รหัสโครงการ: 361021020006 | ชื่อโครงการ: ภูมิคุ้มกันสีฟ้า |

ข้อมูลกิจกรรม รายละเอียด
   
รหัสกิจกรรม 361021020006
ชื่อกิจกรรม(ไทย) ภูมิคุ้มกันสีฟ้า
ชื่อกิจกรรม(ENG)
สร้างเมื่อ 18/2/2562 15:12:09
หน่วยงานที่จัด

สโมสรนิสิตคณะวิทยาการจัดการ สังกัด สโมสรนิสิตคณะ , ชุมนุม/กลุ่มนิสิตคณะ , ชุมนุม/กลุ่มนิสิตภาควิชา วิทยาเขตศรีราชา

 ค้นหาโครงการที่อยู่ในความดูแลของหน่วยงาน

หัวหน้าโครงการ นายนันทวัฒน์ โชติมณีรัตน์
เบอร์ติดต่อหัวหน้าโครงการ
อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.พิมพรรณ สุจารินพงค์
   
เอกสารของโครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
   
วัน เวลาจัดกิจกรรม/ชม.กิจกรรม 13/08/2561 06:30:00-13/08/2561 08:30:00,03/00/03/00/06,{00/03/00/03/00/00/06}
13/08/2561 06:30:00-13/08/2561 08:30:00,02/00/02/00/04,{00/02/00/02/00/00/04}
14/08/2561 06:30:00-14/08/2561 08:30:00,03/00/03/00/06,{00/03/00/03/00/00/06}
14/08/2561 06:30:00-14/08/2561 08:30:00,02/00/02/00/04,{00/02/00/02/00/00/04}
17/08/2561 16:00:00-17/08/2561 18:30:00,03/00/03/00/06,{00/03/00/03/00/00/06}
17/08/2561 16:00:00-17/08/2561 18:30:00,02/00/02/00/04,{00/02/00/02/00/00/04}
17/08/2561 16:30:00-17/08/2561 18:30:00,03/00/03/00/06,{00/03/00/03/00/00/06}
17/08/2561 16:30:00-17/08/2561 18:30:00,02/00/02/00/04,{00/02/00/02/00/00/04}
19/08/2561 16:30:00-19/08/2561 18:30:00,03/00/03/00/06,{00/03/00/03/00/00/06}
19/08/2561 16:30:00-19/08/2561 18:30:00,02/00/02/00/04,{00/02/00/02/00/00/04}
20/08/2561 06:30:00-20/08/2561 08:30:00,03/00/03/00/06,{00/03/00/03/00/00/06}
20/08/2561 06:30:00-20/08/2561 08:30:00,02/00/02/00/04,{00/02/00/02/00/00/04}
20/08/2561 18:00:00-20/08/2561 20:00:00,03/00/03/00/06,{00/03/00/03/00/00/06}
20/08/2561 18:00:00-20/08/2561 20:00:00,02/00/02/00/04,{00/02/00/02/00/00/04}
21/08/2561 12:30:00-21/08/2561 14:30:00,03/00/03/00/06,{00/03/00/03/00/00/06}
21/08/2561 12:30:00-21/08/2561 14:30:00,02/00/02/00/04,{00/02/00/02/00/00/04}
   
สถานที่จัด ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ตามโครงการของแต่ละสาขาที่เสนอต่อสโมสรนิสิตคณะวิทยาการจัดการ
   
กลุ่มเป้าหมายของกิจกรรม นิสิต
จำนวนผู้สมัครแล้ว / จำนวนที่รับ 0 / 1400 คน
   
ประเภทโครงการ แผน A
โครงสร้างกิจกรรมสำหรับนิสิตรุ่นปี 48-51
เลือกเข้าร่วม
   -A.1 (ด้านพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม) 40  ชั่วโมง 
   -A.2 (ด้านพัฒนาทักษะทางวิชาการและวิชาชีพ) 0  ชั่วโมง 
   -A.3 (ด้านพัฒนาบุคลิกภาพ) 40  ชั่วโมง 
   -A.4 (ด้านพัฒนาสุขภาพ) 0  ชั่วโมง 
ชั่วโมงกิจกรรมที่ได้ (A.รวม) แผน A

80  ชั่วโมง 

   
ประเภทโครงการ แผน B
โครงสร้างกิจกรรมสำหรับนิสิตรุ่นปี 52 เป็นต้นไป
กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ
   -B.1 กิจกรรมมหาวิทยาลัย 0  ชั่วโมง 
   -B.2 กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ  
      -B.2.1 (ด้านพัฒนาคุณธรรม) 40  ชั่วโมง 
      -B.2.2 (ด้านพัฒนาทักษะการคิดและการเรียนรู้) 0  ชั่วโมง 
      -B.2.3 (ด้านพัฒนาทักษะเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล) 40  ชั่วโมง 
      -B.2.4 (ด้านพัฒนาสุขภาพ) 0  ชั่วโมง 
    -B.3 กิจกรรมเพื่อสังคม 0  ชั่วโมง 
ชั่วโมงกิจกรรมที่ได้ (B.รวม) แผน B

80  ชั่วโมง 

   
ประเภท แผน C -
ประเภท ศิลปวัฒนธรรม N
   
งบประมาณโครงการ  
ของบประมาณรวมทั้งสิ้น 7000  บาท
แต่ได้รับรายได้จากแหล่งทุน ตามจริง ดังนี้ ==>  
รายได้จาก มก. 0  บาท
+ รายได้จาก อบก. 0  บาท
+ รายได้จากคณะ 0  บาท
+ รายได้จากภายนอก 0  บาท
+ องค์กร/หน่วยงานตัวเอง ออกค่าใช้จ่ายให้ 0  บาท
จำนวนเงินที่ใช้จริง 7000  บาท
   
รายละเอียดโครงการ -
   
สถานะโครงการ   จบโครงการ
   

ผู้ดูแลฝ่ายสารสนเทศของโครงการ

nui