รหัสโครงการ: 361043011403 | ชื่อโครงการ: โครงการแข่งขันมวยภายในมหาวิทยาลัย |

ข้อมูลกิจกรรม รายละเอียด
   
รหัสกิจกรรม 361043011403
ชื่อกิจกรรม(ไทย) โครงการแข่งขันมวยภายในมหาวิทยาลัย
ชื่อกิจกรรม(ENG)
สร้างเมื่อ 16/1/2562 13:48:44
หน่วยงานที่จัด

ชมรมมวย สังกัด ชมรม/กลุ่มนิสิตส่วนกลาง ด้านกีฬา วิทยาเขตศรีราชา

 ค้นหาโครงการที่อยู่ในความดูแลของหน่วยงาน

หัวหน้าโครงการ นาย กิตติศักดิ์ หระแก้ว
เบอร์ติดต่อหัวหน้าโครงการ
อาจารย์ที่ปรึกษา
   
เอกสารของโครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
   
วัน เวลาจัดกิจกรรม/ชม.กิจกรรม 23/11/2561 06:00:00-23/11/2561 13:00:00,00/00/00/08/08,{00/00/00/04/04/00/08}
26/11/2561 12:00:00-26/11/2561 21:00:00,00/00/00/08/08,{00/00/00/04/04/00/08}
27/11/2561 15:00:00-27/11/2561 21:00:00,00/00/00/08/08,{00/00/00/04/04/00/08}
28/11/2561 08:30:00-28/11/2561 10:30:00,00/00/00/08/08,{00/00/00/04/04/00/08}
29/11/2561 08:30:00-29/11/2561 10:30:00,00/00/00/08/08,{00/00/00/04/04/00/08}
30/11/2561 08:30:00-30/11/2561 10:30:00,00/00/00/08/08,{00/00/00/04/04/00/08}
   
สถานที่จัด อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
   
กลุ่มเป้าหมายของกิจกรรม นิสิต/นักศึกษา
จำนวนผู้สมัครแล้ว / จำนวนที่รับ 0 / 25 คน
   
ประเภทโครงการ แผน A
โครงสร้างกิจกรรมสำหรับนิสิตรุ่นปี 48-51
เลือกเข้าร่วม
   -A.1 (ด้านพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม) 0  ชั่วโมง 
   -A.2 (ด้านพัฒนาทักษะทางวิชาการและวิชาชีพ) 0  ชั่วโมง 
   -A.3 (ด้านพัฒนาบุคลิกภาพ) 0  ชั่วโมง 
   -A.4 (ด้านพัฒนาสุขภาพ) 48  ชั่วโมง 
ชั่วโมงกิจกรรมที่ได้ (A.รวม) แผน A

48  ชั่วโมง 

   
ประเภทโครงการ แผน B
โครงสร้างกิจกรรมสำหรับนิสิตรุ่นปี 52 เป็นต้นไป
กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ
   -B.1 กิจกรรมมหาวิทยาลัย 0  ชั่วโมง 
   -B.2 กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ  
      -B.2.1 (ด้านพัฒนาคุณธรรม) 0  ชั่วโมง 
      -B.2.2 (ด้านพัฒนาทักษะการคิดและการเรียนรู้) 0  ชั่วโมง 
      -B.2.3 (ด้านพัฒนาทักษะเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล) 24  ชั่วโมง 
      -B.2.4 (ด้านพัฒนาสุขภาพ) 24  ชั่วโมง 
    -B.3 กิจกรรมเพื่อสังคม 0  ชั่วโมง 
ชั่วโมงกิจกรรมที่ได้ (B.รวม) แผน B

48  ชั่วโมง 

   
ประเภท แผน C -
ประเภท ศิลปวัฒนธรรม N
   
งบประมาณโครงการ  
ของบประมาณรวมทั้งสิ้น 53881  บาท
แต่ได้รับรายได้จากแหล่งทุน ตามจริง ดังนี้ ==>  
รายได้จาก มก. 0  บาท
+ รายได้จาก อบก. 0  บาท
+ รายได้จากคณะ 0  บาท
+ รายได้จากภายนอก 0  บาท
+ องค์กร/หน่วยงานตัวเอง ออกค่าใช้จ่ายให้ 0  บาท
จำนวนเงินที่ใช้จริง 0  บาท
   
รายละเอียดโครงการ -
   
สถานะโครงการ   จบโครงการ
   

ผู้ดูแลฝ่ายสารสนเทศของโครงการ

patcharin