1 ปี ย้อนหลัง     1 ปี ข้างหน้า

ปฏิทินโครงการ 1 ปี ย้อนหลัง

ค้นหาโครงการ จำนวนที่ค้นพบ = 128

วันที่-เวลาปัจจุบัน = 16/1/2561 18:01:26

 
วันที่จัดชื่อโครงการรหัสโครงการวิทยาเขตสังกัดหน่วยงานกลุ่มเป้าหมายสมัครแล้วจำนวนรับประเภท แผน AA.1A.2A.3A.4A.รวมประเภท แผน BB.1B.2.1B.2.2B.2.3B.2.4B.3B.รวมสถานะเอกสารติดต่อชื่อโครงการ(ENG)ประเภท แผน Cประภท ศิลปวัฒนธรรมID
16/1/2560 8:30:00โครงการ "จับ ปรับ ลด" กวดขันวินัยการสวมใส่หมวกนิรภัย460000010001วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครวิทยาเขตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนครนิสิต และ บุคลากร มก.ฉกส.00เลือกเข้าร่วม30003กิจกรรมเพื่อสังคม0000033จบโครงการDOCMMM กิจกรรมจิตอาสาN23758
23/1/2560 17:00:00บัญชีร่วมใจถวายความอาลัยและความเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช (รัชกาลที่ 9)459020040106วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครคณะ,ภาควิชาคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ สาขาการบัญชีนิสิตสาขาวิชาการบัญชี00เลือกเข้าร่วม90009กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0333009จบโครงการDOCduck2522 -N24434
24/1/2560 9:00:00โครงการแนะแนวอาชีพ รับสมัครและสัมภาษณ์งาน ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560460010010502วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครสำนักงานอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตนิสิตชั้นปีที่ 3-40300เลือกเข้าร่วม04206กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0042006จบโครงการDOCMMM -N23759
26/1/2560 8:30:00งานเกษตรแฟร์ ประจำปี 2560460020030004วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครคณะ,ภาควิชาคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์นิสิตคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์05เลือกเข้าร่วม0120012กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ001200012จบโครงการDOCtik -N24325
27/1/2560 8:30:00โครงการแข่งขันของนิสิตภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม460020030101วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครคณะ,ภาควิชาคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อมนิสิตภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม020เลือกเข้าร่วม06006กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0060006จบโครงการDOCtik -N24333
27/1/2560 8:30:00เข้าร่วมแข่งขันสะพานเหล็ก คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ม.เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร460020030102วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครคณะ,ภาควิชาคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อมนิสิตภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม010เลือกเข้าร่วม06006กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0060006จบโครงการDOCtik -N24961
28/1/2560 16:00:00เวทีแสดงความสามารถนิสิต งานเกษตรแฟร์ ประจำปี 2560460010010503วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครสำนักงานอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตองค์กรกิจกรรมนิสิต050เลือกเข้าร่วม02406กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0024006จบโครงการDOCMMM -Y23760
1/2/2560 8:30:00โครงการแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. PLC Competition 2017 ชิงแชมป์ประเทศไทย ประจำปี 2560460020030201วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครคณะ,ภาควิชาคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์นิสิตภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์010เลือกเข้าร่วม0120012กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ001200012จบโครงการDOCtik -N24337
4/2/2560 8:30:00บัญชีเปิดโลกฟ้าใส459020040102วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครคณะ,ภาควิชาคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ สาขาการบัญชีนิสิตสาขาการบัญชี00เลือกเข้าร่วม1200012กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ03360012จบโครงการDOCduck2522 -N23836
8/2/2560 9:00:00เปิดโลกทัศน์ทางการเงิน459020040705วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครคณะ,ภาควิชาคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ สาขาพละและสุขศึกษานิสิตสาขาวิชาการเงิน00เลือกเข้าร่วม333312กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ03333012จบโครงการDOCduck2522 -N24340
8/2/2560 13:00:00โครงการ Kindle Talk459010010101วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครสำนักงานอธิการบดีฝ่ายบริหารนิสิต บุคลากร มก.ฉกส. จำนวน 30 คน030เลือกเข้าร่วม03003กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0030003จบโครงการDOCMMM -N23878
11/2/2560 7:00:00โครงการส่งเสริมการเรียนรู้พหุวัฒนธรรม ประจำปีการศึกษา 2559459010010534วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครสำนักงานอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตนิสิต คณาจารย์ และบุคลากร มก.ฉกส.045เลือกเข้าร่วม60006กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0303006จบโครงการDOCMMMMulticultural Learning Project-N23809
11/2/2560 7:30:00กิจกรรมค่ายนักพัฒนาภายใต้หัวข้อโปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานสำหรับสื่อสารระหว่างสรรพสิ่ง (Internet of Things)460020030202วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครคณะ,ภาควิชาคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์นิสิตภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์010เลือกเข้าร่วม0120012กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ001200012จบโครงการDOCtik -N24341
11/2/2560 8:30:00โครงการค่ายวิทย์ฯสัญจรครั้งที่ 3 (Science Fine Camp3 rd)460020030503วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครคณะ,ภาควิชาคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์นิสิตภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป0150เลือกเข้าร่วม930315กิจกรรมเพื่อสังคม000001515จบโครงการDOCtik -N24344
17/2/2560 8:30:00จิตอาสาทำแนวกันไฟจากใจบัญชี ประจำปีการศึกษา 2559459020040104วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครคณะ,ภาควิชาคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ สาขาการบัญชีนิสิตสาขาการบัญชี00เลือกเข้าร่วม1000010กิจกรรมเพื่อสังคม000001010จบโครงการDOCduck2522 -N24094
