1 ปี ย้อนหลัง     1 ปี ข้างหน้า

ปฏิทินโครงการ 1 ปี ข้างหน้า

ค้นหาโครงการ จำนวนที่ค้นพบ = 16

วันที่-เวลาปัจจุบัน = 20/4/2561 15:59:45

 
วันที่จัดชื่อโครงการรหัสโครงการวิทยาเขตสังกัดหน่วยงานกลุ่มเป้าหมายสมัครแล้วจำนวนรับประเภท แผน AA.1A.2A.3A.4A.รวมประเภท แผน BB.1B.2.1B.2.2B.2.3B.2.4B.3B.รวมสถานะเอกสารติดต่อชื่อโครงการ(ENG)ประเภท แผน Cประภท ศิลปวัฒนธรรมID
20/4/2561 8:30:00เตรียมความพร้อมสู่การเป็นวิศวกร (ปัจฉิมนิเทศ160020070102วิทยาเขตบางเขนคณะ,ภาควิชาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำนิสิตภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ041กำหนดให้เข้าร่วม00003กิจกรรมมหาวิทยาลัย3000003เปิดรับสมัครDOCwrekasetPost Training Day for Engineering-N25019
21/4/2561 8:30:00ปันรักสู่น้อง ครั้งที่ ๕/๖๑160010010290วิทยาเขตบางเขนสำนักงานอธิการบดีกองกิจการนิสิต ฝ่ายพัฒนานิสิตนิสิต มก.บข.070เลือกเข้าร่วม50005กิจกรรมเพื่อสังคม0000055เปิดรับสมัครDOCpamOGive Love For Child # 5-N25492
28/4/2561 8:30:00นิสิตรุ่นใหม่ไม่ยุ่งเกี่ยวอบายมุข160010010284วิทยาเขตบางเขนสำนักงานอธิการบดีกองกิจการนิสิต ฝ่ายพัฒนานิสิตนิสิต มก.บข.070เลือกเข้าร่วม40037กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0400307เปิดรับสมัครDOCpamOKU Students anti-all vices-N25497
1/5/2561 8:30:00นนทรีอาสาบริจาคโลหิตเพื่อสภากาชาดไทย ครั้งที่ 5/61160010010273วิทยาเขตบางเขนสำนักงานอธิการบดีกองกิจการนิสิต ฝ่ายพัฒนานิสิตนิสิตที่สนใจ0120เลือกเข้าร่วม10001กิจกรรมเพื่อสังคม0000011เปิดรับสมัครDOCpamOKU Volunteer Blood Donation#5/61-N25254
3/5/2561 10:30:00รณรงค์ไม่ทุจริตการสอบ(ปลายภาค-ภาคปลาย)160010010285วิทยาเขตบางเขนสำนักงานอธิการบดีกองกิจการนิสิต ฝ่ายพัฒนานิสิตนิสิต มก.บข.070เลือกเข้าร่วม30003กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0300003เปิดรับสมัครDOCpamOKU students avoid Cheating on Exams-N25498
19/5/2561 8:30:00ปันรักสู่น้อง ครั้งที่ ๖/๖๑160010010281วิทยาเขตบางเขนสำนักงานอธิการบดีกองกิจการนิสิต ฝ่ายพัฒนานิสิตนิสิต มก.บข.070เลือกเข้าร่วม50005กิจกรรมเพื่อสังคม0000055เปิดรับสมัครDOCpamOGive Love For Child # 6-N25493
21/5/2561 7:00:00สัมมนาสโมสรนิสิตคณะ160021070026วิทยาเขตบางเขนสโมสรนิสิตคณะ , ชุมนุม/กลุ่มนิสิตคณะ , ชุมนุม/กลุ่มนิสิตภาควิชาสโมสรนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์นิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์080เลือกเข้าร่วม116210กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ01162010เปิดรับสมัครDOCaiarbmcStudent Union Seminar-N25104
29/5/2561 17:00:00ไหว้พระเวียนเทียนวันวิสาขบูชา160010010286วิทยาเขตบางเขนสำนักงานอธิการบดีกองกิจการนิสิต ฝ่ายพัฒนานิสิตนิสิต มก.บข.050เลือกเข้าร่วม20002กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0200002เปิดรับสมัครDOCpamOPaying Homage to Buddha on Visakha Bucha Day-N25499
31/5/2561 8:30:00รณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก160010010287วิทยาเขตบางเขนสำนักงานอธิการบดีกองกิจการนิสิต ฝ่ายพัฒนานิสิตนิสิต มก.บข.070เลือกเข้าร่วม00033กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0000303เปิดรับสมัครDOCpamOWorld No Tobacco Day-N25501
12/6/2561 8:30:00นนทรีอาสาบริจาคโลหิตเพื่อสภากาชาดไทย ครั้งที่ 6/61160010010278วิทยาเขตบางเขนสำนักงานอธิการบดีกองกิจการนิสิต ฝ่ายพัฒนานิสิตนิสิตที่สนใจ0120เลือกเข้าร่วม10001กิจกรรมเพื่อสังคม0000011เปิดรับสมัครDOCpamOKU Volunteer Blood Donation#6/61-N25255
26/6/2561 8:30:00รณรงค์วันต่อต้านสิ่งเสพติดโลก160010010288วิทยาเขตบางเขนสำนักงานอธิการบดีกองกิจการนิสิต ฝ่ายพัฒนานิสิตนิสิต มก.บข.070เลือกเข้าร่วม30003กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0300003เปิดรับสมัครDOCpamOWorld anti-drugs day-N25502
30/6/2561 8:30:00ปันรักสู่น้อง ครั้งที่ ๗/๖๑160010010282วิทยาเขตบางเขนสำนักงานอธิการบดีกองกิจการนิสิต ฝ่ายพัฒนานิสิตนิสิต มก.บข.070เลือกเข้าร่วม50005กิจกรรมเพื่อสังคม0000055เปิดรับสมัครDOCpamOGive Love For Child # 7-N25494
4/7/2561 8:30:00นนทรีอาสาบริจาคโลหิตเพื่อสภากาชาดไทย ครั้งที่ 7/61160010010275วิทยาเขตบางเขนสำนักงานอธิการบดีกองกิจการนิสิต ฝ่ายพัฒนานิสิตนิสิตที่สนใจ0120เลือกเข้าร่วม10001กิจกรรมเพื่อสังคม0000011เปิดรับสมัครDOCpamOKU Volunteer Blood Donation#7/61-N25256
21/8/2561 8:30:00นนทรีอาสาบริจาคโลหิตเพื่อสภากาชาดไทย ครั้งที่ 8/61160010010276วิทยาเขตบางเขนสำนักงานอธิการบดีกองกิจการนิสิต ฝ่ายพัฒนานิสิตนิสิตที่สนใจ0120เลือกเข้าร่วม10001กิจกรรมเพื่อสังคม0000011เปิดรับสมัครDOCpamOKU Volunteer Blood Donation#8/61-N25257
4/9/2561 8:30:00นนทรีอาสาบริจาคโลหิตเพื่อสภากาชาดไทย ครั้งที่ 9/61160010010277วิทยาเขตบางเขนสำนักงานอธิการบดีกองกิจการนิสิต ฝ่ายพัฒนานิสิตนิสิตที่สนใจ00เลือกเข้าร่วม10001กิจกรรมเพื่อสังคม0000011เปิดรับสมัครDOCpamoKU Volunteer Blood Donation#9/61-N25258
20/10/2561 8:30:00ค่ายพัฒนาการเรียนรู้และแนะแนวการศึกษา ครั้งที่ 9160021070007วิทยาเขตบางเขนสโมสรนิสิตคณะ , ชุมนุม/กลุ่มนิสิตคณะ , ชุมนุม/กลุ่มนิสิตภาควิชาสโมสรนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์นิสิตคณะวิศกรรมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ วนศาสตร์ สถาปัตยกรรมศาสตร์ เทคนิคการสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์0152เลือกเข้าร่วม2600026กิจกรรมเพื่อสังคม000002626เปิดรับสมัครDOCaiarbmcKeyscamp#9-N25096

