1 ปี ย้อนหลัง     1 ปี ข้างหน้า

ปฏิทินโครงการ 1 ปี ย้อนหลัง

ค้นหาโครงการ จำนวนที่ค้นพบ = 5

วันที่-เวลาปัจจุบัน = 20/9/2562 0:54:44

 
วันที่จัดชื่อโครงการรหัสโครงการวิทยาเขตสังกัดหน่วยงานกลุ่มเป้าหมายสมัครแล้วจำนวนรับประเภท แผน AA.1A.2A.3A.4A.รวมประเภท แผน BB.1B.2.1B.2.2B.2.3B.2.4B.3B.รวมสถานะเอกสารติดต่อชื่อโครงการ(ENG)ประเภท แผน Cประภท ศิลปวัฒนธรรมID
29/9/2561 9:00:00กิจกรรมปีนหน้าผาจำลอง ในรายวิชา 03763372 การท่องเที่ยวเชิงผจญภัย592020020031วิทยาเขตจังหวัดสุพรรณบุรีคณะ,ภาควิชาหลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว ภาคพิเศษนิสิตโครงการปริญญาตรีการจัดการโรงแรมฯ030กำหนดให้เข้าร่วม00003กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0000303จบโครงการDOCsbcjtn -N27443
12/10/2561 9:00:00กิจกรรมจิตอาสาทำความดีเพื่อถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร”592020020032วิทยาเขตจังหวัดสุพรรณบุรีคณะ,ภาควิชาหลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว ภาคพิเศษนิสิตโครงการปริญญาตรีการจัดการโรงแรมฯ023กำหนดให้เข้าร่วม00003กิจกรรมเพื่อสังคม0000033จบโครงการDOCsbcjtn กิจกรรมจิตอาสาN27446
24/10/2561 8:00:00ร่วมรับเสด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร พ.ศ. 2561592020020033วิทยาเขตจังหวัดสุพรรณบุรีคณะ,ภาควิชาหลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว ภาคพิเศษนิสิตโครงการปริญญาตรีการจัดการโรงแรมฯ042กำหนดให้เข้าร่วม00003กิจกรรมมหาวิทยาลัย3000003จบโครงการDOCsbcjtn -N27447
6/11/2561 9:00:00โครงการบูรณาการการเรียนรู้เปิดประสบการณ์นอกห้องเรียน592020020034วิทยาเขตจังหวัดสุพรรณบุรีคณะ,ภาควิชาหลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว ภาคพิเศษนิสิตโครงการปริญญาตรีการจัดการโรงแรมฯ019กำหนดให้เข้าร่วม000012กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ001200012จบโครงการDOCsbcjtn -N27448
9/11/2561 9:00:00โครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่ รายวิชา 03763356 การจัดการด้านบาร์และเครื่องดื่ม592020020035วิทยาเขตจังหวัดสุพรรณบุรีคณะ,ภาควิชาหลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว ภาคพิเศษนิสิตโครงการปริญญาตรีการจัดการโรงแรมฯ018กำหนดให้เข้าร่วม00003กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0030003จบโครงการDOCsbcjtn -N27449

 

เงื่อนไขรับการเสนอชื่อเข้า "รับพระราชทานปริญญาบัตร"

ประเภทกิจกรรม แผน A (สำหรับนิสิต รหัส 48-51)จำนวนกิจกรรม (>=MIN) จำนวนหน่วยชั่วโมง (>=MIN)
1.กำหนดให้เข้าร่วม (>=7)
2.เลือกเข้าร่วม
    2.1.เลือกเข้าร่วม=>A.1 (ประเภทกิจกรรมด้านพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม) (>=2)
    2.2.เลือกเข้าร่วม=>A.2 (ประเภทกิจกรรมด้านพัฒนาทักษะทางวิชาการและวิชาชีพ) (>=2)
    2.3.เลือกเข้าร่วม=>A.3 (ประเภทกิจกรรมด้านพัฒนาบุคลิกภาพ) (>=2)
    2.4.เลือกเข้าร่วม=>A.4 (ประเภทกิจกรรมด้านพัฒนาสุขภาพ) (>=2)
รวม (>=15) (>=50)

 

ประเภทกิจกรรม แผน B (สำหรับนิสิต รหัส 52 เป็นต้นไป)จำนวนกิจกรรม (>=MIN) จำนวนหน่วยชั่วโมง (>=MIN)
B.1.กิจกรรมมหาวิทยาลัย (>=5)
B.2.กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ
    B.2.1 กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ (ด้านพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม) (>=2)
    B.2.2 กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ (ด้านพัฒนาทักษะการคิดและการเรียนรู้) (>=2)
    B.2.3 กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ (ด้านพัฒนาทักษะเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล) (>=2)
    B.2.4 กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ (ด้านพัฒนาสุขภาพ) (>=2)
B.3.กิจกรรมเพื่อสังคม (>=2)
รวม (>=15) (>=50)