รหัสโครงการ: 461020050005 | ชื่อโครงการ: โครงการสมาพันธ์นิสิตนักศึกษาสาธารณสุขศาสตร์และวิทยาศาสตร์สุขภาพแห่งประเทศไทย |

ข้อมูลกิจกรรม รายละเอียด
   
รหัสกิจกรรม 461020050005
ชื่อกิจกรรม(ไทย) โครงการสมาพันธ์นิสิตนักศึกษาสาธารณสุขศาสตร์และวิทยาศาสตร์สุขภาพแห่งประเทศไทย
ชื่อกิจกรรม(ENG)
สร้างเมื่อ 1/2/2562 10:19:42
หน่วยงานที่จัด

คณะสาธารณสุขศาสตร์ สังกัด คณะ,ภาควิชา วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนคร

 ค้นหาโครงการที่อยู่ในความดูแลของหน่วยงาน

หัวหน้าโครงการ อาจารย์จักรกษณ์ พลราชม
เบอร์ติดต่อหัวหน้าโครงการ
อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์วรินท์มาศ เกษทองมา
   
เอกสารของโครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
   
วัน เวลาจัดกิจกรรม/ชม.กิจกรรม 26/01/2562 08:00:00-26/01/2562 21:00:00,02/02/02/06/12,{00/02/02/02/06/00/12}
27/01/2562 09:00:00-27/01/2562 17:00:00,00/00/00/06/06,{00/00/00/00/06/00/06}
   
สถานที่จัด
   
กลุ่มเป้าหมายของกิจกรรม นิสิตคณะสาธารณสุขศาสตร์
จำนวนผู้สมัครแล้ว / จำนวนที่รับ 0 / 0 คน
   
ประเภทโครงการ แผน A
โครงสร้างกิจกรรมสำหรับนิสิตรุ่นปี 48-51
เลือกเข้าร่วม
   -A.1 (ด้านพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม) 2  ชั่วโมง 
   -A.2 (ด้านพัฒนาทักษะทางวิชาการและวิชาชีพ) 2  ชั่วโมง 
   -A.3 (ด้านพัฒนาบุคลิกภาพ) 2  ชั่วโมง 
   -A.4 (ด้านพัฒนาสุขภาพ) 12  ชั่วโมง 
ชั่วโมงกิจกรรมที่ได้ (A.รวม) แผน A

18  ชั่วโมง 

   
ประเภทโครงการ แผน B
โครงสร้างกิจกรรมสำหรับนิสิตรุ่นปี 52 เป็นต้นไป
กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ
   -B.1 กิจกรรมมหาวิทยาลัย 0  ชั่วโมง 
   -B.2 กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ  
      -B.2.1 (ด้านพัฒนาคุณธรรม) 2  ชั่วโมง 
      -B.2.2 (ด้านพัฒนาทักษะการคิดและการเรียนรู้) 2  ชั่วโมง 
      -B.2.3 (ด้านพัฒนาทักษะเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล) 2  ชั่วโมง 
      -B.2.4 (ด้านพัฒนาสุขภาพ) 12  ชั่วโมง 
    -B.3 กิจกรรมเพื่อสังคม 0  ชั่วโมง 
ชั่วโมงกิจกรรมที่ได้ (B.รวม) แผน B

18  ชั่วโมง 

   
ประเภท แผน C -
ประเภท ศิลปวัฒนธรรม N
   
งบประมาณโครงการ  
ของบประมาณรวมทั้งสิ้น 220000  บาท
แต่ได้รับรายได้จากแหล่งทุน ตามจริง ดังนี้ ==>  
รายได้จาก มก. 0  บาท
+ รายได้จาก อบก. 0  บาท
+ รายได้จากคณะ 220000  บาท
+ รายได้จากภายนอก 0  บาท
+ องค์กร/หน่วยงานตัวเอง ออกค่าใช้จ่ายให้ 0  บาท
จำนวนเงินที่ใช้จริง 220000  บาท
   
รายละเอียดโครงการ วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมให้เกิดแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดกิจกรรมของนิสิตคณะสาธารณสุขศาสตร์กับระหว่างสถาบันอุดมศึกษา
2. เพื่อให้เกิดความสามัคคีในหมู่คณะของสมาพันธ์นิสิตนักศึกษาสาธารณสุขศาสตร์และวิทยาศาสตร์สุขภาพแห่งประเทศไทย
3. เพื่อสร้างสัมพันธภาพระหว่างคณะกรรมการ นิสิต ของสมาพันธ์นิสิตนักศึกษาสาธารณสุขศาสตร์และวิทยาศาสตร์สุขภาพแห่งประเทศไทย
   
สถานะโครงการ   จบโครงการ
   

ผู้ดูแลฝ่ายสารสนเทศของโครงการ

salinda