1 ปี ย้อนหลัง     1 ปี ข้างหน้า

ปฏิทินโครงการ 1 ปี ย้อนหลัง

ค้นหาโครงการ จำนวนที่ค้นพบ = 134

วันที่-เวลาปัจจุบัน = 17/3/2561 21:13:44

 
วันที่จัดชื่อโครงการรหัสโครงการวิทยาเขตสังกัดหน่วยงานกลุ่มเป้าหมายสมัครแล้วจำนวนรับประเภท แผน AA.1A.2A.3A.4A.รวมประเภท แผน BB.1B.2.1B.2.2B.2.3B.2.4B.3B.รวมสถานะเอกสารติดต่อชื่อโครงการ(ENG)ประเภท แผน Cประภท ศิลปวัฒนธรรมID
27/3/2560 8:30:00จัดการอาสาพัฒนาศักยภาพบุคคลโดยใช้สื่อสนับสนุนการเรียนรู้459020040203วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครคณะ,ภาควิชาคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ สาขาการจัดการนิสิตสาขาวิชาการจัดการ00เลือกเข้าร่วม30014กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0300104จบโครงการDOCduck2522 -N24099
29/3/2560 8:30:00โครงการเลือกตั้ง ประจำปีการศึกษา 2560459040010006วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครองค์กรนิสิตส่วนกลางองค์การบริหารองค์การนิสิตนิสิต มก.ฉกส.00เลือกเข้าร่วม06006กิจกรรมมหาวิทยาลัย6000006จบโครงการDOCMMMElection KU CSC 2017-N24142
29/3/2560 17:00:00โครงการแข่งขันเปตองประเพณี มก.ฉกส. ครั้งที่ 4459043011201วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครชมรม/กลุ่มนิสิตส่วนกลาง ด้านกีฬาชมรมเปตองนิสิตทุกชั้นปี040เลือกเข้าร่วม10236กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0102306จบโครงการDOCMMM -N24462
30/3/2560 7:30:00ศึกษาดูงานนอกสถานที่ของนิสิตโครงการปริญญาตรีภาคพิเศษ คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์460020030006วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครคณะ,ภาควิชาคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์นิสิตและบุคลากร คณะวว.0100เลือกเข้าร่วม0120012กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ00660012จบโครงการDOCtik -N24909
31/3/2560 8:00:00พิธีวางพานพุ่มถวายพระพรชัยมงคลและลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุครบ 62 พรรษา460000010002วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครวิทยาเขตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนครนิสิต และ บุคลากร มก.ฉกส.00กำหนดให้เข้าร่วม00003กิจกรรมมหาวิทยาลัย3000003จบโครงการDOCMMM -N25065
31/3/2560 8:30:00โครงการค่ายสโมสรนิสิต ทอ. อาสาพัฒนาชนบท ประจำปี 2560459020020014วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครคณะ,ภาควิชาคณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตรนิสิตทุกชั้นปี0180เลือกเข้าร่วม093012กิจกรรมเพื่อสังคม000001212จบโครงการDOCyutthakorncsc -N23949
31/3/2560 8:30:00โครงการ ทอ.อาสา พัฒนาสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 1459020020033วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครคณะ,ภาควิชาคณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตรนิสิตทุกชั้นปี0200เลือกเข้าร่วม03003กิจกรรมเพื่อสังคม0000088จบโครงการDOCyutthakorncsc -N24193
31/3/2560 15:30:00การสร้างแรงบันดาลใจในการทำงานภาครัฐ459021040023วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครสโมสรนิสิตคณะ , ชุมนุม/กลุ่มนิสิตคณะ , ชุมนุม/กลุ่มนิสิตภาควิชาสโมสรนิสิตคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการนิสิต มก.ฉกส.00เลือกเข้าร่วม03003กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0030003จบโครงการDOCduck2522 -N24303
1/4/2560 8:00:00การแข่งขันกีฬาจตุรมิตรไมตรี ครั้งที่ 17 "ราชพฤกษ์เกมส์"460000010003วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครวิทยาเขตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนครชมรมกีฬา0200เลือกเข้าร่วม103610กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ01036010จบโครงการDOCMMM -N24461
1/4/2560 8:30:00ศึกษาดูงานไทยในพลวัตอาเซียน459021040030วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครสโมสรนิสิตคณะ , ชุมนุม/กลุ่มนิสิตคณะ , ชุมนุม/กลุ่มนิสิตภาควิชาสโมสรนิสิตคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการนิสิตสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์00เลือกเข้าร่วม06006กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0033006จบโครงการDOCduck2522 -N24348
2/4/2560 9:00:00Young Financial Star Competition 2017459020040704วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครคณะ,ภาควิชาคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ สาขาพละและสุขศึกษานิสิตสาขาวิชาการเงิน00เลือกเข้าร่วม06006กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0060006จบโครงการDOCduck2522 -N24339
3/4/2560 8:30:00บัญชีเปิดโลกฟ้าใส ครั้งที่ 2459020040107วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครคณะ,ภาควิชาคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ สาขาการบัญชีนิสิตสาขาวิชาการบัญชี00เลือกเข้าร่วม370010กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ03700010จบโครงการDOCduck2522 -N24492
4/4/2560 8:00:00กิจกรรมเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทสกาลสงกรานต์ 2560 จังหวัดสกลนคร460050010004วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครหน่วยงานภายนอกหน่วยงานภายในจังหวัดนิสิตทุกชั้นปี030เลือกเข้าร่วม40004กิจกรรมเพื่อสังคม0000044จบโครงการDOCMMM กิจกรรมจิตอาสาN24460
4/4/2560 17:00:00คณบดีพบนิสิตชั้นปีที่ 2459021040028วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครสโมสรนิสิตคณะ , ชุมนุม/กลุ่มนิสิตคณะ , ชุมนุม/กลุ่มนิสิตภาควิชาสโมสรนิสิตคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการนิสิต คณะ ศว.00เลือกเข้าร่วม02002กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0020002จบโครงการDOCduck2522 -N24334
5/4/2560 9:00:00ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในการเตรียมความพร้อมสู่ตลาดแรงงานประชาคมอาเซียน459021040029วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครสโมสรนิสิตคณะ , ชุมนุม/กลุ่มนิสิตคณะ , ชุมนุม/กลุ่มนิสิตภาควิชาสโมสรนิสิตคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการนิสิต มก.ฉกส.00เลือกเข้าร่วม03003กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0030003จบโครงการDOCduck2522 -N24335
8/4/2560 7:00:00โครงการทำบุญชมรมพุทธธรรมกรรมฐาน ครั้งที่ 5 กิจกรรมสรงน้ำพระและบรรจุพระธาตุหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต459042010701วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครชมรม/กลุ่มนิสิตส่วนกลาง ด้านศิลปะวัฒนธรรมชมรมพุทธศาสตร์ 00เลือกเข้าร่วม40004กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0402006จบโครงการDOCMMM -N24421