17/2/2560 18:00:00โครงการอบรมจริยธรรมและบทบาทหน้าที่ของสมาชิกชมรมนิสิตมุสลิมมก.ฉกส. ครั้งที่8459042010806วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครชมรม/กลุ่มนิสิตส่วนกลาง ด้านศิลปะวัฒนธรรมชมรมนิสิตมุสลิม มก.ฉกส.นิสิตมุสลิม มก.ฉกส. ชั้นปีที่ 1080เลือกเข้าร่วม60006กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0600006จบโครงการDOCMMM -N23871
19/2/2560 18:00:00โครงการกีฬาภายใน "นนทรีอีสานเกมส์ ครั้งที่ 16"459040010005วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครองค์กรนิสิตส่วนกลางองค์การบริหารองค์การนิสิตนิสิต มก.ฉกส.00เลือกเข้าร่วม7071428กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ070714028จบโครงการDOCMMM -N24140
23/2/2560 7:30:00เปิดโลกทัศน์ทางภาษาอังกฤษสำหรับนิสิตสาขาวิชาภาษาอังกฤษชั้นปีที่3(จังหวัดขอนแก่น)459020040403วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครคณะ,ภาควิชาคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ สาขาการโรงแรมและการท่องเที่ยวนิสิตสาขาวิชาภาษาอังกฤษ00เลือกเข้าร่วม33006กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0033006จบโครงการDOCduck2522 -N24474
23/2/2560 8:30:00เปิดโลกทัศน์ทางธุรกิจสาขาวิชาการจัดการ459020040202วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครคณะ,ภาควิชาคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ สาขาการจัดการนิสิตสาขาวิชาการจัดการ00เลือกเข้าร่วม333312กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ06666024จบโครงการDOCduck2522 -N24098
25/2/2560 6:30:00โครงการค่ายจิตอาสาสานฝันและสานสัมพันธ์เครื่องกลและการผลิต ครั้งที่2 ภาควิชาวิศวกรรมมเครื่องกลและการผลิต460020030301วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครคณะ,ภาควิชาคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเครื่องกลและการผลิตนิสิตภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการผลิต0500เลือกเข้าร่วม60006กิจกรรมเพื่อสังคม0000066จบโครงการDOCtik -024345
25/2/2560 8:30:00โครงการ e-Students หลักสูตรเลือกอิสระสำหรับนิสิตทุกชั้นปี ปีการศึกษา 2559459030010001วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครสำนักสำนักวิทยบริการนิสิตทุกชั้นปี050เลือกเข้าร่วม06006กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0060006จบโครงการDOCvboon44e-studentทักษะไอทีN24477
26/2/2560 18:00:00โครงการอาวุธแห่งกวี ละครแห่งแผ่นดิน459042010103วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครชมรม/กลุ่มนิสิตส่วนกลาง ด้านศิลปะวัฒนธรรมชมรมดนตรีไทยนิสิต คณาจารย์ และบุคลากร มก.ฉกส.0350เลือกเข้าร่วม03003กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0020002จบโครงการDOCMMMMirror of poet, Music of love performance-N23872
1/3/2560 9:00:00กิจกรรม "กยศ.รวมใจปันโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ ปีที่ 4"460050020001วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครหน่วยงานภายนอกหน่วยงานอื่นๆ 00เลือกเข้าร่วม00066กิจกรรมเพื่อสังคม0000066จบโครงการDOCMMM กิจกรรมจิตอาสาN24885
3/3/2560 17:00:00คณบดีพบนิสิต ชั้นปีที่ 1459021040018วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครสโมสรนิสิตคณะ , ชุมนุม/กลุ่มนิสิตคณะ , ชุมนุม/กลุ่มนิสิตภาควิชาสโมสรนิสิตคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการนิสิต ศว.00เลือกเข้าร่วม02002กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0020002จบโครงการDOCduck2522 -N23902
4/3/2560 6:30:00โครงการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์วิศวกรรมศาสตร์เกษตร (โครงการดงตาลสัมพันธ์ ครั้งที่11)460020030005วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครคณะ,ภาควิชาคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์นิสิตคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์070เลือกเข้าร่วม0001212กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ000210012จบโครงการDOCtik -N24326
4/3/2560 7:30:00เปิดโลกทัศน์ทางภาษาอังกฤษสำหรับนิสิตสาขาวิชาภาษาอังกฤษชั้นปีที่3(จังหวัดบุรีรัมย์)459020040404วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครคณะ,ภาควิชาคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ สาขาการโรงแรมและการท่องเที่ยวนิสิตสาขาวิชาภาษาอังกฤษ00เลือกเข้าร่วม33006กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0033006จบโครงการDOCduck2522 -N24475
4/3/2560 8:30:00โครงการสานสัมพันธ์ชมรมดนตรีสากลและบำเพ็ญประโยชน์459042010201วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครชมรม/กลุ่มนิสิตส่วนกลาง ด้านศิลปะวัฒนธรรมชมรมดนตรีสากลนิสิตชมรมดนตรีสากล080เลือกเข้าร่วม00606กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0006006จบโครงการDOCMMMKU CSC Music Club Camp-N23879
4/3/2560 8:30:00โครงการอบรมปฐมพยาบาลเบื้องต้น ประจำปี 2560459010010536วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครสำนักงานอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตนิสิต คณาจารย์ และบุคลากร มก.ฉกส.0200เลือกเข้าร่วม03036กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0030306จบโครงการDOCMMM -N24154
4/3/2560 9:00:00โครงการพัฒนาทักษะการพูดและการพัฒนาบุคลิกภาพสู่ความเป็นสากล รุ่นที่ 11459010010535วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครสำนักงานอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตนิสิต คณาจารย์ และบุคลากร มก.ฉกส.0350เลือกเข้าร่วม00606กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0033006จบโครงการDOCMMMThe 11st Development of speaking skills and personality development to universal-N23897
5/3/2560 7:30:00โครงการจิตอาสาสร้างรอยยิ้มถวายพ่อหลวง459021050007วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครสโมสรนิสิตคณะ , ชุมนุม/กลุ่มนิสิตคณะ , ชุมนุม/กลุ่มนิสิตภาควิชาสโมสรนิสิตคณะสาธารสุขศาสตร์นิสิตคณะสาธารณสุขศาสตร์0100เลือกเข้าร่วม42208กิจกรรมเพื่อสังคม0000088จบโครงการDOCMMM กิจกรรมจิตอาสาN24282
5/3/2560 8:30:00โครงการค่ายอาสาสโมสรนิสิตคณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร ประจำปี 2560459021020011วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครสโมสรนิสิตคณะ , ชุมนุม/กลุ่มนิสิตคณะ , ชุมนุม/กลุ่มนิสิตภาควิชาสโมสรนิสิตคณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตรนิสิตคณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร0150เลือกเข้าร่วม1033016กิจกรรมเพื่อสังคม000001616จบโครงการDOCMMM กิจกรรมจิตอาสา024279
