รหัสโครงการ: 361041010002 | ชื่อโครงการ: ค่ายย้อนรอย |

ข้อมูลกิจกรรม รายละเอียด
   
รหัสกิจกรรม 361041010002
ชื่อกิจกรรม(ไทย) ค่ายย้อนรอย
ชื่อกิจกรรม(ENG)
สร้างเมื่อ 21/1/2562 14:05:33
หน่วยงานที่จัด

ชมรมอาสาพัฒนา สังกัด ชมรม/กลุ่มนิสิตส่วนกลาง ด้านบำเพ็ญประโยชน์ วิทยาเขตศรีราชา

 ค้นหาโครงการที่อยู่ในความดูแลของหน่วยงาน

หัวหน้าโครงการ นายกฤษณะ หาศาสตร์ศรี
เบอร์ติดต่อหัวหน้าโครงการ
อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ อรรถพล ชัยมนัสกุล
   
เอกสารของโครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
   
วัน เวลาจัดกิจกรรม/ชม.กิจกรรม 03/11/2561 06:00:00-03/11/2561 17:00:00,05/00/00/00/05,{00/00/00/00/00/05/05}
03/11/2561 06:00:00-03/11/2561 17:00:00,08/00/00/00/08,{00/00/00/00/00/08/08}
   
สถานที่จัด โรงเรียนบ้านมาบเหียง ต.หนองโพรง อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี
   
กลุ่มเป้าหมายของกิจกรรม นิสิต/นักศึกษา
จำนวนผู้สมัครแล้ว / จำนวนที่รับ 0 / 32 คน
   
ประเภทโครงการ แผน A
โครงสร้างกิจกรรมสำหรับนิสิตรุ่นปี 48-51
เลือกเข้าร่วม
   -A.1 (ด้านพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม) 13  ชั่วโมง 
   -A.2 (ด้านพัฒนาทักษะทางวิชาการและวิชาชีพ) 0  ชั่วโมง 
   -A.3 (ด้านพัฒนาบุคลิกภาพ) 0  ชั่วโมง 
   -A.4 (ด้านพัฒนาสุขภาพ) 0  ชั่วโมง 
ชั่วโมงกิจกรรมที่ได้ (A.รวม) แผน A

13  ชั่วโมง 

   
ประเภทโครงการ แผน B
โครงสร้างกิจกรรมสำหรับนิสิตรุ่นปี 52 เป็นต้นไป
กิจกรรมเพื่อสังคม
   -B.1 กิจกรรมมหาวิทยาลัย 0  ชั่วโมง 
   -B.2 กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ  
      -B.2.1 (ด้านพัฒนาคุณธรรม) 0  ชั่วโมง 
      -B.2.2 (ด้านพัฒนาทักษะการคิดและการเรียนรู้) 0  ชั่วโมง 
      -B.2.3 (ด้านพัฒนาทักษะเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล) 0  ชั่วโมง 
      -B.2.4 (ด้านพัฒนาสุขภาพ) 0  ชั่วโมง 
    -B.3 กิจกรรมเพื่อสังคม 13  ชั่วโมง 
ชั่วโมงกิจกรรมที่ได้ (B.รวม) แผน B

13  ชั่วโมง 

   
ประเภท แผน C -
ประเภท ศิลปวัฒนธรรม N
   
งบประมาณโครงการ  
ของบประมาณรวมทั้งสิ้น 2550  บาท
แต่ได้รับรายได้จากแหล่งทุน ตามจริง ดังนี้ ==>  
รายได้จาก มก. 0  บาท
+ รายได้จาก อบก. 0  บาท
+ รายได้จากคณะ 0  บาท
+ รายได้จากภายนอก 0  บาท
+ องค์กร/หน่วยงานตัวเอง ออกค่าใช้จ่ายให้ 0  บาท
จำนวนเงินที่ใช้จริง 2567  บาท
   
รายละเอียดโครงการ -
   
สถานะโครงการ   จบโครงการ
   

ผู้ดูแลฝ่ายสารสนเทศของโครงการ

patcharin