1 ปี ย้อนหลัง     1 ปี ข้างหน้า

ปฏิทินโครงการ 1 ปี ย้อนหลัง

ค้นหาโครงการ จำนวนที่ค้นพบ = 110

วันที่-เวลาปัจจุบัน = 18/12/2561 1:16:49

 
วันที่จัดชื่อโครงการรหัสโครงการวิทยาเขตสังกัดหน่วยงานกลุ่มเป้าหมายสมัครแล้วจำนวนรับประเภท แผน AA.1A.2A.3A.4A.รวมประเภท แผน BB.1B.2.1B.2.2B.2.3B.2.4B.3B.รวมสถานะเอกสารติดต่อชื่อโครงการ(ENG)ประเภท แผน Cประภท ศิลปวัฒนธรรมID
26/12/2560 8:30:00Thai Obayashi Winter Camp 2017460020030012วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครคณะ,ภาควิชาคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์นิสิตคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์015เลือกเข้าร่วม363012กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ02910012จบโครงการDOCtik -N25484
5/1/2561 13:30:00นิสิตที่มีความประพฤติดีเด่น ประจำภาคต้น ประจำปีการศึกษา 2560460090010001วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครนิสิตที่มีความประพฤติดีเด่นมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 00เลือกเข้าร่วม12120024กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0121200024จบโครงการDOCMMM -N25653
8/1/2561 8:30:00โครงการแข่งขันการพัฒนาทักษะทางด้านระบบสมองกลฝังตัว (TESA Top Gun Rally 2018)461020030202วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครคณะ,ภาควิชาคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์นิสิตภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์010เลือกเข้าร่วม3120015กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ021210015จบโครงการDOCtik -N25480
10/1/2561 8:00:00เปิดโลกทัศน์ทางธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการ460020040004วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครคณะ,ภาควิชาคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการนิสิตสาขาการจัดการ00เลือกเข้าร่วม366015กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ03660015จบโครงการDOCduck2522 -N25325
11/1/2561 8:30:00โครงการแข่งขันโปรแกรมประยุกต์ทางด้านเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ G-CON 2018 (Incubation)461020030201วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครคณะ,ภาควิชาคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์นิสิตภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์010เลือกเข้าร่วม291012กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ021000012จบโครงการDOCtik -N25479
12/1/2561 8:30:00กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561460010010523วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครสำนักงานอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต 00เลือกเข้าร่วม60006กิจกรรมเพื่อสังคม0000066จบโครงการDOCMMM กิจกรรมจิตอาสาN25329
13/1/2561 9:00:00ค่ายตลาดอาสาพัฒนาชุมชน460020040304วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครคณะ,ภาควิชาคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ สาขาการตลาดนิสิตหลักสูตรการตลาด00เลือกเข้าร่วม30003กิจกรรมเพื่อสังคม0000033จบโครงการDOCduck2522 -N25266
18/1/2561 7:00:00กิจกรรมทำบุญตักบาตรประจำเดือนมกราคม ประจำปี 2561460010010526วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครสำนักงานอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต 00เลือกเข้าร่วม20002กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0200002จบโครงการDOCMMM -025282
18/1/2561 8:30:00โครงการพัฒนาศักยภาพด้านดนตรีไทยและนาฎศิลป์460042010101วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครชมรม/กลุ่มนิสิตส่วนกลาง ด้านศิลปะวัฒนธรรมชมรมดนตรีไทย 00เลือกเข้าร่วม06006กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0060006จบโครงการDOCMMM -N25533
19/1/2561 7:00:00สานสัมพันธ์น้องพี่การจัดการร่วมใจบำเพ็ญประโยชน์460020040203วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครคณะ,ภาควิชาคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ สาขาการจัดการนิสิตสาขาการจัดการ00เลือกเข้าร่วม03003กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ003123018จบโครงการDOCduck2522 -N25384
20/1/2561 6:30:00โครงการกีฬาดงตาลสัมพันธ์ ครั้งที่ 12461020030001วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครคณะ,ภาควิชาคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์นิสิตคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์070เลือกเข้าร่วม2001012กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ020010012จบโครงการDOCtik -N25376
20/1/2561 8:00:00รัฐประศาสนศาสตร์ ตามรอยเท้าพ่อ สอนต่อพระราชปณิธานภูพานพัฒนา460020040506วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครคณะ,ภาควิชาคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ สาขาสังคมศาสตร์นิสิต รปศ.00เลือกเข้าร่วม333312กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ03333012จบโครงการDOCduck2522 -N25324
20/1/2561 8:00:00โครงการดงตาลสัมพันธ์ ครั้งที่ 12460021030006วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครสโมสรนิสิตคณะ , ชุมนุม/กลุ่มนิสิตคณะ , ชุมนุม/กลุ่มนิสิตภาควิชาสโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ 00เลือกเข้าร่วม333312กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ03333012จบโครงการDOCMMM -N25647