5/3/2560 8:30:00โครงการค่ายอาสาสัตวศาสตร์ ครั้งที่ 2459044010801วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครชมรม/กลุ่มนิสิตส่วนกลาง ด้านวิชาการ วิจัย วิชาชีพชมรมสัตวศาสตร์นิสิตทุกชั้นปี00เลือกเข้าร่วม32207กิจกรรมเพื่อสังคม0000077จบโครงการDOCMMM กิจกรรมจิตอาสา024280
8/3/2560 9:30:00โครงการแรงบันดาลใจวัยฝัน ประจำปีการศึกษา 2559 หัวข้อ"ฉลาดเก็บ ฉลาดใช้ เตรียมตัวก้าวเข้าสู่วัยทำงาน"459021040019วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครสโมสรนิสิตคณะ , ชุมนุม/กลุ่มนิสิตคณะ , ชุมนุม/กลุ่มนิสิตภาควิชาสโมสรนิสิตคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการนิสิต มก.ฉกส.00เลือกเข้าร่วม03003กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0030003จบโครงการDOCduck2522 -N23918
8/3/2560 9:30:00โครงการแรงบันดาลใจวัยฝัน ประจำปีการศึกษา 2559 หัวข้อ"การสร้างแรงบันดาลใจในการประกอบวิชาชีพนักกฎหมายที่ดี"459021040020วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครสโมสรนิสิตคณะ , ชุมนุม/กลุ่มนิสิตคณะ , ชุมนุม/กลุ่มนิสิตภาควิชาสโมสรนิสิตคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการนิสิต มก.ฉกส.00เลือกเข้าร่วม03003กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0030003จบโครงการDOCduck2522 -N23948
9/3/2560 10:30:00การบรรยายพิเศษ "East West Corridor"459021040021วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครสโมสรนิสิตคณะ , ชุมนุม/กลุ่มนิสิตคณะ , ชุมนุม/กลุ่มนิสิตภาควิชาสโมสรนิสิตคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการนิสิต มก.ฉกส.00เลือกเข้าร่วม02002กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0020002จบโครงการDOCduck2522 -N23958
9/3/2560 13:30:00การบรรยายพิเศษ "Development Plan and Northeast Thailand"459021040022วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครสโมสรนิสิตคณะ , ชุมนุม/กลุ่มนิสิตคณะ , ชุมนุม/กลุ่มนิสิตภาควิชาสโมสรนิสิตคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการนิสิต มก.ฉกส.00เลือกเข้าร่วม02002กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0020002จบโครงการDOCduck2522 -N23960
12/3/2560 8:30:00โครงการประชันทักษะทางด้านระบบสมองกลฝังตัวชิงแชมป์ประเทศไทย460020030204วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครคณะ,ภาควิชาคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์นิสิตภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์05เลือกเข้าร่วม0240024กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ002400024จบโครงการDOCtik -N24964
14/3/2560 9:00:00ความรู้ความเข้าใจสินเชื่อสำหรับกลุ่มวิสาหกิจชุมชน จังหวัดสกลนคร459020040703วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครคณะ,ภาควิชาคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ สาขาพละและสุขศึกษานิสิตสาขาวิชาการเงิน00เลือกเข้าร่วม02204กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0022004จบโครงการDOCduck2522 -N24338
27/3/2560 8:30:00จัดการอาสาพัฒนาศักยภาพบุคคลโดยใช้สื่อสนับสนุนการเรียนรู้459020040203วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครคณะ,ภาควิชาคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ สาขาการจัดการนิสิตสาขาวิชาการจัดการ00เลือกเข้าร่วม30014กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0300104จบโครงการDOCduck2522 -N24099
29/3/2560 8:30:00โครงการเลือกตั้ง ประจำปีการศึกษา 2560459040010006วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครองค์กรนิสิตส่วนกลางองค์การบริหารองค์การนิสิตนิสิต มก.ฉกส.00เลือกเข้าร่วม06006กิจกรรมมหาวิทยาลัย6000006จบโครงการDOCMMMElection KU CSC 2017-N24142
29/3/2560 17:00:00โครงการแข่งขันเปตองประเพณี มก.ฉกส. ครั้งที่ 4459043011201วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครชมรม/กลุ่มนิสิตส่วนกลาง ด้านกีฬาชมรมเปตองนิสิตทุกชั้นปี040เลือกเข้าร่วม10236กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0102306จบโครงการDOCMMM -N24462
30/3/2560 7:30:00ศึกษาดูงานนอกสถานที่ของนิสิตโครงการปริญญาตรีภาคพิเศษ คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์460020030006วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครคณะ,ภาควิชาคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์นิสิตและบุคลากร คณะวว.0100เลือกเข้าร่วม0120012กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ00660012จบโครงการDOCtik -N24909
31/3/2560 8:00:00พิธีวางพานพุ่มถวายพระพรชัยมงคลและลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุครบ 62 พรรษา460000010002วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครวิทยาเขตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนครนิสิต และ บุคลากร มก.ฉกส.00กำหนดให้เข้าร่วม00003กิจกรรมมหาวิทยาลัย3000003จบโครงการDOCMMM -N25065
31/3/2560 8:30:00โครงการค่ายสโมสรนิสิต ทอ. อาสาพัฒนาชนบท ประจำปี 2560459020020014วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครคณะ,ภาควิชาคณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตรนิสิตทุกชั้นปี0180เลือกเข้าร่วม093012กิจกรรมเพื่อสังคม000001212จบโครงการDOCyutthakorncsc -N23949
31/3/2560 8:30:00โครงการ ทอ.อาสา พัฒนาสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 1459020020033วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครคณะ,ภาควิชาคณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตรนิสิตทุกชั้นปี0200เลือกเข้าร่วม03003กิจกรรมเพื่อสังคม0000088จบโครงการDOCyutthakorncsc -N24193
31/3/2560 15:30:00การสร้างแรงบันดาลใจในการทำงานภาครัฐ459021040023วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครสโมสรนิสิตคณะ , ชุมนุม/กลุ่มนิสิตคณะ , ชุมนุม/กลุ่มนิสิตภาควิชาสโมสรนิสิตคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการนิสิต มก.ฉกส.00เลือกเข้าร่วม03003กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0030003จบโครงการDOCduck2522 -N24303
1/4/2560 8:00:00การแข่งขันกีฬาจตุรมิตรไมตรี ครั้งที่ 17 "ราชพฤกษ์เกมส์"460000010003วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครวิทยาเขตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนครชมรมกีฬา0200เลือกเข้าร่วม103610กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ01036010จบโครงการDOCMMM -N24461
1/4/2560 8:30:00ศึกษาดูงานไทยในพลวัตอาเซียน459021040030วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครสโมสรนิสิตคณะ , ชุมนุม/กลุ่มนิสิตคณะ , ชุมนุม/กลุ่มนิสิตภาควิชาสโมสรนิสิตคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการนิสิตสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์00เลือกเข้าร่วม06006กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0033006จบโครงการDOCduck2522 -N24348
