสิตคณะ ทอ.00เลือกเข้าร่วม822012กิจกรรมเพื่อสังคม000001212จบโครงการDOCMMM -N26967
24/4/2562 17:30:00โครงการปิดโลกกิจกรรม ประจำปีการศึกษา 2561461010010519วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครสำนักงานอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตผู้นำนิสิต00กำหนดให้เข้าร่วม00003กิจกรรมมหาวิทยาลัย3000003จบโครงการDOCMMM -N26955
2/5/2562 6:00:00โครงการพัฒนาเสริมสร้างขวัญกำลังใจบุคลากร461020050006วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครคณะ,ภาควิชาคณะสาธารณสุขศาสตร์ผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิตคณะสาธารณสุขศาสตร์00เลือกเข้าร่วม40004กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0202004จบโครงการDOCsalinda -Y26937
2/5/2562 17:00:00โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาองค์กรกิจกรรมนิสิต ประจำปี 2562 หลักสูตรการเขียนโครงการสำหรับองค์กรกิจกรรมนิสิต461010010520วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครสำนักงานอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตผู้นำนิสิต00เลือกเข้าร่วม11103กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0111003จบโครงการDOCMMM -N26956
3/5/2562 8:00:00ปัจฉิมนิเทศ นิสิตชั้นปีที่ 4461020040009วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครคณะ,ภาควิชาคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการนิสิต ศว.00เลือกเข้าร่วม30003กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0003003จบโครงการDOCduck2522 -N27093
7/5/2562 5:30:00โครงการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562461010010006วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครสำนักงานอธิการบดีสำนักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนครนิสิตทุกชั้นปี00กำหนดให้เข้าร่วม00003กิจกรรมมหาวิทยาลัย3000003จบโครงการDOCMMM -N26953
7/5/2562 12:30:00โครงการปัจฉิมนิเทศและอำลานิสิต (บายเนียร์) ภายใต้โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และการมีจรรยาบรรณวิชาชีพ461020050008วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครคณะ,ภาควิชาคณะสาธารณสุขศาสตร์นิสิตคณะสาธารณสุขศาสตร์00เลือกเข้าร่วม444012กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ04440012จบโครงการDOCsalinda -N26973
8/5/2562 6:00:00โครงการสาสุขช่อใหม่ (กาวน์ขาวก้าวใหม่) ภายใต้โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และการมีจรรยาบรรณวิชาชีพ461020050007วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครคณะ,ภาควิชาคณะสาธารณสุขศาสตร์นิสิตคณะสาธารณสุขศาสตร์ ชั้นปีที่200เลือกเข้าร่วม22206กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0222006จบโครงการDOCsalinda -N26970
9/5/2562 8:30:00โครงการ I ทำ D ตอน ร่วมใจลงมือทำ461020020033วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครคณะ,ภาควิชาคณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตรนิสิตที่สนใจ0120เลือกเข้าร่วม30003กิจกรรมเพื่อสังคม0000033จบโครงการDOCyutthakorncsc กิจกรรมจิตอาสาN26960
18/5/2562 13:00:00งานเทศกาลวิสาขบูชา จังหวัดสกลนคร ประจำปี 2562461050010004วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครหน่วยงานภายนอกหน่วยงานภายในจังหวัดนิสิต มก.ฉกส.00เลือกเข้าร่วม50005กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0500005จบโครงการDOCMMM -N27080
2/7/2562 9:00:00โครงการสอนน้องร้องเพลงและต้อนรับน้องใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 ภายใต้โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และการมีจรรยาบรรณวิชาชีพ462020050003วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครคณะ,ภาควิชาคณะสาธารณสุขศาสตร์นิสิตใหม่คณะสาธารณสุขศาสตร์00เลือกเข้าร่วม10010020กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0100100020จบโครงการDOCsalinda -N27393
3/7/2562 7:30:00โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2562462020050001วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครคณะ,ภาควิชาคณะสาธารณสุขศาสตร์นิสิตใหม่คณะสาธารณสุขศาสตร์00เลือกเข้าร่วม42208กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0422008จบโครงการDOCsalinda -N27243
3/7/2562 7:30:00โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปี 2562462020030003วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครคณะ,ภาควิชาคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์นิสิตคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์0800กำหนดให้เข้าร่วม000015กิจกรรมเพื่อสังคม000001515จบโครงการDOCtik กิจกรรมจิตอาสาY27315
3/7/2562 7:30:00โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ 2562 (สำหรับนิสิต รหัส62)462020030004วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครคณะ,ภาควิชาคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์นิสิตคณะวิทยาศาสตร์และวิศวก ชั้นปีที่ 1 (รหัส 62)รรมศาสตร์0600เลือกเข้าร่วม00426กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0004206จบโครงการDOCtik -N27344
3/7/2562 9:00:00สัมมนาเปิดโลกการท่องเที่ยวและการโรงแรม461020040408วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครคณะ,ภาควิชาคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ สาขาการโรงแรมและการท่องเที่ยวนิสิตสาขาการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว00เลือกเข้าร่วม03003กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0030003จบโครงการDOCduck2522 -N27241
16/7/2562 14:00:00กิจกรรมเทศกาลวันอาสาฬหบูชา และเข้าพรรษา จังหวัดสกลนคร ประจำปี 2562462050010001วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครหน่วยงานภายนอกหน่วยงานภายในจังหวัดนิสิต และบุคลากร00เลือกเข้าร่วม40004กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0400004จบโครงการDOCMMM -N27389
19/8/2562 7:30:00โครงการกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 17462020030005วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครคณะ,ภาควิชาคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์นิสิต บุคลากร มก.ฉกส. และนักเรียน นักศึกษาจากสถานศึกษาในจังหวัดสกลนคร และประชาชนผู้สนใจ0500เลือกเข้าร่วม1200012กิจกรรมเพื่อสังคม000001212จบโครงการDOCtik -N27505
13/10/2562 17:00:00โครงการน้องพี่สานสัมพันธ์ไมตรี ประจำปี 2561461020020008วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครคณะ,ภาควิชาคณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตรบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา0300เลือกเข้าร่วม00303กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0003003จบโครงการDOCyutthakorncsc -N26804