 

เงื่อนไขรับการเสนอชื่อเข้า "รับพระราชทานปริญญาบัตร"

ประเภทกิจกรรม แผน A (สำหรับนิสิต รหัส 48-51)จำนวนกิจกรรม (>=MIN) จำนวนหน่วยชั่วโมง (>=MIN)
1.กำหนดให้เข้าร่วม (>=7)
2.เลือกเข้าร่วม
    2.1.เลือกเข้าร่วม=>A.1 (ประเภทกิจกรรมด้านพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม) (>=2)
    2.2.เลือกเข้าร่วม=>A.2 (ประเภทกิจกรรมด้านพัฒนาทักษะทางวิชาการและวิชาชีพ) (>=2)
    2.3.เลือกเข้าร่วม=>A.3 (ประเภทกิจกรรมด้านพัฒนาบุคลิกภาพ) (>=2)
    2.4.เลือกเข้าร่วม=>A.4 (ประเภทกิจกรรมด้านพัฒนาสุขภาพ) (>=2)
รวม (>=15) (>=50)

 

ประเภทกิจกรรม แผน B (สำหรับนิสิต รหัส 52 เป็นต้นไป)จำนวนกิจกรรม (>=MIN) จำนวนหน่วยชั่วโมง (>=MIN)
B.1.กิจกรรมมหาวิทยาลัย (>=5)
B.2.กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ
    B.2.1 กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ (ด้านพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม) (>=2)
    B.2.2 กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ (ด้านพัฒนาทักษะการคิดและการเรียนรู้) (>=2)
    B.2.3 กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ (ด้านพัฒนาทักษะเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล) (>=2)
    B.2.4 กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ (ด้านพัฒนาสุขภาพ) (>=2)
B.3.กิจกรรมเพื่อสังคม (>=2)
รวม (>=15) (>=50)