2/4/2560 9:00:00Young Financial Star Competition 2017459020040704วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครคณะ,ภาควิชาคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ สาขาพละและสุขศึกษานิสิตสาขาวิชาการเงิน00เลือกเข้าร่วม06006กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0060006จบโครงการDOCduck2522 -N24339
3/4/2560 8:30:00บัญชีเปิดโลกฟ้าใส ครั้งที่ 2459020040107วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครคณะ,ภาควิชาคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ สาขาการบัญชีนิสิตสาขาวิชาการบัญชี00เลือกเข้าร่วม370010กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ03700010จบโครงการDOCduck2522 -N24492
4/4/2560 8:00:00กิจกรรมเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทสกาลสงกรานต์ 2560 จังหวัดสกลนคร460050010004วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครหน่วยงานภายนอกหน่วยงานภายในจังหวัดนิสิตทุกชั้นปี030เลือกเข้าร่วม40004กิจกรรมเพื่อสังคม0000044จบโครงการDOCMMM กิจกรรมจิตอาสาN24460
4/4/2560 17:00:00คณบดีพบนิสิตชั้นปีที่ 2459021040028วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครสโมสรนิสิตคณะ , ชุมนุม/กลุ่มนิสิตคณะ , ชุมนุม/กลุ่มนิสิตภาควิชาสโมสรนิสิตคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการนิสิต คณะ ศว.00เลือกเข้าร่วม02002กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0020002จบโครงการDOCduck2522 -N24334
5/4/2560 9:00:00ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในการเตรียมความพร้อมสู่ตลาดแรงงานประชาคมอาเซียน459021040029วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครสโมสรนิสิตคณะ , ชุมนุม/กลุ่มนิสิตคณะ , ชุมนุม/กลุ่มนิสิตภาควิชาสโมสรนิสิตคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการนิสิต มก.ฉกส.00เลือกเข้าร่วม03003กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0030003จบโครงการDOCduck2522 -N24335
8/4/2560 7:00:00โครงการทำบุญชมรมพุทธธรรมกรรมฐาน ครั้งที่ 5 กิจกรรมสรงน้ำพระและบรรจุพระธาตุหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต459042010701วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครชมรม/กลุ่มนิสิตส่วนกลาง ด้านศิลปะวัฒนธรรมชมรมพุทธศาสตร์ 00เลือกเข้าร่วม40004กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0402006จบโครงการDOCMMM -N24421
20/4/2560 6:30:00โครงการค่ายโยธาอาสา ครั้งที่ 5460020030103วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครคณะ,ภาควิชาคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อมนิสิตภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม0300เลือกเข้าร่วม1840224กิจกรรมเพื่อสังคม000002424จบโครงการDOCtik -N24445
20/4/2560 12:30:00สัมมนา"Start Up เงินร้อยสู่เถ้าแก่เงินล้าน459020040303วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครคณะ,ภาควิชาคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ สาขาการตลาดนิสิต มก.ฉกส.00เลือกเข้าร่วม03003กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0030003จบโครงการDOCduck2522 -N24299
20/4/2560 17:00:00คณบดีพบนิสิตชั้นปีที่ 3459021040026วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครสโมสรนิสิตคณะ , ชุมนุม/กลุ่มนิสิตคณะ , ชุมนุม/กลุ่มนิสิตภาควิชาสโมสรนิสิตคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการนิสิต มก.ฉกส.00เลือกเข้าร่วม02002กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0020002จบโครงการDOCduck2522 -N24307
22/4/2560 8:30:00โครงการสานสัมพันธ์พี่น้อง ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2559460020030401วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครคณะ,ภาควิชาคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศนิสิตภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ0280เลือกเข้าร่วม00066กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0002406จบโครงการDOCtik -N24268
22/4/2560 8:30:00โครงการสัมมนาและอบรมผู้นำองค์กรกิจกรรมนิสิต ประจำปีการศึกษา 2559-2560460010010508วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครสำนักงานอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตองค์กรกิจกรรมนิสิต050เลือกเข้าร่วม6108024กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ061080024จบโครงการDOCMMM -N24458
25/4/2560 8:00:00โครงการแรงบันดาลใจสำหรับนิสิตคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์460020030002วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครคณะ,ภาควิชาคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์นิสิตคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ ชั้นปีที่201000เลือกเข้าร่วม30003กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0300003จบโครงการDOCtik -N24274
26/4/2560 17:00:00"เตรียมความพร้อมสำหรับการสอบ TOEIC ประจำปีการศึกษา 2559"459021040025วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครสโมสรนิสิตคณะ , ชุมนุม/กลุ่มนิสิตคณะ , ชุมนุม/กลุ่มนิสิตภาควิชาสโมสรนิสิตคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการนิสิต มก.ฉกส.00เลือกเข้าร่วม06006กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0060006จบโครงการDOCduck2522 -N24305
27/4/2560 8:30:00BFS University Road Show 2017 "ความรู้ด้านธุรกิจการบินและเตรียมความพร้อมในการสมัครงาน"459021040024วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครสโมสรนิสิตคณะ , ชุมนุม/กลุ่มนิสิตคณะ , ชุมนุม/กลุ่มนิสิตภาควิชาสโมสรนิสิตคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการนิสิต มก.ฉกส.00เลือกเข้าร่วม03003กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0030003จบโครงการDOCduck2522 -N24304
27/4/2560 12:30:00สัมมนา "การตลาดยุค 4G สู่สังคมดีที่ไร้เงินสด"459020040304วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครคณะ,ภาควิชาคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ สาขาการตลาดนิสิต มก.ฉกส.00เลือกเข้าร่วม03003กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0030003จบโครงการDOCduck2522 -N24300
27/4/2560 17:00:00โครงการประกวดดนตรีโฟลคซอง459042010202วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครชมรม/กลุ่มนิสิตส่วนกลาง ด้านศิลปะวัฒนธรรมชมรมดนตรีสากลนิสิต คณาจารย์ และบุคลากร มก.ฉกส.00เลือกเข้าร่วม00303กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0003003จบโครงการDOCMMMFolk song challenge-N24356
