รหัสโครงการ: 261020030001 | ชื่อโครงการ: เฟรชชี่แคมป์ |

ข้อมูลกิจกรรม รายละเอียด
   
รหัสกิจกรรม 261020030001
ชื่อกิจกรรม(ไทย) เฟรชชี่แคมป์
ชื่อกิจกรรม(ENG) Freshy Camp
สร้างเมื่อ 7/9/2561 15:47:32
หน่วยงานที่จัด

คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน สังกัด คณะ,ภาควิชา วิทยาเขตกำแพงแสน

 ค้นหาโครงการที่อยู่ในความดูแลของหน่วยงาน

หัวหน้าโครงการ นางสาววิจิตรา ด่านจินดา
เบอร์ติดต่อหัวหน้าโครงการ
อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.กฤษณะ จันทรโชติ
   
เอกสารของโครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
   
วัน เวลาจัดกิจกรรม/ชม.กิจกรรม 27/07/2561 08:30:00-27/07/2561 12:00:00,01/01/01/00/03,{00/01/01/01/00/00/03}
27/07/2561 13:00:00-27/07/2561 15:30:00,00/00/01/01/02,{00/00/00/01/01/00/02}
28/07/2561 08:00:00-28/07/2561 11:30:00,00/01/02/00/03,{00/00/01/02/00/00/03}
28/07/2561 13:00:00-28/07/2561 19:30:00,02/01/02/01/06,{00/02/01/02/01/00/06}
29/07/2561 08:00:00-29/07/2561 11:00:00,01/00/01/01/03,{00/01/00/01/01/00/03}
29/07/2561 13:00:00-29/07/2561 16:00:00,00/01/02/00/03,{00/00/01/02/00/00/03}
30/07/2561 08:30:00-30/07/2561 12:00:00,00/00/02/01/03,{00/00/00/02/01/00/03}
30/07/2561 13:00:00-30/07/2561 19:00:00,02/02/02/00/06,{00/02/02/02/00/00/06}
   
สถานที่จัด ตึก 9 คณะวิศวกรรมศาตร์ กำแพงแสน
   
กลุ่มเป้าหมายของกิจกรรม นิสิต ปี1-3
จำนวนผู้สมัครแล้ว / จำนวนที่รับ 0 / 750 คน
   
ประเภทโครงการ แผน A
โครงสร้างกิจกรรมสำหรับนิสิตรุ่นปี 48-51
เลือกเข้าร่วม
   -A.1 (ด้านพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม) 6  ชั่วโมง 
   -A.2 (ด้านพัฒนาทักษะทางวิชาการและวิชาชีพ) 6  ชั่วโมง 
   -A.3 (ด้านพัฒนาบุคลิกภาพ) 13  ชั่วโมง 
   -A.4 (ด้านพัฒนาสุขภาพ) 4  ชั่วโมง 
ชั่วโมงกิจกรรมที่ได้ (A.รวม) แผน A

29  ชั่วโมง 

   
ประเภทโครงการ แผน B
โครงสร้างกิจกรรมสำหรับนิสิตรุ่นปี 52 เป็นต้นไป
กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ
   -B.1 กิจกรรมมหาวิทยาลัย 0  ชั่วโมง 
   -B.2 กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ  
      -B.2.1 (ด้านพัฒนาคุณธรรม) 6  ชั่วโมง 
      -B.2.2 (ด้านพัฒนาทักษะการคิดและการเรียนรู้) 6  ชั่วโมง 
      -B.2.3 (ด้านพัฒนาทักษะเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล) 13  ชั่วโมง 
      -B.2.4 (ด้านพัฒนาสุขภาพ) 4  ชั่วโมง 
    -B.3 กิจกรรมเพื่อสังคม 0  ชั่วโมง 
ชั่วโมงกิจกรรมที่ได้ (B.รวม) แผน B

29  ชั่วโมง 

   
ประเภท แผน C -
ประเภท ศิลปวัฒนธรรม N
   
งบประมาณโครงการ  
ของบประมาณรวมทั้งสิ้น 150000  บาท
แต่ได้รับรายได้จากแหล่งทุน ตามจริง ดังนี้ ==>  
รายได้จาก มก. 0  บาท
+ รายได้จาก อบก. 0  บาท
+ รายได้จากคณะ 150000  บาท
+ รายได้จากภายนอก 0  บาท
+ องค์กร/หน่วยงานตัวเอง ออกค่าใช้จ่ายให้ 0  บาท
จำนวนเงินที่ใช้จริง 150000  บาท
   
รายละเอียดโครงการ -
   
สถานะโครงการ   จบโครงการ
   

ผู้ดูแลฝ่ายสารสนเทศของโครงการ

yoke2