รหัสโครงการ: 361020020034 | ชื่อโครงการ: อบรมระบบทางการศึกษา และข้อควรรู้ของนิสิตใหม่ ประจำปี 2561 |

ข้อมูลกิจกรรม รายละเอียด
   
รหัสกิจกรรม 361020020034
ชื่อกิจกรรม(ไทย) อบรมระบบทางการศึกษา และข้อควรรู้ของนิสิตใหม่ ประจำปี 2561
ชื่อกิจกรรม(ENG)
สร้างเมื่อ 2/10/2561 10:35:56
หน่วยงานที่จัด

คณะวิทยาการจัดการ สังกัด คณะ,ภาควิชา วิทยาเขตศรีราชา

 ค้นหาโครงการที่อยู่ในความดูแลของหน่วยงาน

หัวหน้าโครงการ นางสาวรดา อ่ำประเสริฐ
เบอร์ติดต่อหัวหน้าโครงการ
อาจารย์ที่ปรึกษา นางสาวเฉลียว ภากะสัย
   
เอกสารของโครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
   
วัน เวลาจัดกิจกรรม/ชม.กิจกรรม 07/09/2561 09:00:00-07/09/2561 10:00:00,00/01/00/00/01,{00/00/01/00/00/00/01}
07/09/2561 11:00:00-07/09/2561 12:00:00,00/01/00/00/01,{00/00/01/00/00/00/01}
07/09/2561 15:00:00-07/09/2561 16:00:00,00/01/00/00/01,{00/00/01/00/00/00/01}
10/09/2561 13:00:00-10/09/2561 14:00:00,00/01/00/00/01,{00/00/01/00/00/00/01}
10/09/2561 15:00:00-10/09/2561 16:00:00,00/01/00/00/01,{00/00/01/00/00/00/01}
11/09/2561 11:00:00-11/09/2561 12:00:00,00/01/00/00/01,{00/00/01/00/00/00/01}
11/09/2561 13:00:00-11/09/2561 14:00:00,00/01/00/00/01,{00/00/01/00/00/00/01}
11/09/2561 15:00:00-11/09/2561 16:00:00,00/01/00/00/01,{00/00/01/00/00/00/01}
12/09/2561 09:00:00-12/09/2561 10:00:00,00/01/00/00/01,{00/00/01/00/00/00/01}
12/09/2561 11:00:00-12/09/2561 12:00:00,00/01/00/00/01,{00/00/01/00/00/00/01}
12/09/2561 13:00:00-12/09/2561 14:00:00,00/01/00/00/01,{00/00/01/00/00/00/01}
12/09/2561 15:00:00-12/09/2561 16:00:00,00/01/00/00/01,{00/00/01/00/00/00/01}
12/09/2561 17:00:00-12/09/2561 18:00:00,00/01/00/00/01,{00/00/01/00/00/00/01}
13/09/2561 09:00:00-13/09/2561 10:00:00,00/01/00/00/01,{00/00/01/00/00/00/01}
13/09/2561 11:00:00-13/09/2561 12:00:00,00/01/00/00/01,{00/00/01/00/00/00/01}
13/09/2561 15:00:00-13/09/2561 16:00:00,00/01/00/00/01,{00/00/01/00/00/00/01}
   
สถานที่จัด ห้อง 10104 อาคาร 10
   
กลุ่มเป้าหมายของกิจกรรม นิสิตคณะวิทยาการจัดการ ชั้นปีที่ 1
จำนวนผู้สมัครแล้ว / จำนวนที่รับ 0 / 884 คน
   
ประเภทโครงการ แผน A
โครงสร้างกิจกรรมสำหรับนิสิตรุ่นปี 48-51
เลือกเข้าร่วม
   -A.1 (ด้านพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม) 0  ชั่วโมง 
   -A.2 (ด้านพัฒนาทักษะทางวิชาการและวิชาชีพ) 16  ชั่วโมง 
   -A.3 (ด้านพัฒนาบุคลิกภาพ) 0  ชั่วโมง 
   -A.4 (ด้านพัฒนาสุขภาพ) 0  ชั่วโมง 
ชั่วโมงกิจกรรมที่ได้ (A.รวม) แผน A

16  ชั่วโมง 

   
ประเภทโครงการ แผน B
โครงสร้างกิจกรรมสำหรับนิสิตรุ่นปี 52 เป็นต้นไป
กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ
   -B.1 กิจกรรมมหาวิทยาลัย 0  ชั่วโมง 
   -B.2 กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ  
      -B.2.1 (ด้านพัฒนาคุณธรรม) 0  ชั่วโมง 
      -B.2.2 (ด้านพัฒนาทักษะการคิดและการเรียนรู้) 16  ชั่วโมง 
      -B.2.3 (ด้านพัฒนาทักษะเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล) 0  ชั่วโมง 
      -B.2.4 (ด้านพัฒนาสุขภาพ) 0  ชั่วโมง 
    -B.3 กิจกรรมเพื่อสังคม 0  ชั่วโมง 
ชั่วโมงกิจกรรมที่ได้ (B.รวม) แผน B

16  ชั่วโมง 

   
ประเภท แผน C -
ประเภท ศิลปวัฒนธรรม N
   
งบประมาณโครงการ  
ของบประมาณรวมทั้งสิ้น 15000  บาท
แต่ได้รับรายได้จากแหล่งทุน ตามจริง ดังนี้ ==>  
รายได้จาก มก. 0  บาท
+ รายได้จาก อบก. 0  บาท
+ รายได้จากคณะ 0  บาท
+ รายได้จากภายนอก 0  บาท
+ องค์กร/หน่วยงานตัวเอง ออกค่าใช้จ่ายให้ 0  บาท
จำนวนเงินที่ใช้จริง 15000  บาท
   
รายละเอียดโครงการ -
   
สถานะโครงการ   จบโครงการ
   

ผู้ดูแลฝ่ายสารสนเทศของโครงการ

fmsptp