25/1/2561 8:30:00ศึกษาดูงานนอกสถานที่สำหรับนิสิตภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ461020030403วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครคณะ,ภาควิชาคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศนิสิตภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ0150เลือกเข้าร่วม0100010กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ00820010จบโครงการDOCtik -N25470
25/1/2561 9:00:00โครงการอบรมมาตรฐานอุตสาหกรรม หลักสูตรการจัดทำระบบการบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 : 2015460010010527วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครสำนักงานอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต 00เลือกเข้าร่วม09009กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0090009จบโครงการDOCMMM -N25330
27/1/2561 9:00:00โครงการสมาพันธ์นิสิตนักศึกษาสาธารณสุขศาสตร์และวิทยาศาสตร์สุขภาพแห่งประเทศไทย460020050005วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครคณะ,ภาควิชาคณะสาธารณสุขศาสตร์นิสิตคณะสาธารณสุขศาสตร์00เลือกเข้าร่วม2221218กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ022212018จบโครงการDOCsalinda -N25342
31/1/2561 9:30:00กิจกรรมพัฒนาเส้นทางสักการะรอยพระพุทธบาท วัดถ้ำผาแด่น จังหวัดสกลนคร ครั้งที่ 1460050010010วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครหน่วยงานภายนอกหน่วยงานภายในจังหวัดนิสิตทุกชั้นปี00เลือกเข้าร่วม40004กิจกรรมเพื่อสังคม0000044จบโครงการDOCMMM -N25332
4/2/2561 16:00:00โครงการกีฬาภายใน "นนทรีอีสานเกมส์ ครั้งที่ 17"460040010007วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครองค์กรนิสิตส่วนกลางองค์การบริหารองค์การนิสิตนิสิต มก.ฉกส.00เลือกเข้าร่วม70181742กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0701817042จบโครงการDOCMMM -N25454
9/2/2561 8:30:00โครงการอบรมจริยธรรมและบทบาทหน้าที่ของสมาชิกชมรมนิสิตมุสลิม ครั้งที่ 9460042010803วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครชมรม/กลุ่มนิสิตส่วนกลาง ด้านศิลปะวัฒนธรรมชมรมนิสิตมุสลิม มก.ฉกส.นิสิตมก.ฉกส.00เลือกเข้าร่วม60006กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0603009จบโครงการDOCMMM -N25931
10/2/2561 8:30:00โครงการค่ายผู้นำไอที ครั้งที่13461020030401วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครคณะ,ภาควิชาคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศนิสิต หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ และนิสิตหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์0200เลือกเข้าร่วม930012กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ09300012จบโครงการDOCtik -N25403
11/2/2561 8:30:00โครงการส่งเสริมการเรียนรู้พหุวัฒนธรรม ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2560460010010528วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครสำนักงานอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตนิสิต มก.ฉกส.045เลือกเข้าร่วม33006กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0330006จบโครงการDOCMMM -N25371
12/2/2561 8:30:00SINGHA BIZ COURSE THE SMART INTERSHIP460020040005วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครคณะ,ภาควิชาคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการนิสิต มก.ฉกส.00เลือกเข้าร่วม03003กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0030003จบโครงการDOCduck2522 -N25383
20/2/2561 8:30:00โครงการเลือกตั้ง ประจำปีการศึกษา 2561460040010008วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครองค์กรนิสิตส่วนกลางองค์การบริหารองค์การนิสิตนิสิต มก.ฉกส.00เลือกเข้าร่วม10001กิจกรรมมหาวิทยาลัย1000001จบโครงการDOCMMM -N25456
21/2/2561 8:30:00กิจกรรมจิตอาสา สร้างเส้นทางสักการะรอยพระพุทธบาท วัดถ้ำผาแด่น จังหวัดสกลนคร460050010011วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครหน่วยงานภายนอกหน่วยงานภายในจังหวัดนิสิต คณาจารย์ และบุคลากร มก.ฉกส.00เลือกเข้าร่วม30003กิจกรรมเพื่อสังคม0000088จบโครงการDOCMMM กิจกรรมจิตอาสาN25414
23/2/2561 8:00:00โครงการประชุมสภาคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์แห่งประเทศไทยครั้งที่ 1/2561460020050011วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครคณะ,ภาควิชาคณะสาธารณสุขศาสตร์ผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิตคณะสาธารณสุขศาสตร์00เลือกเข้าร่วม082010กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ00820010จบโครงการDOCsalinda -N25824
23/2/2561 15:30:00กิจกรรมแสดงความอาลัย ศาสตราจารย์ระพี สาคริก "บิดาแห่งกล้วยไม้ไทย"460000010015วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครวิทยาเขตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 00กำหนดให้เข้าร่วม00002กิจกรรมมหาวิทยาลัย2000002จบโครงการDOCMMM -N25489
2/3/2561 8:00:00จิตอาสาพัฒนาภูพาน460020040109วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครคณะ,ภาควิชาคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ สาขาการบัญชีนิสิตสาขาวิชาการบัญชี00เลือกเข้าร่วม03003กิจกรรมเพื่อสังคม000001212จบโครงการDOCduck2522 -N25387
15/3/2561 8:30:00โครงการรับบริจาคโลหิตจังหวัดสกลนคร ประจำปีงบประมาณ 2561460010010529วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครสำนักงานอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตนิสิต คณาจารย์ และบุคลากร มก.ฉกส.00เลือกเข้าร่วม00033กิจกรรมเพื่อสังคม0000033จบโครงการDOCMMM -N25580
15/3/2561 17:00:00โครงการประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง-หมอลำ "หนุ่มเสียงพราว สาวเสียงพิณ ครั้งที่ 9"460042010301วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครชมรม/กลุ่มนิสิตส่วนกลาง ด้านศิลปะวัฒนธรรมชมรมโปงลางนิสิต คณาจารย์ และบุคลากร มก.ฉกส.00เลือกเข้าร่วม00303กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0003003จบโครงการDOCMMM -N25532
