รหัสโครงการ: 361020040016 | ชื่อโครงการ: โครงการ ทำอย่างไร จึงจะได้งานที่ดีที่สุด |

ข้อมูลกิจกรรม รายละเอียด
   
รหัสกิจกรรม 361020040016
ชื่อกิจกรรม(ไทย) โครงการ ทำอย่างไร จึงจะได้งานที่ดีที่สุด
ชื่อกิจกรรม(ENG)
สร้างเมื่อ 29/3/2562 15:21:03
หน่วยงานที่จัด

คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา สังกัด คณะ,ภาควิชา วิทยาเขตศรีราชา

 ค้นหาโครงการที่อยู่ในความดูแลของหน่วยงาน

หัวหน้าโครงการ นางสาวจิตรลดา ประสงค์กุล
เบอร์ติดต่อหัวหน้าโครงการ
อาจารย์ที่ปรึกษา คณบดี และรองคณบดีฝ่ายบริหารและวิชาการ และผู้ช่วยฝ่ายกิจการนิสิต
   
เอกสารของโครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
   
วัน เวลาจัดกิจกรรม/ชม.กิจกรรม 26/02/2562 13:00:00-26/02/2562 16:30:00,00/03/00/00/03,{00/00/03/00/00/00/03}
   
สถานที่จัด ห้องเธียรเตอร์ อาคาร 14 หอสมุดอนุสรณ์ 10 ปี
   
กลุ่มเป้าหมายของกิจกรรม นิสิตชั้นปีที่ 3 และ 4
จำนวนผู้สมัครแล้ว / จำนวนที่รับ 0 / 100 คน
   
ประเภทโครงการ แผน A
โครงสร้างกิจกรรมสำหรับนิสิตรุ่นปี 48-51
เลือกเข้าร่วม
   -A.1 (ด้านพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม) 0  ชั่วโมง 
   -A.2 (ด้านพัฒนาทักษะทางวิชาการและวิชาชีพ) 3  ชั่วโมง 
   -A.3 (ด้านพัฒนาบุคลิกภาพ) 0  ชั่วโมง 
   -A.4 (ด้านพัฒนาสุขภาพ) 0  ชั่วโมง 
ชั่วโมงกิจกรรมที่ได้ (A.รวม) แผน A

3  ชั่วโมง 

   
ประเภทโครงการ แผน B
โครงสร้างกิจกรรมสำหรับนิสิตรุ่นปี 52 เป็นต้นไป
กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ
   -B.1 กิจกรรมมหาวิทยาลัย 0  ชั่วโมง 
   -B.2 กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ  
      -B.2.1 (ด้านพัฒนาคุณธรรม) 0  ชั่วโมง 
      -B.2.2 (ด้านพัฒนาทักษะการคิดและการเรียนรู้) 3  ชั่วโมง 
      -B.2.3 (ด้านพัฒนาทักษะเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล) 0  ชั่วโมง 
      -B.2.4 (ด้านพัฒนาสุขภาพ) 0  ชั่วโมง 
    -B.3 กิจกรรมเพื่อสังคม 0  ชั่วโมง 
ชั่วโมงกิจกรรมที่ได้ (B.รวม) แผน B

3  ชั่วโมง 

   
ประเภท แผน C -
ประเภท ศิลปวัฒนธรรม N
   
งบประมาณโครงการ  
ของบประมาณรวมทั้งสิ้น 7000  บาท
แต่ได้รับรายได้จากแหล่งทุน ตามจริง ดังนี้ ==>  
รายได้จาก มก. 0  บาท
+ รายได้จาก อบก. 0  บาท
+ รายได้จากคณะ 7000  บาท
+ รายได้จากภายนอก 0  บาท
+ องค์กร/หน่วยงานตัวเอง ออกค่าใช้จ่ายให้ 0  บาท
จำนวนเงินที่ใช้จริง 7000  บาท
   
รายละเอียดโครงการ -
   
สถานะโครงการ   จบโครงการ
   

ผู้ดูแลฝ่ายสารสนเทศของโครงการ

2528