28/4/2560 7:30:00โครงการค่ายวิศวไฟฟ้าอาสาพัฒนาชุมชน460020030205วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครคณะ,ภาควิชาคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์นิสิตภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์0150เลือกเข้าร่วม2020224กิจกรรมเพื่อสังคม000002424จบโครงการDOCtik -N24971
28/4/2560 14:00:00สร้างแรงบันดาลใจ "นักปั้นแบรนด์"459020040305วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครคณะ,ภาควิชาคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ สาขาการตลาดนิสิต มก.ฉกส.00เลือกเข้าร่วม03003กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0030003จบโครงการDOCduck2522 -N24301
1/5/2560 9:00:00โครงการบัณฑิตยุคใหม่ สำหรับนิสิตชั้นปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2559460000010004วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครวิทยาเขตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 0500กำหนดให้เข้าร่วม00003กิจกรรมมหาวิทยาลัย3000003จบโครงการDOCMMM -N24447
1/5/2560 13:00:00โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อพัฒนาทักษะทางอาชีพและการศึกษาในระดับที่สูงขึ้นของนิสิต มก.ฉกส.460010010509วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครสำนักงานอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต 00เลือกเข้าร่วม06006กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0060006จบโครงการDOCMMM -N24448
2/5/2560 12:00:00โครงการปัจฉิมนิเทศและอำลานิสิต ประจำปีการศึกษา 2559459020050009วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครคณะ,ภาควิชาคณะสาธารณสุขศาสตร์นิสิตคณะ สศ. ชั้นปีที่ 40800เลือกเข้าร่วม40206กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0402006จบโครงการDOCsalinda -024347
3/5/2560 8:30:00โครงการสาสุขช่อใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559459020050010วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครคณะ,ภาควิชาคณะสาธารณสุขศาสตร์นิสิตคณะ สศ. ชั้นปีที่ 20500เลือกเข้าร่วม11103กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0102003จบโครงการDOCsalinda -024346
3/5/2560 8:30:00โครงการประกวด 1 องค์กรกิจกรรมนิสิต 1 กิจกรรมคุณภาพ ประจำปีการศึกษา 2559460010010510วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครสำนักงานอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตองค์กรกิจกรรมนิสิต050เลือกเข้าร่วม24006กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0141006จบโครงการDOCMMM -N24455
4/5/2560 8:30:00โครงการตรวจประเมินคุณภาพองค์กรกิจกรรมนิสิต ประจำปีการศึกษา 2559460010010511วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครสำนักงานอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตองค์กรกิจกรรมนิสิต050เลือกเข้าร่วม14106กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0141006จบโครงการDOCMMM -N24456
4/5/2560 12:00:00สัมมนา "First Impression บุคลิกภาพดีสร้างความประทับใจแรกพบสู่ความสำเร็จ"459020040402วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครคณะ,ภาควิชาคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ สาขาการโรงแรมและการท่องเที่ยวนิสิต มก.ฉกส.00เลือกเข้าร่วม00033กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0000303จบโครงการDOCduck2522 -N24336
6/5/2560 17:30:00ปัจฉิมนิเทศและบายเนียร์ รักนิรันดร์สัมพันธ์ ศว.459020040001วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครคณะ,ภาควิชาคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการนิสิตคณะ ศว.00เลือกเข้าร่วม30003กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0003003จบโครงการDOCduck2522 -N24367
7/5/2560 8:30:00โครงการเพิ่มทักษะการใช้โปรแกรมสำหรับนิสิตภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม460020030104วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครคณะ,ภาควิชาคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อมนิสิตภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม0240เลือกเข้าร่วม06006กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0060006จบโครงการDOCtik -N24979
7/5/2560 13:00:00สัมมนา "การตกแต่งบนโต๊ะอาหารด้วยการแกะสลักผลไม้"459020040401วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครคณะ,ภาควิชาคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ สาขาการโรงแรมและการท่องเที่ยวนิสิต มก.ฉกส.00เลือกเข้าร่วม03003กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0030003จบโครงการDOCduck2522 -N24302
8/5/2560 17:00:00โครงการปิดโลกกิจกรรม ประจำปีการศึกษา 2559460010010512วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครสำนักงานอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตองค์กรกิจกรรมนิสิต020000กำหนดให้เข้าร่วม00004กิจกรรมมหาวิทยาลัย4000004จบโครงการDOCMMM -N24457
9/5/2560 4:30:00กิจกรรมเทศกาลวันวิสาขบูชา สกลนคร ประจำปี 2560460050010005วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครหน่วยงานภายนอกหน่วยงานภายในจังหวัดนิสิตทุกชั้นปี030เลือกเข้าร่วม30104กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0301004จบโครงการDOCMMM -Y24459
26/5/2560 8:30:00โครงการอบรมการใช้รถใช้ถนน เพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบขอใบอนุญาตขับขี่ยานพาหนะ รุ่นที่ 1460010010513วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครสำนักงานอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตนิสิต และ บุคลากร มก.ฉกส.0200เลือกเข้าร่วม14106กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0141006จบโครงการDOCMMM -N24463
29/5/2560 8:30:00อบรมเชิงปฏิบัติการ เพิ่มพูนศักยภาพและยกระดับความรู้ภาษีอากรก่อนเข้าสู่ระบบธุรกิจ RD go Campus # 7459020040105วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครคณะ,ภาควิชาคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ สาขาการบัญชีนิสิตสาขาวิชาการบัญชี00เลือกเข้าร่วม0240024กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ081240024จบโครงการDOCduck2522 -N24331
1/6/2560 8:30:00การฝึกงานภาคฤดูร้อน พ.ศ. 2560460020040002วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครคณะ,ภาควิชาคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการนิสิตคณะ ศว.00เลือกเข้าร่วม121212036กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ01212120036จบโครงการDOCduck2522 -N24890