18/3/2561 8:30:00โครงการอบรมพัฒนาทักษะการพูดและการพัฒนาบุคลิกภาพสู่ความเป็นสากล460010010534วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครสำนักงานอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต 00เลือกเข้าร่วม00606กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0033006จบโครงการDOCMMM -N25638
18/3/2561 10:00:00โครงการอาวุธแห่งกวี ละครแห่งแผ่นดิน ครั้งที่ 2460042010102วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครชมรม/กลุ่มนิสิตส่วนกลาง ด้านศิลปะวัฒนธรรมชมรมดนตรีไทยนิสิต คณาจารย์ และบุคลากร มก.ฉกส.00เลือกเข้าร่วม00202กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0002002จบโครงการDOCMMM -N25534
19/3/2561 8:30:00ก้าวทันมาตรฐานการรายงานทางการเงิน460020040110วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครคณะ,ภาควิชาคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ สาขาการบัญชีนิสิตสาขาวิชาการบัญชี00เลือกเข้าร่วม06006กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0060006จบโครงการDOCduck2522 -N25524
22/3/2561 8:30:00สร้างแรงบันดาลใจ"บทบาทของวิชาชีพทหนายความในยุค4.0"460020040508วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครคณะ,ภาควิชาคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ สาขาสังคมศาสตร์นิสิต มก.ฉกส.00เลือกเข้าร่วม03003กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0030003จบโครงการDOCduck2522 -N25523
22/3/2561 8:30:00โครงการพัฒนาบุคลิกภาพนิสิตคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์461020030004วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครคณะ,ภาควิชาคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์นิสิตคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์01200เลือกเข้าร่วม325010กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ02350010จบโครงการDOCtik -N25650
22/3/2561 8:30:00สัมมนา"Wedding Planner เนรมิตฝันในวันหวาน460020040411วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครคณะ,ภาควิชาคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ สาขาการโรงแรมและการท่องเที่ยวนิสิตสาขาการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว00เลือกเข้าร่วม03003กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0030003จบโครงการDOCduck2522 -N25752
22/3/2561 8:30:00โครงการจิตอาสาภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการผลิต461020030301วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครคณะ,ภาควิชาคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเครื่องกลและการผลิตนิสิตและบุคลากรภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการผลิต090เลือกเข้าร่วม1500015กิจกรรมเพื่อสังคม000001515จบโครงการDOCtik กิจกรรมจิตอาสาN25822
23/3/2561 9:30:00การบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ คิด ทำ นอกกรอบ460050020002วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครหน่วยงานภายนอกหน่วยงานอื่นๆนิสิต คณาจารย์ และบุคลากร มก.ฉกส.00เลือกเข้าร่วม02002กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0020002จบโครงการDOCMMM -N25590
23/3/2561 13:00:00สร้างแรงบันดาลใจ"แนวคิดธุรกิจที่พักง่ายๆสไตล์คนรุ่นใหม่"460020040409วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครคณะ,ภาควิชาคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ สาขาการโรงแรมและการท่องเที่ยวนิสิต มก.ฉกส.00เลือกเข้าร่วม03003กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0030003จบโครงการDOCduck2522 -N25525
24/3/2561 6:30:00โครงการพัฒนาผู้นำนิสิต คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2561461020030002วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครคณะ,ภาควิชาคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ผู้นำนิสิตคณะวว.080เลือกเข้าร่วม404412กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ03333012จบโครงการDOCtik -N25544
24/3/2561 7:00:00โครงการพัฒนาผู้นำนิสิต ประจำปีการศึกษา 2560461020030005วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครคณะ,ภาควิชาคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ผู้นำนิสิตคณะวว.070เลือกเข้าร่วม404412กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ02622012จบโครงการDOCtik -N25857
24/3/2561 9:00:00โครงการค่ายเยาวชนสมานฉันท์ จังหวัดสกลนคร ประจำปี 2561460010010531วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครสำนักงานอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตนิสิต คณาจารย์ และบุคลากร มก.ฉกส.00เลือกเข้าร่วม32207กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0322007จบโครงการDOCMMM -Y25586
24/3/2561 9:30:00โครงการค่ายสานสัมพันธ์ชมรมศิลปะการถ่ายภาพ ครั้งที่ 3460044010501วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครชมรม/กลุ่มนิสิตส่วนกลาง ด้านวิชาการ วิจัย วิชาชีพชมรมศิลปะการถ่ายภาพ 00เลือกเข้าร่วม08008กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0044008จบโครงการDOCMMM -N25535
28/3/2561 8:00:00พิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะและลงนามถวายพระพร เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 63 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี460010010001วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครสำนักงานอธิการบดีสำนักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนครนิสิต คณาจารย์ และบุคลากร มก.ฉกส.00กำหนดให้เข้าร่วม00002กิจกรรมมหาวิทยาลัย2000002จบโครงการDOCMMM -N25550