20/4/2560 6:30:00โครงการค่ายโยธาอาสา ครั้งที่ 5460020030103วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครคณะ,ภาควิชาคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อมนิสิตภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม0300เลือกเข้าร่วม1840224กิจกรรมเพื่อสังคม000002424จบโครงการDOCtik -N24445
20/4/2560 12:30:00สัมมนา"Start Up เงินร้อยสู่เถ้าแก่เงินล้าน459020040303วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครคณะ,ภาควิชาคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ สาขาการตลาดนิสิต มก.ฉกส.00เลือกเข้าร่วม03003กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0030003จบโครงการDOCduck2522 -N24299
20/4/2560 17:00:00คณบดีพบนิสิตชั้นปีที่ 3459021040026วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครสโมสรนิสิตคณะ , ชุมนุม/กลุ่มนิสิตคณะ , ชุมนุม/กลุ่มนิสิตภาควิชาสโมสรนิสิตคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการนิสิต มก.ฉกส.00เลือกเข้าร่วม02002กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0020002จบโครงการDOCduck2522 -N24307
22/4/2560 8:30:00โครงการสานสัมพันธ์พี่น้อง ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2559460020030401วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครคณะ,ภาควิชาคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศนิสิตภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ0280เลือกเข้าร่วม00066กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0002406จบโครงการDOCtik -N24268
22/4/2560 8:30:00โครงการสัมมนาและอบรมผู้นำองค์กรกิจกรรมนิสิต ประจำปีการศึกษา 2559-2560460010010508วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครสำนักงานอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตองค์กรกิจกรรมนิสิต050เลือกเข้าร่วม6108024กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ061080024จบโครงการDOCMMM -N24458
25/4/2560 8:00:00โครงการแรงบันดาลใจสำหรับนิสิตคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์460020030002วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครคณะ,ภาควิชาคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์นิสิตคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ ชั้นปีที่201000เลือกเข้าร่วม30003กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0300003จบโครงการDOCtik -N24274
26/4/2560 17:00:00"เตรียมความพร้อมสำหรับการสอบ TOEIC ประจำปีการศึกษา 2559"459021040025วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครสโมสรนิสิตคณะ , ชุมนุม/กลุ่มนิสิตคณะ , ชุมนุม/กลุ่มนิสิตภาควิชาสโมสรนิสิตคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการนิสิต มก.ฉกส.00เลือกเข้าร่วม06006กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0060006จบโครงการDOCduck2522 -N24305
27/4/2560 8:30:00BFS University Road Show 2017 "ความรู้ด้านธุรกิจการบินและเตรียมความพร้อมในการสมัครงาน"459021040024วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครสโมสรนิสิตคณะ , ชุมนุม/กลุ่มนิสิตคณะ , ชุมนุม/กลุ่มนิสิตภาควิชาสโมสรนิสิตคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการนิสิต มก.ฉกส.00เลือกเข้าร่วม03003กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0030003จบโครงการDOCduck2522 -N24304
27/4/2560 12:30:00สัมมนา "การตลาดยุค 4G สู่สังคมดีที่ไร้เงินสด"459020040304วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครคณะ,ภาควิชาคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ สาขาการตลาดนิสิต มก.ฉกส.00เลือกเข้าร่วม03003กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0030003จบโครงการDOCduck2522 -N24300
27/4/2560 17:00:00โครงการประกวดดนตรีโฟลคซอง459042010202วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครชมรม/กลุ่มนิสิตส่วนกลาง ด้านศิลปะวัฒนธรรมชมรมดนตรีสากลนิสิต คณาจารย์ และบุคลากร มก.ฉกส.00เลือกเข้าร่วม00303กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0003003จบโครงการDOCMMMFolk song challenge-N24356
28/4/2560 7:30:00โครงการค่ายวิศวไฟฟ้าอาสาพัฒนาชุมชน460020030205วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครคณะ,ภาควิชาคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์นิสิตภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์0150เลือกเข้าร่วม2020224กิจกรรมเพื่อสังคม000002424จบโครงการDOCtik -N24971
28/4/2560 14:00:00สร้างแรงบันดาลใจ "นักปั้นแบรนด์"459020040305วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครคณะ,ภาควิชาคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ สาขาการตลาดนิสิต มก.ฉกส.00เลือกเข้าร่วม03003กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0030003จบโครงการDOCduck2522 -N24301
1/5/2560 8:30:00ประธานสภาผู้แทนนิสิต องค์การนิสิต ประจำปีการศึกษา 2560460060010001วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครประธาน/นายกองค์กรกิจกรรมนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 00เลือกเข้าร่วม1212121248กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ012121212048จบโครงการDOCMMM -N25264
1/5/2560 8:30:00นายกองค์การบริหาร อง์การนิสิต ประจำปีการศึกษา 2560460060010002วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครประธาน/นายกองค์กรกิจกรรมนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 00เลือกเข้าร่วม1212121248กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ012121212048จบโครงการDOCMMM -N25265
1/5/2560 9:00:00โครงการบัณฑิตยุคใหม่ สำหรับนิสิตชั้นปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2559460000010004วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครวิทยาเขตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 0500กำหนดให้เข้าร่วม00003กิจกรรมมหาวิทยาลัย3000003จบโครงการDOCMMM -N24447
1/5/2560 13:00:00โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อพัฒนาทักษะทางอาชีพและการศึกษาในระดับที่สูงขึ้นของนิสิต มก.ฉกส.460010010509วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครสำนักงานอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต 00เลือกเข้าร่วม06006กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0060006จบโครงการDOCMMM -N24448
2/5/2560 12:00:00โครงการปัจฉิมนิเทศและอำลานิสิต ประจำปีการศึกษา 2559459020050009วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครคณะ,ภาควิชาคณะสาธารณสุขศาสตร์นิสิตคณะ สศ. ชั้นปีที่ 40800เลือกเข้าร่วม40206กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0402006จบโครงการDOCsalinda -024347