 

เงื่อนไขรับการเสนอชื่อเข้า "รับพระราชทานปริญญาบัตร"

ประเภทกิจกรรม แผน A (สำหรับนิสิต รหัส 48-51)จำนวนกิจกรรม (>=MIN) จำนวนหน่วยชั่วโมง (>=MIN)
1.กำหนดให้เข้าร่วม (>=7)
2.เลือกเข้าร่วม
    2.1.เลือกเข้าร่วม=>A.1 (ประเภทกิจกรรมด้านพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม) (>=2)
    2.2.เลือกเข้าร่วม=>A.2 (ประเภทกิจกรรมด้านพัฒนาทักษะทางวิชาการและวิชาชีพ) (>=2)
    2.3.เลือกเข้าร่วม=>A.3 (ประเภทกิจกรรมด้านพัฒนาบุคลิกภาพ) (>=2)
    2.4.เลือกเข้าร่วม=>A.4 (ประเภทกิจกรรมด้านพัฒนาสุขภาพ) (>=2)
รวม (>=15) (>=50)

 

ประเภทกิจกรรม แผน B (สำหรับนิสิต รหัส 52 เป็นต้นไป)จำนวนกิจกรรม (>=MIN) จำนวนหน่วยชั่วโมง (>=MIN)
B.1.กิจกรรมมหาวิทยาลัย (>=5)
B.2.กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ
    B.2.1 กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ (ด้านพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม) (>=2)
    B.2.2 กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ (ด้านพัฒนาทักษะการคิดและการเรียนรู้) (>=2)
    B.2.3 กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ (ด้านพัฒนาทักษะเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล) (>=2)
    B.2.4 กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ (ด้านพัฒนาสุขภาพ) (>=2)
B.3.กิจกรรมเพื่อสังคม (>=2)
รวม (>=15) (>=50)