3/6/2560 14:00:00โครงการ Goodbye senior ครั้งที่7 ประจำปีการศึกษา 2559 (โครงการปริญญาตรีภาคพิเศษ)460020030007วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครคณะ,ภาควิชาคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์นิสิตโครงการปริญญาตรีภาคพิเศษ0200เลือกเข้าร่วม30003กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0102003จบโครงการDOCtik -N24942
22/6/2560 9:00:00โครงการประกวดสุนทรพจน์เฉลิมพระเกียรติ ในหัวข้อ "ตามรอยพระบาท พระแม่แห่งแผ่นดิน สู่ถิ่นสกลนคร"460010010515วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครสำนักงานอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตนิสิตทุกชั้นปี00เลือกเข้าร่วม01203กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0012003จบโครงการDOCMMM -N24465
27/6/2560 8:30:00โครงการค่ายฝึกพัฒนาสภาพการทำงานร่วมแบบเปิดกว้าง วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนคร (ค่ายทะลุฟ้า นนทรีอีสาน)460020030203วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครคณะ,ภาควิชาคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์นิสิตและบุคลากรภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์0100เลือกเข้าร่วม4200024กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ022020024จบโครงการDOCtik -N24963
1/7/2560 8:30:00โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ โครงการปริญญาตรีภาคพิเศษ คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศษสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560460020030010วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครคณะ,ภาควิชาคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์นิสิตใหม่ชั้นปีที่ 1 โครงการปริญญาตรีภาคพิเศษ คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์0120เลือกเข้าร่วม01203กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0003003จบโครงการDOCtik -N24943
3/7/2560 8:30:00พิธีวางพานพุ่มถวายพระพรชัยมงคล และลงนามถวายพระพร เนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงพระชันษา 61 ปี460000010005วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครวิทยาเขตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนครนิสิต และ บุคลากร มก.ฉกส.0200กำหนดให้เข้าร่วม00003กิจกรรมมหาวิทยาลัย3000003จบโครงการDOCMMM -N24535
24/7/2560 12:00:00โครงการอ้อมกอดนนทรีอีสานสำราญฮักแพง ประจำปีการศึกษา 2560460040010002วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครองค์กรนิสิตส่วนกลางองค์การบริหารองค์การนิสิตนิสิตชั้นปีที่ 100เลือกเข้าร่วม00606กิจกรรมมหาวิทยาลัย6000006จบโครงการDOCMMMKU CSC LOVE U MORE-N24879
25/7/2560 7:30:00โครงการ I WANT TO BE KU 77 "สืบสานประเพณีอันดีงาม ตามรอยบทเพลงอันทรงคุณค่า " ประจำปีการศึกษา 2560460040010001วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครองค์กรนิสิตส่วนกลางองค์การบริหารองค์การนิสิตนิสิตชั้นปีที่ 100เลือกเข้าร่วม00303กิจกรรมมหาวิทยาลัย3000003จบโครงการDOCMMM -N24878
27/7/2560 7:00:00พิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะ และลงนามถวายพระพร เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร460000010008วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครวิทยาเขตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนครนิสิต คณาจารย์ และบุคลากร มก.ฉกส.00กำหนดให้เข้าร่วม00003กิจกรรมมหาวิทยาลัย3000003จบโครงการDOCMMM -N24593
28/7/2560 8:00:00อรุณสวัสดิ์ฟ้าใส (ปฐมนิเทศนิสิตใหม่รหัส 60)460020040001วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครคณะ,ภาควิชาคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการนิสิตคณะ ศว.00เลือกเข้าร่วม30003กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0003003จบโครงการDOCduck2522 -N24767
28/7/2560 8:30:00โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2560460020050001วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครคณะ,ภาควิชาคณะสาธารณสุขศาสตร์นิสิตคณะสาธารณสุขศาสตร์0200เลือกเข้าร่วม03306กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0033006จบโครงการDOCsalinda -N24602
28/7/2560 8:30:00โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปี 2560460020030008วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครคณะ,ภาควิชาคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์นิสิตคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ ชั้นปีที่ 10700เลือกเข้าร่วม00303กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0003003จบโครงการDOCtik -N24750
7/8/2560 9:00:00อาจารย์ที่ปรึกษาพบนิสิตสาขาวิชาการบัญชี460020040101วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครคณะ,ภาควิชาคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ สาขาการบัญชีนิสิตสาขาวิชาการบัญชี00เลือกเข้าร่วม30003กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0003003จบโครงการDOCduck2522 -N24882
7/8/2560 17:00:00โครงการสอนน้องร้องเพลงมหาวิทยาลัยและต้อนรับน้องใหม่ คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560460021030002วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครสโมสรนิสิตคณะ , ชุมนุม/กลุ่มนิสิตคณะ , ชุมนุม/กลุ่มนิสิตภาควิชาสโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ 00กำหนดให้เข้าร่วม000025กิจกรรมมหาวิทยาลัย250000025จบโครงการDOCMMM -N25066
16/8/2560 13:00:00กีฬาสีน้องใหม่460020050002วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครคณะ,ภาควิชาคณะสาธารณสุขศาสตร์นิสิตคณะสาธารณสุขศาสตร์00เลือกเข้าร่วม00033กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0000303จบโครงการDOCsalinda -N24784
20/8/2560 8:30:00โครงการ Big Cleaning Day คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปี ๒๕๖๐ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร460020030009วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครคณะ,ภาควิชาคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์นิสิตและบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์0200เลือกเข้าร่วม00066กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0002406จบโครงการDOCtik -N24810
20/8/2560 8:30:00โครงการเรียนรู้ อยู่ร่วม บนความต่างของวัฒนธรรม460042010801วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครชมรม/กลุ่มนิสิตส่วนกลาง ด้านศิลปะวัฒนธรรมชมรมนิสิตมุสลิม มก.ฉกส.นิสิต คณาจารย์ และบุคลากร มก.ฉกส.00เลือกเข้าร่วม60006กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0303006จบโครงการDOCMMMLearning different culture Project-N24875
