รหัสโครงการ: 361020020047 | ชื่อโครงการ: นิสิตช่วยงานปัจฉิมนิเทศ คณะวิทยาการจัดการ ปีการศึกษา 2561 |

บัตรผ่านกิจกรรม

เลือกช่วงเวลาที่พบในฐานข้อมูลบัตรผ่าน  

   

 

รายงานรวมชั่วโมงกิจกรรมทุกช่วงวัน-เวลาทั้งหมด (เฉพาะที่ได้รับการรับรองความถูกต้อง="Y")ของบัตรผ่านกิจกรรมของโครงการ