29/3/2561 8:30:00โครงการสัมมนาและอบรมผู้นำองค์กรกิจกรรมนิสิต ประจำปีการศึกษา 2560-2561460010010532วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครสำนักงานอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตผู้นำองค์กรกิจกรรมนิสิต050เลือกเข้าร่วม486018กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ04860018จบโครงการDOCMMM -N25591
29/3/2561 8:30:00โครงการทายาทผู้นำนิสิต ศว. ครั้งที่ 10460021040003วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครสโมสรนิสิตคณะ , ชุมนุม/กลุ่มนิสิตคณะ , ชุมนุม/กลุ่มนิสิตภาควิชาสโมสรนิสิตคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการนิสิตคณะ ศว.00เลือกเข้าร่วม666018กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ06660018จบโครงการDOCMMM -N25831
31/3/2561 7:00:00โครงการพิธีรับมอบเหรียญรุ่นที่ระลึก รุ่น FSE 18460021030007วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครสโมสรนิสิตคณะ , ชุมนุม/กลุ่มนิสิตคณะ , ชุมนุม/กลุ่มนิสิตภาควิชาสโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ 00เลือกเข้าร่วม31509กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0315009จบโครงการDOCMMM -N25648
31/3/2561 8:00:00ทัศนศึกษาแหล่งท่องเที่ยวเชิงผจญภัยในประเทศไทย460020040410วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครคณะ,ภาควิชาคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ สาขาการโรงแรมและการท่องเที่ยวนิสิตสาขาการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว00เลือกเข้าร่วม02338กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0233008จบโครงการDOCduck2522 -N25750
31/3/2561 8:30:00โครงการพุทธธรรมสัญจร ครั้งที่ 11460042010701วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครชมรม/กลุ่มนิสิตส่วนกลาง ด้านศิลปะวัฒนธรรมชมรมพุทธศาสตร์ 050เลือกเข้าร่วม80008กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0800008จบโครงการDOCMMM -N25538
31/3/2561 8:30:00รอบรู้เรื่องภาษีอากรจากการปรับโครงสร้างกิจการ460020040111วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครคณะ,ภาควิชาคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ สาขาการบัญชีนิสิตสาขาวิชาการบัญชี00เลือกเข้าร่วม04004กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0040004จบโครงการDOCduck2522 -N25749
2/4/2561 17:00:00คณบดีพบนิสิตชั้นปีที่ 1460020040007วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครคณะ,ภาควิชาคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการนิสิตคณะ ศว.ชั้นปีที่100เลือกเข้าร่วม20002กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0020002จบโครงการDOCduck2522 -N25758
3/4/2561 17:00:00คณบดีพบนิสิตชั้นปีที่ 2460020040008วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครคณะ,ภาควิชาคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการนิสิตคณะ ศว.ชั้นปีที่200เลือกเข้าร่วม20002กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0020002จบโครงการDOCduck2522 -N25759
4/4/2561 17:00:00คณบดีพบนิสิตชั้นปีที่ 3460020040009วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครคณะ,ภาควิชาคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการนิสิตคณะ ศว.ชั้นปีที่300เลือกเข้าร่วม20002กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0020002จบโครงการDOCduck2522 -N25760
5/4/2561 8:30:00สร้างแรงบันดาลใจ“ความสำคัญของภาษาอังกฤษในอนาคต”460020040601วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครคณะ,ภาควิชาคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ สาขาภาษาศาสตร์นิสิต มก.ฉกส.00เลือกเข้าร่วม03003กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0030003จบโครงการDOCduck2522 -N25654
5/4/2561 16:00:00บัญชี ม่วนซื่น ครึกครื้นสงกรานต์460020040112วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครคณะ,ภาควิชาคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ สาขาการบัญชีนิสิต มก.ฉกส.00เลือกเข้าร่วม30003กิจกรรมเพื่อสังคม0000033จบโครงการDOCduck2522 -N26053
10/4/2561 8:30:00เทศกาลมหาสงกรานต์ ชมตะวันรอนที่หนองหาร ประจำปี 2561460010010002วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครสำนักงานอธิการบดีสำนักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 00กำหนดให้เข้าร่วม00006กิจกรรมมหาวิทยาลัย6000006จบโครงการDOCMMM -Y25592
20/4/2561 8:30:00โครงการปิดโลกกิจกรรม ประจำปีการศึกษา 2560460010010535วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครสำนักงานอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตผู้นำองค์กรกิจกรรมนิสิต00เลือกเข้าร่วม11103กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0111003จบโครงการDOCMMM -N25645
20/4/2561 8:30:00โครงการตรวจประเมินคุณภาพองค์กรกิจกรรมนิสิต ประจำปีการศึกษา 2560460010010536วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครสำนักงานอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตผู้นำองค์กรกิจกรรมนิสิต00เลือกเข้าร่วม33208กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0332008จบโครงการDOCMMM -N25649
