รหัสโครงการ: 161021070010 | ชื่อโครงการ: ค่ายพัฒนาการเรียนรู้และแนะนำการศึกษา ครั้งที่ 10 |

ข้อมูลกิจกรรม รายละเอียด
   
รหัสกิจกรรม 161021070010
ชื่อกิจกรรม(ไทย) ค่ายพัฒนาการเรียนรู้และแนะนำการศึกษา ครั้งที่ 10
ชื่อกิจกรรม(ENG) Keys camp #10
สร้างเมื่อ 28/2/2562 14:20:07
หน่วยงานที่จัด

สโมสรนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ สังกัด สโมสรนิสิตคณะ , ชุมนุม/กลุ่มนิสิตคณะ , ชุมนุม/กลุ่มนิสิตภาควิชา วิทยาเขตบางเขน

 ค้นหาโครงการที่อยู่ในความดูแลของหน่วยงาน

หัวหน้าโครงการ นายจิรวัฒน์ อำนาจบรรจง
เบอร์ติดต่อหัวหน้าโครงการ
อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ ดร.ปวเรศ ชมเดช
   
เอกสารของโครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
   
วัน เวลาจัดกิจกรรม/ชม.กิจกรรม 16/11/2562 08:00:00-17/11/2562 03:00:00,01/08/08/02/19,{00/01/08/08/02/00/19}
   
สถานที่จัด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
   
กลุ่มเป้าหมายของกิจกรรม นิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
จำนวนผู้สมัครแล้ว / จำนวนที่รับ 0 / 0 คน
   
ประเภทโครงการ แผน A
โครงสร้างกิจกรรมสำหรับนิสิตรุ่นปี 48-51
เลือกเข้าร่วม
   -A.1 (ด้านพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม) 1  ชั่วโมง 
   -A.2 (ด้านพัฒนาทักษะทางวิชาการและวิชาชีพ) 8  ชั่วโมง 
   -A.3 (ด้านพัฒนาบุคลิกภาพ) 8  ชั่วโมง 
   -A.4 (ด้านพัฒนาสุขภาพ) 2  ชั่วโมง 
ชั่วโมงกิจกรรมที่ได้ (A.รวม) แผน A

19  ชั่วโมง 

   
ประเภทโครงการ แผน B
โครงสร้างกิจกรรมสำหรับนิสิตรุ่นปี 52 เป็นต้นไป
กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ
   -B.1 กิจกรรมมหาวิทยาลัย 0  ชั่วโมง 
   -B.2 กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ  
      -B.2.1 (ด้านพัฒนาคุณธรรม) 1  ชั่วโมง 
      -B.2.2 (ด้านพัฒนาทักษะการคิดและการเรียนรู้) 8  ชั่วโมง 
      -B.2.3 (ด้านพัฒนาทักษะเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล) 8  ชั่วโมง 
      -B.2.4 (ด้านพัฒนาสุขภาพ) 2  ชั่วโมง 
    -B.3 กิจกรรมเพื่อสังคม 0  ชั่วโมง 
ชั่วโมงกิจกรรมที่ได้ (B.รวม) แผน B

19  ชั่วโมง 

   
ประเภท แผน C -
ประเภท ศิลปวัฒนธรรม N
   
งบประมาณโครงการ  
ของบประมาณรวมทั้งสิ้น 120000  บาท
แต่ได้รับรายได้จากแหล่งทุน ตามจริง ดังนี้ ==>  
รายได้จาก มก. 0  บาท
+ รายได้จาก อบก. 0  บาท
+ รายได้จากคณะ 0  บาท
+ รายได้จากภายนอก 0  บาท
+ องค์กร/หน่วยงานตัวเอง ออกค่าใช้จ่ายให้ 0  บาท
จำนวนเงินที่ใช้จริง 1200000  บาท
   
รายละเอียดโครงการ -
   
สถานะโครงการ   เปิดรับสมัคร
   

ผู้ดูแลฝ่ายสารสนเทศของโครงการ

aiarbmc