Transcript กิจกรรมนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
โครงการกิจกรรม
ดูข้อมูล=> ข้อมูล | รายชื่อผู้สมัคร | รูปภาพ | ใบเซ็นชื่อ | บัตรผ่านกิจกรรม
นิสิต=> สมัคร (Add) | ยกเลิก (Drop) |
ผู้ดูแลฝ่ายสารสนเทศของโครงการ=> แก้ไขสถานะโครงการ | แก้ไขโครงการ | แก้ไขรายชื่อผู้สมัคร | แก้ไขรูปภาพ | แก้ไขใบเซ็นชื่อ
                                                 => แก้ไขบัตรผ่าน | พิมพ์ใบเช็คชื่อ (ใบเปล่า) | แก้ไขรหัสโครงการ | ลบโครงการ | ส่ง E-MAIL | โอนโครงการ