3/5/2560 8:30:00โครงการสาสุขช่อใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559459020050010วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครคณะ,ภาควิชาคณะสาธารณสุขศาสตร์นิสิตคณะ สศ. ชั้นปีที่ 20500เลือกเข้าร่วม11103กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0102003จบโครงการDOCsalinda -024346
3/5/2560 8:30:00โครงการประกวด 1 องค์กรกิจกรรมนิสิต 1 กิจกรรมคุณภาพ ประจำปีการศึกษา 2559460010010510วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครสำนักงานอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตองค์กรกิจกรรมนิสิต050เลือกเข้าร่วม24006กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0141006จบโครงการDOCMMM -N24455
4/5/2560 8:30:00โครงการตรวจประเมินคุณภาพองค์กรกิจกรรมนิสิต ประจำปีการศึกษา 2559460010010511วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครสำนักงานอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตองค์กรกิจกรรมนิสิต050เลือกเข้าร่วม14106กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0141006จบโครงการDOCMMM -N24456
4/5/2560 12:00:00สัมมนา "First Impression บุคลิกภาพดีสร้างความประทับใจแรกพบสู่ความสำเร็จ"459020040402วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครคณะ,ภาควิชาคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ สาขาการโรงแรมและการท่องเที่ยวนิสิต มก.ฉกส.00เลือกเข้าร่วม00033กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0000303จบโครงการDOCduck2522 -N24336
6/5/2560 17:30:00ปัจฉิมนิเทศและบายเนียร์ รักนิรันดร์สัมพันธ์ ศว.459020040001วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครคณะ,ภาควิชาคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการนิสิตคณะ ศว.00เลือกเข้าร่วม30003กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0003003จบโครงการDOCduck2522 -N24367
7/5/2560 8:30:00โครงการเพิ่มทักษะการใช้โปรแกรมสำหรับนิสิตภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม460020030104วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครคณะ,ภาควิชาคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อมนิสิตภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม0240เลือกเข้าร่วม06006กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0060006จบโครงการDOCtik -N24979
7/5/2560 13:00:00สัมมนา "การตกแต่งบนโต๊ะอาหารด้วยการแกะสลักผลไม้"459020040401วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครคณะ,ภาควิชาคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ สาขาการโรงแรมและการท่องเที่ยวนิสิต มก.ฉกส.00เลือกเข้าร่วม03003กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0030003จบโครงการDOCduck2522 -N24302
8/5/2560 17:00:00โครงการปิดโลกกิจกรรม ประจำปีการศึกษา 2559460010010512วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครสำนักงานอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตองค์กรกิจกรรมนิสิต020000กำหนดให้เข้าร่วม00004กิจกรรมมหาวิทยาลัย4000004จบโครงการDOCMMM -N24457
9/5/2560 4:30:00กิจกรรมเทศกาลวันวิสาขบูชา สกลนคร ประจำปี 2560460050010005วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครหน่วยงานภายนอกหน่วยงานภายในจังหวัดนิสิตทุกชั้นปี030เลือกเข้าร่วม30104กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0301004จบโครงการDOCMMM -Y24459
26/5/2560 8:30:00โครงการอบรมการใช้รถใช้ถนน เพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบขอใบอนุญาตขับขี่ยานพาหนะ รุ่นที่ 1460010010513วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครสำนักงานอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตนิสิต และ บุคลากร มก.ฉกส.0200เลือกเข้าร่วม14106กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0141006จบโครงการDOCMMM -N24463
29/5/2560 8:30:00อบรมเชิงปฏิบัติการ เพิ่มพูนศักยภาพและยกระดับความรู้ภาษีอากรก่อนเข้าสู่ระบบธุรกิจ RD go Campus # 7459020040105วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครคณะ,ภาควิชาคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ สาขาการบัญชีนิสิตสาขาวิชาการบัญชี00เลือกเข้าร่วม0240024กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ081240024จบโครงการDOCduck2522 -N24331
1/6/2560 8:30:00การฝึกงานภาคฤดูร้อน พ.ศ. 2560460020040002วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครคณะ,ภาควิชาคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการนิสิตคณะ ศว.00เลือกเข้าร่วม121212036กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ01212120036จบโครงการDOCduck2522 -N24890
3/6/2560 14:00:00โครงการ Goodbye senior ครั้งที่7 ประจำปีการศึกษา 2559 (โครงการปริญญาตรีภาคพิเศษ)460020030007วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครคณะ,ภาควิชาคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์นิสิตโครงการปริญญาตรีภาคพิเศษ0200เลือกเข้าร่วม30003กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0102003จบโครงการDOCtik -N24942
22/6/2560 9:00:00โครงการประกวดสุนทรพจน์เฉลิมพระเกียรติ ในหัวข้อ "ตามรอยพระบาท พระแม่แห่งแผ่นดิน สู่ถิ่นสกลนคร"460010010515วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครสำนักงานอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตนิสิตทุกชั้นปี00เลือกเข้าร่วม01203กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0012003จบโครงการDOCMMM -N24465
27/6/2560 8:30:00โครงการค่ายฝึกพัฒนาสภาพการทำงานร่วมแบบเปิดกว้าง วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนคร (ค่ายทะลุฟ้า นนทรีอีสาน)460020030203วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครคณะ,ภาควิชาคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์นิสิตและบุคลากรภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์0100เลือกเข้าร่วม4200024กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ022020024จบโครงการDOCtik -N24963
1/7/2560 8:30:00โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ โครงการปริญญาตรีภาคพิเศษ คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศษสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560460020030010วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครคณะ,ภาควิชาคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์นิสิตใหม่ชั้นปีที่ 1 โครงการปริญญาตรีภาคพิเศษ คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์0120เลือกเข้าร่วม01203กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0003003จบโครงการDOCtik -N24943
3/7/2560 8:30:00พิธีวางพานพุ่มถวายพระพรชัยมงคล และลงนามถวายพระพร เนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงพระชันษา 61 ปี460000010005วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครวิทยาเขตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนครนิสิต และ บุคลากร มก.ฉกส.0200กำหนดให้เข้าร่วม00003กิจกรรมมหาวิทยาลัย3000003จบโครงการDOCMMM -N24535
