รหัสโครงการ: 361021060007 | ชื่อโครงการ: โครงการต้นสนสัมพันธ์ |

ข้อมูลกิจกรรม รายละเอียด
   
รหัสกิจกรรม 361021060007
ชื่อกิจกรรม(ไทย) โครงการต้นสนสัมพันธ์
ชื่อกิจกรรม(ENG) Econ Play Cup
สร้างเมื่อ 21/1/2562 14:55:23
หน่วยงานที่จัด

สโมสรนิสิตคณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา สังกัด สโมสรนิสิตคณะ , ชุมนุม/กลุ่มนิสิตคณะ , ชุมนุม/กลุ่มนิสิตภาควิชา วิทยาเขตศรีราชา

 ค้นหาโครงการที่อยู่ในความดูแลของหน่วยงาน

หัวหน้าโครงการ นายพชรพล เค้าโคน
เบอร์ติดต่อหัวหน้าโครงการ
อาจารย์ที่ปรึกษา นายวรยศ ละม้ายศรี
   
เอกสารของโครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
   
วัน เวลาจัดกิจกรรม/ชม.กิจกรรม 21/10/2561 08:30:00-21/10/2561 19:00:00,01/00/01/05/07,{00/01/01/01/05/00/08}
21/10/2561 08:30:00-21/10/2561 19:00:00,01/00/02/05/08,{00/01/01/02/05/00/09}
13/11/2561 08:30:00-13/11/2561 19:00:00,01/00/01/05/07,{00/01/01/01/05/00/08}
13/11/2561 08:30:00-13/11/2561 19:00:00,01/00/02/05/08,{00/01/01/02/05/00/09}
   
สถานที่จัด สนามฟุตซอล,อาคาร 13 พลศึกษา, สนามบาสเกตบอล และสนามวอลเลย์บอล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
   
กลุ่มเป้าหมายของกิจกรรม นิสิต/นักศึกษา
จำนวนผู้สมัครแล้ว / จำนวนที่รับ 0 / 500 คน
   
ประเภทโครงการ แผน A
โครงสร้างกิจกรรมสำหรับนิสิตรุ่นปี 48-51
เลือกเข้าร่วม
   -A.1 (ด้านพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม) 4  ชั่วโมง 
   -A.2 (ด้านพัฒนาทักษะทางวิชาการและวิชาชีพ) 0  ชั่วโมง 
   -A.3 (ด้านพัฒนาบุคลิกภาพ) 6  ชั่วโมง 
   -A.4 (ด้านพัฒนาสุขภาพ) 20  ชั่วโมง 
ชั่วโมงกิจกรรมที่ได้ (A.รวม) แผน A

30  ชั่วโมง 

   
ประเภทโครงการ แผน B
โครงสร้างกิจกรรมสำหรับนิสิตรุ่นปี 52 เป็นต้นไป
กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ
   -B.1 กิจกรรมมหาวิทยาลัย 0  ชั่วโมง 
   -B.2 กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ  
      -B.2.1 (ด้านพัฒนาคุณธรรม) 4  ชั่วโมง 
      -B.2.2 (ด้านพัฒนาทักษะการคิดและการเรียนรู้) 4  ชั่วโมง 
      -B.2.3 (ด้านพัฒนาทักษะเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล) 6  ชั่วโมง 
      -B.2.4 (ด้านพัฒนาสุขภาพ) 20  ชั่วโมง 
    -B.3 กิจกรรมเพื่อสังคม 0  ชั่วโมง 
ชั่วโมงกิจกรรมที่ได้ (B.รวม) แผน B

34  ชั่วโมง 

   
ประเภท แผน C -
ประเภท ศิลปวัฒนธรรม N
   
งบประมาณโครงการ  
ของบประมาณรวมทั้งสิ้น 35000  บาท
แต่ได้รับรายได้จากแหล่งทุน ตามจริง ดังนี้ ==>  
รายได้จาก มก. 0  บาท
+ รายได้จาก อบก. 0  บาท
+ รายได้จากคณะ 0  บาท
+ รายได้จากภายนอก 0  บาท
+ องค์กร/หน่วยงานตัวเอง ออกค่าใช้จ่ายให้ 0  บาท
จำนวนเงินที่ใช้จริง 43274.5  บาท
   
รายละเอียดโครงการ -
   
สถานะโครงการ   จบโครงการ
   

ผู้ดูแลฝ่ายสารสนเทศของโครงการ

nui