22/4/2561 8:30:00สร้างแรงบันดาลใจ"การบริหารงานภาครัฐกับปลัดอำเภอยุค 4.0"460020040509วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครคณะ,ภาควิชาคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ สาขาสังคมศาสตร์นิสิต มก.ฉกส.00เลือกเข้าร่วม03003กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0030003จบโครงการDOCduck2522 -N25655
24/4/2561 17:30:00โครงการเฝ้าระวังยาเสพติดในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560460010010533วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครสำนักงานอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตนิสิตหอพักในมหาวิทยาลัย00เลือกเข้าร่วม03003กิจกรรมเพื่อสังคม0000055จบโครงการDOCMMM -N25636
26/4/2561 8:00:00E-Sport ดินแดนแห่งโอกาสในการสร้างรายได้460020040305วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครคณะ,ภาควิชาคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ สาขาการตลาดนิสิตการตลาด00เลือกเข้าร่วม03003กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0030003จบโครงการDOCduck2522 -N25754
28/4/2561 18:30:00โครงการรักนิรันดร์สัมพันธ์ ศว. ประจำปีการศึกษา 2560460021040004วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครสโมสรนิสิตคณะ , ชุมนุม/กลุ่มนิสิตคณะ , ชุมนุม/กลุ่มนิสิตภาควิชาสโมสรนิสิตคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการนิสิตคณะ ศว.00เลือกเข้าร่วม00303กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0003003จบโครงการDOCMMM -N25832
29/4/2561 8:30:00โครงการสร้างผู้นำสุขภาพ460020050007วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครคณะ,ภาควิชาคณะสาธารณสุขศาสตร์นิสิตคณะสาธารณสุขศาสตร์0150เลือกเข้าร่วม22228กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0222208จบโครงการDOCsalinda -N25658
1/5/2561 8:00:00ปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2560460020040006วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครคณะ,ภาควิชาคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการนิสิตคณะ ศว.00เลือกเข้าร่วม30003กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0003003จบโครงการDOCduck2522 -N25756
1/5/2561 8:30:00โครงการปัจฉิมนิเทศและอำลานิสิต (บายเนียร์) ภายใต้โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และการมีจรรยาบรรณวิชาชีพ460020050009วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครคณะ,ภาควิชาคณะสาธารณสุขศาสตร์นิสิตคณะสาธารณสุขศาสตร์0400เลือกเข้าร่วม444012กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ04440012จบโครงการDOCsalinda -N25669
2/5/2561 6:00:00โครงการสาสุขช่อใหม่ (กาวน์ขาวก้าวใหม่) ภายใต้โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และการมีจรรยาบรรณวิชาชีพ460020050008วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครคณะ,ภาควิชาคณะสาธารณสุขศาสตร์นิสิตคณะสาธารณสุขศาสตร์ ชั้นปีที่20220เลือกเข้าร่วม22206กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0222006จบโครงการDOCsalinda -N25660
4/5/2561 8:00:00โครงการวันพัฒนาและปลูกต้นไม้ ประจำปี 2561460010010601วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครสำนักงานอธิการบดีฝ่ายอาคารสถานที่ 00กำหนดให้เข้าร่วม00003กิจกรรมมหาวิทยาลัย3000003จบโครงการDOCMMM -N25644
19/6/2561 8:30:00โครงการจิตสาเราทำดีด้วยหัวใจ มก.ฉกส. ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561461010010502วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครสำนักงานอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต 00เลือกเข้าร่วม30003กิจกรรมเพื่อสังคม0000033จบโครงการDOCMMM กิจกรรมจิตอาสาN25898
3/7/2561 8:00:00พิธีวางพานพุ่มถวายพระพรชัยมงคลและลงนามถวายพระพร เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี461010010001วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครสำนักงานอธิการบดีสำนักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 00กำหนดให้เข้าร่วม00003กิจกรรมมหาวิทยาลัย3000003จบโครงการDOCMMM -N25897
8/7/2561 13:00:00โครงการผู้บริหารพบผู้ปกครองนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561461010010501วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครสำนักงานอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต 00เลือกเข้าร่วม22206กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0222006จบโครงการDOCMMM -N25896
24/7/2561 8:30:00พิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะ และลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูล เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระเกียรติพระชนพรรษา 66 พรรษา461010010002วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครสำนักงานอธิการบดีสำนักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนครนิสิตทุกชั้นปี00กำหนดให้เข้าร่วม00002กิจกรรมมหาวิทยาลัย2000002จบโครงการDOCMMM -Y26064
25/7/2561 9:00:00โครงการปลูกข้าวประเพณี น้อง-พี่ นนทรีอีสาน ครั้งที่ 5461021020003วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครสโมสรนิสิตคณะ , ชุมนุม/กลุ่มนิสิตคณะ , ชุมนุม/กลุ่มนิสิตภาควิชาสโมสรนิสิตคณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร 00เลือกเข้าร่วม990018กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ05670018จบโครงการDOCMMM -Y26373
28/7/2561 13:30:00พิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูล เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระเกียรติพระชนพรรษา 66 พรรษา461010010504วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครสำนักงานอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตนิสิตชั้นปีที่ 100กำหนดให้เข้าร่วม00003กิจกรรมมหาวิทยาลัย3000003จบโครงการDOCMMM -026062
