รหัสโครงการ: 160010010278 | ชื่อโครงการ: นนทรีอาสาบริจาคโลหิตเพื่อสภากาชาดไทย ครั้งที่ 6/61 |

ข้อมูลกิจกรรม รายละเอียด
   
รหัสกิจกรรม 160010010278
ชื่อกิจกรรม(ไทย) นนทรีอาสาบริจาคโลหิตเพื่อสภากาชาดไทย ครั้งที่ 6/61
ชื่อกิจกรรม(ENG) KU Volunteer Blood Donation#6/61
สร้างเมื่อ 16/1/2561 15:42:59
หน่วยงานที่จัด

กองกิจการนิสิต ฝ่ายพัฒนานิสิต สังกัด สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตบางเขน

 ค้นหาโครงการที่อยู่ในความดูแลของหน่วยงาน

หัวหน้าโครงการ งานวินัยและพัฒนาศักยภาพนิสิต
เบอร์ติดต่อหัวหน้าโครงการ
อาจารย์ที่ปรึกษา งานวินัยและพัฒนาศักยภาพนิสิต
   
เอกสารของโครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
   
วัน เวลาจัดกิจกรรม/ชม.กิจกรรม 12/06/2561 08:30:00-12/06/2561 16:00:00,01/00/00/00/01,{00/00/00/00/00/01/01}
   
สถานที่จัด ห้องบรรยายและจัดกิจกรรมชั้น 1 อาคารระพีสาคริก
   
กลุ่มเป้าหมายของกิจกรรม นิสิตที่สนใจ
จำนวนผู้สมัครแล้ว / จำนวนที่รับ 0 / 120 คน
   
ประเภทโครงการ แผน A
โครงสร้างกิจกรรมสำหรับนิสิตรุ่นปี 48-51
เลือกเข้าร่วม
   -A.1 (ด้านพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม) 1  ชั่วโมง 
   -A.2 (ด้านพัฒนาทักษะทางวิชาการและวิชาชีพ) 0  ชั่วโมง 
   -A.3 (ด้านพัฒนาบุคลิกภาพ) 0  ชั่วโมง 
   -A.4 (ด้านพัฒนาสุขภาพ) 0  ชั่วโมง 
ชั่วโมงกิจกรรมที่ได้ (A.รวม) แผน A

1  ชั่วโมง 

   
ประเภทโครงการ แผน B
โครงสร้างกิจกรรมสำหรับนิสิตรุ่นปี 52 เป็นต้นไป
กิจกรรมเพื่อสังคม
   -B.1 กิจกรรมมหาวิทยาลัย 0  ชั่วโมง 
   -B.2 กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ  
      -B.2.1 (ด้านพัฒนาคุณธรรม) 0  ชั่วโมง 
      -B.2.2 (ด้านพัฒนาทักษะการคิดและการเรียนรู้) 0  ชั่วโมง 
      -B.2.3 (ด้านพัฒนาทักษะเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล) 0  ชั่วโมง 
      -B.2.4 (ด้านพัฒนาสุขภาพ) 0  ชั่วโมง 
    -B.3 กิจกรรมเพื่อสังคม 1  ชั่วโมง 
ชั่วโมงกิจกรรมที่ได้ (B.รวม) แผน B

1  ชั่วโมง 

   
ประเภท แผน C -
ประเภท ศิลปวัฒนธรรม N
   
งบประมาณโครงการ  
ของบประมาณรวมทั้งสิ้น 2000  บาท
แต่ได้รับรายได้จากแหล่งทุน ตามจริง ดังนี้ ==>  
รายได้จาก มก. 0  บาท
+ รายได้จาก อบก. 0  บาท
+ รายได้จากคณะ 0  บาท
+ รายได้จากภายนอก 0  บาท
+ องค์กร/หน่วยงานตัวเอง ออกค่าใช้จ่ายให้ 2000  บาท
จำนวนเงินที่ใช้จริง 2000  บาท
   
รายละเอียดโครงการ -
   
สถานะโครงการ   จบโครงการ
   

ผู้ดูแลฝ่ายสารสนเทศของโครงการ

nisarat