24/7/2560 12:00:00โครงการอ้อมกอดนนทรีอีสานสำราญฮักแพง ประจำปีการศึกษา 2560460040010002วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครองค์กรนิสิตส่วนกลางองค์การบริหารองค์การนิสิตนิสิตชั้นปีที่ 100เลือกเข้าร่วม00606กิจกรรมมหาวิทยาลัย6000006จบโครงการDOCMMMKU CSC LOVE U MORE-N24879
25/7/2560 7:30:00โครงการ I WANT TO BE KU 77 "สืบสานประเพณีอันดีงาม ตามรอยบทเพลงอันทรงคุณค่า " ประจำปีการศึกษา 2560460040010001วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครองค์กรนิสิตส่วนกลางองค์การบริหารองค์การนิสิตนิสิตชั้นปีที่ 100เลือกเข้าร่วม00303กิจกรรมมหาวิทยาลัย3000003จบโครงการDOCMMM -N24878
25/7/2560 18:00:00โครงการร้องเพลงมหาวิทยาลัยและรับน้องใหม่ ประจำปี 2560460020020005วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครคณะ,ภาควิชาคณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตรนิสิตชั้นปีที่ 10500เลือกเข้าร่วม066012กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ00660012จบโครงการDOCyutthakorncsc -N25428
27/7/2560 7:00:00พิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะ และลงนามถวายพระพร เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร460000010008วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครวิทยาเขตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนครนิสิต คณาจารย์ และบุคลากร มก.ฉกส.00กำหนดให้เข้าร่วม00003กิจกรรมมหาวิทยาลัย3000003จบโครงการDOCMMM -N24593
28/7/2560 8:00:00อรุณสวัสดิ์ฟ้าใส (ปฐมนิเทศนิสิตใหม่รหัส 60)460020040001วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครคณะ,ภาควิชาคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการนิสิตคณะ ศว.00เลือกเข้าร่วม30003กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0003003จบโครงการDOCduck2522 -N24767
28/7/2560 8:30:00โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2560460020050001วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครคณะ,ภาควิชาคณะสาธารณสุขศาสตร์นิสิตคณะสาธารณสุขศาสตร์0200เลือกเข้าร่วม03306กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0033006จบโครงการDOCsalinda -N24602
28/7/2560 8:30:00โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปี 2560460020030008วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครคณะ,ภาควิชาคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์นิสิตคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ ชั้นปีที่ 10700เลือกเข้าร่วม00303กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0003003จบโครงการDOCtik -N24750
28/7/2560 8:30:00โครงการ "สู่อ้อมอกแห่งไออุ่น และพบอาจารย์ที่ปรึกษา ประจำปี 2560"460020020003วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครคณะ,ภาควิชาคณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตรนิสิตชั้นปีที่ 10350เลือกเข้าร่วม03003กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0030003จบโครงการDOCyutthakorncsc -N25259
29/7/2560 8:30:00โครงการ KU SPIRIT460000010006วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครวิทยาเขตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนครนิสิต คณาจารย์ และบุคลากร มก.ฉกส.00เลือกเข้าร่วม2400024กิจกรรมเพื่อสังคม000002424จบโครงการDOCMMM -N25339
7/8/2560 9:00:00อาจารย์ที่ปรึกษาพบนิสิตสาขาวิชาการบัญชี460020040101วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครคณะ,ภาควิชาคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ สาขาการบัญชีนิสิตสาขาวิชาการบัญชี00เลือกเข้าร่วม30003กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0003003จบโครงการDOCduck2522 -N24882
7/8/2560 17:00:00โครงการสอนน้องร้องเพลงมหาวิทยาลัยและต้อนรับน้องใหม่ คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560460021030002วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครสโมสรนิสิตคณะ , ชุมนุม/กลุ่มนิสิตคณะ , ชุมนุม/กลุ่มนิสิตภาควิชาสโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ 00กำหนดให้เข้าร่วม000025กิจกรรมมหาวิทยาลัย250000025จบโครงการDOCMMM -N25066
8/8/2560 17:00:00โครงการสอนน้องร้องเพลงมหาวิทยาลัยและต้อนรับน้องใหม่ คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร ประจำปีการศึกษา 2560460021020002วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครสโมสรนิสิตคณะ , ชุมนุม/กลุ่มนิสิตคณะ , ชุมนุม/กลุ่มนิสิตภาควิชาสโมสรนิสิตคณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร 00กำหนดให้เข้าร่วม000025กิจกรรมมหาวิทยาลัย250000025จบโครงการDOCMMM -N25278
8/8/2560 17:00:00โครงการสอนน้องร้องเพลงมหาวิทยาลัยและต้อนรับน้องใหม่ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ ประจำปีการศึกษา 2560461021040002วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครสโมสรนิสิตคณะ , ชุมนุม/กลุ่มนิสิตคณะ , ชุมนุม/กลุ่มนิสิตภาควิชาสโมสรนิสิตคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการนิสิตชั้นปีที่ 1 คณะ ศว.00กำหนดให้เข้าร่วม000025กิจกรรมมหาวิทยาลัย250000025จบโครงการDOCMMM -N25333
8/8/2560 17:00:00โครงการสอนน้องร้องเพลงมหาวิทยาลัยและต้อนรับน้องใหม่ คณะสาธารณสุขศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560460021050002วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครสโมสรนิสิตคณะ , ชุมนุม/กลุ่มนิสิตคณะ , ชุมนุม/กลุ่มนิสิตภาควิชาสโมสรนิสิตคณะสาธารสุขศาสตร์ 00กำหนดให้เข้าร่วม000025กิจกรรมมหาวิทยาลัย250000025จบโครงการDOCMMM -N25334
12/8/2560 9:00:00โครงการปลูกข้าวประเพณี น้อง-พี่ นนทรีอีสาน ครั้งที่ 4460021020003วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครสโมสรนิสิตคณะ , ชุมนุม/กลุ่มนิสิตคณะ , ชุมนุม/กลุ่มนิสิตภาควิชาสโมสรนิสิตคณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร 00กำหนดให้เข้าร่วม00003กิจกรรมมหาวิทยาลัย3000003จบโครงการDOCMMM -N25279
14/8/2560 8:00:00โครงการล้างบ้าน ย้อมเรือน (KU SPIRIT)460000010007วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครวิทยาเขตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนครนิสิต คณาจารย์ และบุคลากร มก.ฉกส.00เลือกเข้าร่วม50005กิจกรรมเพื่อสังคม0000055จบโครงการDOCMMM -N25341
15/8/2560 6:00:00พิธีบูชาพระพิรุณทรงนาค วันคล้ายวันสถาปนาวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ประจำปี 2560460000010010วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครวิทยาเขตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 00เลือกเข้าร่วม20002กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0200002จบโครงการDOCMMM -N25286