31/7/2561 8:30:00โครงการแนะแนวนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561461010010505วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครสำนักงานอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตนิสิตชั้นปีที่ 100เลือกเข้าร่วม03003กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0030003จบโครงการDOCMMM -N26063
1/8/2561 13:00:00คณบดีพบผู้นำนิสิต461020040002วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครคณะ,ภาควิชาคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการผู้นำนิสิตทุกสาขาวิชา00เลือกเข้าร่วม30003กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0021003จบโครงการDOCduck2522 -N26082
2/8/2561 7:30:00โครงการก้าวแรกสู่ศาสตร์แห่งแผ่นดิน ประจำปีการศึกษา 2561461010010503วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครสำนักงานอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตนิสิตชั้นปีที่ 101500กำหนดให้เข้าร่วม00008กิจกรรมมหาวิทยาลัย8000008จบโครงการDOCMMM -N25899
3/8/2561 8:00:00โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2561ภายใต้โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และการมีจรรยาบรรณวิชาชีพ461020050001วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครคณะ,ภาควิชาคณะสาธารณสุขศาสตร์นิสิตใหม่คณะสาธารณสุขศาสตร์00เลือกเข้าร่วม22206กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0222006จบโครงการDOCsalinda -N26049
3/8/2561 8:30:00อรุณสวัสดิ์วันฟ้าใส(ปฐมนิเทศนิสิตใหม่) ปีการศึกษา 2561461020040001วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครคณะ,ภาควิชาคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการนิสิตคณะ ศว.ชั้นปีที่100เลือกเข้าร่วม60006กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0222006จบโครงการDOCduck2522 -N26048
3/8/2561 8:30:00โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปี 2561461020030008วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครคณะ,ภาควิชาคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์นิสิตคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ ชั้นปีที่10750เลือกเข้าร่วม33006กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0033006จบโครงการDOCtik -N26251
5/8/2561 8:30:00โครงการ Homeroom ครั้งที่ ๑(โครงการปริญญาตรีภาคพิเศษ)461020030009วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครคณะ,ภาควิชาคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์นิสิตโครงการปริญญาตรีภาคพิเศษอาจารย์และบุคลากร0205เลือกเข้าร่วม03003กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0003003จบโครงการDOCtik -N26210
7/8/2561 17:00:00โครงการร้องเพลงมหาวิทยาลัยและต้อนรับน้องใหม่ คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร ประจำปีการศึกษา 2561461021020002วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครสโมสรนิสิตคณะ , ชุมนุม/กลุ่มนิสิตคณะ , ชุมนุม/กลุ่มนิสิตภาควิชาสโมสรนิสิตคณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร 00กำหนดให้เข้าร่วม000020กิจกรรมมหาวิทยาลัย200000020จบโครงการDOCMMM -N26372
8/8/2561 8:30:00พิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะและลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระเกียรติพระชนพรรษา 86 พรรษา461010010003วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครสำนักงานอธิการบดีสำนักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนครนิสิตทุกชั้นปี00กำหนดให้เข้าร่วม00002กิจกรรมมหาวิทยาลัย2000002จบโครงการDOCMMM -N26065
15/8/2561 5:30:00พิธีสักการะพระพิรุณทรงนาค เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ครบรอบ 22 ปี461000010001วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครวิทยาเขตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 00กำหนดให้เข้าร่วม00002กิจกรรมมหาวิทยาลัย2000002จบโครงการDOCMMM -N26369
15/8/2561 7:30:00พิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ครบรอบ 22 ปี461000010002วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครวิทยาเขตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 00เลือกเข้าร่วม20002กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0200002จบโครงการDOCMMM -N26370
15/8/2561 9:30:00กิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ครบรอบ 22 ปี461000010003วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครวิทยาเขตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 00กำหนดให้เข้าร่วม00003กิจกรรมมหาวิทยาลัย3000003จบโครงการDOCMMM -N26371
18/8/2561 8:30:00โครงการสัมมนาสโมสรนิสิตและเครือข่ายในองค์กร461020050002วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครคณะ,ภาควิชาคณะสาธารณสุขศาสตร์นิสิตคณะสาธารณสุขศาสตร์00เลือกเข้าร่วม442212กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ04422012จบโครงการDOCsalinda -N26311
18/8/2561 8:30:00กิจกรรมการแข่งขันนวัตกรรมภายใน 24 ชั่วโมง461020030011วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครคณะ,ภาควิชาคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์นิสิตคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์080เลือกเข้าร่วม06006กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0060006จบโครงการDOCtik(Startup Thailand 24 Hours Innovation - National League)-N26330
