1 ปี ย้อนหลัง     1 ปี ข้างหน้า

ปฏิทินโครงการ 1 ปี ข้างหน้า

ค้นหาโครงการ จำนวนที่ค้นพบ = 22

วันที่-เวลาปัจจุบัน = 14/12/2560 14:49:16

 
วันที่จัดชื่อโครงการรหัสโครงการวิทยาเขตสังกัดหน่วยงานกลุ่มเป้าหมายสมัครแล้วจำนวนรับประเภท แผน AA.1A.2A.3A.4A.รวมประเภท แผน BB.1B.2.1B.2.2B.2.3B.2.4B.3B.รวมสถานะเอกสารติดต่อชื่อโครงการ(ENG)ประเภท แผน Cประภท ศิลปวัฒนธรรมID
16/12/2560 8:30:00วิศวะดงตาลอาสาพัฒนาและส่งเสริมการศึกษาสู่ชนบท ครั้งที่ 18160021070012วิทยาเขตบางเขนสโมสรนิสิตคณะ , ชุมนุม/กลุ่มนิสิตคณะ , ชุมนุม/กลุ่มนิสิตภาควิชาสโมสรนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์นิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์080เลือกเข้าร่วม100000100กิจกรรมเพื่อสังคม00000100100เปิดรับสมัครDOCaiarbmcEngineering Volunteers-N25100
19/12/2560 6:30:00วิศวสัญจรครั้งที่ 25160021073102วิทยาเขตบางเขนสโมสรนิสิตคณะ , ชุมนุม/กลุ่มนิสิตคณะ , ชุมนุม/กลุ่มนิสิตภาควิชาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ชุมนุมวิชาการนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6080เลือกเข้าร่วม9000090กิจกรรมเพื่อสังคม000009090เปิดรับสมัครDOCaiarbmcEngineering On Tour#25-N25116
23/12/2560 8:00:00ปันรักสู่น้อง ครั้งที่ 1/60160010010269วิทยาเขตบางเขนสำนักงานอธิการบดีกองกิจการนิสิต ฝ่ายพัฒนานิสิตนิสิตที่สนใจ090เลือกเข้าร่วม50005กิจกรรมเพื่อสังคม0000055เปิดรับสมัครDOCwpj53Give Love For Child#1/60-N25125
23/12/2560 8:30:00ดงตาลแคมป์ ครั้งที่ 13160021073702วิทยาเขตบางเขนสโมสรนิสิตคณะ , ชุมนุม/กลุ่มนิสิตคณะ , ชุมนุม/กลุ่มนิสิตภาควิชาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ชุมนุมนิสิตชั้นปีที่4นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จากทั่วประเทศ และ นิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์0260เลือกเข้าร่วม3900039กิจกรรมเพื่อสังคม000003939เปิดรับสมัครDOCaiarbmcDongTarn Camp #13th-N25117
16/1/2561 8:30:00นนทรีอาสาบริจาคโลหิตเพื่อสภากาชาดไทย ครั้งที่ 1/61160010010267วิทยาเขตบางเขนสำนักงานอธิการบดีกองกิจการนิสิต ฝ่ายพัฒนานิสิตนิสิตที่สนใจ090เลือกเข้าร่วม10001กิจกรรมเพื่อสังคม0000011เปิดรับสมัครDOCwpj53Ku Volunteer Blood donation#1-N25130
17/1/2561 12:00:00เรียนรู้การทำงานองค์กรสื่อสาร เตรียมการทำงานสู่สากล160010010268วิทยาเขตบางเขนสำนักงานอธิการบดีกองกิจการนิสิต ฝ่ายพัฒนานิสิตนิสิตที่สนใจ050เลือกเข้าร่วม03003กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0030003เปิดรับสมัครDOCwpj53Communication Corporate in international-N25131
20/1/2561 7:00:00ฝึกอบรมและศึกษาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ159010010270วิทยาเขตบางเขนสำนักงานอธิการบดีกองกิจการนิสิต ฝ่ายพัฒนานิสิตนิสิตที่สนใจ090เลือกเข้าร่วม60006กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0600006เปิดรับสมัครDOCwpj53Learning of Sufficiency Economy-N25135
20/1/2561 8:30:00กีฬาสามเส้า (เกษตรศาสตร์ จุฬาฯ ธรรมศาสตร์)160021070013วิทยาเขตบางเขนสโมสรนิสิตคณะ , ชุมนุม/กลุ่มนิสิตคณะ , ชุมนุม/กลุ่มนิสิตภาควิชาสโมสรนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์นิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,นิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,นิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย0400เลือกเข้าร่วม00077กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0000707เปิดรับสมัครDOCaiarbmcKU-CU-TU 3 Gears Sport Day-N25095
27/1/2561 8:00:00ปันรักสู่น้อง ครั้งที่ 2/60160010010263วิทยาเขตบางเขนสำนักงานอธิการบดีกองกิจการนิสิต ฝ่ายพัฒนานิสิตนิสิตที่สนใจ090เลือกเข้าร่วม50005กิจกรรมเพื่อสังคม0000055เปิดรับสมัครDOCwpj53Give Love For Child#2/60-N25126
5/2/2561 8:30:00สโมสรนิสิตสัมพันธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์160021070014วิทยาเขตบางเขนสโมสรนิสิตคณะ , ชุมนุม/กลุ่มนิสิตคณะ , ชุมนุม/กลุ่มนิสิตภาควิชาสโมสรนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์คณะกรรมการสโมสรนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์045เลือกเข้าร่วม3012015กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ030120015เปิดรับสมัครDOCaiarbmcStudent Union Meeting-N25108
12/2/2561 6:30:00สานสายสัมพันธ์วิศวกรรมเกษตร160021070016วิทยาเขตบางเขนสโมสรนิสิตคณะ , ชุมนุม/กลุ่มนิสิตคณะ , ชุมนุม/กลุ่มนิสิตภาควิชาสโมสรนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์นิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์0150เลือกเข้าร่วม00077กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0000707เปิดรับสมัครDOCaiarbmcKU Engineer Games 5 Campuses-N25111
