รหัสโครงการ: 361021020001 | ชื่อโครงการ: อบรมค่ายผู้นำนิสิต |

ข้อมูลกิจกรรม รายละเอียด
   
รหัสกิจกรรม 361021020001
ชื่อกิจกรรม(ไทย) อบรมค่ายผู้นำนิสิต
ชื่อกิจกรรม(ENG) Leader Relationship
สร้างเมื่อ 4/9/2561 14:43:00
หน่วยงานที่จัด

สโมสรนิสิตคณะวิทยาการจัดการ สังกัด สโมสรนิสิตคณะ , ชุมนุม/กลุ่มนิสิตคณะ , ชุมนุม/กลุ่มนิสิตภาควิชา วิทยาเขตศรีราชา

 ค้นหาโครงการที่อยู่ในความดูแลของหน่วยงาน

หัวหน้าโครงการ นายชัยณรงค์ ชุติรัตนา
เบอร์ติดต่อหัวหน้าโครงการ
อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.พิมพรรณ สุจารินพงด์
   
เอกสารของโครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
   
วัน เวลาจัดกิจกรรม/ชม.กิจกรรม 29/06/2561 08:00:00-29/06/2561 22:00:00,03/03/02/00/08,{00/03/03/02/00/00/08}
29/06/2561 08:00:00-29/06/2561 22:00:00,02/02/01/00/05,{00/02/02/01/00/00/05}
30/06/2561 05:30:00-30/06/2561 22:00:00,03/03/02/00/08,{00/03/03/02/00/00/08}
30/06/2561 05:30:00-30/06/2561 22:00:00,02/02/01/00/05,{00/02/02/01/00/00/05}
01/07/2561 05:30:00-01/07/2561 16:00:00,03/03/02/00/08,{00/03/03/02/00/00/08}
01/07/2561 05:30:00-01/07/2561 16:00:00,02/02/01/00/05,{00/02/02/01/00/00/05}
   
สถานที่จัด อาคาร9 อาคาร8 อาคาร13 อาคาร10 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศรีราชา
   
กลุ่มเป้าหมายของกิจกรรม นิสิต/นักศึกษา
จำนวนผู้สมัครแล้ว / จำนวนที่รับ 0 / 100 คน
   
ประเภทโครงการ แผน A
โครงสร้างกิจกรรมสำหรับนิสิตรุ่นปี 48-51
เลือกเข้าร่วม
   -A.1 (ด้านพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม) 15  ชั่วโมง 
   -A.2 (ด้านพัฒนาทักษะทางวิชาการและวิชาชีพ) 15  ชั่วโมง 
   -A.3 (ด้านพัฒนาบุคลิกภาพ) 9  ชั่วโมง 
   -A.4 (ด้านพัฒนาสุขภาพ) 0  ชั่วโมง 
ชั่วโมงกิจกรรมที่ได้ (A.รวม) แผน A

39  ชั่วโมง 

   
ประเภทโครงการ แผน B
โครงสร้างกิจกรรมสำหรับนิสิตรุ่นปี 52 เป็นต้นไป
กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ
   -B.1 กิจกรรมมหาวิทยาลัย 0  ชั่วโมง 
   -B.2 กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ  
      -B.2.1 (ด้านพัฒนาคุณธรรม) 15  ชั่วโมง 
      -B.2.2 (ด้านพัฒนาทักษะการคิดและการเรียนรู้) 15  ชั่วโมง 
      -B.2.3 (ด้านพัฒนาทักษะเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล) 9  ชั่วโมง 
      -B.2.4 (ด้านพัฒนาสุขภาพ) 0  ชั่วโมง 
    -B.3 กิจกรรมเพื่อสังคม 0  ชั่วโมง 
ชั่วโมงกิจกรรมที่ได้ (B.รวม) แผน B

39  ชั่วโมง 

   
ประเภท แผน C -
ประเภท ศิลปวัฒนธรรม N
   
งบประมาณโครงการ  
ของบประมาณรวมทั้งสิ้น 56760  บาท
แต่ได้รับรายได้จากแหล่งทุน ตามจริง ดังนี้ ==>  
รายได้จาก มก. 0  บาท
+ รายได้จาก อบก. 0  บาท
+ รายได้จากคณะ 0  บาท
+ รายได้จากภายนอก 0  บาท
+ องค์กร/หน่วยงานตัวเอง ออกค่าใช้จ่ายให้ 0  บาท
จำนวนเงินที่ใช้จริง 0  บาท
   
รายละเอียดโครงการ -
   
สถานะโครงการ   จบโครงการ
   

ผู้ดูแลฝ่ายสารสนเทศของโครงการ

nui