15/8/2560 7:00:00กิจกรรมทำบุญตักบาตร วันคล้ายวันสถาปนาวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ประจำปี 2560460000010009วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครวิทยาเขตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 00เลือกเข้าร่วม20002กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0200002จบโครงการDOCMMM -N25285
15/8/2560 8:30:00วันคล้ายวันสถาปนาวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ประจำปี 2560460000010011วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครวิทยาเขตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 00กำหนดให้เข้าร่วม00003กิจกรรมมหาวิทยาลัย3000003จบโครงการDOCMMM -N25287
16/8/2560 13:00:00กีฬาสีน้องใหม่460020050002วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครคณะ,ภาควิชาคณะสาธารณสุขศาสตร์นิสิตคณะสาธารณสุขศาสตร์00เลือกเข้าร่วม00033กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0000303จบโครงการDOCsalinda -N24784
20/8/2560 8:30:00โครงการ Big Cleaning Day คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปี ๒๕๖๐ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร460020030009วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครคณะ,ภาควิชาคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์นิสิตและบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์0200เลือกเข้าร่วม00066กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0002406จบโครงการDOCtik -N24810
20/8/2560 8:30:00โครงการเรียนรู้ อยู่ร่วม บนความต่างของวัฒนธรรม460042010801วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครชมรม/กลุ่มนิสิตส่วนกลาง ด้านศิลปะวัฒนธรรมชมรมนิสิตมุสลิม มก.ฉกส.นิสิต คณาจารย์ และบุคลากร มก.ฉกส.00เลือกเข้าร่วม60006กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0303006จบโครงการDOCMMMLearning different culture Project-N24875
20/8/2560 8:30:00โครงการอบรมการจัดการจราจรและรักษาความปลอดภัย มก.ฉกส. ประจำปีการศึกษา 2560460041010501วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครชมรม/กลุ่มนิสิตส่วนกลาง ด้านบำเพ็ญประโยชน์ชมรมนักศึกษาวิชาทหารนิสิต คณาจารย์ และบุคลากร มก.ฉกส.00เลือกเข้าร่วม06006กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0060006จบโครงการDOCMMM -N24877
23/8/2560 8:30:00เข้าร่วมแข่งขันทางวิชาการด้านการทดสอบจุลชีววิทยาและเคมี ครั้งที่ 3460020030504วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครคณะ,ภาควิชาคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์นิสิตภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป010เลือกเข้าร่วม06006กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0060006จบโครงการDOCtik -N24989
26/8/2560 5:00:00โครงการวิ่งประเพณีเกษตรศาสตร์รวมใจเฉลิมพระเกียรติ ครั้งที่ 7460040010003วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครองค์กรนิสิตส่วนกลางองค์การบริหารองค์การนิสิตนิสิตชั้นปีที่ 100เลือกเข้าร่วม00336กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0003306จบโครงการDOCMMM -N24880
26/8/2560 8:30:00นำเสนอการฝึกงานสาขาการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว460020040401วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครคณะ,ภาควิชาคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ สาขาการโรงแรมและการท่องเที่ยวนิสิตสาขาการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว00เลือกเข้าร่วม30003กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0030003จบโครงการDOCduck2522 -N24892
28/8/2560 8:00:00ศึกษาดูงานบริหารงานท้องถิ่น บุรีรัมย์โมเดล460020040502วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครคณะ,ภาควิชาคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ สาขาสังคมศาสตร์นิสิตหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์00เลือกเข้าร่วม30003กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ03333012จบโครงการDOCduck2522 -N24884
30/8/2560 10:00:00โครงการเปิดโลกกิจกรรม ประจำปีการศึกษา 2560460010010516วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครสำนักงานอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตนิสิตชั้นปีที่ 1 และชมรมนิสิต01000กำหนดให้เข้าร่วม00003กิจกรรมมหาวิทยาลัย3000003จบโครงการDOCMMM -N25063
2/9/2560 6:30:00โครงการโฮมรูมภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการผลิต460020030302วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครคณะ,ภาควิชาคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเครื่องกลและการผลิตนิสิตและบุคลากรภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการผลิต0550เลือกเข้าร่วม50128กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0501208จบโครงการDOCtik -N24916
2/9/2560 8:30:00โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการจิตวิทยาเชิงบวกเพื่อพัฒนาสติ460010010505วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครสำนักงานอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตนิสิต คณาจารย์ และบุคลากร มก.ฉกส.00เลือกเข้าร่วม00066กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0000606จบโครงการDOCMMM -N24874
3/9/2560 8:00:00เจริญสติ สมาธิ ปัญญา และบริการวิชาการ460020040503วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครคณะ,ภาควิชาคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ สาขาสังคมศาสตร์นิสิตหลักสูตรนิติศาสตร์00เลือกเข้าร่วม60006กิจกรรมเพื่อสังคม0000066จบโครงการDOCduck2522 -N24889
7/9/2560 8:00:00พิธีไหว้ครูเชิดชูคณาจารย์ ประจำปีการศึกษา 2560460010010507วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครสำนักงานอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตนิสิต คณาจารย์ และบุคลากร มก.ฉกส.00เลือกเข้าร่วม30003กิจกรรมมหาวิทยาลัย3000003จบโครงการDOCMMM -N24881
9/9/2560 8:30:00โครงการสัมมนาสโมสรนิสิตและเครือข่ายในองค์กร460020050003วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครคณะ,ภาควิชาคณะสาธารณสุขศาสตร์อาจารย์ บุคลลากร และผู้นำนิสิตคณะสาธารณสุขศาสตร์00เลือกเข้าร่วม0120012กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ00660012จบโครงการDOCsalinda -024932
10/9/2560 6:00:00ทำบุญหลักสูตรวิชาการเงิน460020040104วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครคณะ,ภาควิชาคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ สาขาการบัญชีนิสิตหลักสูตรการเงิน00เลือกเข้าร่วม30003กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0300003จบโครงการDOCduck2522 -N25033