17/2/2561 8:00:00ปันรักสู่น้อง ครั้งที่ 3/60160010010264วิทยาเขตบางเขนสำนักงานอธิการบดีกองกิจการนิสิต ฝ่ายพัฒนานิสิตนิสิตที่สนใจ090เลือกเข้าร่วม50005กิจกรรมเพื่อสังคม0000055เปิดรับสมัครDOCwpj53Give Love For Child#3/60-N25128
17/3/2561 8:00:00ปันรักสู่น้อง ครั้งที่ 4/60160010010265วิทยาเขตบางเขนสำนักงานอธิการบดีกองกิจการนิสิต ฝ่ายพัฒนานิสิตนิสิตที่สนใจ090เลือกเข้าร่วม50005กิจกรรมเพื่อสังคม0000055เปิดรับสมัครDOCwpj53Give Love For Child#4/60-N25129
20/3/2561 8:30:00เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนนิสิต สมาชิกองค์การบริหารองค์การนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และนายกสโมสรนิสิต คณะิศวกรรมศาสตร์160021070015วิทยาเขตบางเขนสโมสรนิสิตคณะ , ชุมนุม/กลุ่มนิสิตคณะ , ชุมนุม/กลุ่มนิสิตภาควิชาสโมสรนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์นิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์0500เลือกเข้าร่วม10001กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0100001เปิดรับสมัครDOCaiarbmcStudent Adminstrative Board Election-N25110
26/3/2561 8:00:00กิจกรรมเพื่อสังคมในความร่วมมือของ 3 มหาวิทยาลัย160021070018วิทยาเขตบางเขนสโมสรนิสิตคณะ , ชุมนุม/กลุ่มนิสิตคณะ , ชุมนุม/กลุ่มนิสิตภาควิชาสโมสรนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์นิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์0150เลือกเข้าร่วม40004กิจกรรมเพื่อสังคม0000044เปิดรับสมัครDOCaiarbmcKU-CU-TU Community Service 2017-N25109
4/4/2561 8:30:00เลี้ยงอำลาพี่ปี 4160021070020วิทยาเขตบางเขนสโมสรนิสิตคณะ , ชุมนุม/กลุ่มนิสิตคณะ , ชุมนุม/กลุ่มนิสิตภาควิชาสโมสรนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์นิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์01000เลือกเข้าร่วม00202กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0002002เปิดรับสมัครDOCaiarbmcFarewell Party-N25112
6/4/2561 7:30:00ค่ายเกียร์อะตอมประป๋องอนุรักษ์ธรรมชาติ160021070019วิทยาเขตบางเขนสโมสรนิสิตคณะ , ชุมนุม/กลุ่มนิสิตคณะ , ชุมนุม/กลุ่มนิสิตภาควิชาสโมสรนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์นิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร และคณะวิทยาศาสตร์0120เลือกเข้าร่วม1300013กิจกรรมเพื่อสังคม000001313เปิดรับสมัครDOCaiarbmcNature Love's for lover-N25106
9/4/2561 8:00:00วิศวบริการ ครั้งที่ 29160021073103วิทยาเขตบางเขนสโมสรนิสิตคณะ , ชุมนุม/กลุ่มนิสิตคณะ , ชุมนุม/กลุ่มนิสิตภาควิชาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ชุมนุมวิชาการนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 60350เลือกเข้าร่วม170000170กิจกรรมเพื่อสังคม00000170170เปิดรับสมัครDOCaiarbmcEngineering Service#29-N25118
16/4/2561 13:00:00ปันความรู้สู่น้องบีแคมป์ ครั้งที่ 7160021070021วิทยาเขตบางเขนสโมสรนิสิตคณะ , ชุมนุม/กลุ่มนิสิตคณะ , ชุมนุม/กลุ่มนิสิตภาควิชาสโมสรนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์นิสิตวิศวกรรมศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ บริหาร0120เลือกเข้าร่วม21110629กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0211106029เปิดรับสมัครDOCaiarbmcKU to School-N25102
20/4/2561 8:30:00เตรียมความพร้อมสู่การเป็นวิศวกร (ปัจฉิมนิเทศ160020070102วิทยาเขตบางเขนคณะ,ภาควิชาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำนิสิตภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ041กำหนดให้เข้าร่วม00003กิจกรรมมหาวิทยาลัย3000003เปิดรับสมัครDOCwrekasetPost Training Day for Engineering-N25019
21/5/2561 7:00:00สัมมนาสโมสรนิสิตคณะ160021070026วิทยาเขตบางเขนสโมสรนิสิตคณะ , ชุมนุม/กลุ่มนิสิตคณะ , ชุมนุม/กลุ่มนิสิตภาควิชาสโมสรนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์นิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์080เลือกเข้าร่วม116210กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ01162010เปิดรับสมัครDOCaiarbmcStudent Union Seminar-N25104
20/10/2561 8:30:00ค่าพัฒนาการเรียนรู้และแนะแนวการศึกษา ครั้งที่ 9160021070007วิทยาเขตบางเขนสโมสรนิสิตคณะ , ชุมนุม/กลุ่มนิสิตคณะ , ชุมนุม/กลุ่มนิสิตภาควิชาสโมสรนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์นิสิตคณะวิศกรรมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ วนศาสตร์ สถาปัตยกรรมศาสตร์ เทคนิคการสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์0152เลือกเข้าร่วม2600026กิจกรรมเพื่อสังคม000002626เปิดรับสมัครDOCaiarbmcKeyscamp#9-N25096