20/8/2560 8:30:00โครงการอบรมการจัดการจราจรและรักษาความปลอดภัย มก.ฉกส. ประจำปีการศึกษา 2560460041010501วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครชมรม/กลุ่มนิสิตส่วนกลาง ด้านบำเพ็ญประโยชน์ชมรมนักศึกษาวิชาทหารนิสิต คณาจารย์ และบุคลากร มก.ฉกส.00เลือกเข้าร่วม06006กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0060006จบโครงการDOCMMM -N24877
23/8/2560 8:30:00เข้าร่วมแข่งขันทางวิชาการด้านการทดสอบจุลชีววิทยาและเคมี ครั้งที่ 3460020030504วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครคณะ,ภาควิชาคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์นิสิตภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป010เลือกเข้าร่วม06006กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0060006จบโครงการDOCtik -N24989
26/8/2560 5:00:00โครงการวิ่งประเพณีเกษตรศาสตร์รวมใจเฉลิมพระเกียรติ ครั้งที่ 7460040010003วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครองค์กรนิสิตส่วนกลางองค์การบริหารองค์การนิสิตนิสิตชั้นปีที่ 100เลือกเข้าร่วม00336กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0003306จบโครงการDOCMMM -N24880
26/8/2560 8:30:00นำเสนอการฝึกงานสาขาการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว460020040401วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครคณะ,ภาควิชาคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ สาขาการโรงแรมและการท่องเที่ยวนิสิตสาขาการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว00เลือกเข้าร่วม30003กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0030003จบโครงการDOCduck2522 -N24892
28/8/2560 8:00:00ศึกษาดูงานบริหารงานท้องถิ่น บุรีรัมย์โมเดล460020040502วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครคณะ,ภาควิชาคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ สาขาสังคมศาสตร์นิสิตหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์00เลือกเข้าร่วม30003กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ03333012จบโครงการDOCduck2522 -N24884
30/8/2560 10:00:00โครงการเปิดโลกกิจกรรม ประจำปีการศึกษา 2560460010010516วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครสำนักงานอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตนิสิตชั้นปีที่ 1 และชมรมนิสิต01000กำหนดให้เข้าร่วม00003กิจกรรมมหาวิทยาลัย3000003จบโครงการDOCMMM -N25063
2/9/2560 6:30:00โครงการโฮมรูมภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการผลิต460020030302วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครคณะ,ภาควิชาคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเครื่องกลและการผลิตนิสิตและบุคลากรภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการผลิต0550เลือกเข้าร่วม50128กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0501208จบโครงการDOCtik -N24916
2/9/2560 8:30:00โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการจิตวิทยาเชิงบวกเพื่อพัฒนาสติ460010010505วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครสำนักงานอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตนิสิต คณาจารย์ และบุคลากร มก.ฉกส.00เลือกเข้าร่วม00066กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0000606จบโครงการDOCMMM -N24874
3/9/2560 8:00:00เจริญสติ สมาธิ ปัญญา และบริการวิชาการ460020040503วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครคณะ,ภาควิชาคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ สาขาสังคมศาสตร์นิสิตหลักสูตรนิติศาสตร์00เลือกเข้าร่วม60006กิจกรรมเพื่อสังคม0000066จบโครงการDOCduck2522 -N24889
7/9/2560 8:00:00พิธีไหว้ครูเชิดชูคณาจารย์ ประจำปีการศึกษา 2560460010010507วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครสำนักงานอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตนิสิต คณาจารย์ และบุคลากร มก.ฉกส.00เลือกเข้าร่วม30003กิจกรรมมหาวิทยาลัย3000003จบโครงการDOCMMM -N24881
9/9/2560 8:30:00โครงการสัมมนาสโมสรนิสิตและเครือข่ายในองค์กร460020050003วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครคณะ,ภาควิชาคณะสาธารณสุขศาสตร์อาจารย์ บุคลลากร และผู้นำนิสิตคณะสาธารณสุขศาสตร์00เลือกเข้าร่วม0120012กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ00660012จบโครงการDOCsalinda -024932
10/9/2560 6:00:00ทำบุญหลักสูตรวิชาการเงิน460020040104วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครคณะ,ภาควิชาคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ สาขาการบัญชีนิสิตหลักสูตรการเงิน00เลือกเข้าร่วม30003กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0300003จบโครงการDOCduck2522 -N25033
11/9/2560 9:00:00กิจกรรม Road show - SALA Samui460020040402วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครคณะ,ภาควิชาคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ สาขาการโรงแรมและการท่องเที่ยว 00เลือกเข้าร่วม03003กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0030003จบโครงการDOCduck2522 -N24950
12/9/2560 16:30:00ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการวิเคราะห์ขนาดใหญ่และการทำเหมืองข้อมูล460020030403วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครคณะ,ภาควิชาคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศนิสิตและบุคลากร มก.ฉกส.080เลือกเข้าร่วม03003กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0030003จบโครงการDOCtik -N24904
12/9/2560 17:00:00การนำเสนอการฝึกงานนิสิตสาขาการบัญชี460020040102วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครคณะ,ภาควิชาคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ สาขาการบัญชีนิสิตสาขาวิชาการบัญชี00เลือกเข้าร่วม03003กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0030003จบโครงการDOCduck2522 -N24887
13/9/2560 17:00:00โครงการจิตอาสาเพื่อพัฒนา มก.ฉกส. ประจำปี 2560 (Big Cleaning Day KU.CSC.)460010010517วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครสำนักงานอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตนิสิตชั้นปีที่ 100เลือกเข้าร่วม10001กิจกรรมเพื่อสังคม0000011จบโครงการDOCMMM กิจกรรมจิตอาสาN25064
16/9/2560 7:30:00โครงการส่งเสริมการเรียนรู้พหุวัฒนธรรม ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560460010010506วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครสำนักงานอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตนิสิต คณาจารย์ และบุคลากร มก.ฉกส.00เลือกเข้าร่วม60006กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0330006จบโครงการDOCMMMMulticultural tour ep.1-N24876
