รหัสโครงการ: 260020010203 | ชื่อโครงการ: กิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างนิสิตและบุคลากร |

ข้อมูลกิจกรรม รายละเอียด
   
รหัสกิจกรรม 260020010203
ชื่อกิจกรรม(ไทย) กิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างนิสิตและบุคลากร
ชื่อกิจกรรม(ENG)
สร้างเมื่อ 24/6/2561 16:52:53
หน่วยงานที่จัด

คณะเกษตร (กำแพงแสน) ภาควิชาเกษตรกลวิธาน สังกัด คณะ,ภาควิชา วิทยาเขตกำแพงแสน

 ค้นหาโครงการที่อยู่ในความดูแลของหน่วยงาน

หัวหน้าโครงการ รศ.ดร.รัตนา ตั้งวงศ์กิจ
เบอร์ติดต่อหัวหน้าโครงการ
อาจารย์ที่ปรึกษา
   
เอกสารของโครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
   
วัน เวลาจัดกิจกรรม/ชม.กิจกรรม 19/08/2561 06:30:00-19/08/2561 13:30:00,01/00/04/02/07,{00/01/00/04/02/00/07}
   
สถานที่จัด ภาควิชาเกษตรกลวิธาน
   
กลุ่มเป้าหมายของกิจกรรม นิสิตภาควิชาเกษตรกลวิธาน
จำนวนผู้สมัครแล้ว / จำนวนที่รับ 0 / 200 คน
   
ประเภทโครงการ แผน A
โครงสร้างกิจกรรมสำหรับนิสิตรุ่นปี 48-51
เลือกเข้าร่วม
   -A.1 (ด้านพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม) 1  ชั่วโมง 
   -A.2 (ด้านพัฒนาทักษะทางวิชาการและวิชาชีพ) 0  ชั่วโมง 
   -A.3 (ด้านพัฒนาบุคลิกภาพ) 4  ชั่วโมง 
   -A.4 (ด้านพัฒนาสุขภาพ) 2  ชั่วโมง 
ชั่วโมงกิจกรรมที่ได้ (A.รวม) แผน A

7  ชั่วโมง 

   
ประเภทโครงการ แผน B
โครงสร้างกิจกรรมสำหรับนิสิตรุ่นปี 52 เป็นต้นไป
กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ
   -B.1 กิจกรรมมหาวิทยาลัย 0  ชั่วโมง 
   -B.2 กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ  
      -B.2.1 (ด้านพัฒนาคุณธรรม) 1  ชั่วโมง 
      -B.2.2 (ด้านพัฒนาทักษะการคิดและการเรียนรู้) 0  ชั่วโมง 
      -B.2.3 (ด้านพัฒนาทักษะเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล) 4  ชั่วโมง 
      -B.2.4 (ด้านพัฒนาสุขภาพ) 2  ชั่วโมง 
    -B.3 กิจกรรมเพื่อสังคม 0  ชั่วโมง 
ชั่วโมงกิจกรรมที่ได้ (B.รวม) แผน B

7  ชั่วโมง 

   
ประเภท แผน C -
ประเภท ศิลปวัฒนธรรม N
   
งบประมาณโครงการ  
ของบประมาณรวมทั้งสิ้น 25000  บาท
แต่ได้รับรายได้จากแหล่งทุน ตามจริง ดังนี้ ==>  
รายได้จาก มก. 0  บาท
+ รายได้จาก อบก. 0  บาท
+ รายได้จากคณะ 0  บาท
+ รายได้จากภายนอก 0  บาท
+ องค์กร/หน่วยงานตัวเอง ออกค่าใช้จ่ายให้ 0  บาท
จำนวนเงินที่ใช้จริง 20000  บาท
   
รายละเอียดโครงการ -
   
สถานะโครงการ   จบโครงการ
   

ผู้ดูแลฝ่ายสารสนเทศของโครงการ

agrrdc