11/9/2560 9:00:00กิจกรรม Road show - SALA Samui460020040402วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครคณะ,ภาควิชาคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ สาขาการโรงแรมและการท่องเที่ยว 00เลือกเข้าร่วม03003กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0030003จบโครงการDOCduck2522 -N24950
12/9/2560 16:30:00ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการวิเคราะห์ขนาดใหญ่และการทำเหมืองข้อมูล460020030403วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครคณะ,ภาควิชาคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศนิสิตและบุคลากร มก.ฉกส.080เลือกเข้าร่วม03003กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0030003จบโครงการDOCtik -N24904
12/9/2560 17:00:00การนำเสนอการฝึกงานนิสิตสาขาการบัญชี460020040102วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครคณะ,ภาควิชาคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ สาขาการบัญชีนิสิตสาขาวิชาการบัญชี00เลือกเข้าร่วม03003กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0030003จบโครงการDOCduck2522 -N24887
13/9/2560 17:00:00โครงการจิตอาสาเพื่อพัฒนา มก.ฉกส. ประจำปี 2560 (Big Cleaning Day KU.CSC.)460010010517วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครสำนักงานอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตนิสิตชั้นปีที่ 100เลือกเข้าร่วม10001กิจกรรมเพื่อสังคม0000011จบโครงการDOCMMM กิจกรรมจิตอาสาN25064
16/9/2560 7:30:00โครงการส่งเสริมการเรียนรู้พหุวัฒนธรรม ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560460010010506วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครสำนักงานอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตนิสิต คณาจารย์ และบุคลากร มก.ฉกส.00เลือกเข้าร่วม60006กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0330006จบโครงการDOCMMMMulticultural tour ep.1-N24876
16/9/2560 7:30:00โครงการหนึ่งภาควิชาหนึ่งบริการวิชาการประจำปี 2560460020030011วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครคณะ,ภาควิชาคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์นิสิตและบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์020เลือกเข้าร่วม33006กิจกรรมเพื่อสังคม0000066จบโครงการDOCtik -N25003
17/9/2560 9:00:00โครงการเตรียมความพร้อมก่อนจะเป็นนักกิจกรรมรุ่นใหม่ รุ่นที่ 14460040010004วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครองค์กรนิสิตส่วนกลางองค์การบริหารองค์การนิสิต 00เลือกเข้าร่วม00303กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0003003จบโครงการDOCMMM -N25028
22/9/2560 13:00:00เปิดประตูประชาธิปไตยกับวิถีพลเมืองไทย460020040507วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครคณะ,ภาควิชาคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ สาขาสังคมศาสตร์นิสิต รปศ.00เลือกเข้าร่วม03003กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0030003จบโครงการDOCduck2522 -N25326
25/9/2560 8:00:00โครงการส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม460020050004วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครคณะ,ภาควิชาคณะสาธารณสุขศาสตร์ 00เลือกเข้าร่วม30003กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0300003จบโครงการDOCsalinda -N24941
27/9/2560 15:00:00การนำเสนอฝึกงานนิสิตสาขาวิชานิติศาสตร์460020040504วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครคณะ,ภาควิชาคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ สาขาสังคมศาสตร์นิสิตหลักสูตรนิติศาสตร์00เลือกเข้าร่วม03003กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0030003จบโครงการDOCduck2522 -N25032
20/10/2560 6:00:00กิจกรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี(สมเด็จย่า)460050010006วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครหน่วยงานภายนอกหน่วยงานภายในจังหวัดนิสิตคณะสาธารณสุขศาสตร์ 50 คน00เลือกเข้าร่วม20002กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0200002จบโครงการDOCsalinda กิจกรรมจิตสาธารณะN25165
2/11/2560 18:00:00โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง มก.ฉกส. ประจำปี 2560460040010006วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครองค์กรนิสิตส่วนกลางองค์การบริหารองค์การนิสิตนิสิต คณาจารย์ และบุคลากร มก.ฉกส.00เลือกเข้าร่วม00606กิจกรรมมหาวิทยาลัย3000003จบโครงการDOCMMMKU.CSC Loykratong Festival 2017-025084
4/11/2560 13:30:00โครงการประกวด KU.CSC FRESHY BOY&GIRL 2017460040010005วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครองค์กรนิสิตส่วนกลางองค์การบริหารองค์การนิสิต 00เลือกเข้าร่วม00606กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0033006จบโครงการDOCMMMKU.CSC FRESHY BOY&GIRL 2017-N25083
7/11/2560 13:00:00วัยรุ่นอายุน้อย สร้างร้อยให้ได้ล้านกับการลงทุน460020040107วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครคณะ,ภาควิชาคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ สาขาการบัญชีนิสิต มก.ฉกส.00เลือกเข้าร่วม30003กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0030003จบโครงการDOCduck2522 -N25269
8/11/2560 13:00:00สัมมนา "เรียนอะไร ก็เป็นแอร์ได้ จริงหรือ?"460020040406วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครคณะ,ภาควิชาคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ สาขาการโรงแรมและการท่องเที่ยวนิสิตสาขาการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว00เลือกเข้าร่วม03003กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0030003จบโครงการDOCduck2522 -N25327
10/11/2560 9:00:00รอบรู้เรื่องหนี้ ฐานะดีด้วยการออม460020040108วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครคณะ,ภาควิชาคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ สาขาการบัญชีนิสิต มก.ฉกส.00เลือกเข้าร่วม30003กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0030003จบโครงการDOCduck2522 -N25270
11/11/2560 7:30:00อาสาสมัครช่วยงานฝึกซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร460020040003วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครคณะ,ภาควิชาคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการนิสิตคณะ ศว.00เลือกเข้าร่วม50005กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0500005จบโครงการDOCduck2522 -N25101
14/11/2560 13:00:00แผนการเงินสู่วัยทำงาน460020040106วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครคณะ,ภาควิชาคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ สาขาการบัญชีนิสิตหลักสูตรการเงิน00เลือกเข้าร่วม30003กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0030003จบโครงการDOCduck2522 -N25267
