รหัสโครงการ: 360021030001 | ชื่อโครงการ: เตรียมความพร้อมสู่รั้ววิศวกร ปีการศึกษา ๒๕๖๐ |

ข้อมูลกิจกรรม รายละเอียด
   
รหัสกิจกรรม 360021030001
ชื่อกิจกรรม(ไทย) เตรียมความพร้อมสู่รั้ววิศวกร ปีการศึกษา ๒๕๖๐
ชื่อกิจกรรม(ENG)
สร้างเมื่อ 26/6/2561 14:57:18
หน่วยงานที่จัด

สโมสรนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา สังกัด สโมสรนิสิตคณะ , ชุมนุม/กลุ่มนิสิตคณะ , ชุมนุม/กลุ่มนิสิตภาควิชา วิทยาเขตศรีราชา

 ค้นหาโครงการที่อยู่ในความดูแลของหน่วยงาน

หัวหน้าโครงการ นายกิตติพงศ์ หนุนดี
เบอร์ติดต่อหัวหน้าโครงการ
อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.ศิริชัย วัฒนาโสภณ
   
เอกสารของโครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
   
วัน เวลาจัดกิจกรรม/ชม.กิจกรรม 11/07/2561 09:00:00-11/07/2561 22:00:00,03/03/07/00/13,{00/03/05/00/05/00/13}
11/07/2561 09:00:00-11/07/2561 22:00:00,03/02/04/00/09,{00/02/05/00/02/00/09}
12/07/2561 09:00:00-12/07/2561 22:00:00,03/03/07/00/13,{00/03/05/00/05/00/13}
12/07/2561 09:00:00-12/07/2561 22:00:00,03/02/04/00/09,{00/02/05/00/02/00/09}
13/07/2561 09:00:00-13/07/2561 22:00:00,03/03/07/00/13,{00/03/05/00/05/00/13}
13/07/2561 09:00:00-13/07/2561 22:00:00,03/02/04/00/09,{00/02/05/00/02/00/09}
14/07/2561 09:00:00-14/07/2561 22:00:00,03/03/07/00/13,{00/03/05/00/05/00/13}
14/07/2561 09:00:00-14/07/2561 22:00:00,03/02/04/00/09,{00/02/05/00/02/00/09}
15/07/2561 06:00:00-15/07/2561 12:00:00,01/02/03/00/06,{00/02/02/00/02/00/06}
15/07/2561 06:00:00-15/07/2561 12:00:00,01/02/01/00/04,{00/01/02/00/01/00/04}
   
สถานที่จัด มหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์ วิทยาเขตศรีราชา
   
กลุ่มเป้าหมายของกิจกรรม นิสิต/นักศึกษา
จำนวนผู้สมัครแล้ว / จำนวนที่รับ 0 / 383 คน
   
ประเภทโครงการ แผน A
โครงสร้างกิจกรรมสำหรับนิสิตรุ่นปี 48-51
เลือกเข้าร่วม
   -A.1 (ด้านพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม) 26  ชั่วโมง 
   -A.2 (ด้านพัฒนาทักษะทางวิชาการและวิชาชีพ) 24  ชั่วโมง 
   -A.3 (ด้านพัฒนาบุคลิกภาพ) 48  ชั่วโมง 
   -A.4 (ด้านพัฒนาสุขภาพ) 0  ชั่วโมง 
ชั่วโมงกิจกรรมที่ได้ (A.รวม) แผน A

98  ชั่วโมง 

   
ประเภทโครงการ แผน B
โครงสร้างกิจกรรมสำหรับนิสิตรุ่นปี 52 เป็นต้นไป
กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ
   -B.1 กิจกรรมมหาวิทยาลัย 0  ชั่วโมง 
   -B.2 กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ  
      -B.2.1 (ด้านพัฒนาคุณธรรม) 23  ชั่วโมง 
      -B.2.2 (ด้านพัฒนาทักษะการคิดและการเรียนรู้) 44  ชั่วโมง 
      -B.2.3 (ด้านพัฒนาทักษะเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล) 0  ชั่วโมง 
      -B.2.4 (ด้านพัฒนาสุขภาพ) 31  ชั่วโมง 
    -B.3 กิจกรรมเพื่อสังคม 0  ชั่วโมง 
ชั่วโมงกิจกรรมที่ได้ (B.รวม) แผน B

98  ชั่วโมง 

   
ประเภท แผน C -
ประเภท ศิลปวัฒนธรรม N
   
งบประมาณโครงการ  
ของบประมาณรวมทั้งสิ้น 59900  บาท
แต่ได้รับรายได้จากแหล่งทุน ตามจริง ดังนี้ ==>  
รายได้จาก มก. 0  บาท
+ รายได้จาก อบก. 0  บาท
+ รายได้จากคณะ 0  บาท
+ รายได้จากภายนอก 0  บาท
+ องค์กร/หน่วยงานตัวเอง ออกค่าใช้จ่ายให้ 0  บาท
จำนวนเงินที่ใช้จริง 478614  บาท
   
รายละเอียดโครงการ -
   
สถานะโครงการ   จบโครงการ
   

ผู้ดูแลฝ่ายสารสนเทศของโครงการ

nui