19/8/2561 8:30:00การแข่งขันหุ่นยนต์เคลื่อนที่อัตโนมัติสำหรับการเกษตรอัจฉริยะ 2018461020030012วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครคณะ,ภาควิชาคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์นิสิตคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์020เลือกเข้าร่วม06006กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0060006จบโครงการDOCtik -N26331
19/8/2561 9:00:00เตรียมพร้อมปฏิบัติงานในสายอาชีพบัญชีในยุคดิจิตอล461020040101วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครคณะ,ภาควิชาคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ สาขาการบัญชีนิสิตสาขาวิชาการบัญชี00เลือกเข้าร่วม04004กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0040004จบโครงการDOCduck2522 -N26289
19/8/2561 16:00:00การนำเสนอการฝึกงานของนิสิตในสายอาชีพบัญชี461020040102วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครคณะ,ภาควิชาคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ สาขาการบัญชีนิสิตสาขาวิชาการบัญชี00เลือกเข้าร่วม03003กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0030003จบโครงการDOCduck2522 -N26290
20/8/2561 8:00:00โครงการกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ ครั้งที่๑๖461020030007วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครคณะ,ภาควิชาคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์เป็นนักเรียนตั้งแต่ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา นิสิต/นักศึกษารัดับอุดมศึกษา รวมถึงประชาชนทั่วไปที่สนใจ ในพื้นที่จังหวัดสกลนคร หรือจังหวัดใกล้เคียง03500เลือกเข้าร่วม06006กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0051006จบโครงการDOCtik -N26187
22/8/2561 15:00:00การนำเสนอการฝึกงานของนิสิตในสายอาชีพนิติศาสตร์461020040501วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครคณะ,ภาควิชาคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ สาขาสังคมศาสตร์นิสิตสาขานิติศาสตร์00เลือกเข้าร่วม03003กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0030003จบโครงการDOCduck2522 -N26293
29/8/2561 17:00:00การนำเสนอการฝึกงานของนิสิตในสายอาชีพการเงิน461020040104วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครคณะ,ภาควิชาคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ สาขาการบัญชีนิสิตสาขาการเงิน00เลือกเข้าร่วม03003กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0030003จบโครงการDOCduck2522 -N26294
31/8/2561 15:30:00การนำเสนอการฝึกงานของนิสิตในสายอาชีพการโรงแรมและท่องเที่ยว461020040401วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครคณะ,ภาควิชาคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ สาขาการโรงแรมและการท่องเที่ยวนิสิตสาขาการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว00เลือกเข้าร่วม03003กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0030003จบโครงการDOCduck2522 -N26292
3/9/2561 8:30:00โครงการออกกำลังกายวันละนิดจิตแจ่มใสภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ ประจำปีการศึกษา 2561461020030204วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครคณะ,ภาควิชาคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์นิสิตภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์0500เลือกเข้าร่วม0001212กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ000210012จบโครงการDOCtik -N26374
4/9/2561 17:00:00โครงการเปิดโลกกิจกรรม ประจำปีการศึกษา 2561461010010507วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครสำนักงานอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตนิสิตชั้นปีที่ 100กำหนดให้เข้าร่วม00008กิจกรรมมหาวิทยาลัย8000008จบโครงการDOCMMM -N26401
4/9/2561 17:00:00โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และพหุวัฒนธรรม ประจำปีการศึกษา 2561461010010508วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครสำนักงานอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตนิสิตทุกชั้นปี00เลือกเข้าร่วม26008กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0242008จบโครงการDOCMMM -N26402
8/9/2561 8:30:00โครงการแรงบันดาลใจสำหรับนิสิตคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์461020030010วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครคณะ,ภาควิชาคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์นิสิตคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์0800เลือกเข้าร่วม12003กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0030003จบโครงการDOCtik -N26250
8/9/2561 8:30:00IT AUDIT PREPARATION GUIDE461020040103วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครคณะ,ภาควิชาคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ สาขาการบัญชีนิสิตสาขาวิชาการบัญชี00เลือกเข้าร่วม03306กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0033006จบโครงการDOCduck2522IT AUDIT PREPARATION GUIDE-N26291
9/9/2561 13:30:00โครงการ Homeroom ครั้งที่2ปีการศึกษา 2561461020030802วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครคณะ,ภาควิชาคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ โครงการปริญญาตรีภาคพิเศษนิสิตหลักสูตรปริญาตรีภาคพิเศษ0100เลือกเข้าร่วม00303กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0003003จบโครงการDOCtik -N26332
13/9/2561 8:00:00โครงการพิธีไหว้ครู เชิดชูคณาจารย์ ประจำปีการศึกษา 2561461010010509วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครสำนักงานอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตนิสิตชั้นปีที่ 100กำหนดให้เข้าร่วม00004กิจกรรมมหาวิทยาลัย4000004จบโครงการDOCMMM -Y26404