18/11/2560 8:00:00ศึกษาดูงานการท่องเที่ยวกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ในชนบท460020040408วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครคณะ,ภาควิชาคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ สาขาการโรงแรมและการท่องเที่ยวนิสิตสาขาการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว00เลือกเข้าร่วม33309กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0333009จบโครงการDOCduck2522 -N25337
21/11/2560 9:00:00สัมมนา"สมุนไพรไทยดังไกลทั่วโลก"460020040405วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครคณะ,ภาควิชาคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ สาขาการโรงแรมและการท่องเที่ยวนิสิต มก.ฉกส.00เลือกเข้าร่วม03003กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0030003จบโครงการDOCduck2522 -N25323
25/11/2560 8:30:00โครงการสืบสาน เกี่ยวข้าว ประเพณีสามัคคีน้องพี่ นนทรีอีสาน ครั้งที่ 4460020020010วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครคณะ,ภาควิชาคณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตรนิสิตภายในวิทยาเขต0500เลือกเข้าร่วม30003กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0300003จบโครงการDOCyutthakorncsc กิจกรรมจิตสาธารณะN25430
25/11/2560 9:00:00การแข่งขันเซปักตะกร้อนนทรีอีสานคัพ ครั้งที่ 14460043010301วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครชมรม/กลุ่มนิสิตส่วนกลาง ด้านกีฬาชมรมเซปักตะกร้อ 00เลือกเข้าร่วม404816กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ02248016จบโครงการDOCMMM -N25263
25/11/2560 13:00:00สัมมนา "จาริกแสวงบุญ อัศจรรย์วันคริสต์มาส460020040407วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครคณะ,ภาควิชาคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ สาขาการโรงแรมและการท่องเที่ยวนิสิต มก.ฉกส.00เลือกเข้าร่วม30003กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0300003จบโครงการDOCduck2522 -N25404
26/11/2560 9:00:00งานเกษตรแฟร์นนทรีอีสาน ครั้งที่ 12 ประจำปี 2560460000010013วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครวิทยาเขตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนครนิสิต คณาจารย์ และบุคลากร มก.ฉกส.00กำหนดให้เข้าร่วม000042กิจกรรมมหาวิทยาลัย420000042จบโครงการDOCMMM -N25331
28/11/2560 8:00:00อบรมเกมฝ่าวิกฤตประมงไทย เรียนรู้สุ่วิถีพอเพียง460020040505วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครคณะ,ภาควิชาคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ สาขาสังคมศาสตร์นิสิต มก.ฉกส.00เลือกเข้าร่วม04004กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0022004จบโครงการDOCduck2522 -N25241
28/11/2560 9:00:00สัมมนา"How to be Barista สูตร(ไม่)ลับ ฉบับบาริสต้า"460020040404วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครคณะ,ภาควิชาคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ สาขาการโรงแรมและการท่องเที่ยวนิสิต มก.ฉกส.00เลือกเข้าร่วม03003กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0030003จบโครงการDOCduck2522 -N25322
28/11/2560 13:00:00สัมมนา"ล้วงลึกรู้จริง สู่เส้นทางตำรวจท่องเที่ยว"460020040403วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครคณะ,ภาควิชาคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ สาขาการโรงแรมและการท่องเที่ยวนิสิต มก.ฉกส.00เลือกเข้าร่วม03003กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0030003จบโครงการDOCduck2522 -N25320
29/11/2560 13:00:00แรงบันดาลใจในการทำงาน และเตรียมความพร้อมก่อนออกสู่ตลาดแรงงาน460020040202วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครคณะ,ภาควิชาคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ สาขาการจัดการนิสิต มก.ฉกส.00เลือกเข้าร่วม30003กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0030003จบโครงการDOCduck2522 -N25188
30/11/2560 9:00:00อบรมภาษีสำหรับเกษตรกร460020040105วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครคณะ,ภาควิชาคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ สาขาการบัญชีนิสิตสาขาวิชาการบัญชี00เลือกเข้าร่วม30003กิจกรรมเพื่อสังคม0000033จบโครงการDOCduck2522 -N25187
30/11/2560 9:00:00สัมมนาอีสาน The marketกลยุทธ์รุกตลาดอีสาน460020040303วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครคณะ,ภาควิชาคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ สาขาการตลาดนิสิต มก.ฉกส.00เลือกเข้าร่วม03003กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0030003จบโครงการDOCduck2522 -N25240
30/11/2560 12:30:00Live Platform การตลาดยุค4.0ที่ไม่ควรมองข้าม460020040302วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครคณะ,ภาควิชาคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ สาขาการตลาดนิสิต มก.ฉกส.00เลือกเข้าร่วม30003กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0030003จบโครงการDOCduck2522 -N25189
16/12/2560 8:30:00ค่ายวิทย์ฯสัญจร ครั้งที่ 4460020030505วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครคณะ,ภาควิชาคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์นิสิตภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป0500เลือกเข้าร่วม550212กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ05322012จบโครงการDOCtikScience Fine Camp 4th-N25469
10/1/2561 8:00:00เปิดโลกทัศน์ทางธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการ460020040004วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครคณะ,ภาควิชาคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการนิสิตสาขาการจัดการ00เลือกเข้าร่วม366015กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ03660015จบโครงการDOCduck2522 -N25325
12/1/2561 8:30:00กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561460010010523วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครสำนักงานอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต 00เลือกเข้าร่วม60006กิจกรรมเพื่อสังคม0000066จบโครงการDOCMMM กิจกรรมจิตอาสาN25329
13/1/2561 9:00:00ค่ายตลาดอาสาพัฒนาชุมชน460020040304วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครคณะ,ภาควิชาคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ สาขาการตลาดนิสิตหลักสูตรการตลาด00เลือกเข้าร่วม30003กิจกรรมเพื่อสังคม0000033จบโครงการDOCduck2522 -N25266
18/1/2561 7:00:00กิจกรรมทำบุญตักบาตรประจำเดือนมกราคม ประจำปี 2561460010010526วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครสำนักงานอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต 00เลือกเข้าร่วม20002กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0200002จบโครงการDOCMMM -025282
