รหัสโครงการ: 361050010028 | ชื่อโครงการ: ฝึกงาน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย |

ข้อมูลกิจกรรม รายละเอียด
   
รหัสกิจกรรม 361050010028
ชื่อกิจกรรม(ไทย) ฝึกงาน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
ชื่อกิจกรรม(ENG)
สร้างเมื่อ 10/9/2561 14:31:57
หน่วยงานที่จัด

หน่วยงานภายนอก สังกัด หน่วยงานภายนอก วิทยาเขตศรีราชา

 ค้นหาโครงการที่อยู่ในความดูแลของหน่วยงาน

หัวหน้าโครงการ นางสาว ศิริพร คล้ายสุวรรณ์
เบอร์ติดต่อหัวหน้าโครงการ
อาจารย์ที่ปรึกษา
   
เอกสารของโครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
   
วัน เวลาจัดกิจกรรม/ชม.กิจกรรม 25/05/2561 08:00:00-25/07/2561 17:00:00,099/099/099/099/396,{000/099/099/099/099/000/396}
   
สถานที่จัด สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
   
กลุ่มเป้าหมายของกิจกรรม
จำนวนผู้สมัครแล้ว / จำนวนที่รับ 0 / 1 คน
   
ประเภทโครงการ แผน A
โครงสร้างกิจกรรมสำหรับนิสิตรุ่นปี 48-51
เลือกเข้าร่วม
   -A.1 (ด้านพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม) 99  ชั่วโมง 
   -A.2 (ด้านพัฒนาทักษะทางวิชาการและวิชาชีพ) 99  ชั่วโมง 
   -A.3 (ด้านพัฒนาบุคลิกภาพ) 99  ชั่วโมง 
   -A.4 (ด้านพัฒนาสุขภาพ) 99  ชั่วโมง 
ชั่วโมงกิจกรรมที่ได้ (A.รวม) แผน A

396  ชั่วโมง 

   
ประเภทโครงการ แผน B
โครงสร้างกิจกรรมสำหรับนิสิตรุ่นปี 52 เป็นต้นไป
กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ
   -B.1 กิจกรรมมหาวิทยาลัย 0  ชั่วโมง 
   -B.2 กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ  
      -B.2.1 (ด้านพัฒนาคุณธรรม) 99  ชั่วโมง 
      -B.2.2 (ด้านพัฒนาทักษะการคิดและการเรียนรู้) 99  ชั่วโมง 
      -B.2.3 (ด้านพัฒนาทักษะเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล) 99  ชั่วโมง 
      -B.2.4 (ด้านพัฒนาสุขภาพ) 99  ชั่วโมง 
    -B.3 กิจกรรมเพื่อสังคม 0  ชั่วโมง 
ชั่วโมงกิจกรรมที่ได้ (B.รวม) แผน B

396  ชั่วโมง 

   
ประเภท แผน C -
ประเภท ศิลปวัฒนธรรม N
   
งบประมาณโครงการ  
ของบประมาณรวมทั้งสิ้น 0  บาท
แต่ได้รับรายได้จากแหล่งทุน ตามจริง ดังนี้ ==>  
รายได้จาก มก. 0  บาท
+ รายได้จาก อบก. 0  บาท
+ รายได้จากคณะ 0  บาท
+ รายได้จากภายนอก 0  บาท
+ องค์กร/หน่วยงานตัวเอง ออกค่าใช้จ่ายให้ 0  บาท
จำนวนเงินที่ใช้จริง 0  บาท
   
รายละเอียดโครงการ -
   
สถานะโครงการ   จบโครงการ
   

ผู้ดูแลฝ่ายสารสนเทศของโครงการ

patcharin