รหัสโครงการ: 461043011201 | ชื่อโครงการ: โครงการแข่งขันเปตอง FRESHY KU.CSC.78 |

ข้อมูลกิจกรรม รายละเอียด
   
รหัสกิจกรรม 461043011201
ชื่อกิจกรรม(ไทย) โครงการแข่งขันเปตอง FRESHY KU.CSC.78
ชื่อกิจกรรม(ENG)
สร้างเมื่อ 4/2/2562 14:26:34
หน่วยงานที่จัด

ชมรมเปตอง สังกัด ชมรม/กลุ่มนิสิตส่วนกลาง ด้านกีฬา วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนคร

 ค้นหาโครงการที่อยู่ในความดูแลของหน่วยงาน

หัวหน้าโครงการ
เบอร์ติดต่อหัวหน้าโครงการ
อาจารย์ที่ปรึกษา นายอุกฤษ แก้วก่า
   
เอกสารของโครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
   
วัน เวลาจัดกิจกรรม/ชม.กิจกรรม 30/10/2561 17:30:00-30/10/2561 22:00:00,01/00/01/02/04,{00/01/01/01/01/00/04}
31/10/2561 17:30:00-31/10/2561 22:00:00,01/00/01/02/04,{00/01/01/01/01/00/04}
01/11/2561 17:30:00-01/11/2561 22:00:00,01/00/01/02/04,{00/01/01/01/01/00/04}
   
สถานที่จัด สนามกีฬาเปตอง
   
กลุ่มเป้าหมายของกิจกรรม
จำนวนผู้สมัครแล้ว / จำนวนที่รับ 0 / 0 คน
   
ประเภทโครงการ แผน A
โครงสร้างกิจกรรมสำหรับนิสิตรุ่นปี 48-51
เลือกเข้าร่วม
   -A.1 (ด้านพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม) 3  ชั่วโมง 
   -A.2 (ด้านพัฒนาทักษะทางวิชาการและวิชาชีพ) 0  ชั่วโมง 
   -A.3 (ด้านพัฒนาบุคลิกภาพ) 3  ชั่วโมง 
   -A.4 (ด้านพัฒนาสุขภาพ) 6  ชั่วโมง 
ชั่วโมงกิจกรรมที่ได้ (A.รวม) แผน A

12  ชั่วโมง 

   
ประเภทโครงการ แผน B
โครงสร้างกิจกรรมสำหรับนิสิตรุ่นปี 52 เป็นต้นไป
กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ
   -B.1 กิจกรรมมหาวิทยาลัย 0  ชั่วโมง 
   -B.2 กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ  
      -B.2.1 (ด้านพัฒนาคุณธรรม) 3  ชั่วโมง 
      -B.2.2 (ด้านพัฒนาทักษะการคิดและการเรียนรู้) 3  ชั่วโมง 
      -B.2.3 (ด้านพัฒนาทักษะเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล) 3  ชั่วโมง 
      -B.2.4 (ด้านพัฒนาสุขภาพ) 3  ชั่วโมง 
    -B.3 กิจกรรมเพื่อสังคม 0  ชั่วโมง 
ชั่วโมงกิจกรรมที่ได้ (B.รวม) แผน B

12  ชั่วโมง 

   
ประเภท แผน C -
ประเภท ศิลปวัฒนธรรม N
   
งบประมาณโครงการ  
ของบประมาณรวมทั้งสิ้น 0  บาท
แต่ได้รับรายได้จากแหล่งทุน ตามจริง ดังนี้ ==>  
รายได้จาก มก. 0  บาท
+ รายได้จาก อบก. 0  บาท
+ รายได้จากคณะ 0  บาท
+ รายได้จากภายนอก 0  บาท
+ องค์กร/หน่วยงานตัวเอง ออกค่าใช้จ่ายให้ 0  บาท
จำนวนเงินที่ใช้จริง 0  บาท
   
รายละเอียดโครงการ -
   
สถานะโครงการ   จบโครงการ
   

ผู้ดูแลฝ่ายสารสนเทศของโครงการ

MMM