19/1/2561 7:00:00สานสัมพันธ์น้องพี่การจัดการร่วมใจบำเพ็ญประโยชน์460020040203วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครคณะ,ภาควิชาคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ สาขาการจัดการนิสิตสาขาการจัดการ00เลือกเข้าร่วม03003กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ003123018จบโครงการDOCduck2522 -N25384
20/1/2561 6:30:00โครงการกีฬาดงตาลสัมพันธ์ ครั้งที่ 12461020030001วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครคณะ,ภาควิชาคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์นิสิตคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์070เลือกเข้าร่วม2001012กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ020010012จบโครงการDOCtik -N25376
20/1/2561 8:00:00รัฐประศาสนศาสตร์ ตามรอยเท้าพ่อ สอนต่อพระราชปณิธานภูพานพัฒนา460020040506วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครคณะ,ภาควิชาคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ สาขาสังคมศาสตร์นิสิต รปศ.00เลือกเข้าร่วม333312กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ03333012จบโครงการDOCduck2522 -N25324
25/1/2561 8:30:00ศึกษาดูงานนอกสถานที่สำหรับนิสิตภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ461020030403วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครคณะ,ภาควิชาคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศนิสิตภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ0150เลือกเข้าร่วม0100010กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ00820010จบโครงการDOCtik -N25470
25/1/2561 9:00:00โครงการอบรมมาตรฐานอุตสาหกรรม หลักสูตรการจัดทำระบบการบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 : 2015460010010527วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครสำนักงานอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต 00เลือกเข้าร่วม09009กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0090009จบโครงการDOCMMM -N25330
27/1/2561 9:00:00โครงการสมาพันธ์นิสิตนักศึกษาสาธารณสุขศาสตร์และวิทยาศาสตร์สุขภาพแห่งประเทศไทย460020050005วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครคณะ,ภาควิชาคณะสาธารณสุขศาสตร์นิสิตคณะสาธารณสุขศาสตร์00เลือกเข้าร่วม2221218กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ022212018จบโครงการDOCsalinda -N25342
31/1/2561 9:30:00กิจกรรมพัฒนาเส้นทางสักการะรอยพระพุทธบาท วัดถ้ำผาแด่น จังหวัดสกลนคร ครั้งที่ 1460050010010วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครหน่วยงานภายนอกหน่วยงานภายในจังหวัดนิสิตทุกชั้นปี00เลือกเข้าร่วม40004กิจกรรมเพื่อสังคม0000044จบโครงการDOCMMM -N25332
4/2/2561 16:00:00โครงการกีฬาภายใน "นนทรีอีสานเกมส์ ครั้งที่ 17"460040010007วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครองค์กรนิสิตส่วนกลางองค์การบริหารองค์การนิสิตนิสิต มก.ฉกส.00เลือกเข้าร่วม70181742กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0701817042จบโครงการDOCMMM -N25454
10/2/2561 8:30:00โครงการค่ายผู้นำไอที ครั้งที่13461020030401วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครคณะ,ภาควิชาคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศนิสิต หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ และนิสิตหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์0200เลือกเข้าร่วม930012กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ09300012จบโครงการDOCtik -N25403
11/2/2561 8:30:00โครงการส่งเสริมการเรียนรู้พหุวัฒนธรรม ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2560460010010528วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครสำนักงานอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตนิสิต มก.ฉกส.045เลือกเข้าร่วม33006กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0330006จบโครงการDOCMMM -N25371
12/2/2561 8:30:00SINGHA BIZ COURSE THE SMART INTERSHIP460020040005วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครคณะ,ภาควิชาคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการนิสิต มก.ฉกส.00เลือกเข้าร่วม03003กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0030003จบโครงการDOCduck2522 -N25383
20/2/2561 8:30:00โครงการเลือกตั้ง ประจำปีการศึกษา 2561460040010008วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครองค์กรนิสิตส่วนกลางองค์การบริหารองค์การนิสิตนิสิต มก.ฉกส.00เลือกเข้าร่วม10001กิจกรรมมหาวิทยาลัย1000001จบโครงการDOCMMM -N25456
21/2/2561 8:30:00กิจกรรมจิตอาสา สร้างเส้นทางสักการะรอยพระพุทธบาท วัดถ้ำผาแด่น จังหวัดสกลนคร460050010011วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครหน่วยงานภายนอกหน่วยงานภายในจังหวัดนิสิต คณาจารย์ และบุคลากร มก.ฉกส.00เลือกเข้าร่วม30003กิจกรรมเพื่อสังคม0000088จบโครงการDOCMMM กิจกรรมจิตอาสาN25414
2/3/2561 8:00:00จิตอาสาพัฒนาภูพาน460020040109วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครคณะ,ภาควิชาคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ สาขาการบัญชีนิสิตสาขาวิชาการบัญชี00เลือกเข้าร่วม03003กิจกรรมเพื่อสังคม000001212จบโครงการDOCduck2522 -N25387

 

เงื่อนไขรับการเสนอชื่อเข้า "รับพระราชทานปริญญาบัตร"

ประเภทกิจกรรม แผน A (สำหรับนิสิต รหัส 48-51)จำนวนกิจกรรม (>=MIN) จำนวนหน่วยชั่วโมง (>=MIN)
1.กำหนดให้เข้าร่วม (>=7)
2.เลือกเข้าร่วม
    2.1.เลือกเข้าร่วม=>A.1 (ประเภทกิจกรรมด้านพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม) (>=2)
    2.2.เลือกเข้าร่วม=>A.2 (ประเภทกิจกรรมด้านพัฒนาทักษะทางวิชาการและวิชาชีพ) (>=2)
    2.3.เลือกเข้าร่วม=>A.3 (ประเภทกิจกรรมด้านพัฒนาบุคลิกภาพ) (>=2)
    2.4.เลือกเข้าร่วม=>A.4 (ประเภทกิจกรรมด้านพัฒนาสุขภาพ) (>=2)
รวม (>=15) (>=50)

 

ประเภทกิจกรรม แผน B (สำหรับนิสิต รหัส 52 เป็นต้นไป)จำนวนกิจกรรม (>=MIN) จำนวนหน่วยชั่วโมง (>=MIN)
B.1.กิจกรรมมหาวิทยาลัย (>=5)
B.2.กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ
    B.2.1 กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ (ด้านพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม) (>=2)
    B.2.2 กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ (ด้านพัฒนาทักษะการคิดและการเรียนรู้) (>=2)
    B.2.3 กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ (ด้านพัฒนาทักษะเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล) (>=2)
    B.2.4 กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ (ด้านพัฒนาสุขภาพ) (>=2)
B.3.กิจกรรมเพื่อสังคม (>=2)
รวม (>=15) (>=50)