รหัสโครงการ: 360020030011 | ชื่อโครงการ: โครงการสืบสานสัมพันธ์สโมสรนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา ปีพ.ศ.2561 |

ข้อมูลกิจกรรม รายละเอียด
   
รหัสกิจกรรม 360020030011
ชื่อกิจกรรม(ไทย) โครงการสืบสานสัมพันธ์สโมสรนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา ปีพ.ศ.2561
ชื่อกิจกรรม(ENG) Relations Engineering Students' Club 2018
สร้างเมื่อ 16/6/2561 18:14:02
หน่วยงานที่จัด

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา สังกัด คณะ,ภาควิชา วิทยาเขตศรีราชา

 ค้นหาโครงการที่อยู่ในความดูแลของหน่วยงาน

หัวหน้าโครงการ ผศ.ดร.ศิริชัย วัฒนาโสภณ
เบอร์ติดต่อหัวหน้าโครงการ
อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.ศิริชัย วัฒนาโสภณ
   
เอกสารของโครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
   
วัน เวลาจัดกิจกรรม/ชม.กิจกรรม 26/05/2561 09:00:00-27/05/2561 16:00:00,00/00/12/00/12,{00/00/00/12/00/00/12}
   
สถานที่จัด ณ ห้อง 15304 อาคาร 15 ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และบ้านตะวันรอน ต. นาจอมเทียน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี
   
กลุ่มเป้าหมายของกิจกรรม นิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา
จำนวนผู้สมัครแล้ว / จำนวนที่รับ 0 / 38 คน
   
ประเภทโครงการ แผน A
โครงสร้างกิจกรรมสำหรับนิสิตรุ่นปี 48-51
เลือกเข้าร่วม
   -A.1 (ด้านพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม) 0  ชั่วโมง 
   -A.2 (ด้านพัฒนาทักษะทางวิชาการและวิชาชีพ) 0  ชั่วโมง 
   -A.3 (ด้านพัฒนาบุคลิกภาพ) 12  ชั่วโมง 
   -A.4 (ด้านพัฒนาสุขภาพ) 0  ชั่วโมง 
ชั่วโมงกิจกรรมที่ได้ (A.รวม) แผน A

12  ชั่วโมง 

   
ประเภทโครงการ แผน B
โครงสร้างกิจกรรมสำหรับนิสิตรุ่นปี 52 เป็นต้นไป
กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ
   -B.1 กิจกรรมมหาวิทยาลัย 0  ชั่วโมง 
   -B.2 กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ  
      -B.2.1 (ด้านพัฒนาคุณธรรม) 0  ชั่วโมง 
      -B.2.2 (ด้านพัฒนาทักษะการคิดและการเรียนรู้) 0  ชั่วโมง 
      -B.2.3 (ด้านพัฒนาทักษะเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล) 12  ชั่วโมง 
      -B.2.4 (ด้านพัฒนาสุขภาพ) 0  ชั่วโมง 
    -B.3 กิจกรรมเพื่อสังคม 0  ชั่วโมง 
ชั่วโมงกิจกรรมที่ได้ (B.รวม) แผน B

12  ชั่วโมง 

   
ประเภท แผน C -
ประเภท ศิลปวัฒนธรรม N
   
งบประมาณโครงการ  
ของบประมาณรวมทั้งสิ้น 40720  บาท
แต่ได้รับรายได้จากแหล่งทุน ตามจริง ดังนี้ ==>  
รายได้จาก มก. 0  บาท
+ รายได้จาก อบก. 0  บาท
+ รายได้จากคณะ 0  บาท
+ รายได้จากภายนอก 0  บาท
+ องค์กร/หน่วยงานตัวเอง ออกค่าใช้จ่ายให้ 40720  บาท
จำนวนเงินที่ใช้จริง 26153.22  บาท
   
รายละเอียดโครงการ -
   
สถานะโครงการ   จบโครงการ
   

ผู้ดูแลฝ่ายสารสนเทศของโครงการ

pheaw