16/9/2560 7:30:00โครงการหนึ่งภาควิชาหนึ่งบริการวิชาการประจำปี 2560460020030011วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครคณะ,ภาควิชาคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์นิสิตและบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์020เลือกเข้าร่วม33006กิจกรรมเพื่อสังคม0000066จบโครงการDOCtik -N25003
17/9/2560 9:00:00โครงการเตรียมความพร้อมก่อนจะเป็นนักกิจกรรมรุ่นใหม่ รุ่นที่ 14460040010004วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครองค์กรนิสิตส่วนกลางองค์การบริหารองค์การนิสิต 00เลือกเข้าร่วม00303กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0003003จบโครงการDOCMMM -N25028
25/9/2560 8:00:00โครงการส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม460020050004วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครคณะ,ภาควิชาคณะสาธารณสุขศาสตร์ 00เลือกเข้าร่วม30003กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0300003จบโครงการDOCsalinda -N24941
27/9/2560 15:00:00การนำเสนอฝึกงานนิสิตสาขาวิชานิติศาสตร์460020040504วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครคณะ,ภาควิชาคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ สาขาสังคมศาสตร์นิสิตหลักสูตรนิติศาสตร์00เลือกเข้าร่วม03003กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0030003จบโครงการDOCduck2522 -N25032
20/10/2560 6:00:00กิจกรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี(สมเด็จย่า)460050010006วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครหน่วยงานภายนอกหน่วยงานภายในจังหวัดนิสิตคณะสาธารณสุขศาสตร์ 50 คน00เลือกเข้าร่วม20002กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0200002จบโครงการDOCsalinda กิจกรรมจิตสาธารณะN25165
1/11/2560 13:30:00บันทึก ชม. Transcript โครงการ/กิจกรรม สำหรับผู้ดูแลระบบ460010010599วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครสำนักงานอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต 00เลือกเข้าร่วม22228กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0222208จบโครงการDOCMMM -N25081
2/11/2560 18:00:00กิจกรรมประเพณีลอยกระทง มก.ฉกส. ประจำปี 2560460040010006วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครองค์กรนิสิตส่วนกลางองค์การบริหารองค์การนิสิตนิสิต คณาจารย์ และบุคลากร มก.ฉกส.00เลือกเข้าร่วม00606กิจกรรมมหาวิทยาลัย3000003จบโครงการDOCMMMKU.CSC Loykratong Festival 2017-N25084
4/11/2560 13:30:00โครงการประกวด KU.CSC FRESHY BOY&GIRL 2017460040010005วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครองค์กรนิสิตส่วนกลางองค์การบริหารองค์การนิสิต 00เลือกเข้าร่วม00606กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0033006จบโครงการDOCMMMKU.CSC FRESHY BOY&GIRL 2017-N25083
11/11/2560 7:30:00อาสาสมัครช่วยงานฝึกซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร460020040003วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครคณะ,ภาควิชาคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการนิสิตคณะ ศว.00เลือกเข้าร่วม50005กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0500005จบโครงการDOCduck2522 -N25101
28/11/2560 8:00:00อบรมเกมฝ่าวิกฤตประมงไทย เรียนรู้สุ่วิถีพอเพียง460020040505วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครคณะ,ภาควิชาคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ สาขาสังคมศาสตร์นิสิต มก.ฉกส.00เลือกเข้าร่วม04004กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0022004จบโครงการDOCduck2522 -N25241
29/11/2560 13:00:00แรงบันดาลใจในการทำงาน และเตรียมความพร้อมก่อนออกสู่ตลาดแรงงาน460020040202วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครคณะ,ภาควิชาคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ สาขาการจัดการนิสิต มก.ฉกส.00เลือกเข้าร่วม30003กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0030003จบโครงการDOCduck2522 -N25188
30/11/2560 9:00:00อบรมภาษีสำหรับเกษตรกร460020040105วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครคณะ,ภาควิชาคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ สาขาการบัญชีนิสิตสาขาวิชาการบัญชี00เลือกเข้าร่วม30003กิจกรรมเพื่อสังคม0000033จบโครงการDOCduck2522 -N25187
30/11/2560 9:00:00สัมมนาอีสาน The marketกลยุทธ์รุกตลาดอีสาน460020040303วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครคณะ,ภาควิชาคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ สาขาการตลาดนิสิต มก.ฉกส.00เลือกเข้าร่วม03003กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0030003จบโครงการDOCduck2522 -N25240
30/11/2560 12:30:00Live Platform การตลาดยุค4.0ที่ไม่ควรมองข้าม460020040302วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครคณะ,ภาควิชาคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ สาขาการตลาดนิสิต มก.ฉกส.00เลือกเข้าร่วม30003กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0030003จบโครงการDOCduck2522 -N25189

 

เงื่อนไขรับการเสนอชื่อเข้า "รับพระราชทานปริญญาบัตร"

ประเภทกิจกรรม แผน A (สำหรับนิสิต รหัส 48-51)จำนวนกิจกรรม (>=MIN) จำนวนหน่วยชั่วโมง (>=MIN)
1.กำหนดให้เข้าร่วม (>=7)
2.เลือกเข้าร่วม
    2.1.เลือกเข้าร่วม=>A.1 (ประเภทกิจกรรมด้านพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม) (>=2)
    2.2.เลือกเข้าร่วม=>A.2 (ประเภทกิจกรรมด้านพัฒนาทักษะทางวิชาการและวิชาชีพ) (>=2)
    2.3.เลือกเข้าร่วม=>A.3 (ประเภทกิจกรรมด้านพัฒนาบุคลิกภาพ) (>=2)
    2.4.เลือกเข้าร่วม=>A.4 (ประเภทกิจกรรมด้านพัฒนาสุขภาพ) (>=2)
รวม (>=15) (>=50)

 

ประเภทกิจกรรม แผน B (สำหรับนิสิต รหัส 52 เป็นต้นไป)จำนวนกิจกรรม (>=MIN) จำนวนหน่วยชั่วโมง (>=MIN)
B.1.กิจกรรมมหาวิทยาลัย (>=5)
B.2.กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ
    B.2.1 กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ (ด้านพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม) (>=2)
    B.2.2 กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ (ด้านพัฒนาทักษะการคิดและการเรียนรู้) (>=2)
    B.2.3 กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ (ด้านพัฒนาทักษะเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล) (>=2)
    B.2.4 กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ (ด้านพัฒนาสุขภาพ) (>=2)
B.3.กิจกรรมเพื่อสังคม (>=2)
รวม (>=15) (>=50)