29/9/2561 8:30:00โครงการสร้างความรักในสถาบัน เตรียมบัณฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ภายใต้โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และการมีจรรยาบรรณวิชาชีพ461020050003วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครคณะ,ภาควิชาคณะสาธารณสุขศาสตร์ผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ บัณฑิต และนิสิตคณะสาธารณสุขศาสตร์070000เลือกเข้าร่วม20204กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0202004จบโครงการDOCsalinda -N26344
19/10/2561 6:30:00กิจกรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี(สมเด็จย่า)461050020001วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครหน่วยงานภายนอกหน่วยงานอื่นๆผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิตคณะสาธารณสุขศาสตร์00เลือกเข้าร่วม02002กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0020002จบโครงการDOCsalinda -N26476
5/11/2561 13:00:00วัยรุ่นมือทอง มองไกล ทำกำไรกับกูรูหุ้น(ในรายวิชาสัมมนานิสิตสาขาการเงิน)461020040105วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครคณะ,ภาควิชาคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ สาขาการบัญชีนิสิต มก.ฉกส.00เลือกเข้าร่วม03003กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0030003จบโครงการDOCduck2522 -N26454
7/11/2561 9:00:00พัฒนาศักยภาพคณาจารย์ บุคลากรและนิสิตสู่สากล ประจำปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 2461020040003วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครคณะ,ภาควิชาคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการนิสิต มก.ฉกส.00เลือกเข้าร่วม03003กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0030003จบโครงการDOCduck2522 -N26493
15/11/2561 13:30:00กิจกรรมจิตอาสาจัดเตรียมงานกฐินสามัคคี มก.ฉกส. ประจำปี 2561461000010004วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครวิทยาเขตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนครนิสิต00เลือกเข้าร่วม30003กิจกรรมเพื่อสังคม0000033จบโครงการDOCMMM กิจกรรมจิตอาสาN26452
16/11/2561 15:30:00โครงการหมอชวนวิ่ง จังหวัดสกลนคร461050020002วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครหน่วยงานภายนอกหน่วยงานอื่นๆผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิตคณะสาธารณสุขศาสตร์00เลือกเข้าร่วม00033กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0000303จบโครงการDOCsalinda -N26475
17/11/2561 8:30:00โครงการบัณฑิตยุคใหม่ สำหรับนิสิตชั้นปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2561 (ปัจฉิมนิเทศ)461010010506วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครสำนักงานอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตนิสิตชั้นปีที่ 400เลือกเข้าร่วม07007กิจกรรมมหาวิทยาลัย7000007จบโครงการDOCMMM -N26376
21/11/2561 9:00:00พัฒนาศักยภาพคณาจารย์ บุคลากรและนิสิตสู่สากล ประจำปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 3461020040004วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครคณะ,ภาควิชาคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการนิสิต มก.ฉกส.00เลือกเข้าร่วม03003กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0030003จบโครงการDOCduck2522 -N26494
21/11/2561 18:00:00โครงการเทศกาลลอยกระทง สืบสานวัฒนธรรมแห่งสายน้ำ ประจำปี 2561461010010511วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครสำนักงานอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตนิสิต บุคลากร และประชาชนทั่วไป00เลือกเข้าร่วม30306กิจกรรมมหาวิทยาลัย6000006จบโครงการDOCMMM -Y26405
28/11/2561 13:00:00สัมมนา การเพิ่มช่องทางการขาย เพิ่มรายได้ ด้วย E-Marketplace460020040301วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครคณะ,ภาควิชาคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ สาขาการตลาดนิสิต มก.ฉกส.00เลือกเข้าร่วม03003กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0030003จบโครงการDOCduck2522 -N26495

 

เงื่อนไขรับการเสนอชื่อเข้า "รับพระราชทานปริญญาบัตร"

ประเภทกิจกรรม แผน A (สำหรับนิสิต รหัส 48-51)จำนวนกิจกรรม (>=MIN) จำนวนหน่วยชั่วโมง (>=MIN)
1.กำหนดให้เข้าร่วม (>=7)
2.เลือกเข้าร่วม
    2.1.เลือกเข้าร่วม=>A.1 (ประเภทกิจกรรมด้านพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม) (>=2)
    2.2.เลือกเข้าร่วม=>A.2 (ประเภทกิจกรรมด้านพัฒนาทักษะทางวิชาการและวิชาชีพ) (>=2)
    2.3.เลือกเข้าร่วม=>A.3 (ประเภทกิจกรรมด้านพัฒนาบุคลิกภาพ) (>=2)
    2.4.เลือกเข้าร่วม=>A.4 (ประเภทกิจกรรมด้านพัฒนาสุขภาพ) (>=2)
รวม (>=15) (>=50)

 

ประเภทกิจกรรม แผน B (สำหรับนิสิต รหัส 52 เป็นต้นไป)จำนวนกิจกรรม (>=MIN) จำนวนหน่วยชั่วโมง (>=MIN)
B.1.กิจกรรมมหาวิทยาลัย (>=5)
B.2.กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ
    B.2.1 กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ (ด้านพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม) (>=2)
    B.2.2 กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ (ด้านพัฒนาทักษะการคิดและการเรียนรู้) (>=2)
    B.2.3 กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ (ด้านพัฒนาทักษะเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล) (>=2)
    B.2.4 กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ (ด้านพัฒนาสุขภาพ) (>=2)
B.3.กิจกรรมเพื่อสังคม (>=2)
รวม (>=15) (>=50)