รหัสโครงการ: 462020030002 | ชื่อโครงการ: โครงการแข่งขันทักษะวิชาการของนิสิตด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรม |

บัตรผ่านกิจกรรม

เลือกช่วงเวลาที่พบในฐานข้อมูลบัตรผ่าน  

   

 

รายงานรวมชั่วโมงกิจกรรมทุกช่วงวัน-เวลาทั้งหมด (เฉพาะที่ได้รับการรับรองความถูกต้อง="Y")ของบัตรผ่านกิจกรรมของโครงการ