รหัสโครงการ: 362020020002 | ชื่อโครงการ: จิตอาสา MS เพื่อชุมชนและสังคม-กิจกรรมพื่อคนพิการ |

ข้อมูลกิจกรรม รายละเอียด
   
รหัสกิจกรรม 362020020002
ชื่อกิจกรรม(ไทย) จิตอาสา MS เพื่อชุมชนและสังคม-กิจกรรมพื่อคนพิการ
ชื่อกิจกรรม(ENG)
สร้างเมื่อ 9/4/2562 14:05:30
หน่วยงานที่จัด

คณะวิทยาการจัดการ สังกัด คณะ,ภาควิชา วิทยาเขตศรีราชา

 ค้นหาโครงการที่อยู่ในความดูแลของหน่วยงาน

หัวหน้าโครงการ อ.อภิญญา พงษ์ปรีชา
เบอร์ติดต่อหัวหน้าโครงการ
อาจารย์ที่ปรึกษา อ.พิมพรรณ สุจารินพงค์
   
เอกสารของโครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
   
วัน เวลาจัดกิจกรรม/ชม.กิจกรรม 08/04/2562 09:00:00-08/04/2562 13:00:00,04/00/00/00/04,{00/00/00/00/00/04/04}
   
สถานที่จัด สถานสงเคราะห์คนพิการการุณยเวศม์ จ.ชลบุรี
   
กลุ่มเป้าหมายของกิจกรรม นิสิตคณะวิทยาการจัดการ
จำนวนผู้สมัครแล้ว / จำนวนที่รับ 0 / 60 คน
   
ประเภทโครงการ แผน A
โครงสร้างกิจกรรมสำหรับนิสิตรุ่นปี 48-51
เลือกเข้าร่วม
   -A.1 (ด้านพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม) 4  ชั่วโมง 
   -A.2 (ด้านพัฒนาทักษะทางวิชาการและวิชาชีพ) 0  ชั่วโมง 
   -A.3 (ด้านพัฒนาบุคลิกภาพ) 0  ชั่วโมง 
   -A.4 (ด้านพัฒนาสุขภาพ) 0  ชั่วโมง 
ชั่วโมงกิจกรรมที่ได้ (A.รวม) แผน A

4  ชั่วโมง 

   
ประเภทโครงการ แผน B
โครงสร้างกิจกรรมสำหรับนิสิตรุ่นปี 52 เป็นต้นไป
กิจกรรมเพื่อสังคม
   -B.1 กิจกรรมมหาวิทยาลัย 0  ชั่วโมง 
   -B.2 กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ  
      -B.2.1 (ด้านพัฒนาคุณธรรม) 0  ชั่วโมง 
      -B.2.2 (ด้านพัฒนาทักษะการคิดและการเรียนรู้) 0  ชั่วโมง 
      -B.2.3 (ด้านพัฒนาทักษะเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล) 0  ชั่วโมง 
      -B.2.4 (ด้านพัฒนาสุขภาพ) 0  ชั่วโมง 
    -B.3 กิจกรรมเพื่อสังคม 4  ชั่วโมง 
ชั่วโมงกิจกรรมที่ได้ (B.รวม) แผน B

4  ชั่วโมง 

   
ประเภท แผน C กิจกรรมจิตอาสา
ประเภท ศิลปวัฒนธรรม N
   
งบประมาณโครงการ  
ของบประมาณรวมทั้งสิ้น 53200  บาท
แต่ได้รับรายได้จากแหล่งทุน ตามจริง ดังนี้ ==>  
รายได้จาก มก. 0  บาท
+ รายได้จาก อบก. 0  บาท
+ รายได้จากคณะ 53200  บาท
+ รายได้จากภายนอก 0  บาท
+ องค์กร/หน่วยงานตัวเอง ออกค่าใช้จ่ายให้ 0  บาท
จำนวนเงินที่ใช้จริง 53200  บาท
   
รายละเอียดโครงการ -
   
สถานะโครงการ   จบโครงการ
   

ผู้ดูแลฝ่ายสารสนเทศของโครงการ

fmsptp