 

เงื่อนไขรับการเสนอชื่อเข้า "รับพระราชทานปริญญาบัตร"

ประเภทกิจกรรม แผน A (สำหรับนิสิต รหัส 48-51)จำนวนกิจกรรม (>=MIN) จำนวนหน่วยชั่วโมง (>=MIN)
1.กำหนดให้เข้าร่วม (>=7)
2.เลือกเข้าร่วม
    2.1.เลือกเข้าร่วม=>A.1 (ประเภทกิจกรรมด้านพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม) (>=2)
    2.2.เลือกเข้าร่วม=>A.2 (ประเภทกิจกรรมด้านพัฒนาทักษะทางวิชาการและวิชาชีพ) (>=2)
    2.3.เลือกเข้าร่วม=>A.3 (ประเภทกิจกรรมด้านพัฒนาบุคลิกภาพ) (>=2)
    2.4.เลือกเข้าร่วม=>A.4 (ประเภทกิจกรรมด้านพัฒนาสุขภาพ) (>=2)
รวม (>=15) (>=50)

 

ประเภทกิจกรรม แผน B (สำหรับนิสิต รหัส 52 เป็นต้นไป)จำนวนกิจกรรม (>=MIN) จำนวนหน่วยชั่วโมง (>=MIN)
B.1.กิจกรรมมหาวิทยาลัย (>=5)
B.2.กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ
    B.2.1 กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ (ด้านพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม) (>=2)
    B.2.2 กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ (ด้านพัฒนาทักษะการคิดและการเรียนรู้) (>=2)
    B.2.3 กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ (ด้านพัฒนาทักษะเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล) (>=2)
    B.2.4 กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ (ด้านพัฒนาสุขภาพ) (>=2)
B.3.กิจกรรมเพื่อสังคม (>=2)
รวม (>=15) (>=50)